دانلود پایان نامه ارشد شیمی : مطالعه تئوری مکانیسم وسینتیک واکنشهای گوگرد(۳P)با متان و اتان

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مطالعه تئوری مکانیسم وسینتیک واکنشهای گوگرد(۳P)با متان و اتان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۳-۶- اثرات کوانتومی در نظریه حالت گذار

 

نظریه حالت گذار زیربنای کاملاً کلاسیکی دارد. فرض عبور ذره ای به جرم m از سد انرژی، تعریف حالت گذار به عنوان یک ساختار مشخص و در نظر گرفتن احتمال عبور یک و صفر برای ذره همه و همه فرض های دنیای کلاسیک هستند. حال سؤال این گونه مطرح می شود که آیا می توان نظریهحالت گذار را بر اساس مکانیک کوانتومی بسط داد؟ پیشاپیش باید اعلام کنیم پاسخ منفی است. در اینجا دیدگاه کلاسیکی عبور مسیرها از سطح تقسیم بحرانی در بسط نظریه حالت گذار به نسخه کوانتومی آن مشکل با مشاهده پذیری واندازه گیری کمیت ها آغاز می شود. اصل عدم قطعیت به ما یادآور می شود که نمی توان مکان و اندازه حرکت ذره m را به طور هم زمان اندازه گیری کرد. بر اساس اصل دوبروی ذره ای به جرم m اندازه حرکتی برابر h / λ خواهد داشت. این بدان معناست که عدم قطعیت در مکان ذره بزرگتر از λ / ۲π خواهد بود.

(۳-۶۵)

 

بنابراین عدم قطعیتی به اندازه dq در تعیین مکان ذره در نقطه زینی اجتناب ناپذیر است. در نظریه حالت گذار ذره m در امتداد مختصه واکنش از نقطه زینی عبور می کند. برای این شیوه انتقالی بزرگترین مقدار انرژی همان سهم کلاسیکی آن  است. حال عدم قطعیت در انرژی و زمان را برای این ذره بررسی می کنیم.

(۳-۶۶)

 

Δt در واقع نیمه عمر ساختار حالت گذاری با انرژی E را نشان می دهد. این رابطه به ما خاطر نشان می کند که حالت گذار در مکانیک کوانتومی نمی تواند به عنوان ابر مولکولی با پیکربندی مشخص از هسته و الکترون ها در بازۀ زمانی Δt تعریف شود.

برای محاسبه ثابت سرعت در مکانیک کوانتومی تنها راه ممکن فرمول بندی دینامیک کوانتومی دقیقی از مسیرهای حاصل شده از حالت های ترکیبی واکنش دهنده ها و بررسی تحولات زمانی سیستم می باشد. این قبیل محاسبات برای سیستمی شامل تنها چند الکترون نیز بسیار زمان گیر خواهد بود. بدین ترتیب این دیدگاه نمی تواند تحول الکترونی نظیر آنچه که در واکنش هاداریم (حتی در کوچکترین سیستم ها) را به گونه ای کاربردی در محاسبه ثابت سرعت کوانتومی وارد نماید.

تحقیقات اخیر (از سال ۱۹۹۸به بعد) نشان می دهد که می توان اثرات کوانتومی را به نحوی مؤثر به عنوان تصحیح در محاسبه ثابت سرعت وارد کرد. در این تحقیقات نشان داده که می توان اثرات کوانتومی در مسیر واکنش را از اثرات کوانتومی اعمال شده در سایر درجات آزادی سیستم تفکیک کرد. ما این اثرات را در این رساله در دو بخش بررسی خواهیم کرد.

 

اثرات کوانتومی در محاسبه انرژی حالت ها

بر اساس نظریه حالت گذار کلاسیکی سرعت واکنش ها با دانسیته حالت های کلاسیکی در نقطه زینی در ارتباط است. این دانسیته حالت هایی که از انتگرال های فضایی فاز حاصل می آید، همان توابع تقسیم کلاسیکی می باشد. در فرمول بندی نظریه حالت گذار اشاره کردیم که می توان تابع تقسیم کلاسیکی را با معادل کوانتومی آن جایگزین کرد. بدین ترتیب اثرات کوانتومی را در محاسبه انرژی حالت ها در محاسبه ثابت سرعت وارد کرده ایم این اثرات برای شیوه های ارتعاشی سهم بسیار مهمی دارند در صورتی که نشان داده شده است، برای شیوه های چرخشی و انتقالی می توان تابع تقسیم کلاسیکی را در نظر گرفت به طوری که این تقریب خطای مهمی را در محاسبه ثابت سرعت وارد نمی کند.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

مطالعه تئوری مکانیسم وسینتیک واکنشهای گوگرد(۳P)با متان و اتان

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 مطالعه تئوری مکانیسم وسینتیک واکنشهای گوگرد(۳P)با متان و اتان