دانلود پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت بازرگانی

گرایش : بازاریابی

عنوان : شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان 

دانشکده آزاد، واحد نراق

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی -گرایش مدیریت بازاریابی

عنوان  

شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان

(مطالعه موردی : مصرف کنندگان خودرو در استان قم)

استاد راهنما

دکترامیرحمزه مهرابی

استاد مشاور

دکتر حسن تلاشان

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                صفحه

 چکیده

فصل اول : کلیات  تحقیق

۱-۱-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۲- بیان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………… ۳

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق  ………………………………………………………………………………………………….  ۴

۱-۵- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… ۵

۱-۴- سئوال های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۶- فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

۱-۷- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۸- مدل تحلیلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۹- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

۱-۹-۱- قلمروموضوعی……………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۹-۲ –  قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………………۷

۱-۹-۳ – قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………………..۷

۱-۱۰- تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق ……………………………………………………………………۸

فصل دوم : مبانی نظری

۲-۱- مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………………………….  ۱۰

۲-۲- ملی گرایی مصرفی………………………………………………………………………………………………………….  ۱۱

۲-۲- ۱- مفهوم ملی گرایی (ناسیونالیسم)……………………………………………………………………………………….۱۱

۲-۲- ۲- سابقه ملی گرایی…………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۲- ۳- ملی گرایی در ایران……………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۲- ۴- ملی گرایی اقتصادی…………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۲- ۵- ارتباط بین ملی گرایی و بازاریابی: مفهوم ملی گرایی مصرفی…………………………………………………۱۸

۲-۲- ۶- اثرات کشور مبدأ (COO)………………………………………………………………………………………………21

۲-۲- ۷- اثر کشور مبدأ در کشور های درحال توسعه……………………………………………………………………….۲۳

۲-۲- ۸- رابطه اثر کشور مبدأ و ملی گرایی مصرفی………………………………………………………………………… ۲۴

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

۲-۲- ۹- نام تجاری و تأثیر آن بر ملی گرایی مصرفی……………………………………………………………………….۲۵

۲-۲- ۱۰- سطح آسیب پذیری نام های تجاری خارجی از ملی گرایی مصرفی………………………………………۲۷

۲-۲- ۱۱- الگوی پردازش اطلاعات مصرف کنندگان ملی گرا………………………………………………………….۳۱

۲-۲- ۱۲- جهانی شدن و تاثیر آن بر ملی گرایی……………………………………………………………………………..۳۳

۲-۲- ۱۳- انگیزه های ملی گرایی مصرفی در عصر جهانی شدن…………………………………………………………۳۶

۲-۲- ۱۴- خصومت گرایی مصرفی………………………………………………………………………………………………۳۷

۲-۳- عوامل تأثیر گذار بر ملی گرایی مصرفی…………………………………………………………………………………۴۱

۲-۳-۱- محیط اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………..۴۲

 ۲-۳-۲- محیط سیاسی……………………………………………………………………………………………………………….۴۳

۲-۳-۳-  متغیرهای جمعیت شناختی………………………………………………………………………………………………۴۵

۲-۳-۳- ۱- سن………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶

۲-۳-۳- ۲-جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………۴۶

۲-۳-۳- ۳- سطح تحصیلات………………………………………………………………………………………………………۴۷

۲-۳-۳- ۴- درآمد………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۲-۳-۳- ۵- قومیت و نژاد…………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۳-۳- ۶- طبقه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………۴۸

۲-۳-۴-  عوامل اجتماعی – روانشناختی………………………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۳-۴- ۱- پذیرش فرهنگی………………………………………………………………………………………………………۵۰

۲-۳-۴-۲-جهان گرایی(جهان اندیشی)………………………………………………………………………………………..۵۱

۲-۳-۴- ۳- وطن پرستی…………………………………………………………………………………………………………….۵۲

۲-۳-۴- ۴- تهدید اقتصادی ادارک شده……………………………………………………………………………………….۵۳

۲-۳-۴- ۵- سنت گرایی (محافظه کاری )……………………………………………………………………………………..۵۴

۲-۳-۴- ۶- جمع گرایی  فردگرایی…………………………………………………………………………………………….. ۵۵

۲-۳-۴- ۷- مادی گرایی…………………………………………………………………………………………………………….۵۶

۲-۳-۴-۸- جزمیت اندیشی…………………………………………………………………………………………………………۵۶

فهرست مطالب

عنوان                                                                              صفحه

۲-۳-۴- ۹- تجمل گرایی مصرفی………………………………………………………………………………………………..۵۷

۲-۳-۴-۱۰- ارزش ها………………………………………………………………………………………………………………..۵۹

۲-۳-۴-۱۱- سبک زندگی………………………………………………………………………………………………………….۶۰

۲-۴-پیامدهای ملی گرایی مصرفی……………………………………………………………………………………………….۶۲

۲-۴- ۱- پیامد های نهایی……………………………………………………………………………………………………………۶۲

۲- پیامد های میانجی………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

-۵- عوامل تعدیل کننده شدت ملی گرایی مصرفی………………………………………………………………………….۶۵

۲-۵- ۱- ضرورت ادارک شده محصول………………………………………………………………………………………..۶۶

۲-۵- ۲- تشابه با کشور مبدأ محصول…………………………………………………………………………………………….۶۶

۲-۵- ۳- ویژگی های طبقه محصول………………………………………………………………………………………………۶۸

۲-۶ – استراتژی های بازاریابی در ارتباط با ملی گرایی مصرفی…………………………………………………………..۶۹

۲-۷- مقیاس اندازه گیری ملی گرایی مصرفی(CETSCALE )……………………………………………………………71

۲-۸- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۷۵

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

۳-۱- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰

۳-۲-  روش تحقیق  …………………………………………………………………………………………………. ………………۸۰

۳-۳- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………….۸۰

۳-۴- نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………..۸۱

۳-۵ – متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۸۲

۳-۶- روشهای جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………………..۸۲

۳-۷- ابزار سنجش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………۸۳

۳- ۸ – نحوه امتیاز بندی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………۸۴

۳- ۹ –  روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………۸۵

۳-۱۰- تعیین پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………….۸۵

۳-۱۱- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………..۸۶

 فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه   ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

۴-۲- آمار توصیفی  …………………………………………………………………………………………………………………..۹۰

۴-۲-۱- جنسیت  ………………………………………………………………………………………………………………………۹۰

۴-۲-۲- تحصیلات  ………………………………………………………………………………………………………………….۹۱

۴-۲-۳-  سن…………………………………………………………………………………………………………………………….۹۲

۴-۲-۴- وضعیت تأهل و تجرد……………………………………………………………………………………………………..۹۳

۴-۲-۵- درآمد ماهیانه………………………………………………………………………………………………………………..۹۴

۴-۲-۶- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….۹۵

۴-۳- نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده ها……………………………………………………………………………………۹۵

۴-۳-۱- آزمون کالموگروف-اسمیرنوف……………………………………………………………………………………….۹۵

۴-۳-۲- آزمون رگرسیون……………………………………………………………………………………………………………۹۶

۴-۳-۳- آزمون  همیستگی فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………..۱۰۲

۴-۳-۲-۱- فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲

۴-۳-۲-۲- فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

۴-۳-۲-۳- فرضیه سوم………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴

۴-۳-۲-۴- فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………………………۱۰۵

۴-۳-۲-۵- فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

۴-۳-۲-۶- فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷

۴-۴- سایر یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹

۴-۴-۱-آزمون   T  دو جامعه مستقل و  U من- ویتنی……………………………………………………………………..۱۰۹

۴-۴-۲- آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- نتایج حاصل از یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………….۱۲۲

۵-۱-۱- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی…………………………………………………………………………..  ۱۲۲

۵-۱-۲- بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف…………………………………………….۱۲۳

۵-۱-۳- بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق    ……………………………………………………. ۱۲۳

۵-۱-۳-۱- نتایج حاصل از فرضیه اول………………………………………………………………………………………… ۱۲۳

۵-۱-۳-۲- نتایج حاصل از فرضیه دوم………………………………………………………………………………………… ۱۲۴

۵-۱-۳-۳- نتایج حاصل از فرضیه سوم……………………………………………………………………………………….. ۱۲۴

۵-۱-۳-۴- نتایج حاصل از فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………..۱۲۵

۵-۱-۳-۵- نتایج حاصل از فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………….۱۲۶

۵-۱-۳-۱- نتایج حاصل از فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………۱۲۷

۵-۱-۴- نتایج آزمون رگرسیون ………………………………………………………………………………………………..۱۲۸

۵-۱-۴- بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون های T دو جامعه مستقل و Uمن- ویتنی………………………..۱۲۹

۵-۱-۵-  بحث درباره‏ی نتایج حاصل از آزمون فریدمن………………………………………………………………… ۱۳۰

۵-۲- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۰

۵-۲-۱- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتایج به دست آمده از تحقیق…………………………………………………۱۳۱

۵-۲-۱-۱- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه اول………………………………………………………………۱۳۱

۵-۲-۱-۲- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه دوم…………………………………………………………….. ۱۳۱

۵-۲-۱-۳- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه سوم……………………………………………………………..۱۳۱

۵-۲-۱-۴- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه چهارم…………………………………………………………..۱۳۱

۵-۲-۱-۵- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه پنجم…………………………………………………………….۱۳۲

۵-۲-۱-۶- پیشنهادهای کاربردی مبتنی بر نتیجه فرضیه اصلی………………………………………………………….. ۱۳۲

۵-۳- ارائه پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………۱۳۳

۵-۴- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ….۱۳۳

  منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………. .۱۳۵

پیوست: پرسشنامه ها……………………………………………………………………………………………………………… …۱۵۳

چکیده

تحقیق حاضر تحت عنوان شناسایی عوامل مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان خودرو در استان قم انجام گرفته است . هدف از انجام آن، شناسایی عوامل اجتماعی روانشناختی ملی گرایی مصرفی و مشخص کردن رابطه این عوامل  با  ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان خودرو می باشد. به منظور سنجش ملی گرایی مصرفی ازمقیاس CETSCALE ( شیمپ و شارما،۱۹۸۷) و همچنین پرسشنامه حسین زاده سادیانی (۱۳۸۶) استفاده گردید.

روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی و از شاخه همبستگی است و به روش پیمایشی انجام شده است. از ابزار پرسشنامه دارای روایی و پایایی مناسب، برای گردآوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق استفاده شد. از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای دسترسی به اعضای نمونه استفاده بعمل آمد.

بر اساس نتایج آزمون رگرسیون مؤلفه های « وطن پرستی»، « پذیرش فرهنگی »، « جهان گرایی »، « تجمل گرایی »و « تهدید ادراک شده اقتصادی »  بر «ملی گرایی مصرفی » تاثیر دارند .

از آزمون همبستگی برای آزمون فرضیه های تحقیق بهره برداری شد، نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن حاکی از وجود همبستگی بین عوامل اجتماعی روانشناختی ملی گرایی مصرفی با ملی گرایی مصرفی بود. در سطح اطمینان ۹۵ درصد، فرضیه اصلی و هر ۵ فرضیه ، تأیید شدند. مؤلفه وطن پرستی، جهان گرایی و تهدید ادراک شده اقتصادی دارای همبستگی مثبت و مولفه پذیرش فرهنگی و تجمل گرایی دارای همبستگی منفی هستند. 

واژگان کلیدی :

ملی گرایی مصرفی ، وطن پرستی، جهان گرایی ،تهدید ادراک شده اقتصادی ، پذیرش فرهنگی، تجمل گرایی ، مصرف کنندگان خودرو استان قم

  ۱-۱- مقدمه

از آنجایی که مصرف کالاهای داخلی هر کشوری نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه صنایع داخلی آن کشور داشته و بر متغیرهای کلان اقتصادی نیز تأثیر گذار می باشد ، حمایت از تولید و مصرف کالاهای داخلی همواره در اولویت سیاست گذاری های اقتصادی و بازرگانی کشور قرار داشته است . در زمینه حمایت از مصرف کالاهای داخلی، اقداماتی نظیر تشویق هموطنان به مصرف کالای داخلی، اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی و ملزم نمودن سازمان های دولتی به تأمین مایحتاج خود از تولیدات داخلی در چند سال اخیر رواج یافته است.

۱-۲- بیان مسأله   

یکی از مباحث مطرح در اقتصاد و بازرگانی « ملی گرایی » می باشد و به نظر می رسد که مردم ایران از گرایشات ملی گرایانه و متعاقبا  « ملی گرایی مصرفی » بالایی برخوردارند و این گرایشات ملی گرایانه می تواند به عنوان مزیت رقابتی برای محصولات داخلی در برابر محصولات خارجی بشمار آید.

اما علی رغم ترغیب به مصرف کالاهای داخلی و حمایت از تولیدات داخلی به طرق مختلف مانند محدود نمودن ورود کالاهای خارجی و طرح موضوعاتی مانند محصول ملی (بعنوان مثال خودرو ملی )، گرایش زیادی به کالاهای و خارجی حتی تأمین آنها بصورت قاچاق مشاهده می گردد. بنابراین آگاهی از میزان ملی گرایی مصرفی و سنجش آن بصورت علمی ضروری به نظر می رسد.

لذا در این تحقیق بررسی عوامل موثر بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان قمی بعنوان یکی از شهرهای ایران و تعیین متغیرهای تاثیر گذار بر این گرایش و نیز تأثیر این گرایش بر ارزیابی محصولات داخلی و خارجی می باشیم تا با آگاهی از میزان تمایل مصرف کنندگان به چشم پوشی از مطلوبیت مصرف کالاهای خارجی به خاطر گرایشات ملی گرایانه ، دولت در برنامه ریزی های خود جهت حمایت از تولیدات داخل ، مبارزه با کالاهای قاچاق ، نظارت بر واردات و حتی در صورت تحریم تجاری ایران از جانب سایر کشورها،  تاثیر این عامل را مد نظر داشته باشد و تولید کنندگان ایرانی نیز از میزان حمایت مصرف کنندگان ایرانی از کالاهای داخلی و بعبارت دیگر مزیت داخلی بودن محصولات تولیدی خود نسبت به محصولات رقبای خارجی خود آگاهی داشته و در برنامه ریزی های خود لحاظ نمایند.

این تحقیق در نظر دارد میزان ملی گرایی مصرفی در میان مصرف کنندگان استان قم را اندازه گیری نموده و تأثیر متغیر های اجتماعی روانشناختی بر ملی گرایی مصرفی و درنهایت تأثیر ملی گرا یی مصرفی بر ارزیابی کالاهای داخلی و خارجی در طبقات مختلف کالایی را مورد بررسی قرار دهد.

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

 • رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری منوط به افزایش تولید و آن نیز به نوبه خود به زنجیره مصرف مربوط است . بر این اساس بازار مصرف هر کشوری می تواند نقش موثری در ارتقای تولید آن کشور ایفا نماید . بدین منظور آگاهی از میزان تمایل به مصرف کالاهای داخلی و شناسایی عوامل افزاینده و یا کاهنده این تمایل می تواند برای بنگاههای داخلی در رقابت با شرکتهای بین المللی بسیار موثر باشد تا بتوانند از این تمایل به عنوان مزیتی رقابتی در بازار کشور ایران به نفع خود استفاده نمایند.
 • با مطرح شدن عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و آزاد سازی واردات کالاهای خارجی، شرکتهای ایرانی می توانند با آگاهی از میزان ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان ایرانی ، به تولید کالاهایی که ملی گرایی مصرفی بیشتری نسبت به آنها وج ود دارد ، اقدام نموده و خود را برای رقابت تنگاتنگ با کالاهای خارجی در حوزه هایی که گرایش ملی گرایانه کمتری وجود دارد، آماده نمایند.
 • با مشخص شدن میزان ملی گرایی مصرفی و میزان تمایل و یا عدم تمایل به محصولاتی که با نام ملی عرضه می شوند، دولت در سیاستگذاری های خود در زمینه حمایت و یا عدم حمایت از این محصولات بهتر می تواند تصمیم گیری نماید.
 • با تحریم تجاری ایران در محافل سیاسی و اقتصادی  و نیز در هنگام تحریم مصرف کالاهای خارجی و یا تعلیق روابط تجاری با برخی از کشورها که هرازگاهی بدنبال بروز تنش های سیاسی و یا مذهبی از طرف ایران اعمال می گردد ، آگاهی از میزان تمایل و رضایت مصرف کنندگان از این تحریم ها و چشم پوشی آنها از مطلوبیت کالاهای خارجی و اعمال آنها در تصمیم گیری های سیاسی ضروری به نظر می رسد.
 • طبق بیانات مقام معظم رهبری که سال گذشته را به نام سال تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بیان نمودند ، با بهره گرفتن از تمایلات ملی گرایانه مصرفی و افزایش آنها می توان از این عامل در جهت کاهش قاچاق کالا به کشور استفاده نمود.

۱-۴- اهداف تحقیق

 • هدف اصلی

شناسایی رابطه بین عوامل اجتماعی روانشناختی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

 • اهداف فرعی

شناسایی تاثیر وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیر تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

شناسایی تاثیرتهدید ادراک شده اقتصادی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم

۱-۵- سئوال های تحقیق

 • سئوال اصلی تحقیق

عوامل اجتماعی روانشناختی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر است؟

 • سئوال های فرعی تحقیق

وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر است؟

پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر است؟

جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر است؟

تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر است؟

تهدید ادراک شده اقتصادی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر است؟

۱-۶- فرضیه های تحقیق

 • فرضیه اصلی تحقیق

عوامل اجتماعی روانشناختی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر است.

 • فرضیه های فرعی تحقیق

وطن پرستی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر است.

پذیرش فرهنگی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر است.

جهان گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر است.

تجمل گرایی بر ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر است.

تهدید ادراک شده اقتصادی و ملی گرایی مصرفی مصرف کنندگان خودرو در استان قم موثر است.

۱-۷- متغیرهای تحقیق

متغیرهای تحقیق عبارتند از:

متغیر مورد بررسی مولفه ی مورد بررسی
متغیر مستقل

(عوامل اجتماعی روانشناختی)

وطن پرستی
پذیرش فرهنگی
جهان گرایی
تجمل گرایی
تهدید ادراک شده اقتصادی
متغیروابسته

(ملی گرایی مصرفی)

ملی گرایی مصرفی

جدول۱-۱: متغیرهای تحقیق

۱-۸- مدل تحلیلی تحقیق

شکل ۱-۱: مدل تحلیلی تحقیق

۱-۹- قلمرو تحقیق

۱-۹-۱ –  قلمرو موضوعی

آنچه که در این تحقیق به عنوان محور اصلی مطرح است، شناسایی عوامل اجتماعی روانشناختی مؤثر بر ملی گرایی مصرفی از دیدگاه مصرف کنندگان است . بر این اساس ، مباحث مربوط به ملی گرایی مصرفی و عوامل اجتماعی روانشناختی موثر آن شامل وطن پرستی ، پذیرش فرهنگی ، جهان گرایی ،تجمل گرایی ،تهدید ادراک شده اقتصادی، قلمرو موضوعی این تحقیق را تشکیل می دهند.

۱-۹-۲ –  قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق، مصرف کنندگان خودرو در استان قم می باشد.

۱-۹-۳ -قلمرو زمانی

 قلمرو زمانی بین بهمن۱۳۹۱ تا  شهریور ۱۳۹۲ می باشد.

۱-۱۰- تعریف واژگان کلیدی تحقیق

ملی گرایی مصرفی : میزان اعتفاد مصرف کنندگان یک کشور به مصرف کالاهای ساخت آن کشور و ترجیح کالاهای داخلی بر کالاهای تولید شده توسط سایر کشورها می باشد.

پذیرش فرهنگی : به آگاهی، درک و علاقه برای پذیرش سایر فرهنگ ها اشاره دارد و به میزان باز بودن فرهنگ ، تمایل به تعامل با مردم سایر کشورها و فرهنگ ها، آشنایی با آداب و رسوم آنها و نیز تجربه نمودن غذا، لباس و کالاهای ساخت آنها بستگی دارد.

تهدید اقتصادی ادارک شده : تهدید اقتصادی بر تهدید ادرک شده ای که کارگران صنایع داخلی در معرض آن هستند، دلالت دارد . این تهدید شامل نگرانی کاهش درآمد، از دست دادن شغل خود و یا نزدیکان و سایر هموطنان در اثر واردات و خرید محصولات خارجی می باشد.

تجمل گرایی مصرفی : به تمایل مصرف کنندگان جهت ابراز توانایی خود در خرید کالاهای لوکس و گران قیمت اشاره دارد تا بدین وسیله دیگران را با توانایشان برای پرداخت قیمت های بالا بخصوص برای محصولات پرستیژی تحت تاثیر قرار بدهند.

جهانگرایی( جهان اندیشی ): برخورداری از نگرش جهانی به مسایل انسانی ، اهمیت دادن به کل جامعه بشری بجای تأکید بر ملیتی خاص ، علاقه به تفاهم جهانی و همدلی با سایر جوامع می باشد.

 
فصل دوم

مبانی نظری

 

 

۲-۱- مقدمه

با شروع هزاره سوم، جهان در حال مشاهده اوج گیری دو جریان متضاد می باشد : ملی گرایی و جهانی شدن (اکونومسیت، ۱۹۹۹ ). در حالیکه در عصر شدت گرفتن هوشیاری جهانی، لزومی به صحبت  درباره ملی گرایی احساس نمی شود، اما ملی گرایی در کشورهای مختلفی در حال افزایش است و بصورت یکی از چالش هایی تبدیل شده است که جهانی شدن با آن مواجه است (اسمیت، ۱۹۹۲ ). در تلاش جهت برطرف نمودن تناقض تجدید حیات ملی گرایی در عصر جهانی شدن اقتصاد، اسمیت ( ۱۹۹۵) بیان می نماید، دولت های ملی[۱] به عنوان موضوع مورد علاقه در جهان مدرن باقی مانده اند. زیرا یک حافظه ملی محور اصلی هویت است . در واقع نیاز به هویت مستقل است که سبب بروز احساسات ملی گرایانه می شود. در واکنش به احساس ناامنی در برابر جهانی شدن، علاقه به دولت – ملت ها در حال افزایش است . این موضوع می تواند توضیحی در بیان علت شکست جهانی شدن در تضعیف ملی گرایی در بعد اقتصادی، یعنی ملی گرایی اقتصادی باشد (نایار،  ۱۹۹۷ ).

ملی گرایی اقتصادی مفهومی است که با دو بعد مرتبط است. بعد اول سیاست های دولتی (برای مثال، حمایت گرایی و محدود نمودن سرمایه گذاری خارجی) و بعد دوم رفتارهای جمعی و فردی است که سیاست های دولتی مداخله کمتری در آن دارند. بعبارت دیگر محدودیت های اعمال شده قانونی، تنها موانع تجاری نیستند؛ بلکه خواسته مصرف کنندگان هم می تواند محدودیت هایی را تحمیل نماید. هرچند دلایل متفاوتی مانند ارزان بودن، با کیفت بودن، در دسترس بودن و یا ترس از عدم دریافت ساده خدمات پس از فروش و قطعات یدکی کالاهای وارداتی، جهت ترجیح محصولات تولید داخل ممکن است وجود داشته باشد، اما ترجیح مصرف کالاهای داخلی ممکن است بیشتر ناشی از گرایشات ملی گرایانه آنان باشد.

در تحقیق حاضر که به بررسی ترجیح مصرف کالاهای داخلی به دلیل گرایشات ملی گرایانه مصرف کنندگان، در سطح رفتار فردی آنان و بویژه از جنبه اجتماعی– روانشناختی[۲]  می پردازد، قبل مورد توجه قرار گیرد. « ملی گرایی » باید مفهوم کلی تر ،« ملی گرایی مصرفی » از پرداختن به موضوع یک حوزه تخصصی و زیر مجموعه از « ملی گرایی مصرفی » این بدان دلیل است که ، مفهوم و نیز « ملی گرایی مصرفی » می باشد. همچنین مطالعاتی که در مورد عوامل تأثیرگذار بر « ملی گرایی » مطالعات تطبیقی بین المللی، همگی از ادبیات ملی گرایی و مفاهیم مرتبط با آن، استفاده نموده اند.

ملی گرایی یکی از مهمترین پدیده های سیاسی در تاریخ جهان می باشد. این پدیده که در قرن لقب گرفته بود ، دو چهره متضاد را از خود نشان داده است : آن گاه که « بمب سیاسی قرن » بیستم ناسیونالیسم به صورت خط مشی رسمی دولتها درمی آید و موجب نفاق و جنگ بین ملتها می شود، مرامی منفور، و هنگامی که وسیله وحدت و رهایی ملتها از اسارت و استعمار می گردد، مرامی مطلوب خوانده شده است.

واقعیت این است که هر ملتی با پایتخت، مجلس ملی، پول ملی، سرود ملی، پرچم ملی، برپایی جشنواره ها، اعیاد و تعطیلات ملی، جشن های یادبود برای کشته شدگان در جنگ، رژه های نظامی و سوگند های ملی و همچنین تأسیس دانشگاه های ملی، موزه ها و کتابخانه های ملی، بناهای یادبود ملی و یادمان های جنگ، سعی در ابراز هویت ملی خویش دارد و فقدان چنین نماد هایی را نشانه ضعف ملی می دانند. چندان اهمیتی ندارد که تفاوت های میان بسیاری از پرچم ها کم به نظر می رسد و حتی اشعار و سرودهای ملی مضامین محدود و مشابهی را بیان می کنند. آنچه مهم است تأثیر و نفوذ معانی ای است که توسط چنین نشانه هایی به ذهن اعضای ملت تداعی شده و باعث همگرایی بیشتر آنان و تمایز با سایر ملل می شود.

تعداد صفحه :۱۵۸

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***