دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری : رابطه بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

گرایش حسابداری

با عنوان : ارتباط بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته :حسابداری

عنوان

ارتباط بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

استاد راهنما

جناب آقای دکتر مهدی مشکی میاوقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه
فصل اول: کلیات
۱-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۲ اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………….. ۳
۱-۳ ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۴ اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۵ فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۶ جامعه آماری و چگونگی گردآوری اطلاعات…………………………………………………………….. ۶
۱-۷ روش پژوهش……………………………………………………………………………………………….. ۶
۱-۸ بهره گیری کنندگان از پژوهش……………………………………………………………………………….. ۷
۱-۹ تعریف مفاهیم و واژگان عملیاتی………………………………………………………………………. ۷
۱-۱۰ ساختار کلی پژوهش …………………………………………………………………………………….. ۹
فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش
۲- ۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۲-۲ تعریف نقدشوندگی……………………………………………………………………………………….. ۱۱
۲-۳ علت های اهمیت نقدشوندگی……………………………………………………………………………….. ۱۳
۲-۳-۱ اهمیت نقدشوندگی در رشدو توسعه بازار………………………………………………………… ۱۴
۲-۳-۲ نقدشوندگی معیاری برای ارزیابی ریسک…………………………………………………………. ۱۵
۲-۳-۳ تاثیر نقدشوندگی بر هزینه سرمایه………………………………………………………………….. ۱۵
۲-۳-۴ نقدشوندگی عامل بهبود عملکرد شرکتها و کل اقتصاد…………………………………………. ۱۶
۲-۳-۵ نقدشوندگی اوراق بهادار عامل مورد توجه در مدیریت سبد………………………………….. ۱۶
۲-۳-۶ تاثیر نقدشوندگی بازار بر بازده سهام………………………………………………………………. ۱۷
۲-۳-۷ کاربرد نقدشوندگی در قیمت گذاری دارایی ها…………………………………………………. ۱۷
۲-۳-۸ تاثیر نقدشوندگی در نوآوری های توسعه ای بازار سرمایه…………………………………….. ۱۸
۲۴ معیارهای متداول سنجش نقدشوندگی………………………………………………………………… ۱۹
۲-۵ اقدامات لازم جهت افزایش نقدشوندگی بازار………………………………………………………. ۲۱
۲-۶ مفهوم جهش برای نقدشوندگی ………………………………………………………………………. ۲۲
۲-۷ شاخص های اندازه گیری نقدشوندگی………………………………………………………………… ۲۲
۲-۸ اندازه سهام شناور آزاد……………………………………………………………………………………. ۲۶
۲- ۹ ریسک نقدشوندگی………………………………………………………………………………………. ۳۱
۲-۱۰ بازده سهام…………………………………………………………………………………………………. ۳۳
۲-۱۱ بازده شکل گیری یافته پیش روی بازده مورد انتظار ……………………………………………………… ۳۴
۲-۱۱-۱ بازده شکل گیری یافته……………………………………………………………………………………… ۳۴
۲-۱۱-۲ بازده مورد انتظار……………………………………………………………………………………… ۳۴
۲-۱۲ اجزای بازده……………………………………………………………………………………………….. ۳۴
۲-۱۲-۱ سود دریافتی………………………………………………………………………………………….. ۳۴
۲-۱۲-۲ سود (زیان) سرمایه………………………………………………………………………………….. ۳۵
۲-۱۳ بازده غیرعادی سهام…………………………………………………………………………………….. ۳۶
۲-۱۴ ریسک……………………………………………………………………………………………………… ۳۹
۲-۱۴-۱ اندازه گیری ریسک………………………………………………………………………………….. ۴۰
۲-۱۴-۲ منابع ریسک…………………………………………………………………………………………… ۴۰
۲-۱۵ انواع ریسک………………………………………………………………………………………………. ۴۲
۲-۱۵-۱رابطه ریسک وبازده …………………………………………………………………………………. ۴۲
۲-۱۶ مجموعه سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………. ۴۳
۲-۱۷ ریسک مجموعه سرمایه گذاری……………………………………………………………………….. ۴۳
۲-۱۸ تئوری پرتفولیو…………………………………………………………………………………………… ۴۴
۲-۱۹ پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………… ۴۵
۲-۱۹-۱ تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………….. ۴۵
۲-۱۹-۲ تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………… ۴۸
۲-۲۰ اختصار فصل …………………………………………………………………………………………….. ۵۰
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
۳ ـ ۲ روش پژوهش…………………………………………………………………………………………….. ۵۲
۳ ـ ۳ جامعه مطالعاتی و نمونه آماری………………………………………………………………………. ۵۴
۳-۴ مدل پژوهش و شیوه اندازه­گیری متغیرها……………………………………………………………….. ۵۵
۳-۴-۱ متغیر وابسته ……………………………………………………………………………………………. ۵۶
۳-۴-۲ متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………….. ۵۷
۳-۴-۳ متغیر های کنترل……………………………………………………………………………………….. ۵۷
۳ ـ ۵ روش و ابزار گردآوری داده­ها………………………………………………………………………. ۵۷
۳-۶ قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………. ۵۸
۳-۷ فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………….. ۵۹
۳-۸ پایایی و اعتبار ابزار پژوهش …………………………………………………………………………….. ۵۹
۳-۹ روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………… ۶۰
۳-۱۰ آزمون های پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۶۰
۳-۱۰-۱ مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………. ۶۱
۳-۱۰-۲ آزمون ریشه واحد……………………………………………………………………………………. ۶۲
۳-۱۰-۳ آزمون خود همبستگی……………………………………………………………………………….. ۶۴
۳-۱۰-۴ آزمون نرمال بودن پسماندها……………………………………………………………………….. ۶۵
۳-۱۰-۵ همبستگی………………………………………………………………………………………………. ۶۵
۳-۱۰-۶ ضریب همبستگی(r)……………………………………………………………………………….. 65
۳-۱۰-۷ ضریب تعیین (۲r)………………………………………………………………………………….. 67
۳-۱۱ اختصار فصل……………………………………………………………………………………………… ۶۷
فصل چهارم: تخمین مدل
۴-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۶۹
۴-۲ آمار توصیفی داده های پژوهش………………………………………………………………………….. ۶۹
۴-۳ آزمون مانایی……………………………………………………………………………………………….. ۷۱
۴-۴ مراحل برآورد مدل………………………………………………………………………………………… ۷۲
۴-۴-۱ مدل اول………………………………………………………………………………………………….. ۷۲
۴-۴-۱-۱ نتایج حاصل از برآورد مدل اول………………………………………………………………… ۷۴
۴-۴-۲ مدل دوم…………………………………………………………………………………………………. ۷۵
۴-۴-۲-۱ نتایج حاصل از برآورد مدل دوم………………………………………………………………… ۷۶
۴-۴-۳ مدل سوم…………………………………………………………………………………………………. ۷۷
۴-۴-۳-۱ نتایج حاصل از برآورد مدل سوم……………………………………………………………….. ۷۸
۴-۴-۴ مدل چهارم………………………………………………………………………………………………. ۷۹
۴-۴-۴-۱ نتایج حاصل از برآورد مدل چهارم…………………………………………………………….. ۸۰
۴-۵ اختصار فصل……………………………………………………………………………………………….. ۸۱
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۸۳
۵-۲ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………. ۸۳
۵-۳ محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………… ۸۶
۵-۴ پیشنهادات مبتنی بر آزمون فرضیه ها………………………………………………………………….. ۸۷
۵-۵ پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………. ۸۷
منابع:
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………. ۸۹
منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………. ۹۱
پیوست و ضمائم:
پیوست الف: شرکتهای نمونه پژوهش…………………………………………………………………………. ۹۳
پیوست ب: خروجی های نرم افزار………………………………………………………………………….. ۹۵
چکیده
در پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل ۱۳۰ شرکت در طی دوره زمانی ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۰ بوده می باشد. در این پژوهش برای مطالعه اثر سه شاخص نقدشوندگی آمیوست، آمیهود و نسبت گردش معاملات بر بازده غیرعادی از طریق روش داده های تلفیقی ایستا بهره گیری شده می باشد. یافته های پژوهش حاکی از وجود یک ارتباط مثبت خطی و معنادار بین دو عامل ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام بوده می باشد. از سوی دیگر نتایج مربوط به آزمون نقدشوندگی با شاخص آمیوست نشان دهنده وجود یک ارتباط ی معکوس و معنادار با بازده غیرعادی سهام می باشد. در ادامه نتایج آزمون نقدشوندگی با شاخص آمیهود حاکی از وجود ارتباط ای مستقیم و معنادار با بازده غیرعادی سهام می باشد. و با در نظر داشتن نتایج آزمون نقدشوندگی با شاخص نسبت گردش به ارتباط معناداری با بازده غیرعادی سهام پیدا نمود نشد.
واژه های کلیدی: ریسک نقدشوندگی، نقدشوندگی سهام، بازده غیرعادی
۱-۱ مقدمه
   در این فصل آغاز به تبیین مسئله اصلی پژوهش پرداخته شده و سپس اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش، تشریح می گردد، زیرا ایجاد نقدشوندگی برای اوراق بهادار یکی از مهم ترین کارکردهای بازارهای سرمایه به شمار می رود. در واقع، نقدشوندگی مهمترین شاخصه توسعه یک بازار سرمایه را تشکیل میدهد. به همین دلیل، هنگام رتبه بندی اندازه توسعه یافتگی بازارهای سهام، یکی از شاخص های اصلی مورد بهره گیری، درجه نقدشوندگی بازارها می باشد. در ادامه با در نظر داشتن موضوع پژوهش که ارتباط بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، مسئله اصلی پژوهش ارائه می گردد. اهداف و فرضیه های پژوهش از مطالب دیگر فصل اول می باشد. درمورد روش پژوهش نیز مطالبی اظهار می گردد و در ادامه، تعریف واژه های اختصاصی پژوهش مطرح خواهد گردید.
۱-۲ اظهار مسئله
   به دلیل تأثیر و اهمیت زیادی که نقدشوندگی در بازارهای سرمایه پیدا کرده می باشد، همان گونه که در مقدمه هم تصریح گردید، تبدیل به یکی از مهمترین شاخص ها جهت رتبه بندی اندازه توسعه یافتگی بازارهای سهام شده می باشد ،از طرفی در بازارهای مالی سرمایه گذاران به دنبال بازده­ای متناسب با سطح ریسک خود می­ باشند. یکی از ریسک­­­های دارایی، ریسک نقدشوندگی آن می باشد. به دلیل طبیعت ریسک گریزی، سرمایه گذاران به دنبال دارایی­هایی هستند که بتوانند به سادگی آن را به نقد تبدیل کنند و یا در ازای تحمل این ریسک، بازده اضافی کسب کنند. به نظر می­رسد در بازارهای سهام تغییرات سهام شناور می­تواند بر اندازه نقدشوندگی تأثیر بگذارد.و از آنجا که سرمایه گذاران به بازارهایی روی می آورند که از نقدشوندگی بیشتری برخوردار می باشد، این موضوع می تواند باعث افزایش جذابیت سهم برای سهامدار شده و نهایتاً باعث رونق گرفتن معاملات بازارهای سرمایه میشود.بعضی از سرمایه گذاران ممکن می باشد به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند که در چنین مورد هایی قدرت نقدشوندگی دارایی ها می تواند اهمیت زیادی داشته باشد.
دارایی ها (اوراق بهادار) که در بورس اوراق بهادار با استقبال انجام معامله روبه رو می شوند می توانند بیانگر سرعت نقدشوندگی آنها باشد، قابلیت نقدشوندگی یک ورقه سهام به معنای امکان فروش سریع آن می باشد ،هر چقدرسهمی را بتوان سریع تر و با هزینه کمتری به فروش رساند، می توان گفت که آن سهم ازنقدشوندگی بیشتری بر خوردار می باشد ،اوراق بهاداری که به گونه روزانه و بارها و بارها مکرر معامله می شوند، نسبت به اوراق بهاداری که بارها و بارها محدود و یا دفعات کم معامله می شوند، قابلیت نقدشوندگی بیشتر و درنهایت ریسک کم تری دارند. در این پژوهش در نظر داریم که ارتباط بین بازده غیر عادی سهام که همان تفاوت بازده بازار و بازده سهام می باشد را با ریسک نقدشوندگی مورد مطالعه قرار دهیم. تأثیر عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها حایز اهمیت می باشد، زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی های خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آن ها هست یا خیر؟ هر چقدر قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد، آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت، مگر این که بازده بیشتری عاید دارنده آن گردد.
مسئله اصلی این می باشد که امروزه در حرفه حسابداری از شاخص های مختلفی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری بهره گیری می گردد که مانند این شاخص ها می توان شاخص نقدشوندگی تصریح نمود. این پژوهش به دنبال آنست که به روش علمی ثابت کند که آیا ریسک نقدشوندگی در بازار بورس ایران توانایی پیش بینی بازده غیرعادی سهام شرکت ها را دارد یا خیر ؟ به بیانی دیگر آیا شاخص نقدشوندگی با تفسیری که از آن خواهیم داشت ، قدرت توضیحی و پیش بینی کنندگی بازده غیرعادی سهام را خواهد داشت؟
۱-۳ ضرورت پژوهش
   موضوع نقدشوندگی به عنوان یک عامل تعیین کننده بازده سهام از اواسط دهه ۱۹۸۰مطرح شده می باشد. بعضی از سرمایه گذاران ممکن می باشد به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند که در چنین مورد هایی قدرت نقدشوندگی دارایی ها می تواند اهمیت زیادی داشته باشد. ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده می باشد انگیزه های لا زم به مقصود یکپارچگی سیستمهای مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار گردد. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و ریسک نقدشوندگی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده می باشد. در همین راستا، کنترل و مطالعه مستمر اقلا م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه مانند نقدشوندگی، توان واریز بدهیها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمانبندی و کیفیت داراییها و بدهیها بسیار لازم است. با در نظر داشتن اهمیت بسزای ریسک نقدشوندگی، نیاز به پیش بینی بازده غیرعادی سهام در تصمیمات اقتصادی هست. ریسک نقدشوندگی یکی از بزرگترین چالش های مدیریتی می باشد که بایستی تحت شرایط مختلف و متنوع اقتصادی، مدیریت گردد. ریسک نقدشوندگی نسبت به سایر ریسک های اساسی ناظر بر فعالیت های شرکت، مهم می باشد.
یکی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری اندازه نقدشوندگی دارایی هاست. تأثیر عامل نقدشوندگی در ارزش گذاری دارایی ها بسیار مهم می باشد؛ زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند که اگر بخواهند دارایی خود را به فروش برسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها هست یا خیر؟ در ریسک نقدشوندگی ، مدیر مالی به عنوان یک متخصص در کنار مدیر عامل شرکت فعالیت می کند و مسئول تامین سرمایه مورد نیاز جهت اداره فعالیتهای شرکت و پرداخت آن را دارد ، همچنین زمانی که شرکت اقدام به سرمایه گذاری می کند بایستی تصمیم خود را در ارتباط با بازده سرمایه اتخاذ نموده و مطالعه کند که آیا اندازه بازده سرمایه پروژه مورد نظر متناسب می باشد یا خیر ؟
مدیریت در انجام وظایف مختلف برای حصول نقدشوندگی و سود آوری در دو تأثیر متفاوت اقدام می کند در یک تأثیر به عنوان مدیر ، یک تصمیم گیر، یک عضو از مجموعه شرکت می باشد و هدف او در این تأثیر به حداکثر رساندن ارزش شرکت در بلند مدت می باشد در تأثیر دیگر او یک مدیر متخصص در امور مالی و بازارهای پول در زمینه مدیریت نقدشوندگی می باشد. از آنجایی که مهمترین عاملی که مدیران مالی در ریسک نقدشوندگی مد نظر قرار می دهند، حصول نقدشوندگی و به حداکثر رساندن ارزش شرکت در بلند مدت می باشد و از آنجا که بازده داراییها و بازده سهام را نتیجه کارایی فعالیتها و توان بهره برداری شرکت از طریق سود حاصل از فروش و سرمایه گذاریها ارزیابی می کنند مطالعه ارتباط بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام در شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار هدف پژوهش می باشد .
۱-۴ اهداف پژوهش

 • تبیین نظری و تئوریک مبانی ریسک ونقدشوندگی و چگونگی ارتباط آن با بازده غیرعادی یک سال پیش رو و پیش بینی بازده غیر عادی سهام،
 • مطالعه عوامل موثر بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها،
 • مطالعه تأثیرات ریسک نقدشوندگی بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار،
 • تبیین ارتباط ریسک نقدشوندگی شرکتها و پیش بینی بازده غیرعادی سهام یکسال پیش رو .

۱-۵ فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی اول :
بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام ارتباط معنی داری هست.
فرضیه اصلی دوم :
بین نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام ارتباط معنی داری هست.
فرضیه های فرعی:
۱- بین نقدشوندگی محاسبه شده براساس شاخص آمیوست وبازده غیرعادی سهام ارتباط معنی داری هست.
۲- بین نقدشوندگی محاسبه شده براساس شاخص آمیهود وبازده غیرعادی سهام ارتباط معنی داروجود دارد.
۳- بین نقد شوندگی محاسبه شده بر اساس گردش معاملات و بازده غیرعادی سهام ارتباط معنی داری هست.
 ۱جامعه آماری و چگونگی گردآوری اطلاعات
در این پژوهش جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و برای انتخاب نمونه آماری از روش حذف سیستماتیک بهره گیری خواهد گردید. بدین مقصود کلیه شرکت های جامعه آماری که دارای شرایط زیر باشند، به عنوان نمونه انتخاب و مابقی حذف خواهند گردید:

 • اطلاعات مالی شرکتهای نمونه در دسترس باشند.
 • شرکتهای نمونه توقف معاملاتی بیش از ۶ ماه طی دوره زمانی پژوهش نداشته باشند.
 • سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
 • اطلاعات مربوط به داده های صورتهای مالی از ابتدای سال مالی ۸۵ لغایت ۹۰ در دسترس باشند.
 • عدم تغییر دوره مالی طی قلمرو زمانی پژوهش داشته باشند.
 • شرکتهای عضو صنایع سرمایه گذاری، بانکها، هلدینگ، بیمه، نهادهای پولی نباشند.

در این پژوهش داده های مورد نیاز مدل های پژوهش از بانک اطلاعاتی ره آورد جدید، سایت رسمی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بانک اطلاعاتی تدبیر پرداز استخراج می گردد و در صورت عدم وجود بخشی از اطلاعات مورد نیاز در نرم افزارهای مذکور، از صورت های مالی شرکت های نمونه بهره گیری خواهد گردید . همچنین با مراجعه به منابع کتابخانه­ای شامل کتب، مجلات هفتگی و ماهنامه­ها، نشر مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، پایان­نامه های تحصیلی و رساله­های تحقیقی مرتبط، جستجو در پایگاه­های الکترونیکی اطلاعات و مراجعه به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، اطلاعات آماری مورد نیاز شرکت ها استخراج و برای نتیجه­گیری مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت .
۱-۷ روش پژوهش
   این پژوهش، تحقیقی توصیفی می باشد که در آن درصدد توصیف روابط بین متغیرها (وابسته و مستقل) با  بهره گیری از آزمون های آماری هستیم. پس از تدوین مدل، ضرایب متغیرهای مستقل و اندازه تاثیر گذاری آنهابر متغیر وابسته (روشهای پیش بینی بازده غیرعادی سهام) با بهره گیری از روش رگرسیون ، داده های ترکیبی[۱] مشخص خواهد گردید . پس روش پژوهش، توصیفی از شاخه همبستگی می باشد . همچنین این پژوهش از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی و به لحاظ جمع آوری اطلاعات تحقیقی علی پس رویدادی می باشد چراکه از اطلاعات گذشته شرکتهای نمونه بهره گیری می گردد و از نظر تئوریک در حوزه تحقیقات اثباتی بوده و از نظر استدلال ، جزء تحقیقات استقرایی می باشد . از آن­جا که در این پژوهش آزمون همبستگی بین متغیرها انجام می گردد ، از نوع همبستگی بوده و روابط بین متغیرها را مطالعه می کند. روش جمع آوری داده ها، نمونه گیری به شیوه ی تصادفی از بین شرکت های متنوع شده ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و آزمون آماری فرضیه ها با بهره گیری از اطلاعات شرکت های نمونه می باشد . اطلاعات مورد نیاز با بهره گیری از گزارش شرکت ها و آرشیو اطلاعات چاپ گردیده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری می گردد .
۱-۸ بهره گیری کنندگان از پژوهش

 • شرکتهای بورس: پیش بینی دقیق تر و روشن تر تداوم فعالیت شرکت ها توسط سهامداران براساس بازده غیرعادی سهام،
 • مدیران شرکتها: کمک به مدیران شرکتها جهت تصمیم گیری و اداره بهتر شرکت با در نظر داشتن مدیریت نقدشوندگی،
 • سرمایه گذاران: جهت تصمیم گیری هر چه بهتر سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری مطلوب در سهام و همچنین کاهش ریسک سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران و افزایش بازده برای بعضی دیگر با در نظر داشتن اهداف آنان،
 • سرمایه گذاران بالقوه در بورس: جهت انتخاب صحیح تر و تصمیم گیری عاقلانه تر درمورد انتخاب از میان راهکارهای مختلف سرمایه گذاری با در نظر داشتن بازده سهام شرکت ها،
 • سایر محققین: کمک به دانشجویان و علاقه مندان به موضوعات شاخص نقدشوندگی، ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام.

۱-۹ تعریف مفاهیم و واژگان عملیاتی
نقدشوندگی بازار: عبارت می باشد از قابلیت تبدیل به نقد شدن آسان، سریع و کم هزینه یک قلم دارایی مالی از طریق خرید و فروش بدون اینکه منجر به تغییر معنی دار قیمت آن در بازار گردد. (آمیهود، ۲۰۰۶)
معیار عدم نقدشوندگی آمیهود(Amihud): یکی از کاملترین و متداولترین شاخصهای نقدشوندگی ،مدل آمیهود می باشد که از تقسیم قدرمطلق بازده سهام حجم معاملات تعریف میشود. به گونه کلی، معیار عدم نقدشوندگی آمیهود از ارتباط زیر به دست می آید: (آمیهود، ۲۰۰۲)
Amihudit =    
معیار نقدشوندگی آمیوست(Amivest): این معیار ارزش معاملات یک سهم را به ازای تغییر قیمت ایجاد شده در یک بازده زمانی محاسبه می کند و از تقسیم ارزش معاملات بر قدر مطلق بازده سهام به دست می آید. این معیار برای هر سال به طریق زیر محاسبه شده می باشد:
Amivestit =
نسبت گردش معاملات(Turnover): نسبت گردش معاملات سهام یک شرکت معین عبارت می باشد از نسبت ارزش معاملات به ارزش بازار کل سهام آن شرکت یا به بیانی دیگر معادل نسبت سهام معامله شده به تعداد کل سهام منتشره ودر دست سهامداران می باشد. این معیار به تبیین زیر محاسبه شده می باشد: (چای و همکاران، ۲۰۱۰)
Tourit =  
ریسک نقدشوندگی: از تقسیم میانگین سهام شناور بر تعداد سهام شناور قابل محاسبه می باشد. سهام شناور هر شرکت با بهره گیری از درصد سهام شناور چاپ گردیده توسط بورس اوراق بهادار و ضرب آنها در آخرین تعداد سهام، محاسبه می گردد.     (Zhang, F., Tian, Y. & Wirjanto, T, 2007)
از طرفی سهامی با نقدشوندگی بیشتر ممکن می باشد دارای ریسک نقدشوندگی کمتری باشد.
بازده غیرعادی سهام: در واقع بخشی از بازده سهام که فراتر و بیشتر از بازده ایی می باشد که توسط نوسانات بازار پیش بینی شده می باشد، به تعبیری دیگر بازده غیر عادی سهام عبارت می باشد از تفاضل بازده بازار از بازده سهام شرکت. (ایزدی نیا،۱۳۸۲، ۱۱۶)
۱-۱۰ ساختار کلی پژوهش
درون مایه این پژوهش طبق سیاق معمول طرح های پژوهشی، در پنج فصل طرح ریزی شده می باشد. فصل اول به اظهار کلیات اختصاص یافته ودرآن، پس از مقدمه به اظهار مسئله، ضرورت پژوهش ،اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش، جامعه آماری و چگونگی گردآوری اطلاعات، روش پژوهش ،بهره گیری کنندگان از پژوهش، تعریف مفاهیم و واژگان عملیاتی به اختصار تصریح شده می باشد. فصل دوم مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش داشته و محتوای آن در چند بخش ارائه شده می باشد. فصل سوم ابعاد مختلف روش پژوهش را کاملاً مورد مطالعه قرار داده می باشد. فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش را شامل می گردد ودر فصل پنجم هم به اظهار نتیجه گیری و پیشنهادها پرداخته شده می باشد.
تعداد صفحه :۱۲۶
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***