دانلود پایان نامه ارشد : زمان­ بندی ماشین­های موازی غیر مرتبط با اثر همزمان استهلاک و یادگیری و فعالیت­های …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

عنوان : زمان­ بندی ماشین­های موازی غیر مرتبط با اثر همزمان استهلاک و یادگیری و فعالیت­های نگهداری

وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان­نامه

مقطع کارشناسی­ارشد

رشته: مهندسی صنایع

زمان­بندی ماشین­های موازی غیر مرتبط با اثر همزمان استهلاک و یادگیری و فعالیت­های نگهداری

استاد راهنما:

دکتر جواد رضائیان

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

نگهداری ماشین در تولید اغلب برای ممانعت از شکست ماشین به منظور حفظ راندمان تولید انجام می­شود. در این پایان­نامه مسئله کمینه سازی بیشترین زمان تکمیل بر روی ماشین­های موازی غیرمرتبط باتوجه به تاثیرات استهلاک بر زمان کارها و فعالیت­های نگهداری و اثر یادگیری در افق زمان­بندی مورد بررسی قرار گرفت. یک ماشین بعد از عملیات نگهداری به شرایط اولیه خود بازمی­گردد و اثر استهلاک از نو، آغاز می­گردد. هدف در این مسئله پیدا کردن دفعات بهینه، بهترین زمان انجام عملیات نگهداری و توالی بهینه کارها روی ماشین­ها به طوری که بیشترین زمان تکمیل کارها کمینه گردد. برای مسئله مطرح شده یک مدل ریاضی خطی ارائه شد و بعد از اشاره به NP-hard بودن مسئله به ارائه روش فرا ابتکاری ژنتیک و رقابت استعماریجهت حل مسئله در ابعاد موجود در واقعیت پرداخته شد و در نهایت نتایج بدست آمده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

کلمات کلیدی:

ماشین­های موازی غیرمرتبط، اثر یادگیری، اثر استهلاک،فعالیت­های نگهداری.

 

 

 

فهرست

عنوان                                                                                                     شماره صفحه

چکیده

 فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

  • مقدمه ۲
  • تعریف مسئله ۳
  • فرضیات مسئله ماشین­های موازی این مطالعه۳
  • اهداف تحقیق۴

۱-۵.جنبه­های نوآوری تحقیق۴

۱-۶. محتویات تحقیق۴

۱-۷. جمع­بندی۴

فصل دوم: ادبیاتنظری و پیشینه  تحقیق

۲-۱٫ مقدمه۷

۲-۲٫ تعربف اثر یادگیری در فن زمان­بندی                                                                 ۷

۲-۳.تعریف نگهداری و تعمیرات در زمان­بندی                                                          ۹

۲-۴٫  ادبیات و پیشینه تحقیق              ۱۰

۲-۴-۱٫ مسائل ماشین­های موازی۱۰

۲-۴-۲٫ مروری بر مطالعات زمان­بندی با اثر یادگیری۱۱

۲-۴-۳٫ مروری بر مطالعات اثر همزمان یادگیری و زوال در زمان­بندی۱۱

۲-۴-۴٫ مروری بر مطالعات زمان­بندی با اثر استهلاک۱۲

۲-۵٫ جمع­ بندی۱۳

فصل سوم: ارائه مدل ریاضی

۳-۱٫ مقدمه۱۴

۳-۲٫ تعریف مسئله۱۴

۳-۳٫ فرضیات مسئله۱۴

۳-۴٫ مدل ریاضی پیشنهادی۱۵

۳-۴-۱٫ اندیس ­ها۱۵

۳-۴-۲٫ پارامترهای مسئله۱۵

۳-۴-۳٫ متغیرهای تصمیم۱۵

۳-۴-۴٫ مدل ریاضی۱۶

۳-۴-۵٫ توضیحات مدل۱۷

۳-۵٫ تحلیل حساسیت۱۷

۳-۶٫ پیچیدگی مسئله۲۲

۳-۷٫مقدمه­ای بر الگوریتم ژنتیک۲۴

۳-۷-۱٫ شمای کلی الگوریتم ژنتیک۲۵

۳-۷-۲. واژگان الگوریتم ژنتیک۲۶

۳-۷-۳. جامعه اولیه۲۶

۳-۷-۴. عملیات ژنتیک۲۷

۳-۷-۴-۱.عملگر انتخاب۲۷

۳-۷-۴-۲.عملگر تقاطع۲۸

۳-۷-۴-۳. عملگر جهش۲۹

۳-۷-۴-۴.تابع برازش۳۰

۳-۷-۴-۵. شرط توقف۳۰

۳-۸ .معرفی الگوریتم رقابت استعماری

۳-۸-۱٫ مقدمه۳۰

۳-۸-۲٫ شکل­دهی امپراطوری اولیه۳۰

۳-۸-۳٫ سیاست جذب، حرکت کشور مستعمره به سمت استعمارگر۳۳

۳-۸-۴٫ انقلاب۳۵

۳-۸-۵٫ جابه­ جایی قدرت بین استعمارگر و مستعمره۳۵

۳-۸-۶٫ رقابت استعماری۳۶

۳-۸-۷٫ همگرایی۳۷

فصل چهارم: یافته ­های تحقیق

۴-۱٫ مقدمه۴۱

۴-۲٫ ساختار الگوریتم ژنتیک پیشنهادی۴۱

۴-۲-۱٫ ساختار کروموزوم۴۱

۴-۲-۲٫ جمعیت اولیه۴۲

۴-۲-۳٫ تابع برازش۴۲

۴-۲-۴٫ عملگر تقاطع۴۳

۴-۲-۵٫ عملگر جهش۴۴

۴-۲-۶٫ ارزیابی فرزندان۴۵

۴-۲-۷٫ جست و جوی محلی۴۵

۴-۲-۸٫ معیار توقف۴۵

۴-۳٫ساختار الگوریتم رقابت استعماری پیشنهادی۴۶

۴-۴٫  نتایج محاسباتی۴۷

۴-۴-۱٫ تنظیم پارامترها۴۷

۴-۴-۲٫ روش تاگوچی۴۷

۴-۴-۳٫ روش تاگوچی برای تنظیم الگوریتم ژنتیک۴۹

۴-۴-۴٫ روش تاگوچی برای تنظیم الگوریتم رقابت استعماری۵۰

۴-۵٫ معیارهای عملکرد

۴-۵-۱٫ شاخص زمان محاسباتی۵۲

۴-۵-۲٫ روش­های اندازه­گیری عملکرد الگوریتم­ها۵۲

۴-۵-۳٫ تحلیل نمودار زمان محاسباتی الگوریتم ژنتیک و رقابت استعماری۵۵

۴-۶٫ جمع­ بندی۵۶

فصل پنجم:نتیجه­گیری و پیشنهادات آتی

۵-۱٫ جمع­ بندی۵۹

۵-۲٫ پیشنهادات آتی۵۹

ضمیمه یک۶۰

ضمیمه دو۶۵

منابع و مراجع۷۱

 


لیست جدول­ها

عنوان شماره صفحه

جدول ۳-۱٫ داده­های مسئله اول برای کار و زمان                                                            ۱۸   

جدول ۳-۲٫ داده­های مسئله اول برای نرخ یادگیری                                                         ۱۸

جدول ۳-۳٫ داده­های مسئله اول برای نرخ استهلاک                                                        ۱۸

جدول ۳-۴٫ داده­های مربوط به زمان نگهداری برای مسئله اول                                           ۱۸        

جدول ۳-۵٫ داده­های مسئله دوم برای کار و زمان                                                           ۱۹

جدول ۳-۶٫ داده­های مسئله دوم برای نرخ یادگیری                                                        ۱۹

جدول ۳-۷٫ داده­های مسئله دوم برای نرخ استهلاک                                                        ۲۰

جدول ۳-۸٫ داده­های مربوط به زمان نگهداری برای مسئله دوم                                           ۲۰ 

جدول ۳-۹٫ داده­های مسئله سوم برای کار و زمان                                                          ۲۱

جدول ۳-۱۰٫ داده­های مسئله سوم برای نرخ یادگیری                                                      ۲۱          

جدول ۳-۱۱٫ داده­های مربوط به زمان نگهداری برای مسئله سوم                                        ۲۱

جدول ۳-۱۲٫ داده­های مسئله سوم برای نرخ استهلاک                                                     ۲۲   

جدول ۴-۱٫ پارامترهای الگوریتم ژنتیک در سه سطح                                                      ۴۹

جدول ۴-۲٫مقادیر بهینه برای پارامترهای GA50

جدول ۴-۳٫پارامترهای الگوریتم ICAدر سه سطح ۵۰

جدول ۴-۴٫ مقادیر بهینه برای پارامترهای ICA51

جدول ۴-۵٫ نتایج بدست­آمده از روش دقیق، الگوریتم ژنتیک و رقابت استعماری               ۵۳     

لیست شکل­ها

عنوان                                                                                           شماره صفحه

شکل ۲-۱٫ رویکردهای مدل­سازی اثر یادگیری                                                     ۹

شکل ۳-۱٫ سلسله مراتب پیچیدگی توابع هدف در مسائل زمان­بندی                          ۲۴

شکل ۳-۲٫تقاطع تک­نقطه­ای                                                                        ۲۹

شکل ۳-۳٫ تقاطع دو نقطه­ای                                                                        ۲۹

شکل ۳-۴٫ نحوه تخصیص کشورهای مستعمره به کشور استعمارگر                          ۳۲

شکل ۳-۵٫ حرکت خطی مستعمره در راستای استعمارگر                                      ۳۴

شکل ۳-۶٫ زاویه انحراف رسیدن کشور مستعمره به امپریالیسم                               ۳۴

شکل ۳-۷٫ مسیر انقلاب در یک کشور مستعمره                                                ۳۵

شکل ۳-۸ .جا­به­جایی قدرت مابین کشورهای استعمارگر و مستعمره۳۶

شکل ۳-۹٫ سقوط امپراطوری­های ضعیف­تر۳۷

شکل ۴-۱٫ساختار دو بخش و نحوه کدگشایی کروموزوم۴۲

شکل ۴-۲٫نحوه عملکرد عملگرهای تقاطع۴۴

شکل ۴-۳٫نمایش و نحوه عملگر جهش۴۵

شکل ۴-۴٫مقادیر سطوح مختلف پارامترهای الگوریتم GA در نسبت S/N              ۴۹

شکل ۴-۵٫ مقادیر سطوح مختلف پارامترهای الگوریتم ICA در نسبت S/N            ۵۱

شکل ۴-۶٫نمودار RPD مربوط به الگوریتم ژنتیک و رقابت  استعماری۵۵

شکل ۴-۷٫ نمودار زمان محاسباتی الگوریتم ژنتیکو رقابت استعماری۵۶

– نگاهی به مسئله ی زمان بندی

۱-۱٫مقدمه:

زمان­بندی[۱] فرآیند تخصیص منابع به فعالیت­ها با درنظرگرفتن دوره­های زمانی مربوط به آن­ها به منظور بهینه­سازی یک یا چند هدف می­باشد. این فرآیند به عنوان یک فرآیند تصمیم­گیری مبنای کار بسیاری از صنایع تولیدی و خدماتی محسوب می­شود. زمان­بندی کارای فعالیت­ها زمینه ساز بهبود عملکرد سیستم­های تولیدی می­باشد و ضرورتی برای بقا در فضای رقابتی بازار به شمار می­آید. تئوری زمان­بندی در ارتباط با مدل­های ریاضی است که فرآیند زمان­بندی را تشریح می­کنند. چشم انداز تئوریک یک نگرش کمی برای بدست­آوردن ساختار مسائل در چهارچوب مدل­های ریاضی بدست می­دهد که این امر با تشریح منابع و فعالیت­ها و تبدیل اهداف تصمیم­گیری به یک تابع هدف، صورت می­پذیرد. درنتیجه، منابع، فعالیت­ها و توابع هدف عناصر کلیدی مدل­های زمان­بندی محسوب می­شوند. منابع برحسب قابلیت­های کمی و کیفی خود مشخص می­شوند. به طوری که هر مدل نشان­دهنده نوع و میزان منابع به کاررفته در آن می­باشد. از سوی دیگر، فعالیت­ها برحسب اطلاعاتی از قبیل منابع موردنیاز، مدت زمان انجام، زمان آغاز و زمان پایان آنها توصیف می­شوند. توابع هدف نیز دربرگیرنده هزینه­های سیستم برای اجرای تصمیمات مربوط به تخصیص منابع به فعالیت­ها می­باشند. تصمیمات عمده در فرآیند زمان­بندی شامل بهره برداری کار از منابع، پاسخگویی سریع به تقاضا و انطباق دقیق زمان های تحویل با موعدهای تحویلی تعیین شده می شوند.

انگیزه بسیاری از توسعه­ها و پیشرفت­های علمی در حوزه زمان­بندی برخاسته از محیط­های صنعتی است و به طورطبیعی در بیان مفاهیم زمان­بندی از واژه­های به کار رفته درصنعت استفاده می­شود. به همین خاطر منابع با عنوان ماشین به کار می­روند و به هرکدام از فعالیت­ها، کار اطلاق می شود بطوری که کارها اغلب به وسیله مجموعه­ای از ماشین­ها در ایستگاه­های مختلف کاری با توالی مشخص پردازش می­شوند.

به طورکلی، مسائل زمان­بندی به صورت مسائل بهینه­سازی محدودیت­دار بیان می­شوند که در آن­ها به بررسی تصمیمات مربوط به تخصیص ماشین­ها و توالی پردازش کارها پرداخته می­شود. درحالتی که تنها یک ماشین موجود است، تعیین توالی پردازش کارها یک برنامه زمانی کامل را تشکیل می­دهد. مسائل تک ماشینه با وجود سادگی ذاتی، سنگ بنای درک فراگیر مفاهیم زمان بندی را تشکیل می­دهند. در مقابل، زمان­بندی مسائل چند ماشینه شامل سیستم­های موازی، سیستم­های متوالی و سیستم­های ترکیبی می­باشد. در سیستم­های موازی، هریک از کارها با انجام یک عملیات همانند مسائل تک ماشینه بر روی یکی از ماشین­های موازی موجود پردازش می­شوند و مسائل مربوطه ساختار نسبتاً پیچیده تری را تجربه می­کنند.

[۱] .Scheduling

تعداد صفحه : ۹۲

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***