دانلود پایان نامه ارشد : طراحی مجموعه مسکونی در یزد با نگاهی به حضور کیفی نور

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : معماری

گرایش :معماری 

عنوان : طراحی مجموعه مسکونی در یزد با نگاهی به حضور کیفی نور

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدتفت

دانشکده معماری

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته معماری

گرایش معماری

 عنوان

طراحی مجموعه مسکونی در یزد با نگاهی به حضور کیفی نور

استاد راهنما

دکتر پورمند

استادمشاور

دکتر طاهری

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: طرح تحقیق

۱٫۱٫ مقدمه……………………………………………………………………………………. ۲

۲٫۱٫ طرح مسأله……………………………………………………………………………… ۳

۳٫۱٫ ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………… ۴

۴٫۱٫ اهداف…………………………………………………………………………………… ۵

۵٫۱٫ فرضیه­ها………………………………………………………………………………… ۶

۶٫۱٫ روش تحقیق……………………………………………………………………………. ۶

فصل دوم: مبانی نظری

۱٫۲٫ مطالعات پایه مسکن…………………………………………………………………….. ۷

۲٫۲٫ نور……………………………………………………………………………………. ۵۸

فصل سوم: برسی نمونه های موردی

۱٫۳٫ مقدمه………………………………………………………………………………….. ۸۶

۲٫۳٫ مجتمع مسکونی لیلینگتون استریت…………………………………………………….. ۸۷

۳٫۳٫ شهرک مسکونی فاروم میدت پانکت………………………………………………….. ۹۰

۴٫۳٫ مجتمع مسکونی ریتراشتراسه- نورد……………………………………………………. ۹۱

۵٫۳٫ مجتمع مسکونی ته گل هاربور…………………………………………………………. ۹۲

۶٫۳٫ مجموعه مسکونی هابیتات……………………………………………………………… ۹۳

۷٫۳٫ شهر جدید شوشتر (شوشترنو)…………………………………………………………. ۹۵

فصل چهارم: توجیه طرح

۱٫۴٫ اقلیم…………………………………………………………………………………. ۱۰۲

۲٫۴٫ تحلیل……………………………………………………………………………….. ۱۱۲

۳٫۴٫ حکم­های طراحی……………………………………………………………………. ۱۱۴

۴٫۴٫ روند طراحی………………………………………………………………………… ۱۱۴

فصل پنجم: نتیجه گیری

۱٫۵٫ نتیجه گیری………………………………………………………………………….. ۱۲۰

لیست منابع………………………………………………………………………………… ۱۲۷

 

فهرست تفصیلی

عنوان صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول: طرح تحقیق

۱٫۱٫ مقدمه……………………………………………………………………………………. ۲

۲٫۱٫ طرح مسأله……………………………………………………………………………… ۳

۳٫۱٫ ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………… ۴

۴٫۱٫ اهداف…………………………………………………………………………………… ۵

۵٫۱٫ فرضیه­ها………………………………………………………………………………… ۶

۶٫۱٫ روش تحقیق……………………………………………………………………………. ۶

فصل دوم: مبانی نظری

۱٫۲٫ مطالعات پایه مسکن…………………………………………………………………….. ۷

۱٫۱٫۲٫ مقدمه…………………………………………………………………………………. ۷

۲٫۱٫۲٫ مبانی فکری و نظری…………………………………………………………………. ۹

۱٫۲٫۱٫۲٫ هستی در جهان……………………………………………………………………. ۹

۲٫۲٫۱٫۲٫ سکونت/سکونت گاه………………………………………………………………… ۹

۳٫۲٫۱٫۲٫ جنبه­های دوگانه سکونت…………………………………………………………. ۱۲

۴٫۲٫۱٫۲٫ زنده بودن………………………………………………………………………… ۱۲

۵٫۲٫۱٫۲٫ نظم………………………………………………………………………………. ۱۵

۶٫۲٫۱٫۲٫ تعیین موقعیت……………………………………………………………………. ۱۷

۷٫۲٫۱٫۲٫ مکان ساخته/مکان طبیعی…………………………………………………………. ۱۸

۸٫۲٫۱٫۲٫ نیازها…………………………………………………………………………….. ۲۰

۳٫۱٫۲٫ شناخت کلی کالبد و ساختار خانه ایرانی……………………………………………. ۲۴

۱٫۳٫۱٫۲٫ کلیات خانه ایرانی……………………………………………………………….. ۲۴

۲٫۳٫۱٫۲٫ عناصر و ساختار خانه ایرانی……………………………………………………… ۲۶

۳٫۳٫۱٫۲٫ پیمون……………………………………………………………………………. ۳۳

۴٫۳٫۱٫۲٫ نظم هندسی………………………………………………………………………. ۳۴

۵٫۳٫۱٫۲٫ کارکردهای پنجره…………………………………………………………………. ۳۴

۴٫۱٫۲٫ مفهوم مسکن……………………………………………………………………….. ۴۱

۵٫۱٫۲٫ معیارهای عمومی طراحی آپارتمان های مسکونی……………………………………. ۵۰

۱٫۵٫۱٫۲٫ معیارهای عمومی طراحی بلوک ها……………………………………………….. ۵۰

۲٫۵٫۱٫۲٫ دسترسی و ورودی به بلوک های ساختمان………………………………………. ۵۰

۳٫۵٫۱٫۲٫ روابط بین واحدهای مسکونی……………………………………………………. ۵۰

۴٫۵٫۱٫۲٫ نما……………………………………………………………………………….. ۵۱

۵٫۵٫۱٫۲٫ صرفه جویی در انرژی…………………………………………………………… ۵۱

۶٫۵٫۱٫۲٫ سیستم تأسیسات گرمایی و سرمایی………………………………………………. ۵۲

۷٫۵٫۱٫۲٫ سیستم سازه و تکنولوژی اجرا……………………………………………………. ۵۳

۸٫۵٫۱٫۲٫ ضوابط و مقررات شهرسازی…………………………………………………….. ۵۴

۹٫۵٫۱٫۲٫ ضوابط ساخت کاربری مسکونی در بافت عادی………………………………….. ۵۶

۱۰٫۵٫۱٫۲٫ سطح اشغال……………………………………………………………………. ۵۸

۱۱٫۵٫۱٫۲٫ نحوه استقرار ساختمان در زمین………………………………………………… ۵۸

۲٫۲٫ نور……………………………………………………………………………………. ۵۸

۱٫۲٫۲٫ مقدمه……………………………………………………………………………….. ۵۸

۲٫۲٫۲٫ جهت یابی نور……………………………………………………………………… ۵۹

۱٫۲٫۲٫۲٫ نور شمالی……………………………………………………………………….. ۵۹

۲٫۲٫۲٫۲٫ نور جنوبی……………………………………………………………………….. ۶۰

۳٫۲٫۲٫۲٫ نور صبحگاهی…………………………………………………………………… ۶۰

۴٫۲٫۲٫۲٫ نور غروب……………………………………………………………………….. ۶۱

۵٫۲٫۲٫۲٫ نور بالای سر یا عمود……………………………………………………………. ۶۱

۶٫۲٫۲٫۲٫ نورمستقیم و نور منتشره………………………………………………………….. ۶۲

۷٫۲٫۲٫۲٫ سایه ها…………………………………………………………………………… ۶۳

۸٫۲٫۲٫۲٫ نیم سایه………………………………………………………………………….. ۶۳

۳٫۲٫۲٫ تجلی نور در فضاهای فیزیکی……………………………………………………… ۶۴

۱٫۳٫۲٫۲٫ نور در معماری ایران زمین……………………………………………………….. ۶۴

۲٫۳٫۲٫۲٫ نور در گستره  زیبایی شناسی…………………………………………………….. ۶۴

۳٫۳٫۲٫۲٫ نور و جهت گیری……………………………………………………………….. ۶۴

۴٫۳٫۲٫۲٫ اصل شفافیت در معماری ایران…………………………………………………… ۶۵

۵٫۳٫۲٫۲٫ استفاده از شیشه های رنگی………………………………………………………. ۶۶

۶٫۳٫۲٫۲٫ انعکاس نور در آیینه……………………………………………………………… ۶۷

۷٫۳٫۲٫۲٫ بازتاب در آب…………………………………………………………………… ۶۸

۸٫۳٫۲٫۲٫ بازتاب نور در کف صیقلی………………………………………………………. ۶۹

۹٫۳٫۲٫۲٫ سایه روشن………………………………………………………………………. ۶۹

۱۰٫۳٫۲٫۲٫ شعاع و حجم مجازی نور………………………………………………………. ۷۰

۱۱٫۳٫۲٫۲٫ شبکه ها و گشودگی های مشبک……………………………………………….. ۷۰

۱۲٫۳٫۲٫۲٫ نور، سقف و گنبدها……………………………………………………………. ۷۱

۱۳٫۳٫۲٫۲٫ بسط فضایی……………………………………………………………………. ۷۲

۱۴٫۳٫۲٫۲٫ نور از شکاف دیوار (روزن)……………………………………………………. ۷۲

۴٫۲٫۲٫ نور از دیدگاه معماران………………………………………………………………. ۷۳

۱٫۴٫۲٫۲٫ میس وندروهه……………………………………………………………………. ۷۳

۲٫۴٫۲٫۲٫ لوکوربوزیه……………………………………………………………………….. ۷۴

۳٫۴٫۲٫۲٫ آلوار آلتور……………………………………………………………………….. ۷۵

۴٫۴٫۲٫۲٫ لویی کان…………………………………………………………………………. ۷۶

۵٫۴٫۲٫۲٫ تادو آندو………………………………………………………………………… ۷۷

۶٫۴٫۲٫۲٫ هادی میرمیران……………………………………………………………………. ۷۹

۷٫۴٫۲٫۲٫ کامران افشار نادری………………………………………………………………. ۸۰

۵٫۲٫۲٫ نور در ادیان و فلسفه……………………………………………………………….. ۸۱

۱٫۵٫۲٫۲٫ نور در زرتشت…………………………………………………………………… ۸۱

۲٫۵٫۲٫۲٫ نور در مسیحیت………………………………………………………………….. ۸۲

۳٫۵٫۲٫۲٫ نور در اسلام……………………………………………………………………… ۸۳

۴٫۵٫۲٫۲٫ نور از دیدگاه سهروردی………………………………………………………….. ۸۴

۵٫۵٫۲٫۲٫ نور از دیدگاه غزالی………………………………………………………………. ۸۵

فصل سوم: برسی نمونه های موردی

۱٫۳٫ مقدمه………………………………………………………………………………….. ۸۶

۲٫۳٫ مجتمع مسکونی لیلینگتون استریت…………………………………………………….. ۸۷

۳٫۳٫ شهرک مسکونی فاروم میدت پانکت…………………………………………………… ۹۰

۴٫۳٫ مجتمع مسکونی ریتراشتراسه- نورد……………………………………………………. ۹۱

۵٫۳٫ مجتمع مسکونی ته گل هاربور…………………………………………………………. ۹۲

۶٫۳٫ مجموعه مسکونی هابیتات……………………………………………………………… ۹۳

۷٫۳٫ شهر جدید شوشتر (شوشترنو)…………………………………………………………. ۹۵

فصل چهارم: توجیه طرح

۱٫۴٫ اقلیم…………………………………………………………………………………. ۱۰۲

۱٫۴ .۱٫ موقعیت منطقه یزد مورد مطالعه…………………………………………………… ۱۰۲

۱٫۴ .۲٫ تاریخچه هواشناسی استان یزد……………………………………………………. ۱۰۴

۱٫۴ .۳٫ بررسی تغییرات دمایی……………………………………………………………. ۱۰۴

۱٫۳٫۱٫۴٫ بررسی داده ها و جداول دما……………………………………………………. ۱۰۵

۲٫۳٫۱٫۴٫ نمایش منحنی های دما…………………………………………………………. ۱۰۵

۴٫۱٫۴٫ بررسی میزان رطوبت هوا………………………………………………………….. ۱۰۶

۱٫۴٫۱٫۴٫ بررسی داده های رطوبت……………………………………………………….. ۱۰۷

۲٫۴٫۱٫۴٫ نمایش منحنی های رطوبت…………………………………………………….. ۱۰۷

۵٫۱٫۴٫ بررسی بادهای غالب و جهت وزش بادها………………………………………… ۱۰۸

۶٫۱٫۴٫ تبخیر……………………………………………………………………………… ۱۰۹

۷٫۱٫۴٫ بارش……………………………………………………………………………… ۱۱۰

۱٫۷٫۱٫۴٫ بررسی داده های بارش…………………………………………………………. ۱۱۰

۲٫۴٫ تحلیل سایت………………………………………………………………………… ۱۱۲

۳٫۴٫ حکم­های  طراحی……………………………………………………………………. ۱۱۴

۴٫۴٫ روند طراحی…………………………………………………………………………. ۱۱۴

فصل پنجم: نتیجه گیری

۱٫۵٫ نتیجه گیری………………………………………………………………………….. ۱۲۰

لیست منابع        ۱۲۷

چکیده

با ­وجود اینکه در حال حاضر چند دهه از طراحی  و احداث  مجتمع های مسکونی می­گذرد هنوز هم به دلیل عدم تطابق آن­ها با فرهنگ جامعه ما، علاوه بر­کاستی­هایی که در این قبیل بناها به چشم می­خورد، تأثیرات نامطلوبی بر زندگی انسان جامعه داشته و دارد.

از سوی دیگر، در این رساله نگاهی به موضوع نور به لحاظ کیفی شده است. نور در زندگی انسان عنصری ضروری به شمار می رود. در این مقوله معماران نیز، چون بسیاری متخصصان دیگر، حتی به مدد تجربه یا شهود، از پیش­بینی صحیح رفتارهای مبتنی بر این نیاز باز می­مانند. در نتیجه، تعامل آثار معماری با نور در بسیاری از موارد نه به اختیار و تدبیر معمار، بلکه نتیجه اتفاقی و حاصل حضور همیشگی و ناگزیر نور است.

تحقیقات نشان داده است که یک نیاز درونی وجود دارد که همه موجودات زنده را به سمت نور هدایت می­کند، این نیاز در انسان منشاء رفتارهای متعددی است که بسیاری از آن­ها ناشی از آثار بصری نور نیستند، بنابراین در جایگاه یک معمار اگر نور را تنها یک واسطه برای رویت محیط و موضوعات بدانیم، فرصت­های فراوان تأثیرگذاری بر ادراک مخاطبین خود را از دست داده­ایم، و بسیاری از آثار معماری معاصر شاهدی هستند بر این که با وضع موجود، بسیاری از آثار نور، و طیفی از قابلیت­های مثبت آن غافل مانده است.

این ایراد از یک سو نتیجه هراس جامعه معماری از وارد کردن پیچیدگی­های دانش موجود در این زمینه به مراحل نخست طراحی است، و از سوی دیگر ناشی از فقدان کلید واژه­های روشن و قواعدی ساده است که حضور نور را در طرح ابتدایی یک اثر معماری میسر نماید.

پژوهش حاضر به بررسی حضور کیفی نور پرداخته و با بهره گرفتن از فضای باز، پوشیده، بسته در مجتمع مسکونی و با الگو­ برداری از معماری سنتی یزد و معاصر­سازی آن، به طراحی مجتمع مسکونی پرداخته است..

کلمات کلیدی: نور، کیفیت نور، مجتمع مسکونی. 

۱-۱-مقدمه

از آنجا که خانه اولین مکان زندگی است،  هدف اصلی یک معمار این بوده است که به انسان­ها یک تجربه معمارانه که فکر و روح آنها را غنی می­کند، تقدیم کند. این ایده و فکری بسیار مهم است که باید همیشه در سر داشته باشیم، خصوصاً هنگامی­که خانه­ای می­سازیم. خانه از جسم انسان حفاظت می­کند که آن نیز به­نوبه خود در برگیرنده روح و روان می­باشد. خانه باید باعث امنیت و تقویت هم­زمان جسم و روح گردد که از آن صحبت کرده­ایم. از آنجا که کالبد باید خود را با روان درون خود، راحت احساس کند، یک بنا نیز باید برایمان راحتی و حفاظت را تأمین کند و همچنین فضاهایی برای فکر کردن و تعمق و نیایش ارائه نماید؛ فضاهایی برای یک تفکر واقعی در مورد رابطه فرد با دنیا. در این بین توجه به نور درخانه چه  به­لحاظ کیفی و چه کمی قرن­هاست که دغدغه معماران بوده است.

هیچ نماد و مظهری مانند نور به وحدت الهی نزدیک نیست. بدین جهت است که معمار ایرانی می­کوشد تا در آنچه می­آفریند از عنصر نور تا آنجا که امکان داشت استفاده کند. از طرفی همگی می­دانیم که معماری ایرانی، مدیون آفتاب آن است. معمار ایرانی می­کوشد فضایی در دل بنا خلق کند ویژه مرتبط کردن مؤمن با خداوند در نتیجه، تعامل آثار معماری با نور در بسیاری از موارد نه به اختیار و تدبیر معمار، بلکه نتیجه اتفاقی وحاصل حضور همیشگی و ناگزیر نور است. هنر اسلامی حضور نور را اساساً به عنوان تمثیلی از جلوه وجود مطلق بکار می­گیرد. یعنی هر قدر به نور یعنی حضرت نورالانوار نزدیک­تر شویم، نور خالص­تر و شفاف­تری حاصل می­شود. پس تجرد از ماده به معنای حرکت و عروج به سمت منبع عروج و نور هستی و دوری گزیدن از نازل­ترین درجه وجود و سایه­های نور است «از این منظر نور به عنوان مظهر و نماد وجود در فضای معماری اسلامی تلقی می­شود و آیینه­کاری و بهره­گیری از موزاییک­ها یا رنگ درخشنده طلایی و فیروزه­ای برای گنبدها و تزیین مقرنس­ها و نقوش، بیانی از جلوه­گری نور است  و این کار چونان کیمیاگری کردن است.

در معماری اسلامی ماده سنگین و بی شکل با تبدیل به طرح­های تزیینی  و اشکال مقرنس و مشبک گویی به اشیایی ماورایی بدل شده­اند. دیگر ماده اتاق­ها سنگ وآجر نیستد، بلکه بصورت اسرار آمیزی از خود نور ساطع می­کنند و خلاصه کلام کار معماری کم کردن ماده و افزایش فضا است و خود به خود انسان مؤمن را متذکر آیه­ی«الله نور السماوات و الارض» می­شوند.

تحقیقات نشان داده است که به شکل غریزی نیازی در همه­ موجودات زنده وجود دارد که همه ی موجودات را به سمت “نور” هدایت میکند، این نیاز به نور و روشنایی در انسان منشاء رفتارهای متعددی است که بسیاری از آن­ها ناشی از آثار بصری نور است.

تا کنون در طراحی بناها بیشتر روش کمی نور به­ کار رفته است. در پی آن هستیم که با پیدا کردن ارتباط کمی و کیفی نور محیطی راحت برای زندگی افراد را فراهم کنیم. رفع موانع ورود نور به مراحل نخست طراحی، تنها به مدد جستجویی هدفمند برای کشف کلید واژگان روشن و قانونمندی­های ساده در همه آثار نور، بصری و غیر بصری، مسیر می­شد.

۱ -۲- طرح مسأله

«زیبایی و شکوه یک بنا بیش از آنکه معطوف به حظّ بصری از آن باشد، متکی به توان آن در ایجاد زنجیره­ای از مکاشفه­ها در ذهن انسان است».                  جان راسکین

همان طور که می­دانیم نور برای انسان نیازی­ است پیچیده که همه آثار رفتاری آن مورد بررسی قرار نگرفته است. در این زمینه معماران، حتی به مدد تجربه و شهود از پیش بینی صحیح رفتارهای مبتنی براین نیاز باز می­مانند.                                                                                    

در جایگاه یک معمار، اگر نور را تنها یک واسطه برای رویت محیط و اشیاء بدانیم، فرصت­های فراوان تأثیرگذاری بر ادراک مخاطبین خود را از دست داده­ایم.                                                   

با وجود فاصله گرفتن از دوره سنت اما تلألو آیینه­کاری­ها، سایه-روشن، مقرنس­ها، سایه­ی ­ساباط­ها، راهروهای تاریک و زیرزمین­های روشن، ما را به این تفکر وا می­دارد که معماری نور فراتر از نهادن روزنه­ای در دیوار و افروختن چراغ­های پر­نور در اتاق­ها می­باشد. اگر چه ارزش­های استعاری و معنوی نور در طراحی پرمعنی و جوهری معماری بهره می­جویند و با یک آگاهی برتر و فهم قوی از تاریخ  نور در معماری، بازیابی این عنصر را به عنوان ابزاری رسا، امکان پذیر می­سازد.

این مساله از یک سو نتیجه هراس جامعه معماری از وارد کردن پیچیدگی­های دانش موجود در این زمینه به مراحل نخست طراحی است، و از سوی دیگر ناشی از فقدان کلید واژه­های روشن و قواعدی ساده از بطن معماری سنتی است که حضور نور را در طرح ابتدایی یک اثر معماری میسر نماید.    

همان­ طور که مشهود است در معماری سنتی از نور طبیعی در فضا چه به صورت اقلیمی، کارکردی یا معنوی به بهترین نحو ممکن استفاده شده است.

بناهای سنتی یزد به گونه­ای طراحی شد­ه­اند که در مقابل کویر ایستادگی کرده­اند از این رو بناهای ساخته شده در یزد، نهایت درون­گرایی را دارا می­باشند و سازماندهی فضایی آنها به­ گونه­ای است که عنصر اصلی تقسیم­بندی این فضاها حیاط است و دارای فضاهای تابستا­ن­نشین و زمستان­نشین می­باشد و از سوی دیگر چون یزد در دل کویر واقع شده است  و تابش مستقیم  نور خورشید جز لاینفک آن اقلیم است و در معماری بناهایش از حضور نور چه به لحاظ کیفی و چه کمی به بهترین نحوه ممکن استفاده شده است. از سوی دیگر به خاطر تنوع فضایی در خانه­های یزد که شامل سردر، هشتی، ایوان، حیاط، تالار، سه دری، پنج­دری، بادگیر، گودال باغچه، زیرزمین، پایاب است  و اختلاف ارتفاعی که در خانه­ها وجود دارد، بهترین مکان برای به نمایش گذاشتن طرز استفاده از نور طبیعی و ایجاد فضاهای سایه، نیم سایه، روشن در بازی با نور است.

۱-۳- ضرورت انجام تحقیق

 هر چند که شکل زندگی و شأن پاسخگویی به آن همواره با هم مرتبط و بر یکدیگر تأثیر می­گذارند، اما شکی نیست که شکل زندگی در هر دوره زمانی، متناسب با شرایط آن دوره آرام آرام تغییر می­کند

و خود را با وضعیت جدید منطبق می­سازد.

شیوه زندگی از آن­جا که بستگی کامل به نوع نگاه انسان به زندگی و اندیشه و منش او دارد می­تواند امری پایدار تلقی شود. چرا که نوع نگاه و اندیشه، نمایاننده فرهنگ یک جامعه است و فرهنگ هر چند تأثیرگذارتر از زمان است اما دارای برخی خصایص کلی و ویژگی­هایی است که فارغ از زمان بوده و با گذر از یک دوره تاریخی به دوره دیگر دگرگون نمی­شود، بنابراین آنچه انتظار می­رود که در خانه­های برخاسته از یک فرهنگ مشابه و پایدار باشد، شیوه زندگی آنهاست. یعنی نگاه تاریخی آن­ها به زندگی نگاهی است که کالبد خانه را تحت تأثیر خود درآورده و با آن هماهنگ می­سازد.

تعداد صفحه : ۱۵۰

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***