دانلود پایان نامه ارشد : سنجش میزان کیفیت محیط در بافتهای فرسوده بازسازی شده شهری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری وشهرسازی

گرایش : برنامه ریزی شهری و منطقه ای

عنوان : سنجش میزان کیفیت محیط در بافتهای فرسوده بازسازی شده شهری

دانشکده معماری وشهرسازی
گروه برنامه ریزی شهری و منطقه ای

سنجش میزان کیفیت محیط در بافتهای فرسوده بازسازی شده شهری
نمونه موردی:پروژه نواب

استاد راهنما:
دکتر مجتبی رفیعیان

استاد مشاور:
دکتر علی عسگری

پایان نامه برای درجه کارشناسی ارشد
۱۳۸۶

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم:مبانی نظری ومفهومی
…………………………………………………………………………………………………………………………    ۱-۲-مقدمه
……………………………………………………………………………………………………………………………………….    ۲-۲-ادراک محیط
۲-۳-شیوه های شناسایی محیط    ………………………………………………………………………………………………………………….
۲-۳-۱-ترسیم ذهنی تصاویر شهر    ………………………………………………………………………………………………………
۲-۳-۲- دیدگاه زندگی روزمره    ………………………………………………………………………………………………………….
۲-۴-عوامل موثر بر ادراک محیطی    ………………………………………………………………………………………………………………
۲-۴-۱عوامل شخصی    …………………………………………………………………………………………………………………………
۲-۴-۲-عوامل فرهنگی    ………………………………………………………………………………………………………………………
۲-۴-۳-عوامل فیزیکی    ………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۵-تعریف کیفیت………………………………………………………………………………………………………………………………………
۲-۶-تعریف کیفیت محیط…………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۷-ضرورت بررسی کیفیت محیط…………………………………………………………………………………………………………….
۲-۸-تئوریهای کیفیت محیط شهری………………………………………………………………………………………………………….
۲-۸-۱-دیدگاه سازندگان سیاست…………………………………………………………………………………………………….
۲-۸-۱-۱-دیدگاه بر اساس. exposure- base……………………………………………………
2-8-1-2-دیدگاه براساس نظرکارشناسان(expert-based)………………………………..
2-8-2-دیدگاه روان شناختی……………………………………………………………………………………………………………
۲-۸-۳- رویکرد های تحقیق تجربی…………………………………………………………………………………………………
۲-۹-مدل های طبقه بندی کیفیت محیط شهری………………………………………………………………………………………..
۲-۹-۱- مدل اپلیارد( حالت های ادراک انسانی)……………………………………………………………………………..
۲-۹-۲- مدل لنگ(نیازهای انسان)…………………………………………………………………………………………………..
نیازهای انسان در فضا………………………………………………………………………………………………..
توجه به اصول اجتماعی در فضاهای شهری……………………………………………………………..
۲-۹-۳ مدل کانتر(مؤلفه های مکان)………………………………………………………………………………………………
مکان و اجزای آن از دیدگاه کانتر………………………………………………………….
۲-۱۰-نتیجه گیری وارائه رویکردنظری رساله      ……………………………………………………………………….
فصل سوم:مدل های سنجش وشاخص ها
۳-۱-مقدمه……………………………………………………………………….
۳-۲-شاخصهای کیفیت محیط……..…………………………………………………
۳-۲-۱-شاخص های کیفیت محیط در طراحی شهری…..…………………………..
۳-۲-۲-شاخصهای سنجش کیفیت محیط(در برنامه ریزی شهری)……..………………
۳-۲-۲-۱- شاخصهای exposure-based     …….……………………….
۳-۲-۲-۲- شاخصهای   effect-based    ………………………………
۳-۲-۲-۲-۱-رضایتمندی…………..…………….………….
۳-۲-۲-۲-۲-عوامل موثر در اندازه گیری رضایت از محل سکونت…..…
الف- تأثیرات شخصی………..….……….
الف-۱- سن ومرحله زندگی…..……….
الف-۲- جنسیت و نقش اجتماعی…………
الف-۳- موقعیت اجتماعی- اقتصادی………
الف-۴- شخصیت و ارزش ها……………..
الف-۵- مقایسه ها…………….……….
ب -تأثیرات اجتماعی…………………….
پ-تأثیرات فرهنگی………..……………….
ت-تأثیرات فیزیکی….……………….…
……………….……….……..Annoyance3-2-2-2-2-
3-2-3-رویکردهای سنجش ادراک کیفیت محیط سکونتی……………………………..….
۳-۲-۳-۱-روش( HMR)…………………………………………………
۳-۲-۳-۲- روش (MAU)……………..………………………………….
۳-۲-۳-۳-روش( CA)…………….…..………………………………….
۳-۲-۴-مقایسه سه روش ذکر شده…………….……..………………………………..
۳-۲-۳-۴-روش انتخاب تجربی…………………………………………………………………………………………………
۳-۲-۵-فرایند سیاسی ارزیابی ادراک کیفیت محیط……………………………………….
۳-۲-۶-سه مطالعه انجام شده………………………..………………………………
۳-۲-۶-۱-رویکرد………………………………………..…………. MHR
3-2-6-2-رویکرد ….……………..…………………………………..MAU
3-2-6-3-دیدگاه CA    ………………………………………………………………………….
۳-۲-۷ نمونه موردی۱………………………………………………………………
۳-۲-۸-نمونه موردی۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۳-۲-۹-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………….

فصل چهارم: عرصه پژوهش
فصل پنجم: تجزیه وتحلیل داده ها
فصل ششم:استنتاج ونتیجه گیری
منابع وماخذ
پیوست ها

 

مقدمه
فصل حاضربا توجه به نیاز فرایند پژوهش به مدل های تحلیل اطلاعات، به ارائه مفاهیم پایه نظری برای درک چگونگی ماهیت ومحتوی ادراک پدیده ها و مفهوم کیفیت محیط ومولفه های تاثیرگذار در آن می پردازد.هدف نهایی این فصل ارائه رویکردنظری رساله وتدوین چارچوب نظریه کار می باشد که در این خصوص تلاش شده است از اندیشه های متاخرتر در خصوص مفاهیم ادراک محیط ورویکردهای متقدم تر در خصوص کیفیت محیط توجه کافی مبذول شود.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :۹۳

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***