دانلود پایان نامه ارشد شیمی : طراحی و سنتز دو کاتالیزور نانو بر پایه MCM-41و کاربرد آن به­عنوان یک روش نوین سبز در سنتز پیریمیدین با استفاده از مشتقات مختلف چالکون به‌عنوان ماده اولیه

 پایان نامه سایت ارشدها - رشته جغرافی-جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی و سنتز دو کاتالیزور نانو بر پایه MCM-41و کاربرد آن به­عنوان یک روش نوین سبز در سنتز پیریمیدین با استفاده از مشتقات مختلف چالکون به‌عنوان ماده اولیه

قسمتی از متن پایان نامه :

۱-۱-۱       سنتز فضاگزین مشتقات پیریمیدین

بیضائی و همکاران در سال ۲۰۱۳، مشتقی از پیریمیدین(۳۰) را تحت شرایط بدون حلال و در دمای محیط تهیه نمودند. شمای کلی واکنش در شکل ۲-۱۳ نشان داده شده است. مسیر ۱ با داشتن بازده بالاتر و زمان واکنش کوتاه تر موثرتر از مسیر ۲ است، اما نیاز به گرمای بیشتری دارد.

 

شکل ‏۲‑۱۲: مشتق دوحلقه ای پیریمیدین

 

شکل ‏۲‑۱۳: نمای کلی سنتز مشتقات پیریمیدین و ایمیدازول توسط بیضائی و همکاران

 

۲-۲-۱۲سنتز پیریمیدین با استفاده از کاتالیزور با ساختار نانو

گزارش‌هایی در مورد استفاده از کاتالیزور با ساختار نانو جهت سنتز پیریمیدین (۳۱) به روش سه‌جزئی نیز وجود دارد که با استفاده از مالونونیتریل، آلدهید و مشتقات آمیدین اقدام به این کار شده است         .(Sheibani et al .,2009)

شکل ‏۲‑۱۴: سنتز پیریمیدین با استفاده از کاتالیزور نانو

 

۱-۲       واکنش­های پیریمیدین

از آنجا که در پیریمیدین­ها نسبت به پیریدین­ها جانشینی الکترون دوستی کمتر است، پروتون یا آلکیل دار شدن معمولاً روی یکی از نیتروژن­های حلقه انجام می­شود. مونو -Nاکسیداسیون توسط واکنش با پراسید­­ها انجام می­گیرد. واکنش­های جایگزینی الکترون دوستی، از جمله: نیترو دارکردن، نیتروز دارکردن، جفت شدن آزو، هالوژن دارکردن، سولفون دارکردن، فرمیل دارکردن، هیدروکسی متیل دارکردن و آمینومتیل دارکردن در موقعیت ۵-پیریمیدین رخ می­دهد.

 

۱-۲-۱      واکنش جانشینی الکترون دوستی

اتم‌های نیتروژن پیریمیدین‌ها خصلت هسته دوستی دارند و می‌توانند آلکیل دار شوند، پیریمیدین‌هایی که دارای گروه الکترون‌دهنده باشند می‌توانند روی نیتروژن‌های خود آسیل دار شوند، به عنوان مثال اوراسیل و تیمین (۳۲) آسیل دار می‌شوند و مشتقات ۱-استیل مربوطه را با استیک انیدرید (۳۳) تولید می‌نمایند.

شکل ‏۲‑۱۵: سنتز مشتقات ۱-استیل با استفاده از استیک انیدرید

 

حلقه‌های پیریمیدین که دارای استخلافات آلکیل یا آلکوکسی هستند می‌توانند توسط ۳- کلرو پربنزوئیک اسید یا هیدروژن پراکسید در استیک اسید به صورت N-اکسید در آیند (Tamura et al ., 1977).

از واکنش نیترو یا نیتروز دار شدن در موقعیت C5 پیریمیدین جهت تهیه پورین از پیریمیدین استفاده می گردد )شکل۲- ۱۶).

 

 

: واکنش نیترو دارکردن مشتقات پیریمیدین شکل ۲-۱۶

واکنش برم‌دار شدن اوراسیل در محیط آبی از حد واسط (۳۴) می‌گذرد (Tee et al ., 1980)

شکل ‏۲‑۱۷: واکنش برم دارشدن اوراسیل در محیط آبی

 

 

 

۱-۲-۲      واکنش‌های جانشینی هسته دوستی

واکنش‌های جانشینی هسته دوستی می‌تواند به وسیله ترک‌کننده‌های خوب در موقعیت‌های ۲ و ۴ و ۶ حلقه پیریمیدین به طور معمول رخ دهد.

به عنوان مثال کلر می‌تواند توسط گروه‌های آمین، آلکوکسید و تیول‌ها و هیدرازین جانشین شود و کلر در موقعیت C4 بهتر از C2 در ۴،۲- دی‌کلروپیریمیدین می‌تواند جانشین شود.

 

شکل ‏۲‑۱۸: واکنش جانشینی آلکوکسید

 

 

 

 

 

از گروه‌های دیگر که می‌توانند به عنوان ترک‌کننده عمل کنند می‌توان متیل سولفونیل را نام برد که ترک‌کننده خوبی می‌باشد )شکل ۲-۱۹) (Gaare et al .,1993).

شکل ‏۲‑۱۹: جانشینی گروه آلکوکسی به جای متیل سولفونیل

 

 

 

 

همچنین گروه متوکسی می‌تواند توسط هسته دوست قویتر جانشین شود به عنوان مثال سنتز سیتوزین
(۳۶) از ۴- متوکسی-۲-پیریمیدینون (۳۵) و آمونیاک را می‌توان نام برد (شکل ۲-۲۰)

شکل ‏۲‑۲۰: سنتز سیتوزین

 

نوآرایی دیمروت[۱] در برخی پیریمیدین‌ها می‌تواند رخ دهد، ۱-آلکیل-۲-ایمینو پیریمیدین (۳۷) در محیط قلیائی توسط نوآرایی دیمروت تبدیل به ۲- آلکیل آمینو پیریمیدین (۳۸) می‌شود (Brown et al ., 1974).

 

شکل ‏۲‑۲۱: سنتز ۲-آلکیل آمینو پیریمیدین

 

واکنش فرمیل دار‌شدن از طریق آسیل دار شدن فریدل-کرافتس در پیریمیدین‌ها به علت کمبود چگالی الکترونی نمی‌تواند رخ دهد اما حضور گروه آمینو یا هیدروکسی در موقعیت ۴ یا ۶ حلقه‌های پیریمیدین، آنها را جهت واکنش ویلز- مایر فرمیل‌دار شدن مهیا می‌سازد (شکل ۲-۲۲) (Tarsio et al ., 1957).

شکل ‏۲‑۲۲: واکنش فرمیل دارشدن

 

 

 

 

 

۱-۲-۳    واکنش هسته دو ستی در موقعیت ۲ پیریمیدین­ها

از جفت شدن میتسونوبو ۴،۳-دی هیدروپیریمیدین-۲(۱H)-ان با هسته دوستهای مختلف، جایگزینی در کربن موقعیت ۲ پیریمیدین­ها انجام می­­شود (شکل۲-۲۳) (Wang et al., 2011).

 

 

 

 

شکل ‏۲‑۲۳: حمله هسته دوستی به کربن موقعیت ۲ پیریمیدین­ها

 

 

 

 

۱-۲-۴     چند روش سنتز پیریدینو]۳،۲-d [پیریمیدین­ها

 

 

شکل ‏۲‑۲۴: سنتز پیریدینو]۳،۲-d [پیریمیدین­ها

در این واکنش از جفت شدن سه ترکیب ۶-آمینو-۳،۱-دی متیل اوراسیل (۳۹)، آلدهید و دی آلکیل استیلن دی کربوکسیلات (۴۰) در حلال اتانول مشتقات جدیدی از پیریدینو]۳،۲-d [پیریمیدین (۴۰) سنتز شدند (شکل ۲-۲۵) (Samai et al., 2011).

Dimroth rearrangement-1

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 کاتالیزورهای نانو

ساختار پیریمیدین

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک زیر

لینک متن کامل پایان نامه رشته جغرافیا با عنوان : طراحی و سنتز دو کاتالیزور نانو بر پایه MCM-41و کاربرد آن به­عنوان یک روش نوین سبز در سنتز پیریمیدین با استفاده از مشتقات مختلف چالکون به‌عنوان ماده اولیه  با فرمت ورد