دانلود پایان نامه ارشد : طراحی فضاهای چند عملکردی شهری بر اساس معماری ایرانی-اسلامی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری

گرایش :معماری 

عنوان : طراحی فضاهای چند عملکردی شهری بر اساس معماری ایرانی-اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد سمنان

دانشکده عمران و  معماری

 پایان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد. در رشته معماری گرایش معماری

عنوان

طراحی فضاهای چند عملکردی شهری بر اساس معماری ایرانی-اسلامی

(مطالعه موردی ایستگاه مترو ارم سبز )

استاد راهنما

دکتر محمد رحمانی قصبه

استاد مشاور

دکترسعید گیوه چی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :     

از آنجایی که ایجاد فضاهای چند منظوره و چند عملکردی در  فضاهای شهری جنبه جدید و نو در جامعه ایجاد کرده است می توان این گونه فضاها را در مکان های عمومی مانند مترو ها هم ایجاد کرد . توسعه و تحول صنعت حمل و نقل ریلی درون و برون شهری مستلزم شناخت واقعی از تمام ظریفیت ها و پتانسیل های بالقوه می باشد . اگر چه بخش حمل و نقل ، بحثی خدماتی به شمار می آید لکن به دلیل اهمیت بنیادی آن ، فعالیتی زیر بنایی محسوب گردیده و در صورت عدم توجه کافی به آن سایر بخش ها نیز دچار عقب ماندگی خواهد شد . رشد و گسترش صنعت حمل و نقل ریلی و وجود مزیت های نسبی فرآوان آن نسبت به سایر روشهای عمومی حمل و نقل بیش از هر زمان دیگری مشاهده می گردد . با پیشرفت تکنولوژی قطارهای شهری در حال تغییر و تحول بوده و وظیفه حمل و نقل مسافران در اغلب شهرهای مهم دنیا را به عهده گرفته است . بر اساس آمارها ، همواره تقاضا در این بخش فزآینده است و با توجه به مزیت های ذاتی و منحصر به فرد حمل و نقل ریلی شدن تکنولوژی ساخت قطعات ، وجود سیستم های موثر در زمینه نگهداری ، تامین انرژی ، علائم و ارتباطات و تجهیزات ، مستلزم حمایت همه جانبه می باشد . امروزه ایستگاهها بصورت یک مرکز مهم شهری در آمده اند ، جایی که قابل مکث کردن ، معاشرت کردن ، خرید مایحتاج منزل و همچنین استفاده از تسهیلات متنوع می باشد . همچنین مترو ها به عنوان فضاهایی مد نظر قرار می گیرند که می توان در مواقع بحرانی نیز از آنها استفاده کرد .  همچنین به مترو به عنوان فضایی چند عملکردی نگاه  می شود .تا بتواند در شرایط ویژه استفاده های خاص را نیز پاسخگو باشد .

کلمات کلیدی :

مترو ، حمل و نقل ، انعطاف پذیر ، چند عملکردی ، فضای شهری

 

فهرست مطالب :

کلیات ……………………………………………………………………………………………………۲۳

مقدمه……………………………………………………………………………….۲۴

مفاهیم پایه: نیاز، فضا و فرم…………………………………………….۲۶

 :بیان مسئله تحقیق و بررسی آن…………………………………………..۲۷

سوال تحقیق……………………………………………………………….۲۹

مطالعه نمونه ها جهت دستیابی به راهکارها………………………………………………..۳۰

قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………….۳۲

-نتیجه گیری و ارائه راهکار………………………………………………………………..۳۳

مراحل اجرایی تحقیق………………………………………………………۳۴

فصل اول ……………………………………………………………………………………….. ۳۵

مقدمه……………………………………………………………………………..۳۶

۱-۱-بنا و معماری ……………………………………………………………………………۳۶

۱-۲-معماری و تمدن اسلامی …………………………………………………….۳۸

۱-۳-خانه اعتقادات جمعی ……………………………………………………………۳۸

۱-۴-فضا ……………………………………………………………………………………………..۳۹

۱-۵-زیبایی معماری اسلامی-ایرانی……………………………………………………………….۴۰

۱-۵-۱-معماری دوران اسلامی- ایرانی…………………………………………………..۴۰

۱-۶-مصالح ساختمانی استفاده شده در معماری اسلامی…………………………………….۴۲

۱-۷فضاهای خانه در معماری ایرانی –اسلامی …………………………………………۴۳

۱-۸-معماری ایرانی –اسلامی معماری درونگرا……………………………………..۴۵

۱-۸-۱-خصوصیات معماری درونگرا……………………………………………………۴۶

 ۱-۸-۱-۱-امنیت……………………………………………………………۴۷

۱-۸-۱-۲-محرمیت………………………………………………………….۴۸

۱-۸-۱-۳-وحدث و کثرت…………………………………………………………..۴۸

۱-۸-۱-۴-نظم و بی نظمی…………………………………………………….۴۹

۱-۸-۱-۵-گونه گونی و یکنواختی………………………………۴۹

۱-۸-۱-۶-مرکزیت ………………………………………………………………۴۹

۱-۸-۱-۷-ابهام و ایهام………………………………………..۴۹

۱-۸-۱-۸-تعادل………………………………………………………..۵۰

۱-۸-۱-۹-تنوع……………………………………………………………………………………..۵۰

۱-۸-۱-۱۰-چند کارکردی بودن فضاها و عناصر……………………………………..۵۰

۱-۸-۱-۱-۱۱- پرهیز از اسراف………………………………………………………………………..۵۱

 

۱-۱۰- معماری ایرانی –اسلامی (سنتی) و معماری مدرن ………………………………….۵۳

 ۱-۱۰-۱-مهم ترین ویژگی های معماری ایرانی –اسلامی(سنتی) و تفاوت آن با هنر و معماری مدرن …………..۵۳

۱-۱۰-۲- پاسخ به نیاز انسان  در یک اثر معماری …………………………………….۵۴

۱-۱۰-۳-دنیای جدید و معماری جدید…………………………………………..۵۷

۱-۱۱-نتیجه گیری ………………………………………………..۵۹

فصل دوم : مفاهیم پایه و مبانی نظری ……………………………………………………۶۰

مقدمه…………………………………………………………………………………………………۶۱

۲-مبانی نظری……………………………………………….۶۱

۲-۱-تعاریف……………………………………………………….۶۱

۲-۱-۱- فضای شهری…………………………………………………………..۶۱

۲-۱-۲-انواع تقسیم بندی فضا……………………………………………………….۶۲

۲-۲-۲-ارزش اجتماعی فضاهای عمومی…………………………………………۶۲

۲-۲-۳-فضای عمومی بستر تعاملات اجتماعی ………………………………..۶۴

۲-۲-۴-فضای عمومی و حیات جمعی ………………………………………………………۶۵

۲-۲-۵-فضای عمومی و هویت جمعی ……………………………………………………..۶۵

۲-۲-۶-فضاهای عمومی به عنوان عوامل شناخت و هویت شهر …………………………۶۵

۲-۳-طبقه بندی ابعاد فضای عمومی در پاسخگویی به نیاز های انسان……………………..۶۶

۲-۳-۱-پاسخگویی کالبدی- فضایی……………………………………….۶۶

۲-۴-اصول برنامه ریزی شهری…………………………………………………..۶۶

۲-۴-۱-معیارهای برنامه ریزی شهری برای فضاهای عمومی ………………………………۶۶

۲-۵-فضاهای چندمنظوره(چند عملکردی)……………………………………۶۷

۲-۵-۱-چند عملکردی طراحی کردن فضاهای شهری…………………………………………..۶۷

۲-۶-انعطاف پذیری……………………………………………………..۶۹

۲-۶-۱-تعریف و ماهیت انعطاف پذیری………………………………………….۶۹

۲-۶-۲-نگاهی به پیشینه طراحی انعطاف پذیر ………………………………………….۷۱

۲-۶-۳-ساختار فضاهای چند منظوره و منعطف ………………………………………..۷۱

۲-۶-۳-۱-فضای متغیر …………………………………………………………………………۷۱

۲-۶-۳-۲-فضای نیمه ثابت ……………………………………………………………..۷۱

 ۲-۶-۳-۳- فضای ثابت ……………………………………………………………………….۷۱

۲-۷-بررسی عملکرد در حوزه انعطاف پذیری …………………………………………۷۲

۲-۷-۱بررسی نقش انعطاف پذیری در حفظ و حراست محیط زیست ……………………………..۷۲

۲-۸-گونه های انعطاف پذیری………………………………………………….۷۳

۲-۸-۱ -تطبیق پذیری(جابجایی فصلی وروزانه)………………………………….۷۳

۲-۸-۲-تغییرپذیری تفکیک و تجمیع………………………………………….۷۳

۲-۸ -۳تنوع پذیری ( فضای چند عملکردی )…………………………………………..۷۳

۲-۹-تاریخچه مترو ………………………………………………………………………………..۷۴

۲-۹-۱تعریف ایستگاه مترو ……………………………………………………………………۷۵

۲-۹-۱-۱-فضای تصمیم گیری………………………………………………۷۶

۲-۹-۱-۲-فضاهای فرصت یا مکث…………………………………………………………..۷۶

 ۲-۹-۱-۳-فضاهای حرکتی…………………………………………………………………..۷۶

۲-۱۰-اولین مترو جهان ……………………………………………………………………………..۷۷

۲-۱۰-۱-تاریخچه مترو جهان…………………………………………………………………..۷۸

۲-۱۰-۲-مترو برای غیر مسافر ……………………………………………………..۷۸

۲-۱۰-۳-متروِ‍؛ جان پناه…………………………………………………………………….۷۸

۲-۱۱-ایستگاه های مترو…………………………………………………………………۷۹

۲-۱۱-۱-کار مترو……………………………………………………………………………..۷۹

۲-۱۲- مترو در تهران ……………………………………………………………………….۷۹

۲-۱۳-تفاوت ساختاری ایستگاه ها و ورودی های مترو…………………………………………………………………….۸۳

۲-۱۴-عوامل موثر در تدوین ضوابط طراحی فضاهای پیرامون ورودی مترو…………………………………………..۸۵

۲-۱۴-۱- معیارها و ضوابط طراحی موجود در مورد طراحی بخش بیرونی ورودی های مترو………………………..۸۵

۲-۱۵-مزایای فضاها وتونل های مترو  ………………………………………………………………۸۸

۲-۱۵-۱-عملکرد چندگانه فضاها وتونل های زیرزمینی و مترو ها…………………………………..۸۸

۲-۱۵-۱-۱-کارکرد ارتباطی وحمل و نقل……………………………………………………۸۹

۲-۱۵-۱-۲-مراکز فرماندهی و کنترل………………………………………۹۰

۲-۱۵-۱-۳-مراکز داده ……………………………………………………………………..۹۰

۲-۱۵-۱-۴-کاربری مراکز نگهداری اقلام،تجهیزات ،دارو و مراکز صنعتی و تولیدی زیرزمینی ………………….۹۰

۲-۱۵-۱-۵-کاربری مراکزدرمانی………………………………………………..۹۱

۲-۱۶-جایگاه ایستگاه های مترو در منظر شهری …………………………………..۹۳

۲-۱۷-نتیجه گیری …………………………………………………………………۹۶

فصل سوم:بررسی نمونه های داخلی و خارجی ……………………………………..۹۷

۳- نمونه های خارجی …………………………………………………………….۹۸

۳-۱-مترو مسکو: موزه زیرزمینی…………………………………………..۹۸

۳-۱-۱-تاریخچه مترو………………………………………………………………….۹۸

۳-۱-۲-مشخصات …………………………………………………………………….۱۰۰

۱-۹-رویکرد ایرانی- اسلامی در شهرسازی………….………..۱۰۲

۳-۳- متروی پکن…………………………………………………………۱۰۳

۳-۳-۱-تاریخچه……………………………………………۱۰۳

۳-۳-۲-ساعت کار……………………………….۱۰۴

۳-۳-۳-خطوط مترو……………………………………….۱۰۴

۳-۳-۴-بلیط………………………………………………………….۱۰۵

۳-۳-۵-زباله به جای بلیط…………………………………۱۰۵

۳-۴- ایستگاه متروی امام خمینی………………………………….۱۰۵

۳-۴-۱-مشخصات…………………………………………………..۱۰۵

۳-۴-۲-ورودی ها………………………………………..۱۰۶

۳-۴-۳- مشخصات عمومی ایستگاه ………………………………….۱۰۶

۳-۵- مترو مفتح …………………………………………………………….۱۰۷

۳-۵-۱-مشخصات عمومی ایستگاه ………………………..۱۰۷

فصل چهارم  : کلیات جغرافیایی ، تاریخی……………………………………….۱۰۹

۴-۱- :جغرافیای طبیعی…………………………………….…………………۱۱۰

۴-۱-۲- شناخت طبیعی ، ناهمواریها……………………………………………………….۱۱۰

۴-۱-۳- آب و هوا…………………………….……………………………….۱۱۴

۴-۱-۵-منابع تامین آب تهران………………………………………….۱۱۵

۴-۱-۶-پوشش گیاهی…………………………………………………………………….۱۱۵

۴-۱-۷-زلزله خیزی در استان………………………………………..۱۱۵

۴-۱-۸- جغرافیای  اقلیمی……………………………………………………………………….۱۱۶

۴-۱-۸-۱-  تاثیر عوامل اقلیمی ……………………………………………………………..۱۱۷

۴-۱-۸-۲-  تاثیر تابش آفتاب بر ساختمان ……………………………………………..۱۱۸

۴-۱-۸-۳-عامل باد بر شکل ساختمان………………………………………..۱۱۹

۴-۲-بخش دوم:جغرافیای انسانی ………………………………………………………..۱۱۹

۴-۲-۱- ترکیب جمعیت ……………………………………………………………۱۱۹

.۴-۲-۲- مذهب…………………………………………………………………………………..۱۲۱

۴-۲-۳- زبان…………………………………………………………………………………….۱۲۱

۴-۳-معرفی منطقه ۵  تهران ……………………………………………………………………….۱۲۲

۴-۳-۱-محدوده…………………………………………………………………………………….۱۲۲

۴-۳-۲-جمعیت …………………………………………………………………………..۱۲۲

۴-۳-۳-تقسمات پیشنهادی منطقه (نواحی و محلات ) ……………………………….۱۲۴

۴-۴-معرفی شهرک اکباتان ………………………..…………..۱۲۴

۴-۴-۲-ساختار……………………………………………………۱۲۵

۴-۴-۳-هیأت مدیره مرکزی شهرک اکباتان………………………………..۱۲۷

۴-۴-۴-مکان های عمومی شهرک اکباتان………………………………………………………۱۳۰

۴-۴-۶-گرافیتی ………………………………………………………………….۱۳۱

۴-۵- تحلیل مترو ارم سبز ………………………………………………………………………..۱۳۲

فصل پنجم : برنامه فیزیکی طرح ………………………………………………………………۱۳۶

مقدمه……………………………………………………………………………………………..۱۳۷

۵- استاندارد ها و ضوابط طراحی……………………………………………………..۱۳۷

۵-۱-جا به جایی درونی ………………………………………………………….۱۳۷

۵-۱-۱-گلوگاههای کنترل …………………………………………………….۱۳۷

۵-۱-۲-دسترسی به سکو ها – پله ها………………………. ۱۳۸

۵-۲- انواع سکوها …………………………………………………………………….۱۴۰

۵-۲-۱-حوزه امنیت سکو……………………………………………..۱۴۲

۵-۲-۲-حوزه ذخیره ………………………………………………۱۴۲

۵-۲-۳-حوزه امد و شد مسافرین ……………………………………………۱۴۲

۵-۲-۴-حوزه تجهیزات سکو ……………………………………………..۱۴۲

۵-۳-فضاهای نشستن …………………………………………………………۱۴۳

۵-۳-۱-فضاهای اداری …………………………………………………………………..۱۴۳

۵-۴-عبور و مرور عابران پیاده …………………………………………………………….۱۴۴

۵-۵-ملاحظات عملی در طراحی ایستگاه مترو…………………………………………۱۴۴

۵-۵-۱-جابجایی بیرونی…………………………………………….……………….۱۴۶

۵-۶-نواحی اصلی عملکردی ایستگاه در حالت کلی…………………………………………………۱۴۶

۵-۶-۱-هال اصلی و انتظار …………………………………………………..۱۴۷

۵-۶-۲-بخش فروش بلیط…………………………………………………….۱۴۸

۵-۶-۳-سکوها………………………………………………………………….۱۴۹

۵-۶-۴-مراکز تجاری در ایستگاه ها ……………………………………………..۱۴۹

۵-۶-۵-اعلانات و اطلاع رسانی سفر……………………………………………………….۱۵۰

۵-۶-۶-تامین ایمنی و امنیت……………………………………………….۱۵۱

۵-۶-۷-کنترل صدا…………………………………………………۱۵۳

۵-۶-۸-تبلیغات……………………………………………………………………۱۵۳

۵-۶-۸-۱-راه های دسترسی و ورودی ایستگاه ……………………………………..۱۵۴

۵-۶-۸-۲-بخش اطلاع رسانی بلیط…………………………………………………………..۱۵۴

۵-۶-۸-۳-بخش تجار و انتظار…………………………………………………………………………۱۵۴

۵-۶-۸-۴-سکو و محل سوار شدن……………………………………………………..۱۵۴

۵-۷- کارهای هنری………………………………………………………………………………….۱۵۵

۵-۸-تاسیسات …………………………………………………………………………………۱۵۶

۵-۸-۱-تاسیسات برقی ………………………………………………………………….۱۵۶

۵-۸-۲-تاسیسات تهیویه …………………………………………………………………۱۵۷

۵-۸-۳- اتاق های تاسیسات برقی………………………………………………۱۵۷

۵-۸-۳-۱-برق اضطراری ……………………………………………………………….۱۵۸

۵-۸-۳-۲-تاسیسات مربوط به آتش سوزی …………………………………..۱۵۸

۵-۸-۳-۳-سیستم اعلام حریق …………………………………………………..۱۵۸

۵-۸-۳-۴-سیستم اطفای حریق ………………………………………………….۱۵۹

۵-۹- سازه بنا ………………………………………………………………………………………………………۱۶۰

۵-۱۰-برنامه فیزیکی طرح………………………………………………………………………۱۶۱

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………….۱۶۲

جمع بندی و نتیجه گیری ……………………………………………………………………….۱۶۳

فهرست منابع و مواخذ ……………………………………………………………۱۷۳

مقدمه:

از سالیان دور  در ایران باستان شاهد هنر آفرینی معمارانی بودیم که به جهت فراهم آوردن رفاه و آسایش فرد ساکن در فضا به توجه و اهمیت دادن کوچکترین نیازهای وی پرداخته و خلاقیت های شگفت انگیزی را ارئه کردند. که این مهم تنها به دلیل فرهنگ غنی ایرانیان است. فرهنگی که بیانگر اهمیت فرد و خانواده در اجتماع می باشد. چنانچه به نیازهای خانواده ( کوچکترین واحد ساختاری جامعه ) پاسخ داده شود و سلامت روحی ایشان تامین گردد، سلامت اجتماع نیز تامین خواهد شد. پاسخگویی به نیازهای خانواده مستلزم ایجاد فضاهای مورد نیاز آنان است. چه بسا هنرمندان و معماران ایرانی که به طول سالیان دراز به خلق این گونه فضاها پرداختند. بنابراین فرایند طراحی، در معماری اصیل اسلامی ایرانی از نیاز آغاز شده و به فرم خاتمه می یابد. (شکل ۱ )  و این فرایند نمادی از تبعیت انسان از طبیعت می باشد.

نیاز

شکل (۱) : روند پیشنهادی طراحی معماری اسلامی- ایرانی

معماری اصیل اسلامی- ایرانی در طول سالیان متمادی با تکیه به مولفه هایی چون فرهنگ و اقلیم، نیازهای انسانی ساکنین را پیش بینی کرده و به شکل هنرمندانه ای آنها را دستمایه شکل گیری فضای بیرونی و اندرونی در معماری اصیل خانه های ایرانی اشاره داشت به نظر می رسد اینگونه فضاها جهت رفع برخی نیازهای فرهنگی شکل گرفته اند.

استاد پیر نیا تحقیقات گسترده ای در خصوص اهمیت و نقش فرهنگ در معماری اصیل اسلمی – ایرانی داشته است که به طرح نظریات نوینی درباره معماری ایرانی انجامید که جملگی در تالیفات متعدد وی منعکس است.

اصول چهارگانه هنرهای ایرانی- اسلامی از جمله معروف ترین نظریات اوست که به زعم وی ملاکی ” اسلامی” بودن هنر به شمار می رود. این چهار اصل که پیرنیا، به تبع تخصص خود، کاربدرد آنها را بیشتر در بخش معماری مورد توجه قرار داده است، عبارتند از: مردم واری یا مردم داری که همان رعایت مقیاس های انسانی به شکل مطلوب و بر اساس رفع نیازهای انسانی است. “خودبسندگی”، به مفهوم حداکثر استفاده از امکانات در دسترس و مصالح “بوم آورد” ، برای نمونه مسجد بسیار کهن “فهرج” در استان یزد، پرهیز از بیهودگی، به معنای دوری از افزوده های غیر ضروری ( به زعم وی، در معماری سلامی، حتی مواد و مصالح تزئینی نیز با هدف تزئین مورد استفاده قرار نگرفته است)، درونگرایی که بیش از سه اصل دیگر، تاثیرات مذهب را نمایان می سازد. به گفته وی ، ” درون گرایی و کشش معماران ایرانی به سوی حیاطها و پادیاوها( جایگاه شستشو )و گودال، باغچه ها و هشتیها  و کلاه فرنگی ها که شبستان ها و نهانخانه های عشرت را گرداگرد خود گرفته و محیط های دلکش و خودمانی بوجود آورده، از دیرباز جزو منطق معماری ایران بوده است.” باغها نیز از این امر تبعیت کرده و معمولا دور تا دور آن با دیوار محصور بوده است.”

چهار اصل فوق را، اصل دیگری تکمیل می کند که به زعم پیرنیا، مختص معماری ایرانی- اسلامی است. این اصل که وی آن را ” نیارش و پیمون” می نامید، معماری ایرانی را  در هر سه مرحله اساسی معماری یعنی طرح و محاسبه و اجرا، به بهترین نحو یاری می کرد. نیارش به معنای عوامل نگهدارنده بنا، عبارت است از “مجوعه امور محاسباتی و استاتیکی به انضمام مصالح شناسی و استفاده از مناسبترین و کمترین مصالح”. پیمون ضوابطی است که به منظور تعیین و حفظ تناسب بین اجزای بنا رعایت می شد.. “پیروی از پیمون ، هر گونه نگرانی معمار را درباره نازیبایی یا نااستواری ساختمان از میان می برده است.”

یکی دیگر از عناصر معماری اصیل ایرانی که بر اساس نیازهای اقلیمی شکل گرفته، طاقهای قوسی و گنبدی می باشد. از جمله خصوصیات اقلیمی طاق های قوسی و گنبدی در مناطق گرم و خشک این است که ارتفاع اتاق از کف تا زیر طاق زیر می شود لذا می توان یک تهویه طبیعی در اطاق ایجاد کرد. از آن جایی که هوای گرم سبک تر است و به بالا صعود می کند و هوای خنک تر جایگزین آن می شود، با تعبیه چند دریچه در اطراف و یا نوک طاق ، هوای گرم از دریچه خارج می شود و یک جریان طبیعی از پایین به بالا به وجود می آید. همچنین از عمده مصالح مورد استفاده در این مناطق می توان به گل، خشت و آجر اشاره کرد که به وفور در این مناطق یافت می شود و از نظر اقلیمی عملکرد خوبی دارد زیرا در طی روز دیرتر گرم می شود و شب هنگام نیز، حرارت خود را دیرتر پس می دهد و این باعث تعدیل نوسان حرارت داخل ساختمان در طی شبانه روز می شود.

لکن به رغم ویژگی های شاخص معماری اسلامی-ایرانی، اینگونه معماری از اواخر دوره قاجار تا کنون دستخوش تغییراتی شده است. آیا در معماری نوین ایرانی همچنان فرم و فضا از نیازهای افراد تبعیت می کند؟ از این رو جهت پاسخگویی به این سوال و دستیابی به راهکارهایی به برای خلق فضاهای متناسب با نیازهای فرهنگی و اقلیمی ایرانیان مسلمان به بررسی و مقایسه معماری اصیل ایرانی- اسلامی پرداخته تا به استانداردهایی در زمینه خلق معمارانه فضا در معماری نوین ایرانی دست یابیم.

قابل ذکر است پژوهشگران خارجی نیز به موضوع فرم های طبیعی و استفاده از آن ها در هنر، توجه ویژه ای داشته اند. زیرا از آنجائی که اینگونه فرم ها بر اساس نیازهای طبیعی شکل گرفته اند، در مقایسه با فرم های مصنوعی کار آمد ترند. از آن جمله می توان به پژوهشی از  محققین دانشگاه شیکاگو اشاره نمود:

“نخستین مسئله متافیزیکی این است که ما چگونه باید ساختار فرم و فضا را در  جهان طبیعت درک کنیم؟ این سوال در واقع ما را به مسئله زیبایی شناختی دیگری رهنمون می نماید: ما چگونه می توانیم به طرز هنرمندانه ای، فرم و فضای خالص را در زمینه های نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی و معماری از طریق طبیعت درک و استخراج نماییم؟

تعداد صفحه : ۱۷۸

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***