دانلود پایان نامه ارشد رشته شیمی : مطالعه تئوری مکانیسم وسینتیک واکنشهای گوگرد(۳P)با متان و اتان

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

مطالعه تئوری مکانیسم وسینتیک واکنشهای گوگرد(۳P)با متان و اتان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

۳-۲- تئوری حالت گذار قراردادی[۱]

 

متداول است که نظریه حالت گذار را با فرض یک شبه تعادل بین گونه های حالت گذار و واکنشگرها به دست آورد. این روش بر فرض دوم فهرست شده متمرکز می شود. فرض کنید که واکنش بنیادی زیر را داریم:

(۳-۱)                                                                                  A + B → X → C

 

که  X حالت گذار، A و B واکنشگرها و C محصول است. همچنین فرض کنید که این امکان وجود دارد که ناحیه کوچکی را در بالای سد انرژی پتانسیل تعریف کنیم به طوری که تمام سیستمهایی که از سمت چپ وارد می شوند بدون برگشت به عقب با عبور از سد به محصول تبدیل می شوند، و به طور مشابه تمام محصولاتی که از سمت راست از سد عبور می کنند باید به واکنش دهنده ها تبدیل شوند. این ناحیه کوچک اغلب سطح تقسیم کننده نامیده می شود و عمود بر مسیر واکنش است. دو سطح تقسیم کننده موازی را در نظر می گیریم که به فاصله بسیار کوچک δ از یکدیگر قرار دارند شکل (۳-۱) طبق تعریف سیستم های داخلاین فاصله کوچک حالت گذار هستند،به سمت راست محصولات به سمت چپ واکنش دهنده ها می باشند. در نتیجه برای سیستمی که در آن واکنش دهنده ها در حال تعادل با محصولات هستند، دو نوع حالت گذار وجود دارد،حالت گذاری که از سمت واکنشگرها به محصولات حرکت می کنند و حالات گذاری که در جهت مخالف از محصولات به واکنشگرها حرکت می کنند. ما غلظت این ها را با Nf و Nb نشان می دهیم که f وb  به ترتیب به معنی رفت و برگشت هستند. در لحظه تعادل، سرعت واکنش رفت باید مشابه واکنش برگشت باشد، در نتیجه، غلظت حالت گذاری که به سمت محصولات حرکت می کنند و حالت گذاری که به سمت واکنش دهنده ها حرکت می کنند مساوی می باشد، بنابراین:

(۳-۲)                                                                Nb+ N= N= K[A][B]

 

حال اگر به طور ناگهانی تمام محصولات از تعادل خارج شوند، یعنی، اگر:

(۳-۳)                                                                                             Nb=0

 

در این صورت، این نتیجه به دست می آید که غلظت حالات گذاری که به سمت جلو حرکت می کنند مشابه هنگامی است که تعادل کامل داریم، بنابراین:

(۳-۴)                                                                           Nf = K[A][B]/2

 

این فرض” شبه تعادل” نظریه حالت گذار است.

 

شکل ۳-۱- نمودار مختصه ی واکنش

 

به منظور محاسبه سرعت نهایی واکنش، سرعت واکنش که با آن سرعت، حالات گذار از سد به سمت محصولات عبور می کنند مورد نیاز است؛

(۳-۵)

 

تعداد حالات گذار به ازای واحد حجم که دارای سرعت بین v و v + dv در یک جهت هستند توسط  نشان داده می شوند. زمان متوسط  برای این که حالات گذار  از سد عبور کنند معادل با ضخامت  سطح تقسیم کننده تقسیم بر سرعت متوسط  است که با آن حالات گذار سطح تقسیم کننده را به طور افقی قطع می کنند؛ یعنی:

(۳-۶)

بنابراین:

(۳-۷)

 

طبق معادله (۳-۴)، تعداد حالات گذاری که از سطح تقسیم کننده در جهت محصولات عبور می کنند برابر است با نصف تعداد کل  حالات گذار، یعنی:

(۳-۸)

 

بنابراین، تعداد حالات گذاری که از سد در واحد حجم در واحد زمان عبور می کنند برابر است با:

(۳-۹)

 

با این فرض که یک توزیع تعادلی سرعت وجود دارد، سرعت متوسط حالت گذاری که در یک جهت حرکت می کند، به عنوان مثال در جهت رفت برابر است با:

[۱]Conventional transition state theory

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

مطالعه تئوری مکانیسم وسینتیک واکنشهای گوگرد(۳P)با متان و اتان

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 مطالعه تئوری مکانیسم وسینتیک واکنشهای گوگرد(۳P)با متان و اتان