دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه­ ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

گرایش بیمه

با عنوان : بررسی رابطه­ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

   رشته:مدیریت بازرگانی

گرایش: بیمه

عنوان:

بررسی رابطه ­ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران

استاد راهنما:

دکتر روح الله علیخان گرگانی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده:…………………………………………………………………………………………………… ۱

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………….. ۲

۱-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………….. ۳

۲-۱ بیان مسئله…………………………………………………………………………………………… ۴

۳-۱سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………… ۶

۱-۳-۱سوال اصلی…………………………………………………………………………………….. ۶

۲-۳-۱سوالات فرعی………………………………………………………………………………….. ۶

۴-۱اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………….. ۶

۵-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۵-۱هدف کلی……………………………………………………………………………………… ۷

۲-۵-۱اهداف جزئی…………………………………………………………………………………… ۷

۶-۱چهارچوب نظری پژوهش……………………………………………………………………………. ۷

۷-۱فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………… ۸

۱-۷-۱فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………. ۸

۲-۷-۱فرضیات فرعی…………………………………………………………………………………. ۸

۸-۱تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………… ۹

۱-۸-۱متغیر مستقل……………………………………………………………………………………. ۹

۱-۱-۸-۱پیچیدگی…………………………………………………………………………………….. ۹

۲-۱-۸-۱ رسمیت……………………………………………………………………………………. ۱۰

۳-۱-۸-۱ تمرکز……………………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۸-۱متغیر وابسته…………………………………………………………………………………… ۱۱

۱-۲-۸-۱خلاقیت مدیران……………………………………………………………………………. ۱۱

۹-۱قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۱۲

۱-۹-۱قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۹-۱قلمرو مکانی………………………………………………………………………………….. ۱۳

۳-۹-۱قلمرو زمانی………………………………………………………………………………….. ۱۳

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………. ۱۴

۱-۲مقدمه………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۲تعریف بیمه و عقد قرارداد آن………………………………………………………………………. ۱۵

۱-۲-۲ریشه لغوی بیمه………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۲-۲تعاریف بیمه………………………………………………………………………………….. ۱۶

۳-۲ ساختار سازمان…………………………………………………………………………………….. ۱۷

۱-۳-۲پیچیدگی……………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۳-۲تفکیک افقی؛………………………………………………………………………………….. ۱۸

۳-۳-۲تفکیک عمودی؛………………………………………………………………………………. ۱۹

۴-۳-۲ تفکیک بر اساس مناطق جغرافیایی…………………………………………………………… ۱۹

۵-۳-۲رسمیّت ………………………………………………………………………………………. ۲۰

۶-۳-۲تمرکز…………………………………………………………………………………………. ۲۱

۴-۲  رابطه درجه تمرکز و ارتفاع ساخت سازمانی با حیطه نظارت……………………………………… ۲۳

۵-۲ارتباط تمرکز، پیچیدگی و رسمیّت………………………………………………………………….. ۲۳

۶-۲ارکان ساختار سازمانی………………………………………………………………………………. ۲۴

۷-۲خلاقیت مدیران…………………………………………………………………………………….. ۲۴

۱-۷-۲تعریف خلاقیت از دیدگاه روانشناسی………………………………………………………… ۲۴

۱-۱-۷-۲تفکر همگرا………………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۱-۷-۲تفکر واگرا…………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۷-۲تعریف خلاقیت از دیدگاه سازمانی……………………………………………………………. ۲۵

۳-۷-۲فرصت های خلاقیت………………………………………………………………………….. ۲۶

۱-۳-۷-۲فرصت های داخلی…………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۳-۷-۲فرصت های خارجی(در محیط علمی و اجتماعی سازمان)………………………………….. ۲۷

۴-۷-۲موانع بروز خلاقیت…………………………………………………………………………… ۲۷

۵-۷-۲ویژگی های سازمان خلاق…………………………………………………………………….. ۲۸

۱-۵-۷-۲برخی از ویژگی های سازمان خلاق عبارتند از:……………………………………………… ۲۸

۲-۵-۷-۲رقابت……………………………………………………………………………………… ۲۸

۳-۵-۷-۲فرهنگ…………………………………………………………………………………….. ۲۸

۴-۵-۷-۲دسترسی به مدیران…………………………………………………………………………. ۲۸

۵-۵-۷-۲احترام به افراد……………………………………………………………………………… ۲۸

۶-۵-۷-۲ارائه خدمات مردمی………………………………………………………………………… ۲۸

۷-۵-۷-۲تخصص……………………………………………………………………………………. ۲۹

۸-۵-۷-۲کارگروهی…………………………………………………………………………………. ۲۹

۹-۵-۷-۲رابطه کارکنان با سازمان…………………………………………………………………….. ۲۹

۱۰-۵-۷-۲استقبال مدیران از عامل تغییر……………………………………………………………… ۲۹

۶-۷-۲نظریه های خلاقیت…………………………………………………………………………… ۲۹

۱-۶-۷-۲نظریه تداعی گرایی………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۶-۷-۲نظریه گشتالت……………………………………………………………………………… ۳۰

۳-۶-۷-۲نظریه روانکاوی……………………………………………………………………………. ۳۰

۴-۶-۷-۲نظریه انسانگرایی کارل راجرز وآبراهام مازل……………………………………………….. ۳۱

۵-۶-۷-۲نظریه تحلیل عوامل گیلفورد………………………………………………………………… ۳۲

۷-۷-۲پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………….. ۳۳

۸-۷-۲تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………. ۳۳

۹-۷-۲تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………… ۳۶

۸-۲خلاصه ی فصل…………………………………………………………………………………….. ۳۷

فصل سوم:روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………… ۳۸

۱-۳مقدمه………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۲-۳ روش تحقیق………………………………………………………………………………………. ۳۹

۳-۳جامعه آماری……………………………………………………………………………………….. ۴۰

۴-۳نمونه آماری………………………………………………………………………………………… ۴۱

۵-۳روش و ابزار جمع آوری داده ها…………………………………………………………………….. ۴۲

۶-۳روایی (اعتبار ابزار تحقیق)………………………………………………………………………….. ۴۳

۷-۳پایایی (اعتماد به ابزار اندازه گیری)…………………………………………………………………. ۴۴

۸-۳روش آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………… ۴۵

۱-۸-۳آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S)……………………………………………………. 45

۲-۸-۳آزمون همبستگی………………………………………………………………………………. ۴۶

۹-۳خلاصه فصل……………………………………………………………………………………….. ۴۶

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………….. ۴۷

۱-۴مقدمه………………………………………………………………………………………………. ۴۸

۲-۴یافته های حاصل از آمار توصیفی…………………………………………………………………… ۴۸

۱-۲-۴توزیع فراوانی…………………………………………………………………………………. ۴۸

۲-۲-۴توزیع فراوانی جنسیت………………………………………………………………………… ۴۸

۳-۲-۴توزیع فراوانی سن……………………………………………………………………………. ۴۹

۴-۲-۴توزیع فراوانی سابقه خدمت…………………………………………………………………… ۵۰

۵-۲-۴توزیع فراوانی میزان تحصیلات……………………………………………………………….. ۵۱

۳-۴توصیف متغیرها…………………………………………………………………………………….. ۵۲

۱-۳-۴متغیر ساختار سازمانی…………………………………………………………………………. ۵۲

۱-۱-۳-۴پیچیدگی…………………………………………………………………………………… ۵۲

۲-۱-۳-۴ رسمیت……………………………………………………………………………………. ۵۳

۳-۱-۳-۴تمرکز………………………………………………………………………………………. ۵۴

۴-۱-۳-۴متغیر خلاقیت مدیران………………………………………………………………………. ۵۵

۴-۴بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها……………………………………………………………. ۵۶

۵-۴آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………… ۵۷

۶-۴آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………….. ۵۸

۷-۴آزمون فرضیه سوم………………………………………………………………………………….. ۵۸

۸-۴خلاصه ی فصل…………………………………………………………………………………….. ۵۹

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………… ۶۰

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… ۶۱

۱-۵روشهای آماری…………………………………………………………………………………….. ۶۱

۲-۵یافته های توصیفی………………………………………………………………………………….. ۶۱

۱-۲-۵متغیر خلاقیت…………………………………………………………………………………. ۶۱

۲-۲-۵متغیر پیچیدگی………………………………………………………………………………… ۶۱

۳-۲-۵متغیر تمرکز…………………………………………………………………………………… ۶۲

۴-۲-۵متغیررسمیت………………………………………………………………………………….. ۶۲

۳-۵آمار استباطی……………………………………………………………………………………….. ۶۲

۱-۳-۵فرضیه اول……………………………………………………………………………………. ۶۲

۲-۳-۵فرضیه دوم……………………………………………………………………………………. ۶۳

۳-۳-۵فرضیه سوم……………………………………………………………………………………. ۶۳

۴-۵پیشنهادات………………………………………………………………………………………….. ۶۴

۵-۵پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………. ۶۴

۶-۵محدودیت های تعمیم نتایج………………………………………………………………………… ۶۵

۷-۵خلاصه فصل……………………………………………………………………………………….. ۶۵

منابع:……………………………………………………………………………………………………. ۶۷

چکیده:

در این تحقیق به بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران در بیمه ایران در شهرستان تهران پرداخته شد. در این تحقیق از شاخصهای(پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) به عنوان شاخصهای نشان دهنده ساختار سازمانی استفاده شد. روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران بیمه ایران در شهرستان تهران می باشند. که از پرسشنامه استاندارد رندسیپ که حاوی ۵۰ سوال بود جهت اندازه گیری متغیر خلاقیت و از پرسشنامه استاندارد رابینز به نقل از مقیمی که حاوی ۱۴ سوال بود جهت اندازه گیری ساختار سازمانی استفاده گردید. جهت آزمون فرضیه ها نیز به دلیل نرمال نبودن متغیر وابسته از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بین پیچیدگی و خلاقیت مدیران رابطه معنی داری وجود ندارد ولی بین رسمیت و خلاقیت مدیران رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد و بین تمرکز و خلاقیت مدیران رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: خلاقیت مدیران، رسمیت ، تمرکز، پیچیدگی، ساختار سازمانی

-۱ مقدمه

همه سازمانها برای بقا نیازمند اندیشه های نو و نظرات بدیع و تازه اند. افکار و نظرات جدید همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می شود و آن را از نیستی و فنا نجات می دهد . برای آنکه بتوان در دنیای متلاطم و متغیر به حیات ادامه داد ، باید به خلاقیت روی آورد و ضمن شناخت تغییرات و تحولات محیط برای رویارویی با آنها پاسخ های بدیع و تازه تدارک دید و همراه تاثیرپذیری از این تحولات بر آنها تأثیر نهاد و بدانها شکل دلخواه داد(الوانی، ۱۳۸۳).

امروزه مفاهیم ذهنی بشر مملو از طرح های تکامل یافته ای است که مدت ها پیشدر قالب های خام و ابتدایی، در ذهن بسیاری از افراد اندیشمند و خلاق جوانه زده و بتدریج توسط انسان های متوالی تکامل یافته است. خلاقیت به عنوان نیاز عالیه بشری در تمام زندگی او مطرح بوده و عبارت است از تحولات دامنه دار و جهشی در فکر و اندیشه انسان، به طوری که حایز یک توانایی در ترکیب عوامل قبلی در طرح جدید می شود(فیشانی،۱۳۷۷). پدیده خلاقیت و نوآوری مثل انسان از خصیصه های انسانی، در آحاد نوع بشر یافت می شود و این انگیزش ها و شرایط محیطی و فردی است که عامل خلاقیت را آشکار می کند. خلاقیت به عنوان یک حالت روانی و ذهنی که در قلمرو علم روان شناسی است، آشکار می شود و از آن جا که عمده کار و فعالیت انسان در سازمان ها انجام می شود، عامل ایجاد و پرورش خلاقیت در محدوده علم و هنر مدیریت قرار می گیرد و مدیران می توانند پیدایش خلاقیت را در سازمان ها با ایجاد زمینه ها وبستر مناسب همچون ساختار سازمانی مناسب، تسریع یا با ایجاد فضای نامناسب آن را خنثی کنند(فیشانی، ۱۳۷۷). عوامل متعددی در درون یک سازمان بر توان خلاقیت افراد تأثیر می گذارند. یکی از مهم ترین عوامل، تسهیل و تقویت توان خلاقیت در سازمان، ساختار مناسب و تشکیلات مناسب با اهداف مورد نظر است(صمدآقایی، ۱۳۷۸).

خلاقیت در درون یک سازمان در خلاء به وجود نمی آید، بلکه ساختار سازمانی به عنوان یک بستر، زمینه را برای پیدایش خلاقیت آماده می کند. ساختار سازمان نمایانگر روابط واحدهای آن و نشان دهنده انعطاف پذیری آن است. سازمان هایی که دارای ساختار غیرمنعطف باشند، برای ایجاد همکاری و وحدت در دوران بحران دچار آشفتگی می شوند. در حالی که سازمان هایی که امکان برقرار کردن رابطه، بویژه رابطه غیررسمی و انعطاف پذیر را در ساختار خود پیشبینی می کنند، عوامل مثبت و مؤثری را برای ترغیب و رشد خلاقیت و نوآوری در سازمان خود به وجود می آورند(صمدآقایی،۱۳۷۸).

در این فصل کلیات تحقیق تدوین و ارائه شده است. در فصل حاضر ابتدا، مساله اصلی تحقیق بیان شده است. سپس فرضیات تحقیق مطرح و مطالبی در خصوص روش و قلمرو تحقیق ارائه شده است. همچنین در خصوص نحوه آزمون فرضیات توضیحاتی به صورت کلی داده شده است.  

۲-۱ بیان مسئله

سـازمـان هـا بـرای بقاء و تداوم نقش مثبت و سازنده خود نیازمند افکار، اندیشه ها، نظرات تـازه و نـو هـستند تا با دریافت دیدگاه های نو مبتنی بر تحقیقات میدانی و اندیشه ها و تـئوری هـا بـتـوانـنـد پـویـایـی خـود را تـضـمـیـن کـنـنـد وگـرنـه رو بـه زوال و نابودی هستند. مقاومت سازمان ها در قبال تغییرات و تحولات جهانی و منطقه ای موجب حذف آنها شده و حتی قادر به حفظ وضع موجود نیز نخواهند بود.

وجود ساختار یکی از ویژگی های اصلی هر سازمان است که بر اساس آن فعالیت ها، متفاوت از یکدیگر تفکیک شده و بین وظایف هماهنگی ایجاد می گردد، همچنین با وجود ساختار، روند تفویض اختیار، مسئولیت، کنترل مقررات و استاندارها بین فعالیت ها و ومجریان آنها مشخص می شود. در تعریف دیگر، ساختار سازمانی عبارت است از الگوی ارتباطات میان بخش ها و اجزا یک سازمان. به عبارت دیگر سازمان ها به طور آگاهانه بخش ها و واحدهایی را به عنوان پاره سیستم در سیستم اصلی به وجود می آورند و میان این پاره سیستم، الگوی ارتباط و تعامل مشخص را حاکم می کنند. این تمایز درونی، بین بخش ها و الگوهای ارتباطات بیان آنها را ساختار سازمانی می نامند (مجیدی و همکاران،۱۳۹۰).

نظریه­پردازان مختلف دوازده متغییر اساسی را که مورد قبول همه آن­ها است برای تعریف ابعاد ساختاری به کار برده­اند این ابعاد عبارتند از:

۱- اجزا اداری ۲- استقلال ۳- تمرکز ۴- پیچیدگی ۵- تفویض اختیار ۷- رسمیت ۸- ترکیب ۹- حرفه­گرایی ۱۰- حیطه کنترل ۱۱- تخصص­گرایی ۱۲- استاندارد کردن. بنابراین جهت سنجش و تعیین ساختار سازمان ابعاد متفاوتی را می­توان در نظر داشت که تحقیق حاضر با تاکید بر سه بعد پیچیدگی[۱]، رسمیت[۲] و تمرکز[۳]که مهمتر از بقیه هستند به سنجش ساختار سازمان­ها پرداخته است.

یکی از عناصر مهم ساختار سازمانی پیچیدگی می باشد پیچیدگی به میزان تفکیکی که درون سازمان وجود دارد دلالت می­کند. از دیگر عناصر عمده که در این تحقیق نیز بدان اشاره گردیده رسمیت در سازمانها می باشد. رسمیت به میزان استاندارد بودن مشاغل درون سازمان اشاره دارد. مهمترین فنون رسمیت عبارتند از فرایند گزینش، الزامات نقش،رویه­ها و خطی­مشی­ها، آموزش و شعائری که کارکنان برای اثبات وفاداری و تعهد خود نسبت به سازمان از آن­ها تبعیت می کنند. از دیگر عناصر ساختار سازمانی می توان به تمرکز در سازمان اشاره کرد. تمرکز به میزان تراکم اختیار رسمی که برای اتخاذ تصمیم در فرد، واحد یا سطح سازمانی متمرکز می­شود و به کارکنان حداقل اجازه مشارکت در تصمیمات را می­دهد اشاره می­کند.

ساختار سازمانی بر عوامل متعددی تاثیر گذار می باشد یکی از این عوامل خلاقیت مدیران شرکت ها می باشد.

خلاقیت بکارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر یا مفهوم جدید است. هر سازمانی می تواند با اصلاح ساختار خود و افزایش خلاقیت نیروی انسانی خود باعث بالارفتن عملکرد و بهره وری شود و در جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده خویش گام بردارد. خلاقیت می تواند یک منبع قدرتمند رقابتی و مزیتی در کار باشد. خلاقیت عامل رشد و بالندگی سازمان، ارتقای بهره وری، افزایش کیفیت تولیدات و خدمات و موففیت در رقابت، افزایش انگیزش کارکنان و رضایت شغلی آنها، کاهش هزینه ها، تنوع تولیدات و خدمات و کاهش بورکراسی اداری شود(اسمی، جهانی،۱۳۸۸). مطالعات متعدد نشان از این داشت که تمرکز، پیچیدگی، رسمیت از عوامل موثر بر خلاقیت مدیران می باشد. هر چه استاندارد­سازی امور بیشتر باشد به همان نسبت از توان خلاقیت افراد کاسته می­شود. با توجه به اینکه عدم انعطاف از محدودیت­های خلاقیت است رسمیت تولید ایده را محدود می­کند( اسلمی و تدین، ۱۳۸۷) به طور کلی با افزایش قوانی و مقررات، دستورالعمل ها و آیین نامه ها موجود در سازمان، خلاقیت فردی و سازمانی کاهش می یابد و برعکس(امیدی وهمکاران،۱۳۸۶) از طرفی برخی محققان بر این باورند که بالا بودن تمرکز سازمانی باعث افزایش خلاقیت مدیران می شود بدیهی است که هرچه در شرکت متمرکز تر باشند یعنی سلسله مراتب دستوردهی ازبالا به پایین حاکم باشد و تصمیمات فقط توسط یک نفر اتخاذ گردد میزان خلاقیت مدیران نیز بالاتر می رود زیرا می تواند با آزادی عمل بیشتری تصمیم گیری بکنند. از طرفی نیز بالا بودن پیچیدگی می تواند باعث کاهش خلاقیت مدیران باشد با توجه به مطالب ارائه شده در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که آیا ساختار سازمانی بر خلاقیت مدیران بیمه ایران تاثیر گذار می باشد یا نه؟

۳-۱سوالات پژوهش

۱-۳-۱سوال اصلی

آیا بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؟

۲-۳-۱سوالات فرعی

  1. آیا بین پیچیدگی(عمودی) و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری وجود دارد؟
  2. آیا بین رسمیت و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری وجود دارد؟
  3. آیا بین تمرکز و خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران رایطه مثبت و معنی داری وجود دارد؟

۴-۱اهمیت و ضرورت پژوهش

می توان بیان کرد که آگاهی مدیران و کارکنان از خلاقیت الزامی است تا بتوانند با زمینه ای از آگاهی­های مورد نیاز و نو وارد عرصه کار و فعالیت شوند و در آنجا با آفرینندگی، نقش مؤثری در تحقق هدف­ها و پیشرفت سازمان­های خود داشته باشند. خلاقیت برای ماندگاری هر سازمانی لازم است و در طی زمان، سازمان­های غیر خلاق از صحنه محو می­شوند و اگر چه چنین سازمانی ممکن است در عملیاتی که در یک مقطع از عمر خود درگیر آن است، موفق باشد ولی سرانجام مجبور به تعطیل یا تغییر سیستم خواهد شد(آگهی، ۱۳۹۱). بنابراین برای ماندگاری سازمان­ها و اینکه بتوانند در عصر تغییرات به رقابت بپردازند، بر طبق یافته­ها، نشان می­دهد که متغیر­های ساختار سازمانی مانند تمرکز ،رسمیت و پیچیدگی بر خلاقیت مدیران سازمان تاثیر می­گذارند و در نهایت می توان ساختار سازمانی را به عنوان اصلی­ترین عامل تاثیر گذار بر خلاقیت سازمان ها برشمرد. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن این مهم و با اتکا به تحقیقات پیشین در مورد ساختار سازمان و خلاقیت سازمانی در پی بررسی رابطه­ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران می­باشد.

۵-اهداف تحقیق

۱-۵-۱هدف کلی

بررسی رابطه­ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران هدف اصلی این پژوهش می­باشد

۲-۵-۱اهداف جزئی

  1. بررسی رابطه پیچیدگی(عمودی) با خلاقیت مدیران بیمه ایران
  2. بررسی رابطه رسمیت با خلاقیت مدیران بیمه ایران
  3. بررسی رابطه تمرکز با خلاقیت مدیران بیمه ایران

۶-۱چهارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری، بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است. این چارچوب شبکه ای است منطقی، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیند های چون مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه، بررسی پیشینه شناسایی شده اند. این متغیرها ناگزیر با مساله پژوهش مربوط اند. در همینجا این نکته آشکار می شود که برای یافتن راه حل مساله، پژوهشگر ابتدا باید مساله را به درستی شناسایی کند سپس به شناسایی متغیرهایی که در مساله سهم دارند بپردازد. پس از شناسایی متغیرهای مناسب باید شبکه ای از روابط میان متغیرها تدوین شود تا بتوان فرضیه های مرتبط با آن را پدید آورد وسپس آزمود. بر پایه نتایج آزمون فرضیه ها( که متضمن تایید یا عدم تایید است) درجه حل شدن مشکل به یاری یافته های پژوهش آشکار می شود. بدین ترتیب ، چاچوب نظری گام مهمی در فرآیند پژوهش به شمار می رود (سکاران،۱۳۸۸). مدل مفهومی تحقیق که در ادامه به آن اشاره می شود بر اساس نظریات محقق ساخته شده است .در این مدل متغیر مستقل ساختار سازمانی است که به سه دسته تمرکز، رسمیت و پیچیدگی تقسیم می شود.متغیر وابسته تحقیق خلاقیت است.

تعداد صفحه :۱۰۰

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***