دانلود پایان نامه ارشد : شناخت و تحلیل رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی کارکنان بانک سینا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : منابع انسانی

عنوان : شناخت و تحلیل رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی کارکنان بانک سینا

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران شمال 

دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی گروه مدیریت دولتی

 

پایان نامه  کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: منابع انسانی

عنوان:

شناخت و تحلیل رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی کارکنان بانک سینا

 

استاد راهنما

دکتر فرزاد فخیمی

 

استاد مشاور

دکتر محمد رضا محسنی ازغندی

شهریور ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 
عنوان                                                                                                                                                  صفحه
چکیده                    ۱
فصل اول
کلیات تحقیق ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ۳
۱-۱- مقدمه ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ۴
۱-۲- بیان مسئله تحقیق. ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق. ۸
۱-۴- سوالات تحقیق. ۹
۱-۵- فرضیه های تحقیق. ۱۰
۱-۶- هدف اصلی تحقیق. ۱۱
۱-۷- قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق. ۱۱
۱-۸-تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی. ۱۲
فصل دوم  
ادبیات تحقیق   ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ۱۴
۲-۱- مقدمه   ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. ۱۵
۲-۲- رضایت شغلی. ۱۶
۲-۲-۱-تعریف رضایت شغلی. ۱۶
۲-۲-۲- ماهیت رضایت شغلی. ۱۹
۲-۲-۳-اهمیت رضایت شغلی. ۲۰
۲-۲-۴-عوامل موثر بررضایت شغلی. ۲۰
۲-۲-۵-  آثار وجود پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی در سازمان   ۲۸
۲-۲-۶- نظریه های رضایت شغلی. ۳۳
۲-۲-۷-روش های ارزیابی و سنجش  رضایت شغلی. ۳۸
۲-۲- ۸- رویکردهای اساسی به رضایت شغلی. ۴۵
۲-۳- تعهد سازمانی. ۴۶
۲-۳-۱- تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی. ۴۶
۲-۳-۲- ابعاد تعهد سازمانی. ۴۸
۲-۳-۳- اهمیت تعهد سازمانی. ۵۱
۲-۳-۴- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی. ۵۲
۲-۳-۵- انواع تعهد. ۵۸
۲-۳-۶- دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی. ۶۱
۲-۳-۷- دیدگاه هایی در مورد کانون های تعهد سازمانی. ۶۲
۲-۳-۸- تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی. ۶۴
۲-۳-۹- سایر دیدگاه ها درباره تعهد سازمانی. ۶۷
۲-۳-۱۰- راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی. ۷۰
۲-۳-۱۱- نقد تعهد سازمانی. ۷۱
۲-۳-۱۲- نتایج و پیامدهای تعهد سازمانی. ۷۱
۲-۴- رابطه بین تعهد سازمانی ورضایت شغلی. ۷۲
۲-۵- سوابق پژوهش های داخلی و خارجی. ۷۴
۲-۶- آشنائی با بانک سینا. ۷۷
۲-۷- ارائه مدل مفهومی. ۸۰
فصل سوم
روش شناسی تحقیق. ۸۲
۳-۱- مقدمه     ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. ۹۶
۳-۲- روش تحقیق. ۸۳
۳-۳- جامعه آماری تحقیق. ۸۴
۳-۴- نمونه آماری و روش نمونه گیری. ۸۴
۳-۵- روش و ابزار گردآوری اطلاعات. ۸۵
۳-۶- روایی و پایایی پرسشنامه. ۸۶
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. ۸۷
 
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها. ۹۵
۴-۱-  مقدمه   ………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………. ۹۶
۴-۲- ویژگی های عمومی پاسخ دهندگان. ۹۷
۴-۳- آزمون فرضیه های تحقیق. ۱۰۰
۴-۴- رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی. ۱۰۶
۴-۴-۱- آزمون فرضیه اصلی اول. ۱۰۶
۴-۴-۲- آزمون فرضیه اصلی دوم. ۱۱۶
۴-۴-۳- آزمون فرضیه اصلی سوم. ۱۰۶
۴-۵- مدل نهائی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی (فرضیه اصلی تحقیق)   ۱۱۶
فصل پنجم
خلاصه،  نتیجه گیری و پیشنهادات. ۱۱۸
۵-۱- مقدمه  خلاصه . ۱۱۸
۵-۲- خلاصه پژوهش. ۱۱۹
۵-۳- نتایج پژوهش. ۱۲۰
۵-۴- محدودیت های پژوهش. ۱۲۳
۵-۵- پیشنهادات  . ۱۲۳
۵-۶-پیشنهاداتی به سایر پژوهشگران. ۱۲۴
منابع  و    مآخذ   . ۱۲۵
ضمائم و پیوست ها . ۱۳۵
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                          صفحه
جدول ۲-۱:عوامل اولیه موثر بر رضایت شغلی. ۲۳
جدول۲-۲: چهار دیدگاه مختلف تعهد. ۶۳
جدول۲-۳: رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی. ۷۴
جدول ۳-۱: مولفه های مربوط به رضایت. ۸۵
جدول ۳-۲: مولفه های مربوط به تعهد. ۸۶
جدول ۳-۳: نمره دهی به پرسشها در طیف لیکرت   ۸۶
جدول ۳-۴:پایائی پرسشنامه رضایت. ۸۷
جدول ۳-۵: پایائی پرسشنامه تعهد. ۸۷
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان براساس جنسیت   ۹۷
جدول۴-۲: توزیع فراوانی پاسخ دهندگان براساس سن ۹۸
جدول ۴-۳: فراوانی پاسخ دهندگان براساس تحصیلات   ۹۹
جدول ۴-۴: فراوانی پاسخ دهندگان براساس سابقه کاری ۱۰۰
جدول ۴-۵آزمون نرمال بودن داده ها ۱۰۱
جدول ۴-۶ : ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن بین عوامل درونی رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان ۱۰۶
جدول۴-۷: ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن بین عوامل درونی رضایت شغلی با تعهد عاطفی کارکنان. ۱۰۷
جدول ۴-۸: ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن بین عوامل درونی رضایت شغلی با تعهد مستمر کارکنان. ۱۰۸
جدول ۴-۹ : ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن عوامل درونی رضایت شغلی و تعهد هنجاری کارکنان. ۱۰۹
جدول۴-۱۰: ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن بین عوامل بیرونی رضایت شغلی با تعهد سازمانی کارکنان. ۱۰۹
جدول ۴-۱۱: ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن بین عوامل بیرونی رضایت شغلی با تعهد عاطفی کارکنان. ۱۱۰
جدول ۴-۱۲: ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن عوامل بیرونی رضایت شغلی و تعهد مستمر کارکنان. ۱۱۱
جدول ۴-۱۳: ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن عوامل بیرونی رضایت شغلی و تعهد هنجاری کارکنان. ۱۱۲
جدول ۴-۱۴: نتایج آزمون t تک نمونه. ۱۱۳
جدول ۴-۱۵:نتایج آزمون t مستقل براساس جنسیت   ۱۱۴
جدول۴-۱۶:-نتایج آزمون تحلیل واریانس برای سن   ۱۱۵
جدول۴-۱۷:-نتایج آزمون تحلیل واریانس برای مدرک تحصیلی   ۱۱۶
 
 
فهرست نمودار
عنوان                                                                                                           صفحه
نمودار ۴-۱ : نمودار فراوانی پاسخ دهندگان براساس جنسیت   ۹۷
نمودار ۴-۲: نمودار فراوانی پاسخ دهندگان براساس سن   ۹۸
نمودار ۴-۳ :نمودار فراوانی پاسخ دهندگان براساس مدرک تحصیلی   ۹۹
نمودار ۴-۴ :نمودار فراوانی پاسخ دهندگان براساس سابقه کاری   ۱۰۰
نمودار ۴-۵: پراکندگی عوامل درونی رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان ۱۰۷
نمودار ۴-۶: ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن بین عوامل بیرونی رضایت شغلی با تعهد سازمانی کارکنان. ۱۱۰
 
 
فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                           صفحه
شکل ۲-۱:عوامل اساسی موثر در میزان و سطح رضایت شغلی   ۲۴
شکل ۲-۲:اشکال تعهد سازمانی. ۵۰
شکل ۲-۳:عوامل ضروری،عوامل همبسته و پیامد های تعهد سازمان   ۵۲
شکل۲-۴: فرآیند اجتماعی شدن و تاثیر آن بر تعهد سازمانی   ۵۶
شکل۲-۵:عوامل مؤثر و نتایج ناشی از تعهد سازمانی   ۶۷
شکل ۲-۶:مدل مفهومی رضایت شغلی و تعهد سازمانی ۸۱
شکل۴-۱: بار عاملی استاندارد تحلیل عاملی مقیاس سنجش رضایت شغلی   ۱۰۲
شکل ۴-۲:آماره معناداری (t-value) تحلیل عاملی مقیاس سنجش رضایت شغلی   ۱۰۳
شکل۴-۳: بار عاملی استاندارد تحلیل عاملی مقیاس سنجش تعهد سازمانی   ۱۰۴
شکل ۴-۴:آماره معناداری (t-value) تحلیل عاملی مقیاس سنجش تعهد سازمانی. ۱۰۵
شکل ۴-۵:نتایج تائید مدل نهائی تحقیق. ۱۱۶
شکل۴-۶:آماره t-value نتایج تأیید مدل نهائی تحقیق   ۱۱۷
 
 
چکیده
پژوهش حاضر با هدف شناسائی و بررسی رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی کارکنان بانک سینا در شعب شرق استان تهران صورت گرفته است. بنابراین در ابتدا ابعاد رضایت شغلی و ابعاد تعهد سازمانی شناسائی شده و سپس روابط بین مولفه های شناسائی شده در قالب یک مدل معادلات ساختاری ارائه گردیده است. براساس مطالعات انجام گرفته مولفه های رضایت شغلی عبارتند از: عوامل درونی، عوامل بیرونی، و ویژگی های فردی و همچنین مولفه های تعهد سازمانی شامل تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری می باشد.
نوع تحقیق با توجه به هدف، کاربردی و از نظر ماهیت وروش، به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. برای گردآوری داده های مربوط به سنجش مولفه های تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته رضایت شغلی شامل ۱۵ پرسش و پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی می یر و آلن شامل ۲۴ پرسش استفاده شده است. برای بررسی روایی، پرسشنامه در اختیار چند تن از اساتید قرار گرفته و از روایی آن اطمینان حاصل شد. برای محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید در این پژوهش برای پرسشنامه رضایت شغلی ۷۱۴/۰و برای پرسشنامه تعهد ۸۵۹/۰ بدست آمد و پایائی هر دو پرسشنامه مطلوب برآورد گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل ۱۴۰ نفر از مدیران و کارکنان بانک سینا در شعب شرق استان تهران است. براساس محاسبات انجام شده پرسشنامه در نمونه ای به حجم ۱۰۵ نفر توزیع شد. همه پرسشنامه های ارجاع داده شده قابل استفاده بوده و مورد بررسی قرار گرفته است.
برای اطمینان از مقیاس طراحی شده از تکنیک تحلیل عاملی و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. فرضیه های تحقیق نیز با بهره گرفتن از آزمون همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری آزمون شد. همچنین تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده با بهره گرفتن از نرم افزار آماری SPSS و LISREL صورت گرفته است.
نتایج نشان می دهد همبستگی مثبت و معناداری بین عوامل درونی رضایت شغلی با هر سه بعد تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری کارکنان وجود دارد. همچنین همبستگی مثبت و معناداری بین عوامل بیرونی رضایت شغلی با هر سه بعد تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری کارکنان وجود دارد. همچنین وضعیت تعهد سازمانی کارکنان بانک سینا نشان می دهد هر سه نوع تعهد عاطفی، هنجاری و مستمر در کارکنان وجود دارد. نتایج بررسی شدت و ضعف میزان ابعاد مختلف تعهد براساس ویژگی های فردی کارکنان نشان داده است اختلاف دیدگاه زنان و مردان در رابطه با هریک از ابعاد تعهد سازمانی، تفاوت معناداری ندارد. همچنین افراد دربازه های سنی مختلف و با مدرک تحصیلی متفاوت دیدگاه یکسانی در زمینه ابعاد تعهد سازمانی دارند. در پایان برای سنجش رابطه دو سازه اصلی تحقیق یعنی رضایت شغلی و تعهد سازمانی از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است براساس محاسبات انجام شده بار عاملی استاندارد سازه رضایت شغلی با سازه تعهد سازمانی مثبت و معنادار است. بنابراین رضایت شغلی بر تعهد سازمانی تاثیر گذاراست.
 
کلید واژه ها: بانک سینا، تعهد سازمانی،رضایت شغلی
 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

۱-۱ مقدمه

یکی از مهم ترین وظایف هر سازمان و نهاد اجتماعی رسیدن به اهداف است. امروز سازمان ها جهت نیل به اهدافشان به نیروی انسانی متعهد به عنوان اصلی ترین و ضروری ترین عامل نیاز دارند. سازمان های موفق برای رسیدن به اهداف خود بیش ترین سرمایه گذاری روی منابع انسانی انجام می دهند و سازمان های ناموفق تنگناهای زیادی برای آن ها به وجود می آورند. به همین دلیل، استفاده کارآمد از منابع انسانی امری ضروری است که باید مورد توجه مدیران قرار گیرد. رضایت شغلی و تعهد سازمانی، از جمله نگرش هایی هستند که به عنوان ضرورت اصلی عامل انسانی در سازمان ها مطرح هستند.
در این پژوهش ، به موضوع رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان بانک سینا می پردازیم .امیدواریم این پژوهش بتواند زمینه های مناسبی را جهت ارتقاء سطح کیفی کارکنان بانک و سایر سازمان ها را فراهم آورد.

۱-۲ بیان مسئله تحقیق

رضایت شغلی و تعهد سازمانی از موضوع های مهم مدیریتی است که مدیران به نوعی درصدد افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان خود هستند، زیرا افزایش ضریب رضایت شغلی و تعهد سازمانی نقش مهمی در تحقق اهداف سازمان ایفاء می کند.
رضایت شغلی نتیجه ارزیابی ویژگی های شغلی است و عبارت است از ارزیابی شخص در مورد شغل خودش؛ اینکه در یک ارزیابی کلی آیا فرد احساس مثبتی به عوامل شغلی خود دارد یا نه (قلی پور و امیری، ۱۳۸۸،ص ۲۲).
رضایت شغلی نوعی احساس خشنودی است که در نتیجه دستیابی به هدف ها بدست می آید(ساعتچی و همکاران، ۱۳۸۷)
عوامل تأثیر گذار بر رضایت شغلی را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
الف- عوامل درونی-محتوایی[۱]  یا صفات و ویژگی های کار همانند معنی دار بودن کار، مهارت کافی فرد، تنوع در کار و …؛
ب- عوامل زمینه بیرونی[۲]  از جمله دستمزد، امنیت شغلی، ابهام نقش، ساختار سازمانی، شرایط فیزیکی کار و…؛
ج- ویژگی های فردی همچون سن، سطح مهارت، جنسیت، هوش، سلامت جسمی و فردی و …(هزاوه ای و صمدی، ۱۳۸۶،ص ۳)
پژوهشگران، رضایت شغلی را از دیدگاه های گوناگون تعریف و توجیه نموده اند:
به نظر هاپاک[۳] (۱۹۳۵)رضایت شغلی مفهومی پیچیده و چند بعدی است و با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد (شفیع آبادی،۱۳۸۵،ص۹)
گینزبرگ [۴]و همکارانش ( ۱۹۵۱ ) که رضایت شغلی را از دید گاه های گوناگون مورد توجه قرار داده اند به دو نوع رضایت شغلی اشاره می کنند:
۱) رضایت درونی از دو منبع حاصل می شود:
اول : احساس لذتی که انسان صرفاً از اشتغال به کار و فعالیت به دست می آورد.
دوم: لذتی که بر اثر مشاهده پیشرفت، انجام برخی مسئولیت های اجتماعی، به ظهور رساندن توانایی ها و رغبت های فردی به انسان دست می دهد.
۲) رضایت بیرونی که با شرایط اشتغال و محیط کار ارتباط دارد و هر لحظه در حال تغییر و تحول است . از عوامل رضایت بیرونی به عنوان مثال شرایط محیط کار، میزان دستمزد و پاداش، نوع کار و روابط موجود بین کارگر و کارفرما را می توان نام برد (شفیع آبادی۱۳۸۵،ص۱۰۰-۹۹)
با توجه به دیدگاه های گوناگون پژوهشگران، می توان نتیجه گرفت که رضایت شغلی، دارای مفهومی پیچیده و چند بعدی است که با عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی ارتباط دارد و نوعی سازگار عاطفی با شغل و شرایط اشتغال دارد. اما تعهد سازمانی ، یک نگرش سازمانی است ، که عموماً به عنوان تعیین هویت با یک سازمان خاص بیان می شود .
تعهد سازمانی[۵]  مبین نیرویی است که فرد را ملزم می کند در سازمان بماند و با تعلق خاطر در جهت تحقق اهداف سازمان کار کند (میر و هرسویچ[۶] ، ۲۰۰۱)
تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که تأثیر مثبت بر عملکرد سازمان ها دارد و تحقیقات نشان می دهد افرادی که دارای تعهد کمتری هستند خروج از کار و غیبت از کار در آن ها بیشتر است(یعقوبی و همکاران، ۱۳۸۸).
به طور کلی تعهد سازمانی حالتی است که فرد، سازمانی را معرف خود بداند و آرزو کند در عضویت آن سازمان باقی بماند. (Robbins, 2005)
پژوهش گران، تعهد سازمانی را از دیدگاه های گوناگون تعریف و توجیه نموده اند:
جان مایر و ناتالی آلن[۷]  (  ۱۹۸۷ )، بر این باورند که تعهد سازمانی سه جزء می باشد:
۱)تعهد عاطفی[۸]: شامل وابستگی عاطفی کارکنان به تعیین هویت با سازمان و درگیر شدن در فعالیت های سازمانی است . کارکنانی با تعهد عاطفی قوی به سازمان خود وفادار خواهند ماند.
۲)تعهد استمراری[۹] : شامل تعهدی که مبتنی بر ارزش نهادن به سازمان است و کارمند در زندگی سازمان سهیم می شود.کارکنان دارنده این نوع تعهد ، به علت آگاهی از هزینه های ترک سازمان، وفادار خواهند ماند.
۳) تعهد هنجاری[۱۰] : فرد به خاطر فشار هنجارها و اخلاقیات در سازمان می ماند. کارکنان دارنده این نوع تعهد، بر این باورند که می بایست به سازمان خود وفادار باقی بمانند. (قلی پور، ۱۳۸۶،ص ۳۰ -۲۶)
با توجه به دیدگاه های مختلف پژوهش گران، می توان نتیجه گرفت که تعهد سازمانی ، یک حالت روانی است و حداقل دارای سه بعد قابل تفکیک : وابستگی عاطفی به سازمان، نیاز به سازمان و تعهد مستمر و در نهایت الزام به تکلیف و باقی ماندن در سازمان تحت عنوان تعهد هنجاری می باشد که رابطه کارکنان با سازمان مشخص می گردد و به طور حتمی اشاراتی مبنی بر تداوم یا قطع عضویت فرد در سازمان دارد.
تعهد سازمانی و رضایت شغلی دو عامل مهم در پیشگویی و درک رفتار سازمانی هستند که بررسی آن به سرپرستان در شناسایی مشکلات بالقوه کمک می کند(نحریر و همکاران، ۱۳۸۹) ؛ همچنین نتیجه تحقیقی نشان داده که رضایت شغلی با تعهد سازمانی رابطه مثبت دارند. (امین بیدختی و صالح پور، ۱۳۸۶) و مطالعه دیگری بر اساس پنج معیار اهداف، ارزش ها، شخصیت، محیط کاری و مهارت و توانایی نیز نشان داده که تناسب فرد-سازمان می تواند موجب افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی شود(ابزری و همکاران، ۱۳۸۷).
با توجه به مطالب و موارد فوق قطعا رضایت شغلی و تعهد سازمانی از عوامل تاثیرگذار در عملکرد بانک سینا خواهد بود و بنابراین بانک سینا نیز همانند سایر سازمان ها از تشکل و سرمایه انسانی خود بهترین استفاده را باید ببرد تا خدمات رسانی مناسبی در سطح جامعه انجام دهد. .بر این اساس در این پژوهش تلاش می شود ابتدا ابعاد رضایت شغلی و تعهد سازمانی شناسایی شود و سپس روابط بین مولفه ها ی شناسایی شده در قالب یک مدل معادلات ساختاری ارائه گردد تا مدیران بانک سینا به کمک آن  بتوانند راه های افزایش رضایت مندی و ارتقاءتعهد سازمانی تشخیص داده و از طریق آن فعالیت های سازمانی ارتقاء دهند.
[۱]– Instrinsic Content Factors
[۲]– Extrinsic Content Factors
[۳]– Hoppock
[۴]-Ginzberg
[۵]– Commitment
[۶]– Meyer & Herscovitch, 2011
[۷]– Jan Meyer & Allen
[۸]– Affective Commitment.
[۹]– Continuance Commitment
[۱۰]-Normative Commitment
تعداد صفحه : ۱۷۳
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***