دانلود پایان نامه ارشد شیمی : تهیه و شناسایی کمپلکس مولیبدن تثبیت شده روی کربن فعال و بررسی خاصیت کاتالیزوری آن

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 تهیه و شناسایی کمپلکس مولیبدن تثبیت شده روی کربن فعال و بررسی خاصیت کاتالیزوری آن

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۲-۱-۳   بررسی اپوکسایش آلکن­ها به­وسیله­ی سیستم­های کاتالیزوری ناهمگن مولیبدن تثبیت شده بر روی کربن فعال عامل دار شده

در اینجا ابتدا کاتالیزگر هتروژن با آمین­دار کردن کربن فعال آسیل­کلرایددار شده و با نشاندن فلز مولیبدن بر روی آن تهیه و با استفاده از روش­های مختلف طیف سنجی ساختار آن شناسایی شد. در مرحله­ی بعد این کاتالیزگر در اپوکسایش آلکن­ها بکار رفت و تاثیر پارامترهای مختلفی چون نوع حلال، نوع اکسنده، مقدار حلال، مقدار اکسنده، مقدار کاتالیزگر، دما و آلکن­های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

۲-۱-۳-۱   عامل­دار کردن کربن فعال با گروه کربوکسیلیک اسید

در یک بالن ۵۰ میلی لیتری، به ۱ گرم کربن فعال، ۳۰ میلی لیتر اسیدنیتریک ۵ مولار اضافه گردید و سپس مخلوط واکنش به­همراه همزن مغناطیسی در دمایC °۷۰ به­مدت ۶ ساعت در شرایط رفلاکس قرار گرفت. سپس محتوای بالن روی کاغذ صافی ریخته شد و تا زمانی که PH خنثی گردید با آب مقطر شستشو داده شد. سپس رسوب روی کاغذ صافی در دمایC °۱۱۰ به­مدت ۱۳ ساعت خشک گردید]۳۴[.

۲-۱-۳-۲   عامل­دار کردن کربن فعال با تیونیل کلراید

با توجه به حساسیت تیونیل­کلراید نسبت به آب، تولوئن مصرفی پیش از بکارگیری با روش گزارش شده در منبع]۴۰[ خشک گردید.

برای خشک کردن حلال­های هیدروکربنی مثل تولوئن، تکه­های سدیم فلزی به همراه بنزوفنون در حلال رفلاکس گردید تا رنگ آبی یا سبز که نشانه خشک بودن حلال است، پدیدار شود. پس از آن، حلال تقطیر و جمع آوری شد.

در یک بالن ۵۰ میلی لیتری، به ۱ گرم کربن فعال عامل دار شده با گروه کربوکسیلیک اسید ۵/۰    میلی­لیتر (۸/۶ میلی­مول) تیونیل کلراید به همراه حلال تولوئن خشک اضافه گردید. سپس مخلوط واکنش در دمایC °۱۱۰ به­مدت ۵ ساعت در شرایط رفلاکس به­وسیله همزن مغناطیسی همزده شد. پس از پایان رفلاکس مخلوط واکنش سانتریفوژ و سپس با تولوئن خشک شستشو داده شده و در دمایC°۱۱۰ به­مدت ۵ ساعت خشک شد. طیف FT-IR آن در شکل ۳-۳ نشان داده شده است.

۲-۱-۳-۳   تثبیت لیگاند دی­اتیلن­تری­آمین (dien) بر روی کربن فعال(AC)

در یک بالن ۵۰ میلی لیتری، ۱ میلی­لیتر(۲۵/۹ میلی­مول) دی اتیلن تری آمین (dien) به­همراه حلال تولوئن خشک، به ۱ گرم کربن فعال آسیل­کلرایددار شده به­روش ۲-۱-۳-۲ اضافه گردید و به­مدت         ۶ ساعت در دمایC °۱۱۰ رفلاکس شد. مخلوط واکنش سانتریفوژ و رسوب پنج بار با اتانول شستشو داده شد و در دمایC ° ۱۱۰ به­مدت ۵ ساعت خشک گردید. طیف FT-IR آن در شکل ۳-۴ نشان داده شده است.

۲-۱-۳-۴   واکنش سالیسیل آلدهید با کربن فعال عامل­دار شده (نشاندن لیگاند باز شیف بر روی بستر کربن فعال)

در یک بالن ۵۰ میلی لیتری، ۵/۰ میلی لیتر (۷/۴ میلی­مول) سالسیل آلدهید به­همراه ۲۰ میلی­لیتر حلال اتانول به رسوب خشک شده حاصل از مرحله قبل اضافه گردید و به­مدت ۱۲ ساعت در دمای   C°۸۰ رفلاکس شد. مخلوط واکنش سانتریفوژ و سپس پنج بار با اتانول شستشو داده شد و در دمای C°۱۰۰ به­مدت ۵ ساعت خشک گردید. طیف FT-IR آن در شکل ۳-۶ نشان داده شده است.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

تهیه و شناسایی کمپلکس مولیبدن تثبیت شده روی کربن فعال و بررسی خاصیت کاتالیزوری آن

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 تهیه و شناسایی کمپلکس مولیبدن تثبیت شده روی کربن فعال و بررسی خاصیت کاتالیزوری آن