دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

عنوان : بررسی و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعه

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

دانشکده مدیریت

عنوان :

بررسی و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعه

(مطالعه موردی شهرستان کاشان)

 استاد راهنما:

دکتر مهدوی نیا

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                    صفحه

چکیده س

فصل اول. ۳

کلیات… ۳

۱-مقدمه. ۴

۲-بیان مساله. ۴

۳-اهمیت و ضرورت موضوع. ۶

۴-اهداف تحقیق.. ۷

الف)اهداف اصلی تحقیق.. ۷

ب)اهداف فرعی تحقیق.. ۷

۵-سوالات اصلی مربوط به فرضیه ها ۸

الف)سوالات فرعی مربوط به فرضیه ها ۸

۶-فرضیات… ۸

۷-قلمرو تحقیق.. ۹

۸-قلمرو موضوعی.. ۹

۹-قلمرو مکانی.. ۹

۱۰-مفاهیم نظری.. ۱۰

تعریف بیمه. ۱۰

موضوع بیمه: ۱۱

نفع بیمه ای: ۱۱

فرانشیز: ۱۱

مفهوم خسارت در بیمه ‏ ۱۲

تجزیه و تحلیل بازار: ۱۳

انتخاب بازارهای هدف: ۱۳

هیه ترکیب عناصر بازاریابی: ۱۳

تلاشهای بازاریابی: ۱۳

بازاریابی: ۱۴

مفاهیم عملیاتی.. ۱۵

۱۱-جمع بندی فصل.. ۱۶

فصل دوم. ۱۷

ادبیات تحقیق.. ۱۷

مقدمه. ۱۸

گفتار اول – تعاریف و مفاهیم. ۱۸

تعریف برنامه ریزی.. ۱۸

بازاریابی.. ۱۹

هزینه ها ۲۱

منافع. ۲۲

گفتاردوم- ویژگی های برنامه ریزی.. ۲۶

انواع برنامه ریزی.. ۲۶

برنامه ریزی راهبردی.. ۲۷

برنامه ریزی استراتژیک… ۲۷

تاریخچه برنامه ریزی استراتژیک… ۲۸

برنامه ریزی استراتژیک چگونه انجام می شود؟. ۲۹

مزایای برنامه ریزی استراتژیک… ۲۹

ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک… ۳۰

برنامه ریزی استراتژیک در بخش دولتی.. ۳۱

سطوح فرآیند برنامه ریزی استراتژیک  سازمانی.. ۳۲

مدل های برنامه ریزی استراتژی.. ۳۳

مدل میتنزبرگ… ۳۳

مدل  BCG (گروه مشاوران بوستون) ۳۳

مدل تدوین استراتژی GE (جنرال الکتریک) ۳۴

مدل پروتر. ۳۶

مدل SWOT.. 37

مدل CMS.. 39

مدل برایسون. ۴۰

مدل فرآیند استراتژیک… ۴۵

مدل کارت امتیازی موزون BSC.. 45

دلایل عدم اجرای استراتژی های تدوین شده در سازمان. ۴۵

عدم مشارکت کارکنان در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک شرکت… ۴۶

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک… ۴۸

بیانیه ماموریت و بیانیه چشم انداز. ۵۱

چشم انداز: ۵۱

ماموریت: ۵۱

طرح کلی برنامه ریزی استراتژیک.. ۵۲

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک.. ۵۲

ابزار ها و رویکردهای برنامه ریزی استراتژیک.. ۵۲

تحلیل موقعیت.. ۵۲

اهداف موضوعات و هدف.. ۵۲

گفتارسوم-انواع بازاریابی و استراتژی بازاریابی.. ۵۲

– بازاریابی شبکه ای.. ۵۲

– بازاریابی هدفمند. ۵۳

ترویج تاکتیک… ۵۳

استراتژی بازاریابی.. ۵۹

گفتارچهارم-استراتژی بازاریابی خدمات بیمه. ۶۵

بازاریابی ارتباطات ۶۵

تعریف اهداف ارتباطی ۶۵

استفاده از تبلیغات ۶۶

حضور نمایشگاهی ۶۶

خرید آدرس ها ۶۶

دو انتخاب، پیش رو. ۷۰

فهمیدن و استاد شدن در این مهارت:. ۷۳

آیا مشتری احتمالی شما قبول دارند و اعتراف می کند که -مشکلی دارد؟. ۷۴

دست وپا زدن و تقلا کردن در برنامه های بازاریابی خود رامتوقف کنیم! ۷۵

چه چیزی در تمامی برنامه های “ایجاد و تولید تماس” های ماوجود دارد؟. ۷۷

تأثیر تمامی این شرایط و اخبار بد بر میزان توانایی ما دریافتن و جذب مشتریان احتمالی جدید و گذاشتن قرار ملاقات و بستن فروش، چگونه است؟. ۷۸

برای مشتریان احتمالی خود، کارگاه های آموزشی رایگان برگزار کنیم! ۸۰

بهترین راه برای ایجاد تماس های جدید در کار فروشندگی بیمه برای داشتن فروشهای جدید، چیست؟ ۸۱

برترین متدهای تولید تماس (به علاوه نکات ناگفته) ۸۳

– متدها تبلیغاتی بیشتر در تولید تماس… ۹۳

گفتار پنجم -آمیخته بازاریابی مناسب با بهره گرفتن از تکنیک AHP دربیمه. ۱۱۱

آمیزه بازاریابی.. ۱۱۳

آمیزه موفق بازاریابی ۱۱۹

ایجاد تمایز ۱۲۰

فروش از طریق همه کانال ها ۱۲۰

نرم افزارها ۱۲۰

جستجو در اینترنت… ۱۲۰

تاثیر اینترنت برآمیخته بازاریابی.. ۱۲۰

زمان ایجاد اعتماد مشتری.. ۱۲۲

قدرت درحال افزایش مشتریان. ۱۲۲

ترکیب عناصر بازاریابی.. ۱۲۴

الف) محصول را می توان بدین گونه تعریف کرد: ۱۲۴

ب) قیمت: ۱۲۵

ج) توزیع (مکان): ۱۲۶

د) ترفیع (ترویج و گسترش): ۱۲۸

پست مستقیم، همیشه در نقطه هدف… ۱۳۰

گفتار ششم-آمیخته بازاریابی با مدل ارزیابی عملکرد سازمانها درسیستم الکترونیکی.. ۱۳۱

سازمانهای کوچک و متوسط و تجارت الکترونیکی:. ۱۳۵

مدلهای ورود سازمانهای کوچک و متوسط به تجارت الکترونیکی.. ۱۳۶

ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد سازمانهای کوچک و متوسط در ورود به تجارت الکترونیکی:. ۱۳۷

۲-مدل پیشنهادی.. ۱۳۹

-تشریح اجزاء مدل پیشنهادی:. ۱۴۰

۳- عوامل سازمانی:. ۱۴۲

۴- سیستم های بین سازمانی:. ۱۴۲

تعیین اعتبار مدل پیشنهادی.. ۱۴۴

تاثیر آمادگی الکترونیکی بر شاخصهای مالی عملکرد. ۱۴۴

گفتار هفتم- سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع. ۱۴۹

الف)پیشینه داخلی: ۱۴۹

ب) پیشینه خارجی.. ۱۵۰

جدول چهارچوب نظری.. ۱۵۲

نتیجه گیری.. ۱۵۴

فصل سوم. ۱۵۵

روش کار. ۱۵۵

مقدمه. ۱۵۶

-جامعه و نمونه آماری.. ۱۵۶

نمونه های تحقیق.. ۱۵۶

متغیرها و چارچوب نظری تحقیق.. ۱۵۷

فرضیه های تحقیق.. ۱۵۸

فرضیات… ۱۵۸

ابزار گردآوری اطلاعات… ۱۵۹

روش تحقیق.. ۱۵۹

روایی: ۱۵۹

قابلیت اعتماد پرسشنامه. ۱۶۰

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۱۶۰

فصل چهارم. ۱۶۱

تجزیه و تحلیل یافته ها ۱۶۱

مقدمه. ۱۶۲

تبیین نظری و فرضیه ها:. ۱۶۳

رضایت مشتری.. ۱۶۷

عملکرد و رضایت… ۱۶۹

الف)اطلاعات توصیفی پژوهش… ۱۶۹

فصل پنجم. ۱۷۹

بحث،نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۷۹

انعطاف پذیری در نحوه پرداخت حق بیمه: ۱۸۳

افزایش سرمایه اصلی بیمه عمر (سرمایه فوت): ۱۸۳

تعدیل سرمایه اندوخته بیمه عمر: ۱۸۴

کاهش سرمایه بیمه عمر و یا تقلیل نرخ تعدیل: ۱۸۴

مزیت ویژه در پرداخت سرمایه فوت و اندوخته بیمه نامه: ۱۸۴

پوشش بیمه تکمیلی ناشی از حادثه: ۱۸۴

معافیت از پرداخت حق بیمه به علت از کار افتادگی: ۱۸۵

بیمه بیماریهای صعب العلاج: ۱۸۵

سرمایه گذاری مناسب: ۱۸۵

دسترسی به اندوحته حاصل از سرمایه گذاری: ۱۸۵

دریافت وام: ۱۸۶

 ضمانت سودآوری: ۱۸۶

میزان مشارکت مشتری  در سرمایه گذاری های شرکت بیمه کارآفرین : ۱۸۶

مطمئن، بدون ریسک و معاف از مالیات: ۱۸۷

بیمه مستمری و بازنشستگی: ۱۸۷

پشتوانه و اعتبار مالی شرکت بیمه کارآفرین: ۱۸۷

نتیجه گیری.. ۱۸۹

پیشنهادات… ۱۹۲

منابع. ۱۹۴

چکیده

میل انسان به آرامش و تلاش توامان وی به طی مسیر زندگی در بستر امنیت تلاشی است قابل تامل. از این حیث بسته به سطح برخورداری جوامع از رفاه اجتماعی میزان بروز و ظهور این تمایل بیشتر می شود. در حقیقت آنچه بعد ها به عنوان توسعه از آن یاد شد از این میل انسانی نشات می گیرد.که برای  دستیابی به توسعه مهم ترین مقوله سیستم برنامه ریزی در سازمان است ازاینرو برنامه ریزی را از جنبه های مختلف دسته بندی کرده اند: برنامه ریزی از جنبه ماهیت به برنامه فیزیکی، سازمانی، فرایند، مالی، وظیفه ای و عمومی دسته بندی می شوند.

برنامه ریزی از جنبه افق زمانی نیز به برنامه ریزی کوتاه مدت (عملیاتی و تاکتیکی)، میان و بلند مدت دسته بندی نموده اند. نوع دیگری از برنامه ریزی برای افق بلند مدت با دیدگاه خاص وجود دارد که با عنوان برنامه ریزی استراتژیک شناخته می شود. برنامه ریزی استراتژیک بر تصمیمات سطح عملیاتی اثر می گذارد.بنابراین نگاهی به تجربه بشری در جوامع حکم می کند که هرچه سطح توسعه یافتگی بیشتر باشد،برنامه ریزی برای ایجاد یک سازوکار امنیت اجتماعی در جامعه بیشتر می شود و از این رو مفهوم بیمه معنا می شود.زیرا بیمه در ایران ودر بسیاری از کشورهای دیگر همزاد توسعه است.که در آن برقراری هماهنگی همواره از چالشها و نگرانی های اساسی مدیران سازمان و به طور خاص مدیران در سیستم مدیریت استراتژی و بازاریابی بیمه می باشد.که در این تحقیق به بحث وبررسی استراتژری در بازار یابی بیمه توسعه شهرستان کاشان پرداخته شده،وجامعه آماری،آن شامل کارشناسان در دفتر مرکزی ونمایندگی های بیمه توسعه شهرستان کاشان است  .که تعداد ۴۵نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی تعیین شدند.

ابزارتحقیق شامل:منابع کتابخانه ای برای مباحث نظری ومصاحبه و پرسشنامه برای بحث توصیف آماری بوده است.

در این تحقیق بررسی ۵فرضیه مورد توجه بوده که در نتیجه یافته های نظری وآماری نتایج حاصل از آزمون همبستگی نیزنشان داد که بین تمامی متغیرهای تحقیق همبستگی قابل توجهی وجود دارد. در یک جمع بندی می توان گفت که انتخاب متغیر استراتژی،درسطح سنجش ترتیبی و بالاتر) دارای رابطه با بازاریابی بیمه توسعه می باشند و این نتیجه نشان می دهد که انتخاب مولفه های “راهبرد نفوذ در بازار بالقوه بیمه مهندسی کیفیت ،اطلاع رسانی قوانین جدید بیمه ،منحصربفرد بودن کیفیت خدمات ارائه شده،درنظرداشتن خدمات و مزایای ویژه و شرایط ویژه نسبت به رقبا در پرداخت حق بیمه”با بازار یابی بیمه توسعه با توجه به مبانی نظری درست صورت گرفته است و جریانی همسورا دنبال می کنند.

کلیدواژه: سازمان،بیمه،استراتژی،بازار یابی،مشتری،بیمه توسعه،خدمات

۱-مقدمه

برنامه ریزی استراتژیک ، برنامه ای است با اهداف کلان و آینده نگر که این امکان را فراهم می آورد که در برخورد با مسائل پیش روی به جای منفعلانه عمل کردن ، فاعل باشیم و برای ساختن آینده خویش تلاش نمائیم .

« مدیریت استراتژیک هنر و علم تدوین ، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه است که سازمان را قادر می سازد به هدف های بلند مدت خود دست یابد. » 

ضرورت توجه به مدیریت استراتژیک از آن جهت است که با بهره گرفتن از روش های خاص ، بیم ها و تهدیدهای احتمالی را بازشناسایی کرده و با بکاربستن تمهیدات لازم آن ها را به فرصت های نیکو مبدل می کند بر پایه این شیوه تفکر ، مدیران در همه بخش های زندگی باید به بررسی در افق کار خود بپردازند و از آنچه پیش بینی می شود برنامه ای شایسته و کارساز فراهم آورند . مدیریت استراتژیک نه تنها از همه روش های معمول برای بررسی و دریافت پدیده ها بهره می گیرد که خود با تکیه بر اصول و قواعدی تازه می کوشد تا خواستهای احتمالی را به کامیابی های قطعی مبدل سازد و توان پایندگی سازمان ها را افزایش دهد .

به دیگر سخن در عرصه بسیار پیچیده فعالیت های صنعتی ، بازرگانی و اقتصادی ، تعدد عوامل تاثیرگذار ، سرعت تغییر و تحولات ، علاقمندی سازمان ها به کسب موفقیت و بقای بلند مدت برنامه ریزی استراتژیک را ضرورتی اجتناب ناپذیر کرده است

مدیران آینده ساز سعی می کنند که نه تنها با شناختن فرصتها و تهدیدات پیش روی ، آینده سازمان را پیش بینی نمایند و در جهت الگوها و پارا داریم های آن حرکت کنند بلکه با بهره گرفتن از خلاقیت و نوآوریها و آگاهی از ضعفها و قوتهای کسب و کار خویش تا حد امکان آینده را شکل داده و سایر رقبا را به پیروی از خویش مجبور نمایند . 

۲-بیان مساله

بدنبال تلاش مجلس شورای اسلامی و دولت جمهوری اسلامی ایران در ایجاد بسترهای مناسب، جهت توسعه اقتصادی کشور، تصمیمات مهمی در عرصه های اقتصادی،همانند اصلاح قوانین مالیاتی،یکسان سازی نرخ ارز،خصوصی سازی صنعت بانکداری و بیمه اتخاذ گردید.ولی با توجه به این که اداره بانک ها و شرکتهای بیمه به عنوان دو اهرم مهم اقتصادی، سالهای متمادی در انحصار دولت بود ،به نظر می رسد به دلیل ضرورت رعایت مقررات و سلسله مراتب طولانی ، رشد مورد انتظار در این دو صنعت مهم حاصل نشده بود.

بدنبال تصویب قانون تاسیس شرکتهای بیمه خصوصی،مؤسسه اعتباری توسعه، بعنوان اولین مؤسسه اعتباری دارای مجوز فعالیت، پس از کسب تجربه های موفق در امر بانکداری،امتیاز تاسیس شرکت بیمه خصوصی در کشور را کسب نموده و بیمه توسعه، به عنوان یکی از اولین شرکت های بیمه خصوصی در ایران، دراردیبهشت ماه ۱۳۸۲، با نیرویی کارآمد، برنامه ریزی بنیادی و تجهیزات فنی لازم، با مجوز بیمه مرکزی ایران، آغاز به کار کرد مهمترین هدف تاسیس بیمه توسعه ، طراحی و ارائه خدمات بیمه ای به خصوص در زمینه سرمایه گذاری های تولیدی و صنعتی وهمجنین صنایع ساخت و ساز و کشاورزی است تا بتواند بخش وسیعی از آحاد جامعه را تحت پوشش انواع خدمات بیمه قرار دهد و به سهم خود رفاه اجتماعی و اقتصادی را برای کلیه اعضای جامعه فراهم آورده و تقویت بخشد و بدین ترتیب میزان آسیب پذیری اقتصادی فعالیت آنان را نیز کاهش دهد به عبارت دیگر هدف این است که فعالیت بیمه توسعه بر مبنای نیازهای مردم صورت گیرد تا به دنبال آن باگسترش آگاهی های جامعه درباره بیمه ، در جهت توسعه صنعت بیمه تلاش شود. و با رویکرد استراتژیک بتوان سهم بیشتری از بازار را بدست آورد.هرچند،برای شرکتها وموسسات برنامه ریزی استراتژیک تا دهه ۱۹۷۰ معنا و مفهومی نداشت و شرکتها فقط به برنامه ریزی عملیاتی می پرداختند.ولی با افزایش رقابت در بازار ودر اختیار گرفتن سهم بیشترآن،شرکتها بخصوص در صنعت بیمه متوجه شدند که با روشهای قبلی قادر به فعالیت نیستند.لذا فرآیند برنامه ریزی جدیدی برای رفع مشکلات پیشنهاد شد.

این فرآیند دارای سه رکن اصلی است:

-تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاریهای گذشته و آتی .

-تخمین سود بالقوه آتی شرکت 

-تهیه استراتژی

از طرفی به عقیده برخی صاحبنظران و اماتورهای بیمه ای،عدم وجود فرهنگ استفاده از خدمات بیمه ای و خرید بیمه یکی از مشکلات جدی بر سر راه بازار بیمه است.

حال باید دید،چه راهکارهای عملی واستراتژی مناسب بایداتخاذ نمود،تا بتوان از طریق کاربرداین ارکان در سیستم مدیریت سازمان در بازاررقابت صنعت بیمه سهم بیشتری را به خود اختصاص داد.بنابراین مهمترین واساسی ترین سوال این است که با چه رویکردی درسیستم مدیریت بیمه توسعه می توان به استراتژی مناسب بازاریابی در این صنعت دست یافت؟

۳-اهمیت و ضرورت موضوع

برنامه ریزی استراتژیک،یکی از موضوعات اساسی و کاربردی برای هر سازمان رو به توسعه ای می باشد.بخصوص در سازمان هایی که محیط کاری آن ها دستخوش تغییرات مهمی می باشند، اصل تغییر به عنوان یک نیاز اساسی با مجموعه ای از تغییرات مهمی می باشند،اصل تغییر بعنوان یک نیاز اساسی با مجموعه ای از گزینه های مختلف و مستمری مواجه است که بایستی از بین آنها بهترین و کارآمد ترین راانتخاب کند.

بنابراین،براساس شواهد تجربی تمام تغییرات و یا تصمیمات اتخاذ شده مناسب و مطلوب نمی باشند و تصمیمات اتخاذ شده در هر سازمانی بایستی منعکس کننده جهتی باشند که موفقیت سازمان را در آینده تضمین کرده و یا حداقل بقاء آن را باعث شود.

تفکیک شدن تصمیمات به دو سطح‏ استراتژیک وتاکتیکی در هر سازمان،از جمله‏ خدمات هری،اثربخشی‏[۱] تصمیمات تاکتیکی و برنامه‏های کوتاه‏مدت را افزایش می‏دهد(شارل، ۱۸،۱۳۷۱). بعلاوه،وجود تفکر مدیریت استراتژیک در سازمان،پایداری و توسعهء سازمان را در رویارویی با تحولات محیط امکان پذیر می‏سازد[۲]

بازاریابی تنها برای تبلیغ و ترویج نیست، در حقیقت تبلیغ و ترویج تنها یک جنبه از فرآیند بازاریابی می باشد. بازاریابی همچنین شامل تولید، قیمت گذاری و اشاعه یک محصول است . بازاریابی به دنبال تعیین و تامین نیازهای اجتماعی و انسانی می باشد. به گفته کاتلر و آرمسترانگ(۲۰۰۱) بازاریابی به عنوان فرایندی اجتماعی و مدیریتی است که در آن افراد و گروه ها آنچه که می خواهند و نیاز دارند را با ایجاد و تغییر محصولات و ارزشها ، با دیگران بدست می آورند. بازاریابی مطالعه فرایندهای تغییر است به ویژه آن تغییراتی که در ارتباط با تامین کالاها و خدمات می باشد[۳] .

بر اساس تعریف موسسه بازاریابی چارتر بریتانیا،بازاریابی فرایندی مدیریتی است که مسئولیت تشخیص، پیش بینی و تامین نیازهای مشتریان به شکل موثر را بر عهده دارد[۴] افراد بازاریاب عمدتا مشغول بازاریابی کالاها، خدمات، وقایع، تجارب، اشخاص، مکان ها، دارائی ها، سازمان ها، اطلاعات و عقاید مختلف می باشند.

بسیاری از متخصصان احساس می کنند که بیمه همچون یک سازمان غیر انتفاعی است ، از آن رو، مفهوم برنامه ریزی استراتژیک مورد تقاضای بیمه ها در کارکرد و کاربرد سیستم اطلاعاتی می باشد. اما در دنیای مدرن، بازاریابی خدمات و محصولات اطلاعات رقومی برای بقای بیمه ها ضروری می باشد.فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی تغییرات شگفت انگیز و تحولات رویکردی در زنجیره عرضه و تقاضای خدمات به همراه داشته اند. بر اساس آنچه که کاتلر (۱۹۹۵) اشاره می کند سازمان هایی مثل موزه ها، دانشگاه ها، کتابخانه ها، و موسسات خیریه نیاز دارند تا منابع و محصولاتشان را جهت بدست آوردن حمایتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بازاریابی نمایند. 

۴-اهداف تحقیق

الف)اهداف اصلی تحقیق

راهبرد نفوذ دربازاربالقوه مهندسی کیفیت درارتقاء معنادار سهم شرکت بیمه توسعه کاشان.

ب)اهداف فرعی تحقیق

۱- اطلاع رسانی قوانین جدید بیمه برای جلوگیری از تضرر بیمه شدگان و ارتقاءسهم بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان .

۲- منحصربفرد بودن کیفیت خدمات ارائه شده از سوی شرکت های بیمه توسعه وبدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان .

۳- درنظرداشتن خدمات و مزایای ویژه برای افراد و موسسات با قدمت بیمه بالا در شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان. 

۴- شرایط ویژه نسبت به رقبا در پرداخت حق بیمه از سوی شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان .

۵-سوالات اصلی مربوط به فرضیه ها

آیا کاربرد راهبرد نفوذ در بازار بالقوه بیمه مهندسی کیفیت موجب ارتقاء معنادار سهم شرکت بیمه توسعه کاشان  می شود؟

الف)سوالات فرعی مربوط به فرضیه ها

۱-آیا اطلاع رسانی قوانین جدید بیمه برجلوگیری از تضرر بیمه شدگان و ارتقاءسهم بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان تاثیر گذار است؟

۲- آیامیان منحصربفرد بودن کیفیت خدمات ارائه شده از سوی شرکت های بیمه توسعه وبدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان رابطه وجود دارد؟

۳- آیا میان درنظرداشتن خدمات و مزایای ویژه برای افراد و موسسات با قدمت بیمه بالا در شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان رابطه وجود دارد؟

۴- آیا میان شرایط ویژه نسبت به رقبا در پرداخت حق بیمه از سوی شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان رابطه وجود دارد؟

۶-فرضیات

۱-میان راهبرد نفوذ در بازاربالقوه بیمه مهندسی و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در شرکت بیمه توسعه کاشان  رابطه معناداری وجود دارد.

۲-میان اطلاع رسانی قوانین جدید بیمه برای جلوگیری از تضرر بیمه شدگان و ارتقاءسهم بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان رابطه معناداری وجود دارد

۳-میان منحصربفرد بودن کیفیت خدمات ارائه شده از سوی شرکت های بیمه توسعه وبدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان رابطه معناداری وجود دارد

۴-میان درنظرداشتن خدمات و مزایای ویژه برای افراد و موسسات با قدمت بیمه بالا در شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان رابطه معناداری وجود دارد

۵-میان شرایط ویژه نسبت به رقبا در پرداخت حق بیمه از سوی شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان رابطه معناداری وجود دارد.

تعداد صفحه :۲۱۸

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***