دانلود پایان نامه ارشد: شناسایی عـوامل موثر بر به­کارگیری بازاریابی الکترونیکی در فضای کسب و کار ایران از دیدگاه …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت بازرگانی(M.A)

گرایش : بازاریابی بین الملل

عنوان : شناسایی عـوامل موثر بر به­کارگیری بازاریابی الکترونیکی در فضای کسب و کار ایران از دیدگاه مدیران بنگاه­های اقتصادی و اساتید دانشگاه­های خوزستان

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت بازرگانی(M.A)

گرایش: بازاریابی بین الملل

 

موضوع:

شناسایی عـوامل موثر بر به­کارگیری بازاریابی الکترونیکی در فضای کسب و کار ایران از دیدگاه مدیران بنگاه­های اقتصادی و اساتید دانشگاه­های خوزستان

استاد راهنما:

استاد مشاور:

سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

چکیـده………………………………………………………………………………………………………………………… ۱

 

فصل اول:کلیات تحقیق

۱-۱-مقـدمه…………………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲- بیان مساله­ی تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۳

۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………… ۴

۱-۴-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۵-فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۵

۱-۶- روش­شناسی پژوهش……………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۷- روش جمع­آوری داده­ها …………………………………………………………………………………………… ۶

۱-۸- جامعه و نمونه­ی آماری تحقیق……………………………………………………………………………………. ۶

۱-۹- قلمـرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۹-۱- قلمـرو موضوعی تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۹-۲- قلمـرو زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۹-۳- قلمـرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۱۰- کاربران نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۱۱- تعـریف اصطلاحات به­کار رفته در تحقیق ………………………………………………………………….. ۷

۱-۱۱-۱-بازاریابی الکترونیکی……………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۱۱-۲-فناوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………… ۸

۱-۱۲- چارچوب کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………….. ۸

 

فصل دوم:مبانی نظری و تحقیق های پیشین

۲-۱-مقـدمه………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۲-تعریف و مفهوم بازاریابی………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۳- انـواع بازاریابی……………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۳-۱- بازاریابی صنعتی در مقابل بازاریابی مصرفی ……………………………………………………………. ۱۳

عنوان                                                                                             صفحه

۲-۳-۲- بازاریابی چندسطحی…………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۳-۳- بازاریابی پارتیزانی………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۴-۲-اهمیت فروش و قیمت­گذاری محصولات……………………………………………………………………… ۱۶

۲-۴-۱- کالا و خدمات…………………………………………………………………………………………………… ۱۷

۲-۴-۲- قیمت گذاری…………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۵-بازاریابی و تبلیغات…………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۵-۱-انواع تبلیغات و اثر آن…………………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۵-۲- روش­های اجرای تبلیغات……………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۵-۳-تبلیغات اینتـرنتی…………………………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۵-۳-۱-ایجاد ارتباط دوطرفه……………………………………………………………………………………….. ۲۵

۲-۵-۳-۲- توانایی هدفگیری ایستا و پویا ی مشتریان……………………………………………………………. ۲۶

۲-۵-۳-۳-دسترسی جهانی و شبانه روزی……………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۵-۳-۴- قابلیت اندازه گیری و ردگیری بالا……………………………………………………………………… ۲۶

۲-۵-۳-۵-طراحی پیام آگهی…………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۵-۳-۶- ارسال، نگهداری و به روز رسانی آسان……………………………………………………………….. ۲۶

۲-۵-۳-۷-قابلیت فروش………………………………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۵-۳-۸- ایجاد یک پیوند مستقیم به لیست محصولات………………………………………………………… ۲۷

۲-۶- بازاریابی الکترونیکی……………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲-۶-۲- تعریف بازاریابی الکترونیک………………………………………………………………………………….. ۲۹

۲-۶-۳- تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۷- نیاز به بازار الکترونیک…………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۸- اهداف، مزایا و چالش­های بازاریابی الکترونیکی…………………………………………………………….. ۳۱

۲-۸-۱- اهداف بازاریابی الکترونیک…………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۸-۲- مزایای استفاده از بازاریابی الکترونیک……………………………………………………………………… ۳۲

۲-۹- برنامه ریزی و پیاده­سازی بازاریابی الکترونیکی………………………………………………………………. ۳۳

۲-۱۰- روش­های بازاریابی الکترونیکی……………………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۱۰-۱- بازاریابی زنجیره­ای……………………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۱۰-۲-پست الکترونیکی………………………………………………………………………………………………. ۳۵

عنوان                                                                                             صفحه

۲-۱۰-۳- موتورهای جستجو گر………………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۱۰-۳-۱- قدرت موتورهای جستجوگر…………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۱۰-۳-۲- تبلیغات هدفدار…………………………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۱۰-۴- بازاریابی ویروسی…………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۱۱- پیشینه­ی تحقیق­……………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۱۲-خلاصه­ی فصل…………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

 

فصل سوم:روش انجام تحقیق

۳-۱- مقـدمه………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

۳-۲- سوالات و فرضیه­های تحقیق…………………………………………………………………………………….. ۴۱

۳-۳-روش­شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۳-۳-۱- نـوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۳-۳-۲-جامعه­ی آماری تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۴۳

۳-۳-۳- نمونه­ی آماری تحقیق و روش نمونه گیری………………………………………………………………… ۴۳

۳-۳-۴- روش و ابزار جمع­آوری داده­های تحقیق………………………………………………………………….. ۴۴

۳-۳-۴-۱- تجربه­های آزمایشگاهی…………………………………………………………………………………….. ۴۴

۳-۳-۴-۲- بررسی میدانی………………………………………………………………………………………………… ۴۵

۳-۳-۴-۳- تحقیق پیمایشی………………………………………………………………………………………………. ۴۵

۳-۴- متغیرها و مولفه­های موثر بر بازاریابی الکترونیکی…………………………………………………………… ۴۵

۳-۵- مقیاس اندازه­گیری و طیف پرسشنامه…………………………………………………………………………… ۴۸

۳-۶- ابزار سنجش و گـردآوری داده­ها……………………………………………………………………………….. ۴۹

۳-۶-۱- روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۳-۶-۲- پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۳-۷- ابـزار و روش­های آماری تحقیق………………………………………………………………………………… ۵۱

۳-۸-خلاصه­ی فصل………………………………………………………………………………………………………. ۵۱

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه ­ها

۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

عنوان                                                                                             صفحه

۴-۲- گردآوری داده­ها و آماره­های توصیفی تحقیق……………………………………………………………….. ۵۳

۴-۳-آزمون فرضیه­های تحقیق با بهره گرفتن از آمار استنباطی…………………………………………………………. ۵۸

۴-۳-۱- آزمون فرضیه­ی اول…………………………………………………………………………………………….. ۶۰

۴-۳-۲- آزمون فرضیه­ی دوم……………………………………………………………………………………………. ۶۱

۴-۳-۳- آزمون فرضیه­ی سوم……………………………………………………………………………………………. ۶۱

۴-۳-۴- آزمون فرضیه­ی چهارم…………………………………………………………………………………………. ۶۲

۴-۴-خلاصه­ ی فصل………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

 

فصل پنجم:نتیجه­گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقـدمه………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۵-۲-یافته­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………. ۶۵

۵-۳-محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۶۸

۵-۴- پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۶۸

۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………… ۶۹

۵-۴-۲- پیشنهادهایی برای تحقیق­های آینده…………………………………………………………………………. ۶۹

منابع و مآخذ

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱

منابع غیرفارسی……………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

پیوست ها

نمونه­ی پرسشنامه تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………… ۷۷

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                             صفحه

جدول۲-۱-حیطه­ی بازاریابی الکترونیکی……………………………………………………………………………… ۳۴

جدول ۳-۱- چارچوب مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………… ۴۲

جدول ۳-۲-مولفه­های استفاده شده جهت تدوین پرسشنامه………………………………………………………. ۴۶

جدول۳-۳- مولفه­های استفاده شده جهت تدوین پرسشنامه……………………………………………………… ۴۷

جـدول۳-۴-طیف لیکرت استفاده شده در پرسشنامه تحقیق……………………………………………………… ۴۸

جـدول ۳-۵- متغیرهای تحقیق، تعداد و شماره سوالات مربوط به هر کدام…………………………………… ۴۹

جـدول ۳-۶-محاسبه­ی آلفای کرونباخ مربوط به سوالات پرسشنامه…………………………………………….. ۵۰

جدول ۴-۱- تعداد پاسخگویان مرد و زن…………………………………………………………………………….. ۵۳

جدول ۴-۲- پراکندگی در سن پاسخگویان…………………………………………………………………………… ۵۴

جدول ۴-۳-پراکندگی در میزان تحصیلات پاسخگویان……………………………………………………………. ۵۴

جدول ۴-۴- پراکندگی در وضعیت شغلی پاسخگویان…………………………………………………………… ۵۴

جـدول۴-۵- تجزیه و تحلیل داده­ها به کمک آمار توصیفی……………………………………………………….. ۵۵

جـدول ۴-۶- آماره­های محاسبه شده برای شاخص­های فرضیه­ی اول………………………………………….. ۵۶

جـدول ۴-۷- آماره­های محاسبه شده برای شاخص­های فرضیه­ی دوم………………………………………….. ۵۷

جـدول۴-۸- آماره­های محاسبه شده برای شاخص­های فرضیه­ی سوم………………………………………….. ۵۷

جـدول ۴-۹- آماره­های محاسبه شده برای شاخص­های فرضیه­ی چهارم………………………………………. ۵۸

جدول۴-۱۰- اولویت بندی شاخص­های اثرگذار بر اجرای بازاریابی الکترونیکی…………………………… ۵۹

جدول ۵-۱- مولفه­های راهبردی درون سازمانی……………………………………………………………………. ۶۶

جدول۵-۲- مولفه­های عملیاتی درون سازمانی……………………………………………………………………… ۶۶

جدول ۵-۳-مولفه­های راهبردی برون سازمانی………………………………………………………………………. ۶۷

جدول۵-۴- مولفه­های عملیاتی برون سازمانی……………………………………………………………………….. ۶۷

 

چکیـده

هدف این تحقیق، بررسی عوامل اثرگذار بر اجرای موثر بازاریابی الکترونیکی در فضای کسب و کار ایران از دیدگاه اساتید دانشگاه و مدیران بنگاه­های اقتصادی استان خوزستان است. داده­های تحقیق با بهره گرفتن از نمونه­ی آماری شامل ۱۵۲ پرسشنامه تکمیل و گردآوری شده و با تدوین چهار فرضیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند. روش تحقیق از نظر ماهیت توصیفی و از نظر هدف کاربردی بوده و جهت آزمون فرضیه­ها آزمون­ Z به کمک نرم­افزارهای SPSS و Excel انجام شده است. شاخص­های بررسی شده به عنوان عوامل اثر گذار بر اجرای بازاریابی الکترونیک ۲۴ مولفه بوده که به دو گروه درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم شدند. نتایج تحقیق نشان داد که چهار فرضیه­ی تحقیق تایید می­شود. یعنی از دیدگاه پاسخ دهندگان مولفه­های درون سازمانی با ماهیت راهبردی و عملیاتی و همچنین مولفه­های برون سازمانی با ماهیت راهبردی و عملیاتی بر اجرای موثر بازاریابی الکترونیکی موثر هستند.

واژه­های کلیدی: بازاریابی، بازاریابی الکترونیکی، اینترنت

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱-مقـدمه

از اوایل قرن بیستم تحقیقات علمی زیادی در زمینه­ پیشرفت­های تکنولوژیکی انجام شده و با ایجاد فرصت­های مناسب بیشتری برای تحقیقات علمی، این امر به شکل یک چرخه­ی طبیعی درآمده است. این چرخه تاثیر با اهمیتی بر ساختارهای جاری در زندگی فردی و اجتماعی افراد و موسسات تجاری و ادارات دولتی داشته و عنصر اصلی در این چرخه « فناوری اطلاعات » بوده است. پیشرفت های فن­آوری اطلاعات که تاثیر زیادی بر زندگی فردی و اجتماعی افراد و واحدهای تجاری داشته است، بر بازاریابی و نحوه­ی فروش محصولات و خدمات مختلف نیز بی تاثیر نبوده و از جنبه­های مختلف از جمله مفاهیم و گستره­ی فعالیت­ها بر آن موثر بوده است. بنگاه­های تجاری برای افزایش دامنه­ی فروش و حجم فعالیت­های خود ناگزیر به سرمایه­گذاری بر بازاریابی و تبلیغات از جنبه­های مختلف شده­انـد. در ایـن تحقیق سعی شده است تـا به ایـن سوال پاسخ داده شود که چه عواملی بر به کارگیری مطلوب بازاریابی الکترونیک در فضای کسب و کار ایران موثرند و برای این منظور عوامل موثر از یک منظر به دو گروه راهبردی و عملیاتی و منظری دیگر به دو گروه درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم شدند. نتیجه­ی این تحقیق می­تواند کاربردی عملی ارائه نماید و هم چنین راهگشایی برای تحقیقات آتی در این زمینه باشد.

 

۱-۲- بیان مساله­ ی تحقیق

بازاریابی الکترونیکی جدیدترین روش بازاریابی به معنی استفاده از اینترنت و دیگر تکنولوژی­های تعاملی در جهت ایجاد و طرح­ریزی یک گفتگو بین مشتریان شناخته شده و شرکت است. این نوع بازاریابی در برگیرنده­ی بازاریابی فرد به فرد بوده و به شرکت­ها اجازه می­دهد که در جهت سفارشی سازی انبوه متناسب با نیاز مشتریان حرکت کنند (کوویلو و همکاران[۱]، ۲۰۰۳).

بازاریابی الکترونیکی پدیده­ای است که داد و ستدهای تجاری مبتنی بر روابط پایدار را در محیط­های تعاملی و شبکه­های دیجیتالی امکانپذیر می­کند. پیاده­سازی مؤثر بازاریابی الکترونیکی، نیازمند نگرش بازارگرایی است. پژوهش­ها نشان می­دهند، بین نگرش بازارگرایی و عملکرد رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد (دژپسند، ۱۳۸۲).

در نگرش بازارگرایی یا بازارمدارانه، سازمان به مثابه­ی یک “سیستم هوشمند بازاریابی[۲] ” فرض می­شود که با توجه به نیازها و خواسته­های آتی و فعلی مشتریان یا خریداران بالقوه و بالفعل و مسئولیت پذیری نسبت به محیط خارجی فعالیت خود عمل می­کند. برای آغاز فرآیند پیاده­سازی بازاریابی الکترونیکی، باید به این پرسش پاسخ داده شود: چه  کسانی طرح بازاریابی الکترونیکی را پیاده خواهند کرد؟ و چگونه آن را انجام خواهند داد؟ (فرخزاد و آقازاده، ۱۳۸۳). برای پیاده­سازی یک بازاریابی الکترونیکی موفق باید به عوامل مختلفی شامل عوامل سخت افزاری و نرم افزاری توجه نمود. یکی از موارد با اهمیت سرمایه­گذاری مناسب بر تکنولوژی اطلاعات است.

تحقیقات متعددی نشان داده­اند که با افزایش سرمایه­گذاری بر فناوری اطلاعات، بهره­وری نیروی کار و سودآوری شرکت نیز افزایش یافته است. زیرا، با سرمایه­گذاری بر فناوری اطلاعات و استفاده از کامپیوترها و نـرم افـزارهای مختلف در زمینه تولید کالا و خدمات و نحـوه­ی ارائه­ی آن بـه مشتری، در زمان به شدت صرفـه­جویی شده و خطـا و اشتباهات از جانب نیروی انسانی کمتر می­شود. ایـن امـر کارایی تولید افزایش می­دهد، سهم شرکت را در بازارهای ملی و بین المللی بالا برده و در نهایت به ارزش شرکت ارتقا می­بخشد (گو و گرا[۳]، ۲۰۰۴).

امروزه بـه­کارگیری روش­های الکترونیکی بازاریابی از عـوامل کلیدی موفقیت شرکت­ها به شمار می­رود و بنگاه­های تجاری ناگزیر به استفاده از روش­های یادآوری شده جهت حفظ بقا در محیط رقابتی هستنند (آقازاده، مهرنوش و استیری، ۱۳۹۰)؛ بنابراین، شناسایی بسترهای به­کارگیری بازاریابی الکترونیکی، ضروری می­نماید. بر این اساس تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤالهای اساسی است که ماهیت بازاریابی الکترونیکی چیست؟ بسترهای به­کارگیری بازاریابی الکترونیکی در یک بنگاه اقتصادی کدامند؟ مؤلفه­های مؤثر در به­کارگیری بازاریابی الکترونیکی کدامند؟ و میزان اهمیت هر یک از مؤلفه­ها تا چه حد است (اولویت­بندی مؤلفه­های مؤثر در به کارگیری بازاریابی الکترونیکی)؟

 

تعداد صفحه :۸۵

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***