دانلود پایان نامه ارشد : شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی(مطالعات موردی :سازمان امور مالیاتی کشور)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان : شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی(مطالعات موردی :سازمان امور مالیاتی کشور)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اسلامشهر

دانشکده حسابداری و مدیریت  گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: حسابداری

عنوان:

شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

  (مطالعات موردی :سازمان امور مالیاتی کشور)

 

 

استاد راهنما : دکتر اصغر اسدی

 

پاییز ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲
فصل اول کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۱ مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
۲-۱بیان مسئله :…………………………………………………………………………………………………………………………. ۵
۳-۱اهمیت موضوع مالیات:………………………………………………………………………………………………………. ۶
۴-۱اهداف تحقیق:……………………………………………………………………………………………………………………… ۷
۵-۱ فرضیه های  تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………. ۸
۶-۱- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
۷-۱ قلمرو زمانی:………………………………………………………………………………………………………………………… ۹
۸-۱ جامعه آماری:……………………………………………………………………………………………………………………… ۹
۹-۱چارچوب نظری موضوع:……………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۱۰-۱تعاریف مفاهیم  واژه ها و اصطلاحات:………………………………………………………………………… ۱۲
۱۱-۱٫ ساختار کلی تحقیق:…………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۱۴
۱-۲ مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۲-۲ بخش اول- مالیات و ضرایب مالیاتی…………………………………………………………………………….. ۱۵
۱-۲-۲  تعریف واهمیت مالیات………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۲-۲ نظریه های مالیات……………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
۱-۲-۲-۲ اصول چهارگانه مالیاتبندی آدام اسمیت…………………………………………………………… ۱۸
۳-۲-۲ ضرایب مالیاتی……………………………………………………………………………………………………………… ۱۹
۱-۳-۲-۲   گذری بر کتابچه ضرایب مالیات برعملکرد……………………………………………………. ۱۹
۴-۲-۲  قرائن مالیاتی……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱
۵-۲-۲ نسبت مالیاتی……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱
۶-۲-۲  پایه مالیاتی………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
۷-۲-۲ نرخ مالیاتی و انواع آن…………………………………………………………………………………………………. ۲۲
۸-۲-۲  امتیازات مالیاتی………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳
۹-۲-۲  اصول مالیاتها (شرایط برقراری مالیات)…………………………………………………………………. ۲۳
۱۰-۲-۲  سال مالیاتی……………………………………………………………………………………………………………… ۲۶
۱۱-۲-۲ کارایی و عدالت مالیاتی…………………………………………………………………………………………… ۲۷
۱-۱۱-۲-۲ کارایی……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
۲-۱۱-۲-۲ عدالت مالیاتی………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
۱۲-۲-۲  مالیات بر شرکتها…………………………………………………………………………………………………….. ۲۸
۱۳-۲-۲   عوامل تشخیص مالیات………………………………………………………………………………………… ۲۹
۱۴-۲-۲   موارد تشخیص علی الرأس درآمدهای مشمول مالیات…………………………………. ۲۹
۱۵-۲-۲   اهداف سیاستهای مالیاتی…………………………………………………………………………………….. ۲۹
۱۶-۲-۲  مشکلات و ریشه ها در نظام مالیاتی………………………………………………………………….. ۳۱
۳-۲  فرار مالیاتی………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲
۴-۲ تمایز  فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی…………………………………………………………………………….. ۳۲
۵-۲ زمینه های پیدایش  فرار مالیاتی…………………………………………………………………………………… ۳۳
۶-۲کارت بازرگانی و کداقتصادی و فرار مالیاتی…………………………………………………………………. ۳۵
۷-۲ عدم توجه به رضایت مودیان مالیاتی……………………………………………………………………………. ۴۰
۸-۲ منابع انسانی………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱
۹-۲ کارشناس امور مالیاتی……………………………………………………………………………………………………… ۴۳
۱۰-۲ نیاز به منابع انسانی بیشتر…………………………………………………………………………………………….. ۴۴
۱۱-۲ مودیان مالیاتی………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴
۱۲-۲ تعاریف رشد و توسعه اقتصادی…………………………………………………………………………………… ۴۸
۱۳-۲ عوامل موثر بر توسعه اقتصادی :…………………………………………………………………………………. ۴۹
۱۴-۲ چگونگی توزیع درآمد و توسعه اقتصادی………………………………………………………………….. ۵۱
۱۵-۲ نقش مالیات بر توسعه……………………………………………………………………………………………………. ۵۲
۱۶-۲ مشکلات و مقررات مالیاتی…………………………………………………………………………………………… ۵۲
۱۷-۲ اصول کلی تامین بهینه مالیات …………………………………………………………………………………… ۵۳
۱۸-۲ نحوه اندازه گیر متغیر نحقیق………………………………………………………………………………………. ۵۵
۱۹-۲- سوابق تحقیقات……………………………………………………………………………………………………………. ۵۶
۱-۱۹-۲-تحقیقات  انجام شده در داخل کشور:………………………………………………………………………. ۵۹
۲-۱۹-۲-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور:………………………………………………………………………. ۶۱
فصل سوم روش اجرای تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۶۶
۱-۳ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷
۲-۳ بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۸
۳-۳اهداف تحقیق:……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹
۱-۳-۳اهداف اصلی تحقیق:……………………………………………………………………………………………………… ۶۹
۳-۳اهداف فرعی تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………… ۶۹
۴-۳ فرضیات تحقیق:…………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹
۵-۳ روش تحقیق:………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰
۶-۳- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱
۷-۳- روایی و پایایی ابزار سنجش…………………………………………………………………………………………. ۷۲
۱-۷-۳- روایی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳
۲-۷-۳- پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳
۸-۳مدل تحلیلی تحقیق:………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴
۹-۳ طبقه بندی متغیرهای تحقیق:……………………………………………………………………………………….. ۷۵
۱-۹-۳ تعاریف  متغیرها:…………………………………………………………………………………………………………… ۷۶
۱۰-۳- روش گردآوری اطلاعات:……………………………………………………………………………………………. ۷۶
۱۱-۳  روش تجزیه و تحلیل داده :……………………………………………………………………………………….. ۷۷
۱۲-۳ مدل آماری مورد استفاده در تحقیق………………………………………………………………………… ۷۷
۱-۱۲-۳ مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷
۲-۱۲-۳- معادله رگرسیون چند متغیره……………………………………………………………………………… ۷۸
۱-۲-۱۲-۳ روشهای ورود متغیرها در رگرسیون……………………………………………………………… ۷۸
۳-۱۲-۳ ضریب همبستگی و ضریب تشخیص…………………………………………………………………… ۷۹
۱-۳-۱۲-۳ روش همبستگی گشتاوری (پیرسون):…………………………………………………………… ۸۱
۴-۱۲-۳ بررسی فرض نرمال بودن متغییرها:………………………………………………………………………. ۸۲
قصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………. ۸۳
۱-۴ مقدمه‏:………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴
۲-۴  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق:…………………………………………………………………………….. ۸۴
۳-۴  آزمون نرمال بودن داده های تحقیق:………………………………………………………………………….. ۸۵
۴-۴ شاخص های توصیفی کل متغییر ها…………………………………………………………………………….. ۸۶
۵-۴ خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک ………………………………………………………………………….. ۸۷
۱-۵-۴ فرضیه اول …………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰
۲-۵-۴ فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………………………………………. ۹۲
۳-۵-۴ فرضیه سوم …………………………………………………………………………………………………………………… ۹۴
۴-۵-۴ فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………………… ۹۷
۵-۵-۴ فرضیه پنجم ………………………………………………………………………………………………………………… ۹۹
۶-۵-۴ فرضیه ششم …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
۶-۴ آزمون کرونباخ آلفا …………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
۷-۴ آزمون فریدمن ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
‏فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………… ۱۰۷
۱-۵مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸
۲-۵ نتایج آزمون فرضیه ها:…………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸
۱-۲-۵ نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در رگرسیون:……………………………………………………. ۱۰۸
۳-۵ نتیجه گیری:………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
۴-۵٫ پیشنهادها:………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰
۱-۴-۵ پیشنهاد های  برخاسته از تحقیق:…………………………………………………………………………… ۱۱۱
۲-۴-۵ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی:…………………………………………………………………………….. ۱۱۳
۵-۵ محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۳
پیوستها:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۵
پرسشنامه:……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶
نمودار و جداول آماری:…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴
منابع فارسی:…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۰
منابع لاتین:…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۳
چکیده لاتین:………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵
  چکیده:
این پژوهش به گونه تجربی به تحلیلگران مالی مالیاتی، سرمایه گذاران ، مدیران و سایر استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری و مالی نشان می دهد که بین فرار مالیاتی در نظام الکترونیکی با شاخصه های ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عملیات مالی ،قوانین مقررات و معافیت ها ،توافقات در خود اظهاری و بخشودگی جرایم مالیاتی رابطه مثبت و معنی داری حاکم می باشد و با تغییرات در سطح متغیر مستقل ،متغیر وابسته تحقیق نیز تغییر می کند.
با بهره گرفتن از اطلاعات پرسشنامه ای طی دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و با بهره گیری از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، به کمک نرم افزار SPSS ، نتایج تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.
واژه های کلیدی :فرار مالیاتی، ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عملیات مالی ،قوانین مقررات و معافیت ها ،توافقات در خود اظهاری و بخشودگی جرایم مالیاتی
مقدمه:
مالیات از منابع مهم درآمد دولت ها است. ثبات و تداوم وصول مالیات موجب ثبات در برنامه ریزی دولت برای ارائه خدمات مورد نیازکشوردر زمینه های گوناگون می شود. دریافت مالیات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبیعى و براساس سیاست مالى است و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان۹۰ تا ۹۸ درصد بودجه عمومى از طریق مالیات ها تامین مى شود و مردم نیز هیچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمى­دهند.
تغییر و تحول در اقتصاد کشور و در نتیجه تغییر در نحوه تولید و توزیع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگری و تجدید نظر در انواع مالیات ها و نحوه وصول آنهاست. اجرای مالیات بر ارزش افزوده در بیش از ۱۲۰ کشور جهان نشان دهنده مقبولیت و کارایی این نظام در فراهم کردن یک منبع درآمد قابل اتکا و مطمئن برای دولت هاست. اجرای این مالیات با نرخ ثابت و یکسان از یکسو پیش بینی میزان درآمد دولت و در نتیجه امکان برنامه ریزی بهتر را فراهم می نماید و از سوی دیگر، دوره های کوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمین نقدینگی خزانه دولت را تضمین می کند.
قانون مالیات اگر با هوشمندی و بسترسازی کامل اجرا شود، می­تواند هزینه تمام شده طرح بزرگ تحول اقتصادی را کاهش دهد و از طرف دیگر کاربری­های اقتصادی­، اجتماعی و توسعه­ای نظام مالیاتی را به شدت افزایش خواهد داد.یکی از موارد مهم برای سهولت اجرای این نظام مالیاتی، آموزش مستمرمؤدیان مالیاتی است که با توجه به جدید بودن وموضوعات  ویژه و زوایای گوناگون این نظام مالیاتی ، می تواند نقش بسیار مهمی را در رسیدن به اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده که از نیمه دوم سال ۱۳۸۷ اجرای مرحله ای آن آغاز گردیده است، داشته باشد.
 
۲-۱بیان مسئله :
به موجب بررسى هاى انجام گرفته، اجراى قانون مالیات ،راهى مناسب براى افزایش درآمد دولت ها و مدرنیزه کردن سیستم مالیاتى کشورهاست، ولی این امر تنها با طراحى دقیق و اجراى صحیح سیستم مزبوربه ویژه طراحی واجرای سیستم آموزشی مناسب برای آموزش مؤدیان مالیاتی، قابل حصول است. شاید بتوان پیدایش مالیات را مهم ترین رویداد اقتصادى دهه هاى پایانى قرن بیستم ذکرکرد که هرروز بر اهمیت آن نیز افزوده مى شود. ماهیت مدرن، دوره های کوتاه مدت، رویه خوداظهاری، مکانیسم استرداد و کثرت تعداد مؤدیان این نظام مالیاتی در مقایسه با نظام سنتی مالیات ستانی، آموزش همه عوامل درگیر در اجرای آن را از کارکنان و ماموران مالیاتی گرفته تا مؤدیان، مصرف کنندگان، مشاغل حرفه ای مرتبط با آن (مثل حسابداران و حسابرسان) و کارکنان ذیربط بنگاه ها و موسسات اقتصادی (کارکنان بخش فروش، ماموران خرید و تدارکات و حسابداری) الزامی می سازد. مواد ۲۷ و ۲۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، استفاده از خدمات سازمان حسابرسی، حسابداران و حسابرسان رسمی عضو جامعه حسابداران و «مشاوران مالیاتی» را در مساعدت به مؤدیان و سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده است.
تا چهل سال پیش بحث مالیات بحثی غیرنظرى و صرفاً کاربردى تصورمى شد، اما امروزه بحث سیستم مالیاتى یکى ازمحورهاى مهم بحث سیستم اقتصادى درجهان به شمار می رود.مالیات بر ارزش افزوده  اکنون در بیش از ۱۲۰ کشورجهان کم و بیش اعمال مى شود و بیش از یک چهارم عواید مالیاتى جهان به کمک این روش جمع آورى مى شود.یکی از موارد پر اهمیت در اجرای موثر این طرح در کشورمان،آموزش مؤدیان مالیاتی می باشد.
بنابراین مجامع و انجمن های صنفی ونیز سایر ارگان های ذیربط مانند صدا وسیما مطبوعات وغیره نیز علاوه بر سازمان امور مالیاتی، لازم است فعال شده و تمهیدات و آمادگی لازم را برای مشارکت در امر اجرای مالیات بر ارزش افزوده از طریق آموزش نیروهای خود و سپس آموزش مؤدیان فراهم کنند. بدیهی است با وسعت کار اجرای این نظام مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور (که خود مطمئناً با کمبود نیروی انسانی آموزش دیده در این نظام مالیاتی مواجه است) به تنهایی قدرت و توان انجام کار گسترده آموزش مؤدیان و مصرف کنندگان را حداقل در کوتاه مدت ندارد،اکنون با توجه به وصول بیش از حد انتظار این مالیات  (به رغم همه مشکلات پدیدآمده) به نظر می رسد دولت با اطمینان بیشتری می تواند بودجه و منابع پیش بینی شده در ماده ۳۵ قانون را به سازمان امور مالیاتی کشور برای تدوین و اجرای طرح های آموزشی اجرای این مالیات تخصیص دهد. سازمان امور مالیاتی کشور نیز باید به منظور تسریع در آموزش  مؤدیان، مصرف کنندگان و مشاغل حرفه ای مرتبط با اجرای این نظام مالیاتی، شرایط مشارکت و فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی ذی صلاح و واجد شرایط را برای مشارکت در امر آموزش های حرفه ای و همگانی مورد نیاز فراهم کند، تا در این صورت بتوان به اهداف این نظام مالیاتی دست یافت.
۳-۱اهمیت موضوع مالیات :
هر چند تامین مخارج دولت از منابع دیگر مانند نفت ، استقراض از بانک مرکزی و غیره می تواند صورت گیرد ، اما تجربه سالهای گذشته کشورمان نشان می دهد که تکیه بر درآمدهای غیر مالیاتی نامعقول و ناپایدار است و اتکاء بر درآمدهای مالیاتی یکی از سالم ترین روشهای تامین مالی مخارج دولتها می باشد . از آنجایی که در سالهای اخیر به دلیل کمبود منابع مالی و مالیاتی در کشور خودمان مشکلاتی در اقتصاد بخش عمومی ایجاد شده به طوری که دولت مجبور بوده است که کسری بودجه خود را از طریق سیستم بانکی و ایجاد تورم تامین مالی نماید ، لذا معرفی یک نظام مالیاتی با مبنای وسیع تر مانند مالیات می تواند در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش مشکلات ناشی از مالیاتهای تورمی نقش مهمی ایفا نماید .
پس از مالیاتهای سنتی که از گذشته در بین کشورها عمومیت یافت ، هیچ مباحثی به اندازه مالیات در سالهای اخیر مورد استقبال کشورها قرار نگرفته است . به طوری که تقریباً در کلیه اصلاحات نظام مالیاتی انجام شده در کشورهای مختلف جهان ، معرفی روش های نوین اخذ مالیات مشاهده می شود .
دلایلی که انگیزه ی اصلاح روش اخذ مالیاتی و روشهای جلوگیری از فرار مالیاتی را در کشورهای گوناگون ایجاد کرد مسائل مختلفی بوده که به رغم در برداشتن طیف وسیعی از موارد مختلف می توان آنها را در چهار مورد زیر دسته بندی کرد:
۱)رفع نارسایی های مالیاتی سنتی
۲)ایجاد منبع درآمد برای پاسخگویی به هزینه های روزافزون دولت.
۳)ایجاد سیستم مالیاتی متناسب با عملکرد پیمان های منطقه ای
۴)ایجاد تحول در ساختار مالیاتی به دلیل هماهنگ نبودن آن با روند توسعه اقتصادی
به رغم این که به دلیل ناشناخته بودن انواع مالیاتهای دریافتی برخی از کشورها نسبت به پذیرش آن ابراز نگرانی کرده اند، اما با گذشت زمان شمار کشورهای استفاده کننده از روش نوین اخذ مالیات به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
به طور کلی در بررسی های گوناگون در خصوص تئوری مالیات صاحب نظران اقتصادی این مالیات را از سه جنبه ی مختلف مورد بررسی قرار داده اند. این سه جنبه عبارتند از:
الف) مسائل ساختاری-اقتصادی-اجتماعی مالیاتی مشکلات مرتبط با آن ها و راه های مقابله با این مشکلات
ب)اثرات مخلتف مالیات بر متغیرهای اقتصادی  از دیدگاه خرد و کلان.
ج) فرق مختلف اجرای مالیات در کشورهای مختلف و استفاده از تجارب حاصل به منظور بهبود ساختار این روش مالیاتی.
تعداد صفحه : ۱۴۹
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***