دانلود پایان نامه ارشد : شناسایی عـوامل موثر بر به کارگیری بازاریابی الکترونیکی در فضای کسب و کار ایران …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش : بازاریابی بین الملل

عنوان : شناسایی عـوامل موثر بر به کارگیری بازاریابی الکترونیکی در فضای کسب و کار ایران از دیدگاه مدیران بنگاه های اقتصادی و اساتید دانشگاه های خوزستان 

دانشگاه آزاد اسلامی
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی(M.A)
گرایش: بازاریابی بین الملل

موضوع:
شناسایی عـوامل موثر بر به کارگیری بازاریابی الکترونیکی در فضای کسب و کار ایران از دیدگاه مدیران بنگاه های اقتصادی و اساتید دانشگاه های خوزستان
 
استاد راهنما:
استاد مشاور:
 
سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
عنوان                                                                                             صفحه
چکیـده    ۱

فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱-مقـدمه    ۳
۱-۲- بیان مساله ی تحقیق    ۳
۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    ۴
۱-۴-اهداف تحقیق    ۵
۱-۵-فرضیه های تحقیق    ۵
۱-۶- روش شناسی پژوهش    ۶
۱-۷- روش جمع آوری داده ها     ۶
۱-۸- جامعه و نمونه ی آماری تحقیق    ۶
۱-۹- قلمـرو تحقیق    ۷
۱-۹-۱- قلمـرو موضوعی تحقیق    ۷
۱-۹-۲- قلمـرو زمانی تحقیق    ۷
۱-۹-۳- قلمـرو مکانی تحقیق    ۷
۱-۱۰- کاربران نتایج تحقیق    ۷
۱-۱۱- تعـریف اصطلاحات به کار رفته در تحقیق     ۷
۱-۱۱-۱-بازاریابی الکترونیکی    ۷
۱-۱۱-۲-فناوری اطلاعات    ۸
۱-۱۲- چارچوب کلی تحقیق    ۸

فصل دوم:مبانی نظری و تحقیق های پیشین
۲-۱-مقـدمه    ۱۲
۲-۲-تعریف و مفهوم بازاریابی    ۱۲
۲-۳- انـواع بازاریابی    ۱۳
۲-۳-۱- بازاریابی صنعتی در مقابل بازاریابی مصرفی     ۱۳
عنوان                                                                                             صفحه
۲-۳-۲- بازاریابی چندسطحی    ۱۴
۲-۳-۳- بازاریابی پارتیزانی    ۱۵
۴-۲-اهمیت فروش و قیمت گذاری محصولات    ۱۶
۲-۴-۱- کالا و خدمات    ۱۷
۲-۴-۲- قیمت گذاری    ۱۹
۲-۵-بازاریابی و تبلیغات    ۲۰
۲-۵-۱-انواع تبلیغات و اثر آن    ۲۲
۲-۵-۲- روش های اجرای تبلیغات    ۲۳
۲-۵-۳-تبلیغات اینتـرنتی    ۲۵
۲-۵-۳-۱-ایجاد ارتباط دوطرفه    ۲۵
۲-۵-۳-۲- توانایی هدفگیری ایستا و پویا ی مشتریان    ۲۶
۲-۵-۳-۳-دسترسی جهانی و شبانه روزی    ۲۶
۲-۵-۳-۴- قابلیت اندازه گیری و ردگیری بالا    ۲۶
۲-۵-۳-۵-طراحی پیام آگهی    ۲۶
۲-۵-۳-۶- ارسال، نگهداری و به روز رسانی آسان    ۲۶
۲-۵-۳-۷-قابلیت فروش    ۲۶
۲-۵-۳-۸- ایجاد یک پیوند مستقیم به لیست محصولات    ۲۷
۲-۶- بازاریابی الکترونیکی    ۲۷
۲-۶-۲- تعریف بازاریابی الکترونیک    ۲۹
۲-۶-۳- تاریخچه    ۳۰
۲-۷- نیاز به بازار الکترونیک    ۳۰
۲-۸- اهداف، مزایا و چالش های بازاریابی الکترونیکی    ۳۱
۲-۸-۱- اهداف بازاریابی الکترونیک    ۳۲
۲-۸-۲- مزایای استفاده از بازاریابی الکترونیک    ۳۲
۲-۹- برنامه ریزی و پیاده سازی بازاریابی الکترونیکی    ۳۳
۲-۱۰- روش های بازاریابی الکترونیکی    ۳۵
۲-۱۰-۱- بازاریابی زنجیره ای    ۳۵
۲-۱۰-۲-پست الکترونیکی    ۳۵
عنوان                                                                                             صفحه
۲-۱۰-۳- موتورهای جستجو گر    ۳۶
۲-۱۰-۳-۱- قدرت موتورهای جستجوگر    ۳۶
۲-۱۰-۳-۲- تبلیغات هدفدار    ۳۶
۲-۱۰-۴- بازاریابی ویروسی    ۳۷
۲-۱۱- پیشینه ی تحقیق     ۳۸
۲-۱۲-خلاصه ی فصل    ۳۹

فصل سوم:روش انجام تحقیق
۳-۱- مقـدمه    ۴۱
۳-۲- سوالات و فرضیه های تحقیق    ۴۱
۳-۳-روش شناسی تحقیق    ۴۲
۳-۳-۱- نـوع تحقیق    ۴۲
۳-۳-۲-جامعه ی آماری تحقیق    ۴۳
۳-۳-۳- نمونه ی آماری تحقیق و روش نمونه گیری    ۴۳
۳-۳-۴- روش و ابزار جمع آوری داده های تحقیق    ۴۴
۳-۳-۴-۱- تجربه های آزمایشگاهی    ۴۴
۳-۳-۴-۲- بررسی میدانی    ۴۵
۳-۳-۴-۳- تحقیق پیمایشی    ۴۵
۳-۴- متغیرها و مولفه های موثر بر بازاریابی الکترونیکی    ۴۵
۳-۵- مقیاس اندازه گیری و طیف پرسشنامه    ۴۸
۳-۶- ابزار سنجش و گـردآوری داده ها    ۴۹
۳-۶-۱- روایی پرسشنامه    ۴۹
۳-۶-۲- پایایی پرسشنامه    ۴۹
۳-۷- ابـزار و روش های آماری تحقیق    ۵۱
۳-۸-خلاصه ی فصل    ۵۱

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها
۴-۱- مقدمه    ۵۳
عنوان                                                                                             صفحه
۴-۲- گردآوری داده ها و آماره های توصیفی تحقیق    ۵۳
۴-۳-آزمون فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از آمار استنباطی    ۵۸
۴-۳-۱- آزمون فرضیه ی اول    ۶۰
۴-۳-۲- آزمون فرضیه ی دوم    ۶۱
۴-۳-۳- آزمون فرضیه ی سوم    ۶۱
۴-۳-۴- آزمون فرضیه ی چهارم    ۶۲
۴-۴-خلاصه ی فصل    ۶۳

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقـدمه    ۶۵
۵-۲-یافته های تحقیق    ۶۵
۵-۳-محدودیت های تحقیق    ۶۸
۵-۴- پیشنهادهای تحقیق    ۶۸
۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی    ۶۹
۵-۴-۲- پیشنهادهایی برای تحقیق های آینده    ۶۹

منابع و مآخذ
منابع فارسی    ۷۱
منابع غیرفارسی    ۷۲

پیوست ها
نمونه ی پرسشنامه تحقیق    ۷۴
چکیده انگلیسی    ۷۷

 

چکیـده

هدف این تحقیق، بررسی عوامل اثرگذار بر اجرای موثر بازاریابی الکترونیکی در فضای کسب و کار ایران از دیدگاه اساتید دانشگاه و مدیران بنگاه­های اقتصادی استان خوزستان است. داده­های تحقیق با بهره گرفتن از نمونه­ی آماری شامل ۱۵۲ پرسشنامه تکمیل و گردآوری شده و با تدوین چهار فرضیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. روش تحقیق از نظر ماهیت توصیفی و از نظر هدف کاربردی بوده و جهت آزمون فرضیه­ها آزمون­ Z به کمک نرم­افزارهای SPSS و Excel انجام شده است. شاخص­های بررسی شده به عنوان عوامل اثر گذار بر اجرای بازاریابی الکترونیک ۲۴ مولفه بوده که به دو گروه درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم شدند. نتایج تحقیق نشان داد که چهار فرضیه­ی تحقیق تایید می­شود. یعنی از دیدگاه پاسخ دهندگان مولفه­های درون سازمانی با ماهیت راهبردی و عملیاتی و همچنین مولفه­های برون سازمانی با ماهیت راهبردی و عملیاتی بر اجرای موثر بازاریابی الکترونیکی موثر هستند.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :۸۶

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***