دانلود پایان نامه ارشد : ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با توجه به مدل LR در بندرانزلی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا

گرایش :برنامه ریزی شهری 

عنوان :  ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با توجه به مدل  LR  در بندرانزلی

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد رشت)

دانشکده  تحصیلات تکمیلی گروه جغرافیا

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (MA)

گرایش: برنامه ریزی شهری

عنوان:

ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با توجه به مدل  LR  در بندرانزلی

 استاد راهنما:

دکتر نورالدین عظیمی

استاد مشاور:

دکتر محمدتقی رهنمایی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمه…………….۲

فصل اول

۱- طرح تحقیق.. ۴

۱-۱: بیان مسأله. ۴

۱-۲: ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۵

۱-۳: اهداف تحقیق.. ۶

۱-۴: پیشینه تحقیق.. ۶

۱-۵: سؤالات تحقیق.. ۱۰

۱-۶: فرضیات تحقیق.. ۱۰

۱-۷: روششناسی تحقیق.. ۱۱

۱-۷-۱: روش گردآوری اطلاعات… ۱۱

۱-۷-۲: ابزار گردآوری اطلاعات… ۱۱

۱-۷-۳: جامعه آماری ونمونه تحقیق.. ۱۲

۱-۸: مشکلات و موانع تحقیق.. ۱۲

فصل دوم

۲- مرور منابع/ ادبیات تحقیق/ پیشینه تحقیق.. ۱۵

۲-۱: مفاهیم و واژگان تحقیق.. ۱۵

۲-۱-۱: ساماندهی.. ۱۵

۲-۱-۲: مسکن.. ۱۵

۲-۱-۳: سکونتگاه غیررسمی.. ۱۵

۲-۱-۴: اسکان غیر رسمی.. ۱۶

۲-۱-۵: حاشیه نشینی.. ۱۶

۲-۲: شهرنشینی و اسکان غیررسمی در کشورهای شمالی.. ۱۹

۲-۳: حاشیه نشینی در جهان.. ۲۱

۲-۴: شهرنشینی و اسکان غیررسمی در کشورهای جنوب… ۲۱

۲-۵: شهرنشینی و اسکان غیررسمی در ایران.. ۲۳

۲-۵-۱: تاریخچه حاشیهنشینی در ایران.. ۲۶

۲-۶: اصول نظری تبیین پدیدهی حاشیهنشینی.. ۲۷

۲-۶-۱: سطح کلان.. ۲۸

۲-۶-۲: سطح میانی.. ۲۹

۲-۶-۳: سطح خرد. ۲۹

۲-۷: علل بروز حاشیهنشینی.. ۳۲

۲-۷-۱: بحرانهای حاصل از حاشیهنشینی در کلان شهرها ۳۲

۲-۸: اسکان غیررسمی در ایران.. ۳۲

۲-۸-۱: انواع سکونتگاه های غیررسمی در ایران.. ۳۳

۲-۸-۲: مهمترین و عمده ترین علل پیدایش و گسترش اسکان غیر رسمی در ایران.. ۳۳

۲-۹: ویژگیهای سکونتگاه های غیررسمی.. ۳۶

۲-۱۰: ساماندهی و ارتقاء بخشی سکونتگاه های غیررسمی.. ۳۸

۲-۱۱: راهکارها و سیاستهای تکاملی ساماندهی اسکان غیر رسمی در ایران و جهان.. ۴۲

۲-۱۱-۱: سیاست نادیدهانگاری یا بی تفاوتی.. ۴۲

۲-۱۱-۲: تحول در نظام اقتصادی – اجتماعی و ساختار جامعه. ۴۳

۲-۱۱-۳: سیاست تخریب و پراکنش…. ۴۳

۲-۱۱-۴: ساخت مسکن اجتماعی یا مسکن متعارف… ۴۴

۲-۱۱-۵: ارائه زمین و خدمات… ۴۴

۲-۱۱-۶: آزادسازی و تثبیت اقتصادی… ۴۵

۲-۱۱-۷: سیاست توانمندسازی… ۴۵

۲-۱۱-۸: ارتقای محیطی.. ۴۶

۲-۱۲: راهحلهای متداول در ایران نسبت به موضوع اسکان غیر رسمی.. ۴۷

۲-۱۳: مشکلات برنامه ریزی سکونتگاه های غیررسمی در ایران.. ۴۸

۲-۱۳-۱: مشکلات نظام تصمیمگیری… ۴۸

۲-۱۳-۲: عدم وجود دیدگاه فضایی در برخورد با این نواحی.. ۴۸

۲-۱۴: مولفه های اجتماعی،اقتصادی،کالبدی ومدیریتی اسکان غیررسمی.. ۴۹

۲-۱۵: عوامل تاثیر گذار در تشدید اسکان غیر رسمی.. ۴۹

۲-۱۵-۱:طرحهای شهری… ۴۹

۲-۱۵-۲ قوانین زمین شهری… ۵۰

۲-۱۵-۳: شهرهای جدید.. ۵۰

۲-۱۶: برنامه توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی.. ۵۱

۲-۱۷: نقش و اهداف ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی.. ۵۲

۲-۱۷-۱: عمدهترین دستاوردهای ملی.. ۵۳

۲-۱۷-۲: مشکلات  فرارو. ۵۳

۲-۱۷-۳: امکانات و فرصتهای پیشرو. ۵۴

۲-۱۸: ضرورت ظرفیتسازی برای ارتقای توانمندی اجتماع محلی و ارتقاءبخشی سکونتگاه های غیررسمی   ۵۵

۲-۱۸-۱: مفهوم ظرفیتسازی… ۵۵

۲-۱۹: بررسی تاثیر سکونتگاه های غیر رسمی بر امنیت اجتماعی.. ۵۸

۲-۲۰: پیامدهای سکونتگاه های غیررسمی بر اقتصاد شهر (تشدید نابرابریهای موجود) ۵۹

۲-۲۱: اسکان غیررسمی و مدیریت شهری… ۵۹

۲-۲۲: راهکارهای ساماندهی فضای شهری… ۶۰

۲-۲۳: مهاجرت و اسکان غیررسمی.. ۶۴

۲-۲۴: رابطه بین مهاجرت، بیکاری و اسکان غیررسمی.. ۶۴

۲-۲۵: تجمیع زمین.. ۶۶

۲-۲۶: فرآیند تجمیع زمین.. ۶۷

۲-۲۷: تجمیع زمین در ایران.. ۶۹

۲-۲۷-۱: تجمیع در مقیاس خرد (چند پلاک) ۶۹

۲-۲۷-۲: تجمیع متوسط (تجمیع چند بخش از بلوک و یا دو بلوک) ۶۹

۲-۲۷-۳: تجمیع کلان (در مقیاس بیش از دو سه بلوک) ۶۹

۲-۲۸: تجمیع زمین و بافتهای فرسوده شهری… ۷۲

۲-۲۹: جمعبندی از روش تجمیع زمین.. ۷۳

۲-۳۰: طرحهای تجمیع.. ۷۳

۲-۳۱: پیشینه و سابقه کابرد روش سازماندهی مجدد زمین در کشور ژاپن.. ۷۵

۲-۳۲: مهمترین مزایای کاربرد روش سازماندهی مجدد زمین.. ۷۹

۲-۳۳: فواید طرح سازماندهی مجدد زمین برای هر دو گروه مالکان و دولت… ۸۱

۲-۳۴: انتقادهای بیان شده در مورد طرح سازماندهی مجدد زمین.. ۸۲

۲-۳۵: مزایای روش یکپارچهسازی (سازماندهی مجدد زمین) ۸۴

۲-۳۶: روش تنظیم مجدد زمین در قالب یک مشارکت دو طرفه بین دولت و مردم. ۸۵

۲-۳۷: معرفی یک پروژه تعدیل و تنظیم دوباره قطعات زمین.. ۸۷

۲-۳۷-۱: اصول پروژه. ۹۲

۲-۳۷-۲: مشارکت شهروندان.. ۹۵

۲-۳۷-۳: سازماندهی و مدیریت… ۹۵

۲-۳۷-۴: مزایای این پروژه. ۹۶

۲-۳۷-۵: شروط لازم جهت اجرای پروژه تنظیم دوباره قطعات زمین.. ۹۷

۲-۳۷-۶: فرآیند انجام پروژه. ۹۹

۲-۳۸: نتیجه گیری… ۱۰۲

فصل سوم

۳- روش اجرای تحقیق/ مواد و روشها ۱۰۴

۳-۱: ویژگی های جغرافیای محدوده مورد مطالعه. ۱۰۴

۳-۱-۱: موقعیت جغرافیایی شهر بندر انزلی.. ۱۰۴

۳-۱-۲: زمین شناسی.. ۱۰۵

۳-۱-۳: توپوگرافی.. ۱۰۶

۳-۲: ویژگی های اقلیمی شهر بندر انزلی.. ۱۰۷

۳-۲-۱: آب و هوا ۱۰۷

۳-۲-۲: درجه حرارت… ۱۰۷

۳-۲-۳: بارندگی.. ۱۰۸

۳-۲-۴: رطوبت نسبی.. ۱۰۸

۳-۲-۵: باد. ۱۱۱

۳-۲-۶: منابع آب… ۱۱۲

۳-۲-۷: خاک شناسی.. ۱۱۴

۳-۲-۸: پوشش گیاهی.. ۱۱۵

۳-۳: ویژگی های جغرافیای انسانی.. ۱۱۶

۳-۳-۱: نامواژه (وجه تسمیه) انزلی.. ۱۱۶

۳-۳-۲: تاریخچه شهر بندر انزلی.. ۱۱۶

۳-۳-۳: جمعیت و خانوار. ۱۱۸

۳-۳-۴: ساختار جنسی و سنی جمعیت… ۱۱۹

۳-۳-۵: حرکات جمعیتی (مهاجرت) ۱۲۱

۳-۳-۶: زبان و مذهب… ۱۲۲

۳-۳-۷: سواد. ۱۲۳

۳-۴: ویژگی های اقتصادی شهر بندر انزلی.. ۱۲۳

۳-۴-۱: جمعیت فعال و غیر فعال.. ۱۲۳

۳-۴-۲: جمعیت شاغل برحسب گروه های عمده فعالیت… ۱۲۴

۳-۴-۳: سیمای کالبدی شهر بندر انزلی.. ۱۲۷

۳-۴-۴: محله ها و نواحی شهر بندر انزلی.. ۱۲۷

۳-۴-۵: کاربری اراضی شهر بندر انزلی.. ۱۲۹

فصل چهارم

۴- یافته های تحقیق.. ۱۳۳

۴-۱: یافته های توصیفی.. ۱۳۵

فصل پنجم

۵- نتیجه گیری و پیشنهادات۱۵۶

۵-۱: آزمون فرضیه. ۱۵۶

۵-۱-۱: فرضیه اول : هر قدر وسعت زمین ساکنین محله نویر کوچکتر باشد تمایل افراد به تجمیع بیشتر است. ۱۵۶

۵-۱-۲: فرضیه دوم :کمکهای ویژه همچون وام در تصمیم گیری ساکنین سکونتگاه ها ی غیر رسمی جهت نوسازی واحد و سازماندهی مجدد زمین موثر است. ۱۵۶

۵-۲: نتیجه گیری… ۱۵۷

۵-۳: پیشنهادات… ۱۵۸

۵-۴: پیشنهادات وراهبردهای اصلاحی.. ۱۵۸

۵-۴-۱: راهبردهای اجتماعی.. ۱۵۸

۵-۴-۲: راهبردهای اقتصادی… ۱۵۹

۵-۴-۳: راهبردهای خدماتی.. ۱۵۹

۵-۴-۴: راهبردهای کالبدی… ۱۶۰

۵-۴-۵: راهبردهای مدیریتی.. ۱۶۰

چکیده

اسکان غیر رسمی ،از پیامدهای نامطلوب شهرنشینی در جهان معاصر است که به ویژه در نتیجه صنعتی شدن شتابان و نابرابری های منطقه ای شکل گرفته و شهرها را با مسائل عدید ه ای مواجه ساخته است. گسترش سکونت گاه های غیر رسمی با گسترش آسیب های اجتماعی نظیر فحشا، اعتیاد، سرقت و… رابطه مستقیم دارد. افزایش این سکونت گاه ها نیز تابعی از فقر ،افزایش قیمت اجاره مسکن و مسکن،نرخ بیکاری و…می باشد. سکونت گاه های غیر رسمی،بدلیل عدم ایمنی در ساخت همیشه تهدیدی برای ساکنین خود محسوب می گردند. افراد ساکن در این سکونت گاه ها ،هم خود در معرض انواع نا امنی ها قرار دارند و هم تهدیدی برای جامعه محسوب می گردند .این افراد به دلیل انزوای اجتماعی ، عقده های درونی، فقر مالی وضعف فرهنگی در درون خود به باز تولید جرم و انواع مفاسد اجتماعی می پردازند. وجود این سکونت گاه ها در حال حاضر عامل اصلی چالش در توسعه پایدار و ثبات اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی کلانشهرهای کشور محسوب می گردد. لذا تحقیق حاضر به بررسی ساماندهی اسکانهای غیر رسمی شهری با توجه به مدل LR در بندر انزلی پرداخته است .جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه شهروندان محله نویراست که با بهره گرفتن از ۲۷۵نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید جهت سنجش از پرسشنامه به عنوان ابزار کار استفاده گردیده است و جهت تجزیه اطلاعات از آمار توصیفی (فراوانی ،درصد)و آمار استنباطی (خی دو )استفاده شده است.نتایج بدست آمده گویای این مهم بود که استفاده از وام دولتی و تجمیع زمین می تواند در ساماندهی اسکانهای غیر رسمی موثر واقع گردد.

واژگان کلیدی: ساماندهی، اسکان غیر رسمی ،مدل LR ، بندرانزلی

مقدمه

از سالهای قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و بخصوص پس ازآن در سال ۱۳۵۷ و اسقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران, با هجوم روستا نشینان به کلان شهر های ایران و گسترش و توسعه بی رویه شهرها به محدوده های پیرامونی آن باعث گردید تا علیرغم وجود تاسیسات و امکانات خدماتی و رفاهی در این محدوده ها ، سکونتگاه های غیر رسمی شکل گرفته و روز به روز بر رشد آن افزوده گردد. عدم وجود تاسیسات ، امکانات لازم و کافی ، خدمات و سرانه های استاندارد برای این فضاهای شهری باعث گردید تا معضلات اجتماعی بیش از پیش بروز کرده و به وقوع یک فاجعه و انفجار نزدیک گردد.در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی با مطالعات و تفکرات برنامه ریزان شهری، شهر های جدید در همجواری کلان شهرها تعریف و پایه گذاری شد، تا نسبت به ساماندهی و عدم توسعه شهرها اقدامی عاجل صورت پذیرد.پس از آن با توجه به روند رو به رشد مهاجرت به شهرهای بزرگ نه تنها شهرهای جدید تکافوی اسکان مهاجران را نمی داد بلکه سکونتگاه های غیر رسمی قبل نیز مجدداً رونق گرفته ,دچار تحول و توسعه گردید.

اسکان غیررسمی تاکنون در ایران با نامهای مختلفی به کار برده شده، بویژه: حاشیه­نشینی، زاغه­نشینی، مسکن نابهنجار، اسکان خود انگیخته، اسکان خودجوش. (حاتمی نژاد و همکاران، ۱۳۸۵: ۱۳۳).

بر اساس سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی، این گونه سکونتگاه ها در ایران دارای سه ویژگی عمده اند:

 1. مسکن سازی شتابزده توسط استفاده کنندگان که عمدتا به علت نداشتن پروانه ساختمانی و پیروی نکردن از برنامه ریزی رسمی شهرسازی، مجموعه­ای نابسامان را به وجود آورده است؛
 2. پیوستگی عملکردی با شهر اصلی و گسست کالبدی از آن با تجمعی از اقشار عمدتا کم­درآمد و فقیر؛
 3. محیطی با کیفیت پایین زندگی و کمبود شدید خدمات و زیربناهای شهری و تراکم بالای جمعیتی (وزارت مسکن وشهرسازی، ۱۳۸۲: ۲ـ۱)

مراتب اجرایی پژوهش طی فصول ذیل تدوین گردیده است :

 • در فصل اول، طرح تحقیق آورده شده است که در آن مواردی از قبیل: بیان مسئله، اهمّیت و ضرورت تحقیق، اهداف، سؤال ها و فرضیه ها در راستای موضوع تحقیق ارائه گردید.
 • در فصل دوم تحقیق، به مسائلی از قبیل تعاریف، مفاهیم و چارچوب های نظری پیرامون ساماندهی اسکان غیر رسمی پرداخته شده است.
 • در فصل سوم تحقیق، به ویژگی های جغرافیایی شهر بندر انزلی و اشاره شده است.
 • در فصل چهارم تحقیق،که به عنوان بدنه اصلی آن شناخته می شود به طور تفصیلی به یافته های میدانی محقّق پیرامون موضوع از ابعاد گوناگون پرداخته شد.
 • در نهایت فصل پنجم تحقیق به ارزیابی فرضیه های موجود، جمع بندی و نتیجه گیری از یافته های تحقیق و ارائه راهکارهای پیشنهادی می پردازد.
 • ۱- طرح تحقیق۱-۱: بیان مسألهیکی از زمینه­های ناپایداری توسعه­ی شهری در طول زمان گونه­ای از سکونت با مشکلات
  ویژه­ی آن است که در دوران معاصر از آن تحت عنوان اسکان غیررسمی می­توان نام برد. این­گونه سکونتگاه­ها که سیمای نازیبا، خدماتی پایین، ساکنینی کم­بنیه و مشاغلی ناپایدار دارند، محیطی آماده برای پذیرش نابهنجاری­های اجتماعی می­شوند (صرافی، ۱۳۸۱: ۷۹). حاشیه­نشینی و اسکان غیررسمی پدیده­ای است که به دنبال تحولات ساختاری و بروز مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مانند مهاجرت­های زیاده از حد و بدون برنامه­ریزی رسمی از روستا به شهر؛ چالش­های فرایند مدیریت کلان (ملی) و محلی (شهری)، نبود نگرش آمایش سرزمین و برنامه­ریزی منطقه­ای پدیدار گردیده است (بوچانی، ۱۳۸۴: ۶۰). طبق برآوردهای برنامه­ی اسکان بشر سازمان ملل متحد یک­سوم از سه میلیارد نفر از ساکنین شهرها در زاغه­ها و یا مکان­هایی زندگی می­کنند که حداقل دارای شرایط زیر می­باشند: ناامنی حق تصرف، شرایط ساختاری ناهنجار مسکن، دسترسی ضعیف به آب آشامیدنی سالم و تغذیه و تراکم بیش از حد (UN-HABITAT, 2005).

  این شرایط بالاخص در کشورهای توسعه­نیافته­تر بارزتر است. بطوریکه گفته می­شود بیش از نیم تا سه­چهارم جمعیت شهرهای اینگونه کشورها، در حیطه اسکان غیررسمی و حاشیه­نشینی قرار دارند (زنجانی، ۱۳۸۰: ۵). بنابر برآورد مرکز اسکان سازمان ملل متحد، بیش از ۵۰ درصد ساکنان شهرهای کشورهای کم­درآمد و ۲۰ درصد در کشورهای میان درآمد، در این نوع از سکونتگاه­ها زندگی می­کنند که سنجه­های سواد، سلامتی، درآمد و پیشرفت اجتماعی در این مناطق به طور روشن از میانگین شهری آن کشورها در آنها پایین­تر است (فرزین صبا، ۱۳۸۴: ۲). در آخرین گزارش مرکز اسکان بشر ملل متحد آورده شده که بین یک­سوم تا یک­چهارم جمعیت شهری جهان در فقر مطلق به سر می­برند. امروزه در آسیا تعداد فقرای شهری بیش از نیمه­ی دهه­ی ۹۰ میلادی است (صرافی، ۱۳۸۱: ۵). البته این موضوع به این معنی نیست که سکونتگاه­های غیررسمی فقط در کشورهای توسعه­نیافته وجود دارد بلکه خاستگاه این پدیده کشورهای صنعتی بوده است و در برخی از نوشته­ها علت­العلل این مسأله را ناشی از انقلاب صنعتی و پیامدهای آن دانسته­اند (آقابخشی و دیگران، ۱۳۸۲: ۲).

  جریان توسعه شهری در ایران طی بیست سال گذشته باعث گردیده که جمعیت شهرنشین بالغ بر دو برابر گردد و پیش­بینی­ها حکایت از ادامه سریع این رشد را دارند. در حال حاضر سرعت توسعه شهری از ظرفیت و توانایی دولت و شهرداری­ها در گسترش زیرساخت­ها و ارائه خدمات و ایجاد اشتغال پیشی گرفته است، در نتیجه، پدیده اسکان غیررسمی به سرعت و به صورتی بی­قاعده گسترش یافته است. برآورد می­شود در کشور ما یک­سوم جمعیت شهری در این گونه سکونتگاه­ها مستقر باشند (صرافی، ۱۳۸۱: ۵).

  مطابق آمار مرکز اسکان بشر سازمان ملل (UNCHS) در سال ۲۰۰۱، ۹۲۴ میلیون نفر (در حدود ۳۰ درصد) از جمعیت شهری جهان در سکونتگاه­های غیررسمی و سکونتگاه­های فرودست، سکونت داشته­اند (GTZ, 2005, p1) که بیشتر آنها دارای محیطی آلوده، زننده، ناامن و موجد مشکلات بهداشتی و اجتماعی بوده­اند (Kapoor, Mudit, pp1-2). در یک نگرش منطقه­ای دست­کم ۲۰۰ میلون نفر در سکونتگاه­های غیررسمی ساکن بوده­اند (GTZ, ibid, p3). نتایج آخرین برآوردها نشان می­دهند که در سال ۱۳۸۵ در حدود ۸ میلیون نفر از جمعیت شهری کشور در سکونتگاه­های غیررسمی و ۲ میلیون نفر در بافت­های فرسوده ساکن بوده­اند و در مجموع رقم ۵/۱۰ میلیون نفر در شرایط فقر مسکن در شهرهای کشور به سر می­برده­اند (صرافی، ۱۳۸۷: ۸). تا سال ۱۴۷۰۰ هـ . ش که شهرنشینان ایران دو برابر می­شوند، ۳۰ درصد از شهرنشینان جدید (بیش از ۱۰ میلیون نفر) کم­درآمد خواهند بود که بین ۵ تا ۷ میلیون نفر از آنها در صورت تداوم شرایط موجود در برنامه­ریزی­ها، به سوی اسکان غیررسمی و عمدتاً در شهرهای بزرگ و کلانشهرها رانده خواهند شد (صرافی، ۱۳۸۳: ۳۳). اگر حتی سرعت گسترش کالبدی و جمعیتی سکونتگاه­های غیررسمی کاهش یابد، روندهای موجود حاکی از تعمیق شرایط بدمسکنی، و اقتصاد ناپایدار در آنها بوده و در واقع ما در دهه­های آتی شاهد تنزل کیفی و کمی شاخص­های مطرح در ساختار و محتوای کالبدی (فرسایش سازه و افت و تنزل خدمات زیرساختی)، اقتصادی و اجتماعی در مقایسه با سایر بخش­های جدید شهری خواهیم بود.دراین تحقیق شهربندانزلی به عنوان یکی از نمونه های دارنده محلات با شرایط ذکرشده ی فوق ، با توجه به ویژگی های جغرافیایی از طریق مدل یکپارچه سازی اراضی (Land Readjustment  ) مورد تحلیل قرار می گیرد.

تعداد صفحه : ۱۸۴

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***