دانلود پایان نامه ارشد : طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری

گرایش :معماری 

عنوان : طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی

دانشکده معماری و شهرسازی

گروه معماری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته معماری گرایش مهندسی معماری

طراحی مجموعه مسکونی در سبزوار با توجه به مفهوم امروز واحد همسایگی

استاد راهنما:

آقای دکتر عیسی حجت

استاد مشاور:

آقای دکتر مجید صالحی نی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 مساله آن است که ساختار محلات در دوران معاصر ایران، به واسطه تغییر در شکل شهر سازی معاصر از جمله شبکه ها و شریان های حمل ونقل و غیره دست خوش تییر شده  است و  شکل گیری واحدها ی مسکونی در کنار یکدیگر را با مشکلاتی مواجه کرده است، که طراحان  معاصر را بر آن داشته تا این گروه های اجتماعی را در قالب مقوله جدیدی با نام واحد همسایگی احیاء کنند. از این رو ضرورت دارد ، در طراحی  مجموعه مسکونی به شکل دهی یک واحد همسایگی که ارتقاء دهنده ی تعاملات اجتماعی و سر زندگی و غیره، که در نهایت به آرامش و آسایش ساکنان منجر شود توجه کافی به ابعاد کالبدی_ فضایی آن شود.

هدف اصلی در این پژوهش طراحی الگویی نوین از تجمع در مقیاس واحد همسایگی است، که بتواند  پاسخگوی تغییرات ارتباطات انسانی در زندگی امروزباشد و باعث هر چه بیشتر شدن تعاملات اجتماعی شود. و نیز در صدد پاسخ به این که یک معمار چگونه می تواند برای هر چه ییشتر کردن روابط اجتماعی با توجه به تغییرات ارتباطات انسانی در زندگی امروز، الگوهای نوینی در مجموعه های مسکونی ارائه دهد؟ با بهره گرفتن از چه راهکار هایی می توان به خلق یک واحد همسایگی مطلوب و رضایت بخش برای ساکنین دست یافت؟

 روش پژوهش و طرح به این صورت بوده است که در  ابتدا مفهوم مسکن و معیار های کیفی مطلوب مسکن و همچنین و عوامل موثر بر کیفیت مجموعه های مسکونی بررسی شده است و در ادامه به روند شکل گیری واحد های همسایگی در کشورهای غربی و تاثیرات آن بر نظام شهر سازی ایران پرداخته شده است. نتایج در قالب اصول و معیار هایی  برای طراحی محیطهای مسکونی با هدف تقویت روابط اجتماعی و انسانی مطرح می شودکه جمع آوری مطالعات  با روش توصیفی – تحلیلی  و بر پایه ی مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است. در پایان،  معیارهای در نظر گرفته شده از عوامل  اجتماعی در کنار عوامل فضایی کالبدی ترکیب گردیده اند، که شامل راه کار های  همچون مرکزگرایی ؛ توجه بیشتر به عرصه نیمه عمومی( فضای سبز و فضاهای جمعی مناسب از جمله تراس های همسایگی در آپارتمان ها)  می باشد، و در آخر عوامل مذکور در قالب ایده های برای طراحی  مجتمع مسکونی در شهرستان سبزوار به کار رفته است. تا  بتواند به عنوان یکی از راه حل های پیشنهادی برای ارتقای کیفیت زندگی و مطلوبیت بخشی و پویایی زندگی در شهرستان سبزوار بیان شود.

کلید واژه: معماری، واحد همسایگی، طراحی مجموعه مسکونی، زندگی امروز، سبزوار

 

فهرست

    عنوان                                         صفحه

                                                                                                                                                

فصل اول:معرفی پروژه………………………………………………. ۱

۱-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………. ۲

۱-۲-بیان مسئله……………………………………………………………..………………. ۳

۱-۴- اهمیت و ضرورت طرح……………………………………………………….. ۶

۱-۵- اهداف تحقیق……………………………………………………………….. ۷

۱-۶-پرسش های تحقیق یا فرضیه ها طرح……………………………………… ۷

۱-۷-روش تحقیق………………………………………………………………………………… ۷

۱-۸-فرآیند تحقیق………………………………………………………………………….. ۸       

فصل دوم: مسکن…. ۹

۲-۱-  مفاهیم و تعاریف مسکن.. ۱۰

۲-۲- مسکن و انسان.. ۱۱

۲-۳-  روش زندگی و مسکن.. ۱۴

۲-۴- ویژگی های کیفی مسکن مطلوب… ۱۸

۲-۴-۱- توجه به انسان.. ۱۸

۲-۴-۲- امنیت و ایمنی.. ۱۹

۲-۴-۳- محرمیت…. ۱۹

۲-۴-۴- آرامش…. ۱۹

۲-۴-۵- خلوت… ۲۰

۲-۴-۶- امکان ارتباط با طبیعت…. ۲۰

۲-۴-۷- میانه روی… ۲۱

۲-۴-۸- احترام به حقوق دیگران.. ۲۱

۲-۴-۹-وحدت جامعه. ۲۱

۲-۴-۱۰-احترام به خانواده. ۲۲

۲-۵- مبانی طراحی مسکن مطلوب………. ۲۲

۲-۵-۱- مقیاس انسانی.. ۲۳

۲-۵-۲- کلیت ۲۳

۲-۵-۳- ساسله مراتب ۲۴

۲-۵- ۴- هماهنگی.. ۲۴

۲-۵-۵- درونگرائی.. ۲۵

۲-۵-۶- تعادل.. ۲۵

۲-۵-۷- مکانیابی مناسب…. ۲۶

۲-۶- برقراری استاندارد های مسکن.. ۲۷

۲-۶-۱-تعریف استاندارد. ۲۷

۲-۶-۲- انواع استاندارد های ممکن.. ۲۷

۲-۶-۳- هدف از تدوین استاندارد های مسکن ۲۷

۲-۶-۴-عوامل موثر در تدوین استاندارد های مسکن.. ۲۸

۲-۶-۵- عوامل متشکله مسکن و محیط مسکونی که در بحث استاندارد ها باید مورد توجه باشند.. ۲۹

۲-۷- مفاهیم و نظریات مرتبط با مجتمع های مسکونی.. ۳۰

۲-۸- سیر تحول تاریخی مجتمع های مسکونی در ایران و شهر تهران.. ۳۲

۲-۹- ابعاد و معیارهای مجتمع های مسکونی.. ۳۳

۲-۱۰- مقیاس عوامل انسانی-محیطی موثر در طراحی کالبدی مجموعه های مسکونی.. ۳۴

۲-۱۱- دسته بندی عوامل موثر در طراحی: ۳۴

۲-۱۱-۱- تداوم کالبدی-اجتماعی.. ۳۴

۲-۱۱-۲- هویت و شناسه. ۳۶

۲-۱۱-۳- خلوت و تعامل اجتماعی.. ۳۷

۲-۱۱-۴- امنیت در مجموعه های مسکونی.. ۳۹

۲-۱۱-۵- دسترسی پیاده. ۴۰

۲-۱۱-۶- دسترسی سواره. ۴۱

۲-۱۱-۷- ترکیب داخلی واحدهای مسکونی.. ۴۲

۲-۱۱-۸- اقلیم و صرفه جویی در مصرف انرژی… ۴۳

۲-۱۲-رویکردها به گونه شناسی مسکن.. ۴۴

۲-۱۳- گونه شناسی مجتمع های مسکونی.. ۴۵

۲-۱۴- انواع مجتمع های مسکونی.. ۴۷

۲-۱۴-۱- مجتمع های مسکونی کوتاه (یک تا دو طبقه ). ۴۷

۲-۱۴-۲- مجتمع مسکونی متوسط ۳( تا ۵ طبقه. ۴۷

۲-۱۴-۳- مجتمع های بیش از دو واحد مسکونی (هر طبقه یک واحد ). ۴۷

۲-۱۴-۴- مجتمع های مسکونی دو واحدی (هر طبقه دو واحد ). ۴۸

۲-۱۴-۵- مجتمع های مسکونی سه واحدی (هر طبقه سه واحد ). ۴۸

۲-۱۴-۶- مجتمع های مسکونی شش واحدی… ۴۸

۲-۱۴-۷-  مجتمع های مسکونی هشت واحدی… ۴۹

۲-۱۴-۸-مجتمع های مسکونی شانزده واحدی… ۴۹

 ۲-۱۴-۹-مجتمع های دارای چند بلوک ساختمانی.. ۵۰

۲-۱۵- دستورالعمل های طراحی مجتمع های مسکونی.. ۵۰

۲-۱۵-۱- دستورهای عام. ۵۰

۲-۱۵-۲- دستورالعملهای ویژه مجتمع هایی با تعداد متوسط بالا و زیاد ( ۵۱ واحد به بالا ). ۵۱

 فصل سوم:واحد همسایگی…. ۵۴

۳-۱- مروری بر سوابق……………………………….. ۵۶

۳-۲- واژه شناسی همسایه………………….. ۵۷

۳-۳- درک از اجتماع همسایگی……………………………. ۵۸

۳-۴- نگرش به محله………………………………. ۵۹

۳-۵- مفهوم واحد همسایگی……………………………………………. ۶۰

۳-۶- ایده واحد همسایگی (شکل گیری در غرب):…………………………. ۶۰

۳-۶-۱- واحد همسایگی ( مجموعه مسکونی خود اتکا). ۶۰

۳-۷- شش شاخصه مشترک واحد همسایگی.. ۶۱٫٫

۳-۷-۱- حمل و نقل، خارج از بافت مسکونی.. ۶۱

۳-۷-۲- حریم اجتماعی و خصوصی.. ۶۲

۳-۷-۳- جمعیت بهینه در واحد همسایگی.. ۶۲

۳-۷-۴-مراکز فرهنگی و آموزشی در واحد همسایگی.. ۶۲

۳-۷-۵- حدود فیزیکی واحد همسایگی.. ۶۳

۳-۷-۶- خدمات شهری…………………….. ۶۳

۳-۸-کاربری های عمده مهم در طرح کلارنس پری (واحد همسایگی)…………. ۶۳٫٫

۳-۸-۱-دبستان.. ۶۳٫٫٫٫

۳-۸-۲-پارکها ۶۴

۳-۸-۳-مغازه های محلی.. ۶۴

۳-۸-۴- کاربری مسکونی.. ۶۴

۳-۸-۵- خیابان ها و معابر عمومی.. ۶۴

۳-۹-(رادبرن ؛ نمونه ای اجرا شده). ۶۵

۳-۱۰- توسعه الگوی واحد همسـایگى در نظام شهرسازی غرب… ۶۶

۳-۱۱- بررســى نقش و جایگاه واحد همســایگى در شهرسازی معاصر غرب… ۶۷

۳-۱۱-۱- مکانى جهت سکونت و ارائه خدمات و نیازهاى اولیه ساکنین.. ۶۷٫٫  

۳-۱۱-۲- ارتقاءدهنده تعاملات اجتماعى وایجادکننده حس جامعه محلى.. ۶۷

۳-۱۱-۳- زمینه ساز مدیریت شهرى و مشارکت اجتماعى.. ۶۷

۳-۱۱-۴- ایجاد کننده هویت و معنى.. ۶۸

۳-۱۱-۵- امکانى براى پایدار نمودن توسعه شهرى… ۶۸٫٫٫

۳-۱۲- واحد همسایگی پایدار. ۶۸

۳-۱۲-۱- خودکفایی.. ۶۸٫٫٫٫٫٫

۳-۱۲-۲- کاهش سفرهای شهری… ۶۸

۳-۱۲-۳- جامعه پذیری و مفهوم اجتماع.. ۶۸

۳-۱۲-۴- مفهوم مکان و هویت…. ۶۹

۳-۱۲-۵- مشارک….. ۶۹

۳-۱۳- محله (در ایران). ۶۹

۳-۱۴- جایگاه محلات در ساختار کالبدى-فضایى و اجتماعى شهرهاى تاریخى ایران ۷۰

۳-۱۴-۱- اصول به کار رفته در ساختار کالبدى- فضایى محلات… ۷۱

۳-۱۴-۱-۱- پیوند میان مرکز شهر و مراکز محلات… ۷۱

۳-۱۴-۱-۲- مرکزیت…. ۷۱

۳-۱۴-۱-۳- پیوند میان شبکه راه های منطقه ای با شبکه گذرهای اصلی محلات… ۷۱

۳-۱۴-۱-۴-  قلمرو محله اى… ۷۱

۳-۱۴-۱-۵-  سلسله مراتب…. ۷۱

۳-۱۴-۱-۶- انعطاف پذیرى… ۷۲

۳-۱۴-۲- اصول به کار رفته در ساختار اجتماعى محلات… ۷۲

۳-۱۴-۲-۱- اتحاد و همبستگى اجتماعى.. ۷۲

۳-۱۴-۲-۲- انعطاف پذیرى جمعیتى.. ۷۲

۳-۱۴-۲-۳- مدیریت محله ای… ۷۲

۳-۱۵- تحولات محله های شهری پس از انقلاب اسلامی ( ۱۳۵۷ ) تاکنون.. ۷۳

۳-۱۶- شهرنشینی شتابان، مدرنیسم و آثار آن بر تغییرات ساختاری و عملکردی محله های شهری… ۷۴

۳-۱۷- مقایسه محله در شهرنشینى ایران و واحد همسایگى درشهرسازى معاصر غرب… ۷۵

فصل چهارم : معرفی نمونه های مشابه داخلی و خارجی…. ۷۸

۴-۱- مجتمع مسکونی زیتون اصفهان.. ۷۹

۴-۲- شهرک جدید شوشتر. ۸۴

۴-۳- «ها لا ینوف» ۹۰

۴-۴- خانه شماره ۱۳  ۹۵

۴-۵- پروژه مسکونی راج روال  ۹۸

۴-۶- دهکده ی بازی های آسیایی.. ۱۰۱

فصل پنجم: مقدمات طراحی…. ۱۰۵٫٫٫٫

۵-۱- موقعیت و ساختار وضع موجود منطقه. ۱۰۶

۵-۲- بررسی وضع موجود ناحیه. ۱۰۶

۵-۳-  بررسی و شناخت کلیات ضوابط و مقررات ساختمانی و شهرسازسی در شهر. ۱۰۷

۵-۴-  بررسی کاربریها ۱۰۸

۵-۵-بررسی دسترسی ها ۱۰۹

۵-۶-بررسی دید و منظر. ۱۱۰

   ۵-۷-بررسی عوامل طبیعی.. ۱۱۱

۵-۸- معرفی محدوده سایت…. ۱۱۱

۵-۹- فرایندطراحی.. ۱۱۲٫٫

۵-۹- ۱- عرصه عمومی.. ۱۱۴

۵-۹-۱-۱- بررسی تاثیرات سایت پروژه. ۱۱۴

۵-۹-۲- عرصه نیمه عمومی.. ۱۱۹

۵-۹-۳–نیمه خصوصی.. ۱۲۱

۵-۹-۴-خصوصی.. ۱۲۵

۵-۹-۵-طراحی در مقیاس خرد. ۱۲۶

منابع و ماخذ… ۱۳۹

مقدمه

امروزه تاثیر و اهمیت مسکن و نقش اجتماعی آن بر کسی پوشیده نیست. مسکن به عنوان یکی از نیاز های اساسی خانواده ها که نه تنها به عنوان سرپناه بلکه به عنوان یک دارایی مهم نیز تلقی می گردد و از ارزش بالای اقتصادی و اجتماعی (در تعیین منزلت اجتماعی افراد)بر خوردار می باشد(عزیزی،۱۳۸۷).

مسئله ی احتیاج به مسکن به دلیل وضعیت خاص موجود در هر جامعه متفاوت است و با خصوصیات فردی و موقعیت اجتماعی و شرایط ایدئولوژیک و وضعیت اجتماعی-اقتصادی تغییر می کند.این تغییرات باید شناخته شود و مورد توجه قرار گیرند (دلال پور محمدی ،۱۳۷۹).

    همچنین نگرش صرفاً کالبدی به موضوع  مسکن  باعث شده است که مسائل انسانی (روح و روان) در آن کم شود. در صورتی که یک بنا به خصوص اگر خانه باشد، دارای مسائل و مفاهیم عمیقی است که اگر با مفاهیم ایجاد ارتباط و پیوند بین چندین واحد مسکونی ضرب شود، به این نتیجه  خواهد رسید که طراحی یک واحد همسایگی دارای پیچیدگی ها و مفاهیم عمیقی است و به همین علت با واژه هایی مانند: مجتمع مسکونی، مجموعه مسکونی و… کاملاً متفاوت است زیرا غیر از ویژگی های کالبدی دارای ویژگی های غیر کالبدی (اجتماعی، فرهنگی) قویی برخوردار است(فری، ۱۳۸۳).

تحلیل این مفاهیم و زیر ساخت های فکری موثر در تدوین الگوهای اخیر طراحی مسکن و راه حل های ارائه شده توسط معماران، وهمچنین تحلیل مفهوم محله در طراحی شهرهای جدید، بخصوص واحد همسایگی به عنوان مهمترین این مفاهیم و تاثیر آن بر رویکرد های اخیر طراحی مجموعه های مسکونی، موضوعاتی است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. اهمیت تحلیل الگوهای طراحی ومبانی نظری شکل گیری آنها به دلیل تاثیر گذاری بر طراحی مناطق مسکونی شهرهای جدید در سراسر دنیاست.

۲-۱-بیان مسئله

بخش اعظم دفاع از مفهوم محله  بر ضرورت مفهومی که همسایگی و همجواری نامیده می شود، متمرکز شده است. این مفهوم بر ایجاد محیطی صمیمی تأکید دارد و باعث رشد و شکل گیری روابط اجتماعی در سطح جامعه می شود و دایرۀ آشنایی های امنیت بخش را وسعت می بخشد که می توان با این تعریف از واحد همسایگی به عنوان یک خانواده اجتماعی یاد کرد که نه تمامی ارتباطات یک خانواده بلکه برخی از آن ها را شامل می شود. این ارتباطات نوعی رشد دو سویه را به همراه خواهد داشت، که سوی اول آن همان گونه که اشاره شد رشد اجتماعی و سوی دیگر آن رشد شخصیت فردی در سلسله مراتب روابط سالم اجتماعی است (پاکزاد، ۱۳۶۹)

اما فناوری های نوین اطلاعاتی و استفاده از ابزارهای آن و در امتداد آن فرایند های کنونی و تحولات اجتماعی تاثیر شگرفی بر شهرها و ویژگی های فضایی زندگی در مقایسه با نیم قرن گذشته گذاشته ا ست و فضای مورد نیاز و دلخواه برای زندگی را در مقیاس محلی دچار تحولات شدیدی کرده است (رحمت،۱۳۹۰).

 به دنبال این دگرگونی پایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، تغییرات جریان زندگی درهمجواری های فیزیکی به وضوح قابل شناسایی است. از این رو شناخت و تحلیل ظرفیت های فضایی ما بین خانه ها و توده های مسکونی برای تدوین الگوی مناسب برای مجموعه های مسکونی و توسعه ی شهر و احیای بافت های موجود ضروری است. یکی از گزینه های پیش روی طراحان، طراحی واحد همسایگی کار آمد با توان ارائه  فعالیت  های ضروری منطبق بر نیازهای زندگی جدید و جذب فعالیت های انتخابی گوناگون است. از این رو این پژوهش با کنکاش پیرامون شیوه های زندگی امروزین  در نتیجه گسترش تکنولوژی و تغییر ارتباطات انسانی در تلاش برای ارائه الگویی نوین از تجمع در مقیاس واحد همسایگی می باشد.

۳-۱- پیشینه طرح : (مطالعات و تحقیقاتی که در رابطه با این موضوع صورت گرفته و نتایج حاصل از آن)

در بخش نظری، موضوع این تحقیق شامل دو حوزه پژوهشی در ارتباط با هم است. بخش اول شامل مطالعات در زمینه مفاهیم مسکن ، اصول و معیارهای طراحی آن  و ارتباط آن با روند پروژه و بخش دوم مطالعات در رابطه با واحد های همسایگی می باشد.

     در رابطه با بخش اول باید خاطر نشان کرد که مسکن همواره و در طول دوره زندگی انسان، از اولین مراحل تاریخی زندگی بشر تا به امروز یکی از نیازهای اساسی انسان بوده که در راه تامین آن به اشکال گوناگون تلاش و کوشش های فراوانی نموده است. دولتمردان و سیاستگزاران وقت نیز در طول تاریخ، هرکدام به نوعی با این موضوع مواجه بوده اند و تامین مسکن را برای تمامی اقشار جامعه، به عنوان یکی از سرفصل های اساسی و اصلی کار خویش مدنظر داشته اند(داودپور، ۱۳۹۰ ).

در مطالعات بخش دوم،  در رابطه  با همسایگی، همراه با نگرانی و دل مشغولی سیاست گذاران و مدیران شهری از تضعیف شبکه های همسایگی در کلان شهرها، محققان نیز با طرح مفاهیمی همچون عرق همسایگی[۱]، احساس همسایگی[۲]  تعلق همسایگی[۳]  انسجام همسایگی[۴] توجه خود را معطوف به فرسایش پیوندها و انسجام در عرصه همسایگی و به نحو اولی در عرصه عمومی و حیات شهری نموده اند. باید خاطرنشان ساخت که همسایگی  و آثار اجتماعی ناشی ازآن در محله های شهری مدرن، یکی از پرنفوذترین و پراقبال ترین موضوعات پژوهشی در جامعه شناسی شهری و حوزه های مرتبط می باشد.تنوع و تعدد پژوش های مرتبط با موضوع همسایگی خود گویای مطلب است.

در رابطه با مفهوم همسایگی “وﺑﺮ” ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ را ﻋﺒﺎرت از رواﺑﻂ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﺒﺘﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻣﺴـﺎﻋﺪتﻫـﺎی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ در وﺿﻌﻴﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺿﻄﺮاری و ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﻲ داﻧﺪ (وﺑﺮ، ۱۹۲۲). 

ﺳــﻮزان ﻛﻠــﺮ در ﻛﺘــﺎب «ﻫﻤﺴــﺎﻳﮕﻲ ﺷــﻬﺮی» ﻫﻤﺴــﺎﻳﮕﻲ را ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲداﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن در آن ﺳﻜﻮﻧﺖ دارﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫـﺎی ﻫﻤﺴـﺎﻳﮕﻲدر آن اﻧﺠﺎم ﻣﻲﮔﻴﺮد. اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﺪوده ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﻣﺮزﻫـﺎی ً ﻛـﺎﻣﻼﻣﻌﻴﻦ و آداب و رﺳﻮم ﻗﺪﻳﻤﻲ و رﻳﺸﻪدار ﻳﺎ ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻐﻴﺮ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ از ﻳﻚﺷــﻬﺮ ﻛﻮﭼــﻚ ﻳــﺎ ﺑــﺰرگ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛــﻪ ﻣﺮزﻫــﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺒﻬﻤــﻲ دارد و ﺳــﺎﻛﻨﺎن آنﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﺣﺪود و ﻧﻘﻮش دارﻧﺪ (ﻛﻠـﺮ، ۱۹۶۸).

از ﻧﻈﺮ ﻛﻠﺮ (۱۹۶۸) ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻤﺎﻳﺰ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺤﺪوده ﻳﻚ ﻗﻠﻤﺮو ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ازﻗﻠﻤﺮوﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮز ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، وﻳﮋﮔـﻲﻫـﺎی ﻗـﻮﻣﻲ ﻳـﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ ﺳـﺎﻛﻨﺎن اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻛﻨﺎن و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻤﺮ آﻧـﺎن از ﺗﺴـﻬﻴﻼت و اﻣـﺎﻛﻦ ﻋﻤـﻮﻣﻲﻣﺤﻞ (ﻣﻐﺎزه، ﻣﺪرﺳﻪ، ﻣﻜﺎن ﺗﻔﺮﻳﺢ و …) اﺳﺖ. 

تعداد صفحه : ۱۸۸

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***