دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت : بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

عنوان : بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی

موضوع:

بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران

استاد راهنما: دکتراشرف شاه منصوری

استاد مشاور: دکتر عباس کاظمی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                                  ۱

چکیده                                                                                                 ۷       

فصل اول کلیات تحقیق                                                                             ۸

مقدمه                                                                                                  ۹

بیان مساله                                                                                             ۱۰

اهمیت وضرورت انجام تحقیق                                                                    ۱۲

اهداف تحقیق                                                                                          ۱۲

سوالات تحقیق                                                                                        ۱۳

فرضیه های تحقیق                                                                                  ۱۳

محدودیت های تحقیق                                                                               ۱۴

فصل دوم مبانی نظری وسوابق تحقیق                                                          ۱۵

بخش اول رضایت شغلی                                                                           ۱۶   

۲-۱-۱تعریف رضایت شغلی                                                                      ۱۶

۲-۱-۲تاریخچه رضایت شغلی                                                                    ۱۶

۲-۱-۳رضایت شغلی وابعادآن                                                                    ۱۷

۲-۱-۴انواع رضایت شغلی                                                                        ۱۸

۲-۱-۴-۱رضایت درونی                                                                           ۱۹

۲-۱-۴-۲رضایت بیرونی                                                                          ۱۹

۲-۱-۵نظریه های زیربنایی رضایت شغلی                                                    ۱۹

۲-۱-۵-۱نظریه های ریزمدل                                                                     ۲۱

۲-۱-۵-۲نظریه های درشت مدل                                                              ۲۴

۲-۱-۶نظریه هایرضایت شغلی                                                                ۲۶

۲-۱-۶-۱نظریه ارزش                                                                          ۲۶

۲-۱-۶-۲نظریه هالند                                                                            ۲۷

۲-۱-۶-۳نظریه بریل                                                                            ۲۷

۲-۱-۶-۴نظریه نقشی                                                                           ۲۷

۲-۱-۶-۵نظریه شغلی کوک وراک                                                          ۳۰

۲-۱-۷رضایت شغلی وانگیزش                                                              ۳۰

۲-۱-۸عوامل موثربررضایت شغلی                                                        ۳۱

۲-۱-۸-۱عوامل شغلی                                                                         ۳۱

بخش دوم تعهدسازمانی                                                                         ۳۳

۲-۲-۱تعهد                                                                                        ۳۳

۲-۲-۲انواع تعهد                                                                                 ۳۴

۲-۲-۲-۱تعهدنسبت به مشتری                                                                ۳۴

۲-۲-۲-۲تعهدنسبت به سازمان                                                                ۳۵

۲-۲-۲-۳تعهدنسبت به خود                                                                    ۳۶

۲-۲-۲-۴تعهدنسبت به افرادوگروه کاری                                                   ۳۶

۲-۲-۲-۵تعهدنسبت به کارووظیفه                                                           ۳۷

۲-۲-۳مفهوم تعهدسازمانی                                                                    ۳۷

۲-۲-۴تعاریف تعهدسازمانی                                                                  ۳۸

۲-۲-۵دیدگاههای نوین درباره تعهدسازمانی                                              ۴۲

۲-۲-۵-۱دیدگاههایی درموردکانونهای تعهدسازمانی                                ۴۲

۲-۲-۵-۲تعهدسازمانی مفهوم یک بعدی یاچندبعدی                                    ۴۳

۲-۲-۵-۳الگوهای چند بعدی                                                                ۴۴

۲-۲-۶عوامل موثربرتعهدسازمانی                                                        ۴۶

۲-۲-۷اجزای تعهدسازمانی                                                                 ۴۹

۲-۲-۸نتایج وپیامدهای تعهدسازمانی                                                      ۵۰

۲-۲-۹شیوه های تقویت تعهدسازمانی                                                     ۵۶

۲-۲-۱۰ارتباط بین هوش معنوی وتعهدسازمانی                                        ۵۷

بخش سوم هوش معنوی                                                                      ۵۸

معنویت                                                                                          ۵۹

۲-۳-۱تعریف هوش معنوی                                                                 ۶۰

۲-۳-۲تاریخچه هوش معنوی                                                               ۶۲

هوش معنوی ومولفه های آن                                                                ۶۴

۲-۳-۳هوش معنوی وهوش شناختی                                                       ۶۷

۲-۳-۴هوش معنوی ومفهوم شخصیت                                                    ۶۸

۲-۳-۵هوش معنوی ومفهوم توانایی ذهنی                                               ۷۰

۲-۳-۶مفهوم هوش معنوی                                                                  ۷۱

۲-۳-۷ابعادهوش معنوی                                                                     ۷۱

نظریه امرام درموردهوش معنوی                                                         ۷۲

سوابق وپیشینه تحقیق                                                                        ۷۵

سوابق تحقیق درایران                                                                       ۷۵

سوابق تحقیق درخارج ازکشور                                                           ۷۷

مدل مفهومی تحقیق                                                                          ۷۹

فصل سوم روش شناسی تحقیق                                                            ۷۹

مقدمه                                                                                            ۸۰

روش ونوع تحقیق                                                                            ۸۰

روش گردآوری اطلاعات                                                                   ۸۰

نمونه پژوهش                                                                                  ۸۱

ابزارگردآوری داده ها                                                                        ۸۲

روش تجزیه وتحلیل اطلاعات                                                              ۸۳

فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها                                                        ۸۵

مقدمه                                                                                            ۸۶

الف)توصیف داده ها                                                                         ۸۷

ب)آزمون فرضیه های تحقیق                                                             ۱۰۵

خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق                                                ۱۱۲

ج)تحلیل رگرسیون چندمتغیره باروش گام به گام                                     ۱۱۲

فصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادهای تحقیق                                            ۱۱۵

مقدمه                                                                                           ۱۱۶

۵-۱تبیین نتایج تحقیق                                                                       ۱۱۶

۵-۲پیشنهاد های کاربردی تحقیق                                                        ۱۱۷

۵-۳پیشنهادهابرای تحقیقات آتی                                                          ۱۱۸

۵-۴مشکلات ومحدودیت های تحقیق                                                ۱۱۹

منابع                                                                                         ۱۲۰

منابع لاتین                                                                                  ۱۲۴

      

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق تعیین رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران می باشد. جامعه اماری تحقیق شامل کلیه کارکنان زن و مرد شرکت دارو پخش در شهر تهران بوده است. تعداد کارکنان شرکت دارو پخش در بخش های مختلف این کارخانه ۱۰۰۰ نفر براورد شده است. نمونه گیری صورت نمونه گیری طبقه ای نظام دار انجام شده است . تعداد ۱۳۲ کارمند مرد و ۵۰ کارمند زن به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. از پرسشنامه های استاندارد هوش معنوی آمرام ، تعهد سازمانی پورتر و رضایت شغلی کراک و راک برای جمع اوری اطلاعات استفاده شده است. از روش های امار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها ، استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت دارو پخش تهران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. علاوه بر این یافته های تحقیق نشان داد که بین هوش معنوی و رضایت شغلی کارکنان شرکت دارو پخش تهران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان شرکت دارو پخش تهران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. علاوه بر این یافته ها بیانگر ان بود که بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت دارو پخش تهران با رضایت شغلی انها رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

کلید واژه ها: تعهد سازمانی ، رضایت شغلی ، هوش معنوی ، مدیریت رفتار سازمانی ، مدیریت منابع انسانی

Key Words: Organizational commitment, job satisfaction, spiritual intelligence, management, organizational behavior, human resource management

مقدمه:

تمامی جوامع برای مهارت ها و رفتارهای خاص ارزش قائل هستند. این که هر جامعه از کدام استعدادها تجلیل می کند، بستگی دارد به اینکه جامعه برای بقا و تداوم خود چه نیازها و خواسته هایی دارد. از نظر غالب مردم داشتن هوش، توانایی سازش موفقیت آمیز با نیازها و خواسته های فرهنگی و محیطی است.

آنچه مسلم است، هوش از جذاب ترین نیروهای روانی است که جلوه های آن در موجودات مختلف به مقادیر متفاوت قابل مشاهده و رویت است. هر چه موجودات ازتکامل بیشتری بهره مند بوده و به همان نسبت از پیچیدگی بیشتری برخوردار باشند، از نظر هوشی نیز پیشرفته تر خواهند بود.

بیش از یکصد سال، بهره هوشی یا هوشبهر[۱](IQ) معیاری برای سنجش هوش فردی محسوب می شد. آزمون بهره هوشی تنها شاخصی بود که نشان دهنده توانایی یادگیری شخص محسوب می شد. این آزمونها در سالهای اخیر مورد بحث و چالش محافل علمی قرار گرفت.اما در سالهای اخیر مفهوم هوش معنوی نیز به عنوان مقوله ای تازه در روان شناسی صنعتی و سازمانی مطرح شده است.

در محیط کار هوش معنوی نقش بارزتری در داشتن عملکرد مطلوب نسبت به سایر قابلیتها از قبیل هوش شناختی یا مهارتهای فنی ایفا می کند؛ بنابراین با پرورش و رشد هوش معنوی و قابلیتهای آن هم سازمان و هم کارکنان از مزایای آن بهره مند می شوند. تحقیقات نشان می دهد اهمیت هوش معنوی در جهت پیشرفت جایگاه سازمانها  و افزایش رضایت شغلی کارکنان در حال افزایش است. با بهره گرفتن از بهره هوشی می توان پیش بینی کرد چه شغلی مناسب چه فردی است؟ در حالی که با هوش معنوی می توان مسیر پیشرفت، شکست و یا در جا زدن روحیات اخلاقی و عاطفی کارکنان را پیش بینی کرد.(گلمن[۲]،۱۹۹۵)علاوه بر این هوش معنوی در ارتقای سطح تعهد سازمانی کارکنان نیز موثر است ومعمولا رابطه دوسویه ای بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان گزارش می گردد. لذا در این تحقیق به بررسی و مطالعه رابطه بین متغیرهای هوش معنوی ، تعهد سازمانی و رضایت شغلی در میان کارکنان شرکت داروپخش پرداخته می شود.

بیان مساله:

ازجمله عواملی که در بقای سازمان ها مورد توجه مدیران و مسئولین قرار می گیرد ، عامل نیروی انسانی است . از دیدگاه کلی ، موفقیت هرسازمان  بستگی به تلاش و رضایت شغلی کارکنان آن سازمان دارد(ایران نژاد ودیگران ،۱۳۸۸). رضایت شغلی در ساده ترین تعریف عبارت است از احساس عاطفی مثبتی که درنتیجه انجام کار در فرد ایجاد می شود. به عبارت دیگر رضایت شغلی احساسات و نگرش های مثبتی است که افراد به شغل خود دارند . اگر افراد از شغل خود راضی باشند ، این وضعیت موجب می شود با انگیزه و علاقه بیشتری به انجام وظایف خود همت گمارند . لذا بسیاری از محققان معتقدند رضایت شغلی به شدت با عوامل روانی ارتباط دارد (مهدوی،۱۳۸۹) .

    سازمان هایی که بتوانند عوامل موثر بر افزایش رضایت شغلی را بشناسند ، با به کارگیری   سیاست ها و روشهای مطمئن موجب بالا رفتن کیفیت و کمیت کارپرسنل خود شده و درنهایت منجر به افزایش کارایی، بهره وری و موفقیت های شغلی خواهند شد(مقیمی،۱۳۸۷).

مفهوم رضایت شغلی ، موضوعی مهم و با ارزش در مدیریت منابع انسانی به شمار می رود. رضایت شغلی مجموعه احساس هایی است که هرفرد در مورد شغل خود دارد.  زوهار و مارشال(۲۰۱۰) به این نتیجه رسیدند که ویژگی های شغلی  مانند فشارهای زمانی ، اهمیت کار ، خود مختاری ، روشنی و تنوع کارها  و ویژگی های  فردی مانند راه های مقابله ، حمایت اجتماعی  و تجربه کاری  بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر می گذارد. علاوه بر این مانوس  (۲۰۰۰) اعتقاد دارد که عامل معنویت و برخورداری از هوش معنوی می تواند به طور مستقیم بر رضایت شغلی کارکنان تاثیر بگذارد. با بهره گرفتن از هوش معنوی به حل مشکلات با توجه به جایگاه، معنا و ارزش آن مشکلات می پردازیم. هوشی که قادریم توسط آن به کارها و فعالیت هایمان معنا و مفهوم بخشیده و با بهره گرفتن از آن بر معنای عملکردمان آگاه شویم و دریابیم که کدامیک از اعمال و رفتارهایمان از اعتبار بیشتری برخوردارند و کدام مسیر در زندگی مان بالاتر و عالی تر است تا آن را الگو و اسوه زندگی خود سازیم. هوش معنوی مفاهیم معنویت و هوش را درون یک سازه جدید ترکیب می کند و به انسان این فرصت را می دهد که در مقابل واقعیت های مادی ومعنوی حساس باشد و تعالی را هر روز در لابه لای اشیاء، مکان ها، ارتباطات و نقش ها دنبال کند.( فاراد ، ۲۰۰۴)

عامل هوش معنوی می تواند موجب ارتقای رضایت شغلی کارکنان گردد. علاوه بر این جنیا و پورهویت (۲۰۰۶)  معتقدند هوش معنوی  می تواند موجب افزایش  تعهد سازمانی کارکنان نیز گردد. تعهد سازمانی عبارت از نگرش های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان (نه شغل ) است که در آن مشغول به کارند. در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می دهد(می یر ، ۲۰۰۰)

به اعتقاد زوها و مارشال (۲۰۱۰) برخورداری از تعهد سازمانی بالا می تواند موجب موجب نظم در کار گردد و به کارکنان فرصت دهد که با علاقه مندی بیشتری به خدمات خود به مراجعان بپردازند. این موضوع خود می تواند سبب افزایش سطح رضایت مدیران از کارکرد و عملکرد کارکنان گردد.  در واقع رضایت از پرسنل تابعی از عوامل و فاکتورهای مختلف است که می توان از ان جمله به رضایت از کارکرد ، رفتار و اخلاق ، نظم ، همکاری با پرسنل ، دقت در کار و نظایر ان در میان کارکنان اشاره نمود. شرکت دارو پخش به دلیل گستردگی کار و تنوع محصولات و نیز تعداد کارکنان  بزرگ ترین واحد تولیدی دارو در کشور به شمار می رود. نظر به اینکه داروها در تامین سلامت بیماران جامعه نقش ممتازی دارند لذا بایستی سعی شود تا این داروها به شیوه ای صحیح و با کیفیت تولید گردد. تولید با کیفیت در یک واحد صنعتی مرهون و مدیون انگیزش و تعهد سازمانی و رضایت شغلی بالای کارکنان ان مجموعه به شمار می رود. لذا اگر شرکت دارو پخش بتواند برخوردار ازکارکنانی گردد که دارای روحیه کار و تلاش بالایی بوده واز رضایت شغلی بالایی برخوردار باشند ، می توان امیدوار بود که محصولات تولیدی نیز از دره بالایی از کیفیت برخوردار باشند. در این میان احساسات معنوی و نگرشهای مذهبی کارکنان بر این موضوع تاثیر گذار می باشند. با توجه به  این مهم لازم است تادر قالب تحقیقی علمی و منسجم به بررسی رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران پرداخته شود.دراین تحقیق به بررسی رابطه بین هوش معنوی رضایت شغلی وتعهدسازمانی درمیان کارکنان شرکت داروپخش پرداخته می شود.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

ضرورت خاص انجام این تحقیق از آنجا نشات می گیرد که با بررسی های به عمل آمده مشخص شد که تاکنون کمتر پژوهشی به بررسی رابطه بین سه متغیر هوش معنوی ، تعهد سازمانی  و رضایت شغلی پرداخته شده است و این پژوهش را می توان در شرکت دارو پخش به عنوان نخستین تحقیق در این زمینه به شمار اورد. از سوی دیگر با انجام این تحقیق می توان امیدوار بود که بخشی از خلا و فقر تئوریک موجود در این زمینه برطرف گردد. همچنین یافته های این تحقیق می تواند به بومی نمودن نتایج و کاربردی تر شدن موضوع مورد مطالعه در کشورمان کمک نماید. ازآنجاکه در شرکت دارو پخش مشکلاتی همچون کاهش تعهد سازمانی ، و افت رضایت شغلی در بین برخی کارکنان به چشم می خورد  این موضوع سبب پایین آمدن راندمان و بهره وری کارکنان، ترک سازمان ونارضایتی کارکنان وهمچنین مدیران شده که درنظرسنجی های داخلی شرکت واطلاعات بهره وری ونیروی انسانی به دست آمده ،لازم است که در این تحقیق این مهم مورد مطالعه قرار گیرند.

اهداف تحقیق:

هدف کلی و علمی این تحقیق تعیین رابطه بین هوش معنوی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در میان کارکنان شرکت دارو پخش تهران می باشد.

اهداف ویژه:

 • تعیین رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت دارو پخش تهران .
 • تعیین رابطه بین هوش معنوی و رضایت شغلی کارکنان شرکت دارو پخش تهران .
 • تعیین رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان شرکت دارو پخش تهران .
 • تعیین رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت دارو پخش تهران با رضایت شغلی انها .

سوالات تحقیق:

 • ایا بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت دارو پخش تهران رابطه معنادار وجود دارد؟
 • ایا بین هوش معنوی و رضایت شغلی کارکنان شرکت دارو پخش تهران رابطه معنادار وجود دارد؟
 • ایا بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان شرکت دارو پخش تهران رابطه معنادار وجود دارد؟
 • ایا بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت دارو پخش تهران با رضایت شغلی انها رابطه معنادار وجود دارد؟

فرضیه های تحقیق:

 • بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت دارو پخش تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 • بین هوش معنوی و رضایت شغلی کارکنان شرکت دارو پخش تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
 • بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان شرکت دارو پخش تهران رابطهمثبت و معناداری وجود دارد.
 • بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت دارو پخش تهران با رضایت شغلی انها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

  محدودیتهای تحقیق:

۱٫مهم ترین محدودیت این تحقیق کم بودن همکاری کارکنان وعدم تمایل به پاسخگویی به پرسشنامه ها بوده است .چنان که برای رسیدن به تعداد نمونه گیری مورد نظر که۱۸۲نفربودتعداد۳۰۰پرسشنامه توزیع شد که این عامل برروی زمان مورد نظر همچنین هزینه این تحقیق تاثیرگذاربود.

۲٫محدودیت بعدی کم بودن همکاری مدیران داخلی شرکت با وجود هماهنگی بامدیران ارشد شرکت بوده که بادیده شک دایم ازدلیل پاسخ دادن به این پرسشنامه سؤال داشتند.

تعداد صفحه :۱۲۹

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***