دانلود پایان نامه ارشد: زمان­بندی بهنگام سیستم تولید جریانی با محدودیت پذیرش سفارشات و نگهداری پیشگیرانه ماشین­ها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

گرایش : صنایع

عنوان :  زمان­بندی بهنگام سیستم تولید جریانی با محدودیت پذیرش سفارشات و نگهداری پیشگیرانه ماشین­ها

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان­ نامه­ مقطع­ کارشناسی­­ ارشد

رشته: مهندسی صنایع- صنایع

 زمان­بندی بهنگام سیستم تولید جریانی با محدودیت پذیرش سفارشات و نگهداری پیشگیرانه ماشین­ها

اساتید راهنما:

دکتر ایرج مهدوی

دکتر جواد رضائیان

استاد مشاور

دکتر مصطفی زندیه

زمستان ۱۳۹۲

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

ث فهرست جدول­ها
ج فهرست شکل­ها
۱ فصل اول :کلیات تحقیق
۲ ۱-۱-        مقدمه
۲ ۱-۲-        مفهوم زمان­بندی
۳ ۱-۳-        اهمیت و ضرورت زمان­بندی
۴ ۱-۴-        طبقه­بندی و مفاهیم پایه مسایل زمان­بندی تولید
۶ ۱-۴-۱- طبقه­بندی محیط­های تولیدی
۸ ۱-۴-۲- خصوصیات کار و محدودیت­هایی که بر محیط اعمال می­شود
۹ ۱-۴-۲-۱-محدودیت رد یا پذیرش سفارشات
۱۰ ۱-۴-۲-۲- محدودیت دسترسی به ماشین­ها
۱۲ ۱-۴-۳- توابع هدف و ویژگی­های آنها
۱۴ ۱-۴-۳-۱- نظام تولید بهنگام
۱۵ ۱-۵-        بیان مساله جریان کارگاهی در نظر گرفته شده در این مطالعه
۱۶ ۱-۶-        روش حل
۱۷ ۱-۷-        اهداف تحقیق
۱۷ ۱-۸-        نتیجه­گیری
۱۹ فصل دوم : ادبیات تحقیق
۲۰ ۲-۱- مقدمه
۲۰ ۲-۲- مروری بر ادبیات کارگاه گردش کاری
۲۲ ۲-۳- زمان­بندی و محدودیت دسترسی ماشین­ها
۲۳ ۲-۳-۱- مروری بر ادبیات مساله کارگاه گردش کاری با محدودیت دسترسی ماشین­ها
۲۵ ۲-۴- مروری بر ادبیات محدودیت رد یا پذیرش سفارشات
۲۷ فصل سوم : روش­های حل
۲۸ ۳-۱- مقدمه
۲۸ ۳-۲- تعریف مساله
۲۹ ۳-۳- مدل پیشنهادی
۳۳ ۳-۴- اعتبارسنجی مدل
۳۴ ۳-۵- پیچیدگی مساله
۳۶ ۳-۶- الگوریتم ژنتیک
۳۷ ۳-۶-۱- واژگان الگوریتم ژنتیک
۳۸ ۳-۶-۲- شمای کلی الگوریتم ژنتیک
۳۹ ۳-۶-۳- مفاهیم الگوریتم ژنتیک
۳۹ ۳-۶-۳-۱- کدگذاری
۴۲ ۳-۶-۳-۲- جامعه اولیه
۴۲ ۳-۶-۳-۳- عملیات ژنتیک
۴۷ ۳-۶-۳-۴- تابع برازش
۴۷ ۳-۶-۳-۵- شرط توقف الگوریتم
۴۸ ۳-۷- پیاده­سازی الگوریتم ژنتیک پیشنهادی
۴۸ ۳-۷-۱- کدگذاری الگوریتم
۴۹ ۳-۷-۲- ایجاد جمعیت اولیه
۵۰ ۳-۷-۳- تابع برازش
۵۰ ۳-۷-۴- عملگرهای ژنتیک
۵۰ ۳-۷-۴-۱- عملگر تقاطع
۵۳ ۳-۷-۴-۲- عملگر جهش
۵۴ ۳-۷-۴-۳- عملگر نخبه­گرایی
۵۴ ۳-۷-۴-۴- معیار توقف
۵۴ ۳-۷-۴-۵- جستجوی موضعی
۵۵ ۳-۸- تبرید شبیه­سازی شده
۵۷ ۳-۸-۱- مفاهیم الگوریتم
۵۷ ۳-۸-۱-۱- جواب همسایگی
۵۷ ۳-۸-۱-۲- دما
۵۷ ۳-۸-۱-۳- الگوی کاهش دما
۵۸ ۳-۸-۱-۴- احتمال پذیرش جواب­ها
۵۸ ۳-۸-۱-۵- شرط توقف
۵۹ ۳-۹- پیاده­سازی الگوریتم شبیه­سازی تبرید پیشنهادی
۵۹ ۳-۹-۱- روش نمایش جواب
۵۹ ۳-۹-۲- جواب اولیه
۵۹ ۳-۹-۳- ساختار همسایگی
۶۰ ۳-۹-۴- برنامه انجماد
۶۰ ۳-۹-۵- قاعده توقف
۶۱ ۳-۱۰- نتیجه­گیری
۶۲ فصل چهارم : نتایج محاسباتی
۶۳ ۴-۱- مقدمه
۶۳ ۴-۲- تولید مسایل نمونه
۶۴ ۴-۳- تنظیم پارامتر
۶۶ ۴-۳-۱- تنظیم پارامتر الگوریتم ژنتیک
۶۷ ۴-۳-۱-۱- طراحی آزمایشات چند عاملی
۷۲ ۴-۳-۲- تنظیم پارامتر الگوریتم شبیه­سازی تبرید
۷۳ ۴-۳-۲-۱- طراحی آزمایشات چند عاملی برای الگوریتم شبیه­سازی تبرید
۷۹ ۴-۴- نتایج محاسباتی
۸۵ ۴-۵- جمع­بندی
۸۶ فصل پنجم : نتیجه­گیری و پیشنهادها
۸۷ ۵-۱- نتیجه­گیری
۸۷ ۵-۲- پیشنهادها
۸۹ فهرست مراجع

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

 

جدول۴-۱- حدود پارامترهای مسایل تولید شده ۶۴
جدول۴-۲- پارامترهای کنترل­کننده الگوریتم ژنتیک و محدوده موثر آنها ۶۷
جدول۴-۳- ترکیبات عامل­ها و سطوح پاسخ نرمال شده در آزمایشات چند عاملی الگوریتم ژنتیک ۶۸
جدول۴-۴- پاسخ نسبت ­های S/N در الگوریتم ژنتیک ۶۸
جدول ۴-۵- پاسخ میانگین­ها در الگوریتم ژنتیک ۶۸
جدول ۴-۶- مقادیر بهینه­ی پارامترهای کنترل کننده الگوریتم ژنتیک ۷۰
جدول ۴-۷- پارامترهای کنترل کننده الگوریتم شبیه­سازی تبرید و محدوده موثر آنها ۷۴
جدول۴-۸- ترکیبات عامل­ها و سطوح پاسخ نرمال شده در آزمایشات چند عاملی الگوریتم شبیه­سازی تبرید ۷۴
جدول۴-۹- پاسخ نسبت­های S/N در الگوریتم شبیه­سازی تبرید ۷۵
جدول ۴-۱۰- پاسخ میانگین­ها در الگوریتم شبیه­سازی تبرید ۷۵
جدول ۴-۱۱- مقادیر بهینه­ی پارامترهای کنترل کننده الگوریتم شبیه­سازی تبرید ۷۷
جدول ۴-۱۲- حل مسایل کوچک با روش شاخه و کران و الگوریتم­های فراابتکاری پیشنهادی ۷۹
جدول ۴-۱۳- مقایسه جواب­های الگوریتم­های فراابتکاری در ده تکرار برای مسایل مختلف ۸۲
جدول ۴-۱۴- مقایسه RPD%  برای مسایل مختلف ۸۴

 

فهرست شکل­ها

 

شکل ۱-۱- تقسیم­بندی و نحوه ارتباط مسایل زمان­بندی ۵
شکل۳-۱- کدگذاری ترتیبی ۳۹
شکل۳-۲- کدگذاری ارزشی ۴۰
شکل۳-۳- کدگذاری درختی ۴۰
شکل۳-۴- فضای کدگذاری و فضای جواب ۴۱
شکل۳-۵- موجه­بودن و قانون­مندی کروموزوم­ها ۴۲
شکل۳-۶- تقاطع تک نقطه­ای ۴۶
شکل۳-۷- تقاطع دو نقطه­ای ۴۶
شکل۳-۸- ساختار کلی الگوریتم ژنتیک ۴۸
شکل۳-۹- نمایش کروموزوم ۴۹
شکل۳-۱۰- انتخاب دو کروموزوم والد ۵۱
شکل۳-۱۱- مرحله دوم عملگر تقاطع برای ایجاد توالی ۵۱
شکل۳-۱۲- مرحله سوم عملگر تقاطع برای ایجاد توالی ۵۲
شکل۳-۱۳- مرحله چهارم عملگر تقاطع برای ایجاد توالی ۵۲
شکل۳-۱۴- عملگر تقاطع برای ایجاد بخش دوم کروموزوم ۵۳
شکل۳-۱۵- عملگر جهش برای بخش اول کروموزوم ۵۳
شکل۳-۱۶- عملگر جهش برای بخش دوم کروموزوم ۵۴
شکل۳-۱۷- شبه­کد الگوریتم شبیه­سازی تبرید ۵۶
شکل۳-۱۸- عملگرهای تغییر توالی در الگوریتم شبیه­سازی تبرید پیشنهادی ۶۰
شکل۴-۱- میانگین نسبت S/N در الگوریتم ژنتیک ۶۹
شکل۴-۲- پاسخ میانگین در الگوریتم ژنتیک ۷۰
شکل۴-۳- میانگین نسبت S/N در الگوریتم ژنتیک برای مسایل در اندازه­های متوسط ۷۱
شکل۴-۴- پاسخ میانگین­ها در الگوریتم ژنتیک برای مسایل در اندازه­های متوسط ۷۲
شکل۴-۵- میانگین نسبت S/N در الگوریتم شبیه­سازی تبرید ۷۶
شکل۴-۶- پاسخ میانگین­ها در الگوریتم شبیه­سازی تبرید ۷۶
شکل۴-۷- میانگین نسبت S/N در الگوریتم شبیه­سازی تبرید برای مسایل در اندازه­های متوسط ۷۸
شکل۴-۸- پاسخ میانگین­ها در الگوریتم شبیه­سازی تبرید برای مسایل در اندازه­های متوسط ۷۸
شکل۴-۹- زمان محاسباتی روش شاخه و کران ۸۰
شکل۴-۱۰- نمودار LSD در سطح اطمینان ۹۵% برای مقادیر RPD ۸۵

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

رمز بقای هر سازمان، ارایه خدمات با کیفیت بالا و قیمت پایین است. یکی از عوامل موثر در کیفیت و قیمت ارایه خدمات و کالاها، زمان تولید ارایه آن خدمات است. توالی[۱] و زمان­بندی[۲] عملیات در خلال اجرای مجموعه­ای از وظایف، از مهم­ترین دغدغه­های تصمیم­گیرندگان در عرصه صنعت و خدمات بوده است. در دنیای رقابتی امروز زمان­بندی و توالی موثر، در ادامه حیات سازمان در بازار رقابتی از اهمیت فوق العاده­ای برخوردار است. شرکت­ها باید سفارش رسیده از سوی مشتریان را به­موقع برآورده کنند، زیرا انجام ندادن به­موقع کار باعث از دست دادن سود است]۱[.

زمان­بندی تولید، مساله­ای است که هم بر روی تحویل بموقع کالا­ها و هم بر روی استفاده بهینه از سرمایه­های سازمان اثرگذار است. در یک مساله زمان­بندی زمان­های شروع و پایان فعالیت­ها، دستگاه­ها،تجهیزات مورد نیاز و… تعیین می­شود.با توجه به تاثیر زمان­بندی بر دو هدف اصلی سازمان­های تولیدی، ارایه مدل­های زمانبندی از دیرباز مد نظر بوده است. با این­که پژوهش­گران زیادی در ارایه مدل­های زمان­بندی فعالیت کرده­اند، ولی هنوز مدل­هایی که کاملا جواب­گوی سازمان­ها باشند به صورت جامع ارایه نشده­اند]۲[.

 

۱-۲- مفهوم زمان­بندی

زمان­بندی، تخصیص منابع در طول زمان، برای انجام مجموعه­ای از فعالیت­ها با هدف بهینه­سازی یک یا چند معیار عملکرد است. به عبارتی دیگر، در زمان­بندی به دو سوال اساسی زیر پاسخ داده می­شود:

  • کدام منبع برای انجام یک فعالیت تخصیص یابد؟
  • هر یک از فعالیت­ها در چه زمانی انجام شود؟

رویکرد عملی به مساله برنامه­ریزی عملیات[۳]، ریشه در انقلاب صنعتی و تلاش­های هنری گانت دارد. در اکثر قریب به اتفاق مسایل برنامه­ریزی به طور اعم و مساله تعیین توالی عملیات به طور اخص، حالات مختلف حل مساله و ترکیب­های حاصل از این تنوع، برنامه­ریزان را با طیف گسترده­ای از راه حل­های مساله روبه­رو می­سازد.

توالی عملیات در برنامه­ریزی به عنوان یک معیار تصمیم­گیری مطرح بوده است، روش­های متفاوتی برای انتخاب نوع تصمیمات وجود دارند که از آن جمله می­توان به روش­های ترکیبی، شبیه­سازی، شبکه، الگوریتم­های ابتکاری و فراابتکاری اشاره کرد. مشخص کردن توالی­های بهینه یا مناسب    می­تواند منجربه میزان قابل توجهی صرفه­جویی در زمان و هزینه شود، که این امر به نوبه خود     می­تواند اثر بسیار مهمی بر عملکرد سازمان داشته باشد، و به­علاوه باعث رضایت مشتریان  از بنگاه شود که مطمئنا در حفظ مشتریان موثر خواهد بود.]۲[

[۱] sequencing

[۲] scheduling

[۳] Operation Planning

تعداد صفحه :۱۰۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***