دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان :   جعل رایانه ای در حقوق ایران

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایا ن نامه کارشناسی ارشد در رشته جزا و جرم شناسی

جعل رایانه ای در حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر فضل الله فروغی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

از جرائم مهمی که در پی توسعه و پیشرفت روزافزون روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… به وجود آمده و روزبه روز، پیچیدگی، ظرافت و اهمیت آن بیشتر می شود، «جعل» می باشد که از جرائم مهم و مخل به امنیت و آسایش عمومی بشمار می رود. امروزه در نظام قانونگذاری کیفری ایران با دو نوع بزه جعل روبه رو هستیم؛ یکی جعل سنتی (کلاسیک) و دیگری جعل رایانه ای می باشد. جعل رایانه ای همانند سایر جرایم رایانه ای زاییده انقلاب فن آوری اطلاعات و در واقع به منصه ظهور رسیدن رایانه و فضای سایبر می باشد. اگر چه در جعل سنتی ممکن است با بهره گرفتن از رایانه موجبات تحقق این بزه فراهم گردد ولی مراد از استفاده از رایانه در بزه جعل رایانه ای در واقع جعل داده های رایانه ای و ورود در فضای مجازی می باشد. علیهذا در ظاهر امر ممکن است تصور گردد که بین جعل رایانه ای و جعل سنتی تفاوتی وجود ندارد و در ماهیت آنها تفاوتی وجود ندارد و هر دو یک هدف را تأمین می نماید ولی تفاوت عمده ای که بین این دو بزه علی الخصوص در بحث عنصر مادی آنها وجود داشته و همچنین ویژگیهایی که خاص جرایم رایانه ای و من جمله جعل رایانه ای می باشد، ضرورت جرم انگاری بزه جعل رایانه ای را در نظام تقنینی ایران ایجاب نموده است. علیهذا به لحاظ نوظهور بودن بزه جعل رایانه ای در نظام حقوقی ایران لازم است که این جرم همانند سایر جرایم دیگر مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و با ورود در این مقوله و آوردن عناصر متشکله این بزه در این کار تحقیقی پی به اهمیت این جرم انگاری در نظام حقوقی ایران خواهیم برد.

واژگان کلیدی: جرائم رایانه ای، جعل رایانه ای، جعل سنتی، فضای سایبر، رایانه.

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

مقدمه …………………………………. ۱

فصل اول: کلیات  

مبحث اول: تعاریف و مفاهیم ……………… ۱۳

گفتار اول: جعل و تزویر سنتی (کلاسیک) ……. ۱۴

گفتار دوم: جرم کامپیوتری(جرم رایانه ای) … ۱۵

۱-سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ……………………………………………………………………….. ۱۶

۲-کمیته اروپایی مسائل جنایی در شورای اروپا ۱۶

گفتار سوم: رایانه، اینترنت، فضای سایبر …. ۱۸

۱- رایانه ………………………….. ۱۸

۲- اینترنت …………………………. ۱۹

۳- فضای سایبر ………………………. ۲۰

گفتار چهارم: جعل رایانه ای  ……………. ۲۱

مبحث دوم: سیر تحول تاریخی جعل رایانه ای ….. ۲۳

گفتار اول: پیشینه تاریخی جعل رایانه ای در نظام حقوق بین الملل یا در اسناد

بین الملل…………………………….. ۲۵

۱- سازمان همکاری و توسعه(OECD) ………. 25

۲- سازمان ملل متحد ………………….. ۲۶

عنوان                                       صفحه

۳- شورای اروپا ……………………… ۲۷

۴-کنوانسیون جرایم سایبر ……………… ۲۹

۵- پروتکل الحاقی به کنوانسیون جرائم سایبر در خصوص جرم انگاری اعمال نژادپرستانه

و ضدبیگانه …………………………. ۲۹

۶- انجمن بین المللی حقوق جزا ………….. ۲۹

۷- سازمان پلیس بین المللی (اینترپول) …… ۳۰

گفتار دوم: پیشینه تاریخی جعل رایانه ای در حقوق جزای ایران   ۳۱

مبحث سوم: مبانی جرم انگاری جعل رایانه ای ….. ۳۵

مبحث چهارم: تمایز جعل رایانه ای با عناوین مشابه     ۳۸

فصل دوم: شرح و تحلیل عناصر متشکله بزه جعل رایانه ای

مبحث اول: رکن قانونی جرم جعل رایانه ای …… ۴۵

مبحث دوم: رکن مادی جرم جعل رایانه ای …….. ۴۸

گفتار اول: نحوه و شرایط رفتار مرتکب  …… ۴۹

الف- رفتار مرتکب در ماده ۶ قانون جرائم رایانه ای  ۴۹

۱- ایجاد کردن داده ها ……………….. ۵۰

۲- تغییر دادن داده ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در

سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها ۵۰

۳- وارد کردن داده ها ………………… ۵۱

ب- رفتار مرتکب در ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح    ۵۲

۱- تغییر دادن اطلاعات ……………….. ۵۲

۲- حذف کردن اطلاعات …………………. ۵۳

۳- الحاق ………………………….. ۵۳

عنوان                                       صفحه

۴- تقدیم یا تأخر تاریخ نسبت به تاریخ حقیقی ۵۳

ج- رفتار مرتکب در ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی     ۵۴

۱- ورود یا تغییر، محو و توقف داده پیام… ۵۴

۲- مداخله در پردازش داده پیام و سیستم رایانه ای  ۵۵

۳- استفاده از وسایل کاربردی سیستم رمزنگاری تولید امضاء- مثل کلید اختصاصی

بدون مجوز امضاء کننده……………….. ۵۵

۴- تولید امضاء فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی ……………………………………… ۵۶

۵- عدم انطباق وسایل کاربردی سیستم های رمزنگاری تولید امضاء به نام دارنده در

فهرست مزبور………………………… ۵۷

۶- اخذ گواهی صحت و اصالت امضای الکترونیکی به طرق مجعول  ۵۷

د- رفتار مرتکب در ماده ۷ کنوانسیون جرایم سایبر   ۵۹

۱- وارد کردن داده های رایانه ای………… ۵۹

۲- حذف کردن داده های رایانه ای ………… ۶۰

۳- تغییر دادن داده های رایانه ای ………. ۶۰

۴- متوقف کردن داده های رایانه ای ………. ۶۰

ه- شرایط رفتار مجرمانه جعل رایانه ای …… ۶۱

۱- قابلیت اضرار ……………………. ۶۱

۲- برخلاف واقعیت بودن………………… ۶۲

گفتار دوم: موضوع جرم …………………. ۶۳

الف- موضوع جرم در ماده ۶ قانون جرائم رایانه ای    ۶۴

۱- داده های قابل استناد………………. ۶۴

۲- داده ها و علائم موجود در کارتهای حافظه . ۶۶

۳- داده ها و علائم قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی و تراشه ها …………………………….. ۶۸

ب- موضوع جرم در ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح ۷۰

عنوان                                       صفحه

ج- موضوع جرم در ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی   ۷۲

د- موضوع جرم در ماده ۷ کنوانسیون جرایم سایبر     ۷۵

گفتار سوم: وسیله ارتکاب جرم …………… ۷۶

گفتار چهارم: نتیجه حاصل از جرم…………. ۷۷

گفتار پنجم: مرتکب جرم و خصوصیت مرتکب …… ۷۹

مبحث سوم: رکن معنوی جرم جعل رایانه ای ……. ۸۱

فصل سوم: مسئوولیت کیفری ، مجازات و آیین دادرسی در قبال بزه جعل رایانه ای

مبحث اول: مسئوولیت کیفری در جعل رایانه ای … ۸۶

گفتار اول: بررسی توصیفی مسئوولیت کیفری در فضای سایبر و جعل رایانه ای ……………………………… ۸۷

گفتار دوم: مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی در جعل رایانه ای ۹۰

مبحث دوم: مجازات در جعل رایانه ای ……….. ۹۳

گفتار اول: بررسی توصیفی مجازات های موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانه ای ………………………….. ۹۴

گفتار دوم: بررسی انتقادی مجازاتهای موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانه ای ………………………….. ۹۹

الف- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانه ای در قانون جرایم رایانه ای……………………………………. ۹۱۰۰

ب- بررسی انتقادی مجارات جعل رایانه ای در قانون تجارت الکترونیکی …………………………………….. ۱۰۲

ج- بررسی انتقادی مجازات جعل رایانه ای در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح………………………….. ۱۰۳

مبحث سوم: آیین دادرسی در جعل رایانه ای…… ۱۰۴

گفتار اول: فرآیند دادرسی در بزه جعل رایانه ای ۱۰۴

۱- تعقیب و رسیدگی در جعل رایانه ای ……. ۱۰۵

۲- کشف جرم در دادرسی کیفری جعل رایانه ای . ۱۰۷

۳- تفتیش و ضبط داده ها در بزه جعل رایانه ای ۱۱۰

گفتار دوم: بررسی صلاحیت کیفری در جعل رایانه ای ۱۱۲

عنوان                                       صفحه

الف- صلاحیت کیفری جعل رایانه ای در فضای بین المللی ۱۱۲

۱- محل ارتکاب جرم …………………. ۱۱۳

۲- تابعیت…………………………. ۱۱۵

۳- حمایت از امنیت و منافع ملی ………. ۱۱۶

۴- اجماع جهانی ……………………. ۱۱۷

ب- صلاحیت کیفری جعل رایانه ای در محاکم کیفری داخلی     ۱۱۹

۱- صلاحیت محلی……………………… ۱۱۹

۲- صلاحیت ذاتی …………………….. ۱۱۹

گفتار سوم: ادله الکترونیکی در بزه جعل رایانه ای    ۱۲۱

نتیجه گیری  …………………………… ۱۲۶

فهرست منابع…………………………… ۱۳۱

الف- طرح بحث و اهمیت موضوع

اصولاً هر پدیده اجتماعی به دلیل فرایند تأثیر و تأثر در جامعه تابع یک سری قوانین و مقررات حقوقی است. رایانه به عنوان یکی از اجزای لاینفک اجتماعی در عصـر حاضـر از ایــن اصـل پیـروی می کند. لذا به لحاظ این امر که تعیین عناوین مجرمانه در حیطه مسئولین قانونگذاری می باشد، تخطی کاربران آن در رعایت قوانین منجر به ظهور جرم می گردد، چرا که رایانه از یکسو می تواند ابزار وقوع جرم واقع شود و از سوی دیگر نقش محیط اعمال جرم را ایفاء می کند. به دلیل گستردگی حضور رایانه در بسیاری از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی، جــرائم آن نیز در حـوزه هـای مختلف حقـوقی مطـرح می گردد. از جمله: حقوق تجارت، حقوق مالکیت، حقوق بین الملل، حقوق فن آوری و تکنولوژی ارتباطات.

تفاوت های اساسی بین جرائم رایانه ای رایج در کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته ناشی از روش استفاده از این ابزار است. در کشورهای توسعه یافته، رایانه از یک وسیله برای سرعت در انجام کار پا را فراتر نهاده و تبدیل به یک دریچه شده است. دریچه ای برای ورود به فضای بی انتها که علاوه بر امور تخصصی، حتی بسیاری از کارهای شخصی مهم در آن فضا صورت می گیرد، بنابراین بعد محیطی رایانه در بروز جرایم در این کشورها بیشتر است، کافی است به آمار جرایم اینترنتی مراجعه کنید تا متوجه بشوید که بیشترین درصد این جرائم در کشورهای توسعه یافته رخ می دهد.

در مقابل در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بعد ابزاری رایانه در بروز جرایم نمود بیشتری پیدا می کند. مثلاً تکثیر سی دی های غیرمجاز و یا شکستن قفل نرم افزارها و تکثیر آنها بدون کسب اجازه اولیه از پدیدآورندگان آن نرم افزار از جمله جرائم مهمی که در پی توسعه و پیشرفت روزافزون روابط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و … به وجود آمد و روزبه روز پیچیدگی، ظرافت و اهمیت آن بیشتر می شود.

جعل و در پی آن استفاده از اسناد و نوشتجات مجعول و مزور می باشد که از جرایم مهم و مخل امنیت و آسایش عمومی به شمار می رود. با فراگیر شدن استفاده از رایانه و نرم افزارهای رایانه ای در عرصه مختلف زندگی، حافظه رایانه ها و نرم افزارها جایگزین سند و نوشته سنتی می شود و در سطح گــسترده ای برای بیان و اعلام اراده از رایانه استفاده خواهد شد.

بدنبال تصویب قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۸۲ و قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۸۲ و قانون جرائم رایانه ای در تاریخ ۲۰/۳/۸۸ و جرم انگاری جعل رایانه ای در قوانین مزبور به موجب ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی و ماده ۶ قانون جرائم رایانه ای به نظر می رسد عنوان جزایی نوظهوری پا به عرصه نظام حقوقی ایران گذاشته است که نیازمند تحلیل و بررسی می باشد.

ب- سئوالات تحقیق

پایان نامه مزبور درصدد پاسخ به چندین سئوال مهم خواهد بود که عبارتند از:

۱- با توجه به ورود عنوان جزایی جعل رایانه ای در نظام حقوقـی ایـران، عنـاصـر متشکله این بزه چـه می باشد؟ و چه تفاوتهایی با عناوین مشابه من جمله جعل سنتی دارد؟

٢- آیا مواد قانونی در نظر گرفته راجع به جعل رایانه ای در این قانون تمام مشکلات و خلاءهای قانونی مربوط به جرم جعل و ملحقات آن در فضای سایبری را پوشش می دهد یا خیر؟ و به تعبیری آیا قانون مزبور در این راستا جامع و مانع می باشد یا خیر؟

۳- باتوجه به تصویب قانون جرایم رایانه ای و جرم انگاری جعل رایانه ای، آیا خلاء قانونی در این زمینه وجود داشته که منتهی به تصویب این قانون شده است؟ به عبارت دیگر آیا با قوانین موجود در زمینه جعل سنتی، ضرورتی به تصویب این قانون در مورد جعل رایانه ای بوده است یا خیر؟
ج-فرضیات تحقیق

۱- با عنایت به ضرورت تفسیر مضیق قوانین جزایی و تفسیر به نفع متهم در قوانین غیر مفید به حال متهم و از طرفی از جهت فنی بودن انجام عملیات مجرمانه من جمله جعل و مشکلات خاصی که در نتیجه سوءاستفاده از رایانه ممکن است برای جامعه و افراد به وجود آید در برخورد با بزه جعل رایانه ای نمی توانستیم از قوانین موجود راجع به جعل سنتی بهره بجوییم و لذا مهمترین عامل جهت جرم انگاری جعل رایانه ای و تصویب قانون مربوطه همین امر می باشد.

٢- قانون مصوب برای جعل رایانه ای در واقع جوابگوی خلاءهای قانونی راجع به این بزه نمی باشد چه آنکه مواد مربوط به جعل رایانه ای به صورت کلی بیان شده است و آنگونه که در جعل سنتی وجود دارد هیچگونه تفکیکی بین جعل رایانه ای رسمی و عادی و یا جعل مادی و مفادی وجود ندارد و این مهمترین ایراد به قانون جرائم رایانه ای می باشد.

۳- با فراگیر شدن استفاده از رایانه و نرم افزارهای رایانه ای در عرصه های مختلف زندگی، حافظه رایانه ها و نرم افزارها جایگزین سند و نوشته سنتی که موضوع جرم جعل می باشد گردیده است و در سطح گسترده ای برای بیان و اعلام اراده از رایانه استفاده خواهد شد علیهذا اگرچه جعل رایانه ای بر خلاف جعل سنتی در فضای مجازی محقق می شود لذا از حیث عناصر متشکله بزه من جمله عنصر مادی تفاوتهایی با جعل سنتی دارد که نیازمند بررسی می باشد.

د-هدف تحقیق

به دنبال نوظهور بودن عنوان جزایی جعل رایانه ای و ورود به نظام حقوقی ما، ضرورت پرداختن به این جرم و بررسی عناصر متشکله آن ایجاب می گردد، از طرف دیگر تحلیل ایرادات مربوط به قانونگذار در وضع قانون مربوط به این عنوان جزایی، نظام تقنینی ما را در جهت رفع ایرادات و تکمیل این قانون رهنمون می سازد.

ه-سابقه علمی

زمانی که نخستین گزارش ها راجع به «جرم رایانه ای» در چند دهه گذشته انتشار یافتند نمایانگر شکل نوین و ویژه ای از بزهکاری بود. با این حال به مرور زمان آشکار شده که این شکل به ظاهر نوین و ویژه از بزهکاری در واقع از طیف گسترده ای از جرایم تشکیل یافته که به مدد سیستم ها و داده های رایانه ای یا علیه آنها ارتکاب می یابند. رایانه ها و شبکه های رایانه ای به طور روزافزونی به منزله ابزارهای کمک به ارتکاب بسیاری از جرایم سنتی به کار می روند. در عین حال این تغییرات و اشکال مجرمانه نوین حاصل از آن، نظامهای حقوقی را مجبور کرده است تا سازگاریهای متعددی را اعمال کنند. با توجه به ماهیت جهانی اینترنت، این فرایند قانونی به طور جدی ساز و کارهای بین المللی و قوانین داخلی بسیاری از کشورها را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین تاریخچه جرم جعل رایانه ای را می توان فرایند پیوسته و رو به پیشرفتی از اشکال نوین جرایم دانست که با پیشرفتهای فنی نوین سازگاری می یابند و قوانین جدید ملی و ساز و کارهای بین المللی نیز همگام با این اشکال نوین جرم پیش می روند. قانون جرایم رایانه ای که در جلسه علنی پنجم خرداد ماه ۱۳٨٨ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ بیستم خرداد ۱۳٨٨ در شورای نگهبان تأیید شد و به خصوص مواد ۶ و٧ که به جعل رایانه ای پرداخت جلوه برجسته این حمایت کیفری به شمار می رود. لذا با توجه به نوظهور بودن این عنوان جزایی در نظام حقوقی، نویسندگان حقوقی کمتر به آن پرداخته اند منتهی بلحاظ ارتباطی که جعل رایانه ای با جعل سنتی دارد در جریان ورود به این موضوع می توان از کتابها و پایان نامه های و مقالاتی که راجع به جعل سنتی به رشته تحریر در آمده اند استفاده نمود و از طرفی طی چند سال اخیر بلحاظ اهمیت ارتکاب جرائم در فضای سایبری و جرایم رایانه ای به صورت کلی، آثار ارزشمندی در این خصوص منتشر گردیده است که قابل توجه می باشند.

۱-کتاب حقوق کیفری اختصاصی جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی از دکتر حسین میر محمد صادقی که در فصل دوم آن به موضوع جعل و استفاده از سند مجعول پرداخته شده است که اگر چه موارد موضوع بحث در این فصل راجع به جعل سنتی و مواد مربوط در قانون مجازات اسلامی می باشد منتهی از حیث تطبیق با جعل رایانه ای قابل بهره برداری می باشد.

٢– جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی از دکتر ضیاء الدین پیمانی.

۳- جرائم مالی علیه آسایش عمومی از دکتر محمد صالح ولیدی.

تعداد صفحه :۱۸۵

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***