دانلود پایان نامه ارشد شیمی: یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین

قسمتی از متن پایان نامه :

-۱۱ تهیه ۷-آمینـو-۵-(۲-کلـرو.فنیل)-۴،۲-دی.اکسـو-۴،۳،۲،۱-تتراهیـدروپیریدو]۳،۲-[dپیریمیـدین-۶-کربونیتریل (b94)

پیریدوپیریمیدین b94 با استفاده از واکنش ۲-کلرو.بنزآلدهید، ۶-آمینو.اوراسیل و مالونونیتریل،  مطابق روش نمونه

بخش ۳-۲ تهیه شد. محصول به صورت جامد زرد رنگ پس از ۱۸ دقیقه با بازده %۸۷ و دمای ذوب >oC300 به

دست آمد.

ساختار این محصول با روش طیف سنجی FT-IR(ص۸۲)، ۱H NMR(ص۸۳)تایید شد.

FT-IR (KBr): 3390 (NH stretch),  ۳۳۳۵, ۳۱۸۶ (NH2 stretch),  ۳۰۹۴ (aromatic C-H stretch), 2216 (CºN stretch), 1699, 1645 (C=O stretch), 1593, 1554 (aromatic C=C stretch), 811 (C-Cl stretch), 760 (aromatic C-H out of plane bending) cm-1.

۱H NMR (400 MHz, DMSO-d6): δ; ۷٫۳۰ (dd, J = 7.3, 1.9 Hz, 1H, Hd), 7.43 (m, 2H, Hb, Hc), 7.53 (dd, J = 7.7, 1.3 Hz, 1H, Ha), 7.77 (s, 2H, NH2), 11.02 (s, 1H, NH), 11.57 (s, 1H, NH) ppm.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

این تـحقیق شـامل مطالعه و بررسی قابلیت کاتالیزگـرهای متنوع در سـنتز مشـتقات پیریدو]۳،۲- [dپیـریمیدین

می باشد که از واکنش سه جزئی مالونونیتریل، آلدهیدهای آروماتیک و ۶-آمینو-۳،۱-دی متیلاوراسیل یا ۶-آمینو اوراسیل و یا ۶-آمینو تیو اوراسیل با کاتالیزگر K2CO3در حلال آب و شرایط رفلاکس انجام شد. متغیرهای موثر در واکنش نظیر دما و کاتالیزگرهای مختلف بررسی شد. نتایج نشان داد که استفاده از کاتالیزگرK2CO3نسبت به کاتالیزگرهای دیگر محصول را در زمان کمتر و با بازده بالاتری به دست می دهد. سادگی روش، بازده بالا، زمان کوتاه و جداسازی آسان محصولات از مزایای روش ارائه شده می باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : یک روش موثر برای سنتز مشتقات پیریدو [۳،۲-d]پیریمیدین