دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری : بررسی رابطه بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

گرایش حسابداری

با عنوان : مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: حسابداری  

 گرایش: حسابداری

 عنوان

مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی باگزارشگری مالی متهورانه در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران

 استاد راهنما

جناب آقای کیهان آزادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب
عنوان  صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه. ۲
۱-۲-اظهار مسئله. ۴
۱-۳-اهمیت و ضرورت پژوهش.. ۴
۱-۴-بطور کلی اهداف پژوهش عبارتند از. ۶
۱-۵-سوالات اصلی پژوهش.. ۶
۱-۶-فرضیه های پژوهش.. ۶
۱-۷-روش پژوهش.. ۶
۱-۸-قلمرو زمانی پژوهش.. ۷
۱-۹-قلمرو موضوعی پژوهش.. ۷
۱-۱۰-روش جمع آوری و منابع اطلاعات.. ۸
۱-۱۱-الگوهای مورد بهره گیری در پژوهش.. ۸
۱-۱۲-ساختار پژوهش.. ۱۰
فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش
۲-۱- مقدمه. ۱۲
۲-۲- بخش اول: کلیات.. ۱۳
۲-۲-۱ اهمیت مالیات.. ۱۳
۲-۲-۲ تأثیر مالیات در جامعه: ۱۳
۲-۲-۳ مالیات و جایگاه آن در اقتصاد ۱۳
۲-۲-۴ نگاهی بر درآمدهای مالیاتی.. ۱۴
۲-۳- مفهوم و تعریف مالیات و اصول وضع آن. ۱۴
۲-۳-۱-تعریف مالیات.. ۱۴
۲-۳-۲- اصول وضع مالیات.. ۱۶
۲-۴- مفهوم اجتناب مالیاتی.. ۱۷
۲-۵-فرق فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی.. ۱۹
۲-۵-۱- زمینه های پیدایش فرار مالیاتی.. ۲۰
۲-۵-۲- اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران. ۲۱
۲-۵-۳- کارت بازرگانی، کد اقتصادی و فرار مالیاتی.. ۲۲
۲-۵-۴-ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران، علل و زمینه ها ۲۳
۲-۶- ارتباط مفاهیم مالیاتی با مفاهیم حسابداری و گزارشگری.. ۲۸
۲-۶-۱- اختلاف بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات از دیدگاه تئوری.. ۲۸
۲-۶-۲- اختلافات اساسی بین سود مشمول مالیات و سود حسابداری.. ۲۹
۲-۶-۳- اختلاف درآمد مشمول مالیات ابرازی و قطعی.. ۲۹
۲-۷- مفهوم کیفیت گزارشگری مالی.. ۳۰
۲–۷–۱– ویژگی های مبتنی بر عملکرد ۳۲
۲–۷–۲– ویژگی های مبتنی بر ساختار. ۳۲
۲ – ۷ – ۳ –ویژگی های مبتنی بر بازار. ۳۳
۲-۸- ارتباط اجتناب مالیاتی با شفافیت گزارشگری.. ۳۷
۲-۹-گزارشگری مالی و گزارشگری مالیاتی.. ۳۸
۲-۱۰-تحقیقات انجام شده در مورد اجتناب مالیاتی.. ۳۹
۲-۱۱-اختصار و جمع بندی.. ۴۲
فصل سوم: روش پژوهش
۳ – ۱ – مقدمه. ۴۵
۳ – ۲ – طرح مساله. ۴۵
۳ – ۳ – تدوین و استدلال فرضیه ها ۴۵
۳ – ۴ – جامعه و نمونه آماری.. ۴۶
۳ – ۵– قلمرو پژوهش.. ۴۷
۳ –۶ – روش جمع آوری و منابع اطلاعات.. ۴۷
۳ – ۷ – تعاریف عملیاتی متغیرها ۴۸
۳– ۸ – تفسیر متغیرهای پژوهش.. ۴۹
۳-۸-۱-متغیر مستقل. ۴۹
۳-۸– ۲ –متغیر های وابسته. ۴۹
۳ – ۹ – چگونگی مطالعه فرضیه ها ۵۰
۳ – ۱۰ – آزمون فرضیات پژوهش.. ۵۲
۳ – ۱۱– اختصار فصل سوم ۵۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
۴–۱– مقدمه. ۵۵
۴ –۲– آمار توصیفی.. ۵۵
۴ – ۳ –ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش.. ۵۷
۴ – ۴ –نتایج مطالعه مفروضات اساسی مدل رگرسیون خطی.. ۵۹
۴ – ۵ – نتایج آزمون فرضیه های پژوهش.. ۶۰
۴– ۵ –۱–نتیجه آزمون فرضیه های پژوهش.. ۶۰
۴– ۵ –۲–اختصار نتایج آزمون فرضیه های پژوهش.. ۶۳
۴–۶– اختصار فصل چهارم ۶۴
فصل پنجم: اختصار، نتایج و پیشنهادها
۵ – ۱ – مقدمه. ۶۶
۵ – ۲ –اختصار موضوع و روش پژوهش.. ۶۶
۵ – ۳ – اختصار یافته های پژوهش.. ۶۸
۵–۴–جمع بندی و تفسیر. ۶۹
۵– ۵ –محدودیت های پژوهش.. ۷۰
۵–۶– پیشنهادات برخاسته از پژوهش.. ۷۰
۵ – ۷ – پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. ۷۰
۵ – ۸ – اختصار فصل پنجم ۷۰
منابع. ۷۲
پیوست و ضمائم ۷۲
چکیده
در پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط بین اجتناب با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت های پذیرفته بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل ۱۴۰ شرکت طی دوره زمانی۱۳۸۱ لغایت۱۳۹۰ بوده می باشد. در این پژوهش ارتباط اجتناب مالیاتی از طریق اثر سه عامل نرخ موثر مالیاتی نقدی، نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت واختلاف همیشگی مالیات با گزارشگری مالی متهورانه مطالعه می کند. دراین پژوهش از روش توصیفی از نوع همبستگی و روش پژوهش تر کیبی بهره گیری شده می باشد برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره بهره گیری می گردد، همچنین برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزاری آماری EVIEWS بهره گیری شده می باشد. یافته های پژوهش حاکی از وجود ارتباط مستقیم اجتناب مالیاتی از طریق سه عامل نرخ مؤثر نقدی، نرخ مؤثر مالیاتی نقدی بلند مدت و اختلاف همیشگی با گزارشگری مالی متهورانه می باشد. یعنی به این نتیجه می رسیم که شرکت هایی که دارای گزارشگری مالی متهورانه دارند، اجتناب مالیاتی بیشتری نسبت به شرکت هایی که دارای ثبات در گزارشگری هستند را خواهند داشت.
واژه های کلیدی: اجتناب مالیاتی، نرخ موثر مالیاتی نقدی، نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت
   ۱-۱- مقدمه
این پژوهش به دنبال مطالعه ارتباط اجتناب مالیاتی با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت ها می باشد. در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ برای این سوالات هستیم که آیا واحدهای تجاری که دارای گزارشگری مالی متهورانه هستند، اجتناب مالیاتی بیشتری نسبت به شرکتهایی که دارای ثبات در گزارشگری مالی هستند خواهند داشت؟ اما مطلب قابل تامل این می باشد که این هزینه ها که به عهده سهامداران شرکت می باشد، همیشه به نفع آنان نیست و مخارج اجتناب از مالیات در مورد هایی از منافع آن بیشتر خواهد بود. زیرا هم خطر اینکه این موردها توسط وزارت دارایی کشف شده و شرکت مشمول جریمه گردد هست و هم اینکه مدیران مخارج زیادی را برای انجام این کار متحمل خواهند گردید که بعضاً منافع خودشان را شامل می‎گردد و هیچکدام از این هزینه ها به نفع سهامداران نیست. ثبات و کیفیت در گزارشگری مالی ممکن می باشد موجب افزایش دقت عمومی در اطلاعات موجود درمورد سرمایه گذاریهای انجام گرفته توسط مدیران و تصمیمات عملیاتی شرکت گردد. شفافیتهای برون سازمانی مثل تجزیه و تحلیل های مالی نیز تأثیر مهمی را در نظارت برعملکرد و رفتار مدیران شرکت اعمال می کند. پس شفافیت مالی شرکتها باعث کاهش خطرات ناشی از سلب مالکیت سهامداران از ثروت خود توسط مدیران فرصت طلب می گردد. برای روشن شدن بهتر ارتباط میان گزارشگری مالی معقول و اجتناب مالیاتی، بطور خاص دو دلیل مربوط اظهار می گردد: اول اینکه وجود روابط بین گزارشگری مالی معقول و اجتناب مالیاتی ممکن می باشد زمینه ساز آگاهی بخشی به مقامات مالیاتی گردد. مدیران شرکتها فعالیتهای مختلفی را جهت اجتناب مالیاتی و کاهش مالیات شرکت انجام می دهند، انجام اینگونه فعالیتها نظیر بهره گیری از معافیتهای مالیاتی و یا جایزه های مالیاتی و همچنین برنامه ریزی های گسترده اجتناب مالیاتی، مقاصد تجاری خاص را برای شرکت ها فراهم نمی آورد بلکه تنها هدف مدیران، اجتناب از پرداخت مالیات می باشد. در اقتصادهای در حال رشد که تضاد و اختلافات شدیدی میان مالکان و نمایندگان هست، فرصت خوبی برای مدیران فراهم می گردد تا بتوانند زمینه فرصت طلبی و سوء بهره گیری از سود شرکت را فراهم کنند. دوم اینکه همانطور که از فسادهای بزرگ مالی انرون و دیگر نمونه های نظیر آن کشف شده می باشد، پتانسیل زیادی در شرکتها برای انجام مقاصد سودجویانه و اجتناب از پرداخت مالیات به هر نحو ممکن هست. اما در این بین تنها تعداد اندکی از مطالعات انجام گرفته نشان می دهد که سرمایه گذاران به فعالیتهای اجتناب مالیاتی پاسخ منفی داده و از اینگونه فرصتها چشم پوشی کرده باشند. هدف اصلی دلالت بر این موضوع دارد که تعامل وزارت امور اقتصادی و دارایی با سازمان بورس اوراق بهادار و کمیته تدوین استانداردهای حسابداری و جامعه حسابداران رسمی کمک به تشخیص مودیان پرخطر مالیاتی خواهد نمود.
۱-۲- اظهار مسئله
اجتناب مالیاتی که موجب کاهش خروج وجه نقد از شرکت بسوی دولت می گردد، از گذشته بعنوان یک ارزش برای سهامداران تلقی میشده می باشد. چشم انداز کلی اجتناب مالیاتی بر این نکته دلالت دارد که مدیران فرصت طلبی که بدنبال اجتناب از پرداخت مالیات هستند، بوسیله گزارشگری مالی بدنبال سوء بهره گیری های مالی هستند و بیشتر این کار را در جهت منافع شخصی خود انجام می دهند. کیفیت در گزارشگری مالی سبب تسهیل نظارت بر عملکرد مدیران از سوی سهامداران می گردد. حال آنکه با وجود عدم کیفیت در گزارشگری مالی، کنترل و نظارت سهامداران بر مدیران کاهش خواهد پیدا نمود. همچنین مدیران فرصت طلب از سایر روشها و تکنیک ها برای پرداخت مالیات کمتر بهره گیری می کنند که این امر سبب تحمل هزینه هایی برای مالکان شرکت خواهد گردید.عدم هماهنگی بین اصول پذیرفته شده حسابداری وقوانین مالیاتی این فرصت را برای شرکت ها فراهم می سازد که بطور همزمان سود دفتری شان را به سمت بالا وسود مشمول مالیاتشان را به سمت پایین مدیریت کنند وفعالیت های پنهان سازی مالیاتی نشان می دهد که بعضی شرکت‎ها تمایل دارند در گزارشگری مالی متهورانه وارد شوند که هر دوی سود دفتری وسود مشمول مالیاتشان را در یک دوره مالی تحت تاثیر قرار دهند پس این پژوهش بدنبال مطالعه اثررابطه اجتناب مالیاتی با گزارشگری مالی متهورانه در شرکت هامی باشد، این پژوهش به این سوال می پردازد که آیا شرکت هایی که دارای گزارشگری مالی متهورانه هستند اجتناب مالیاتی بیشتری دارند یا خیر؟ برای سنجش گزارشگری مالی متهورانه از مدل کیفیت گزارشگری مالی کوهن (۲۰۰۶) بهره گیری می گردد.
 ۱-۴-اهمیت و ضرورت پژوهش
شرکت ها برای در اختیار قرار گرفتن منابع سرمایه گذاران بایستی قادر باشند انتظارات آنها را برآورنده سازند و همچنین بر طبق قانون بایستی حقوق دولت را که یکی از مهم ترین آن ها مالیات می باشد، پرداخت کنند. بر این اساس زیرا با پرداخت مالیات اندازه بازده مالکان کاهش پیدا می کند، این موضوع منجر به کاهش انگیزه‎ی سرمایه گذاران جهت خرید سهام و سرمایه گذاری می گردد. عدم توجه مدیریت به کاهش هزینه های ناشی از تحمیل مالیات و عدم کوشش در تعیین درآمد مشمول مالیات، باعث انتقال منابع از مالکان به دولت خواهد گردید. با این توصیف انتظار مالکان این می باشد که جهت جلوگیری از انتقال ثروتشان به دولت، مدیریت اقدام به انجام فعالیت هایی نماید که سود حسابداری را محافظه کارانه تر شناسایی کنند، در این بین قیمت سهام شرکت نیز نه تنها کاهش نداشته باشد، بلکه افزایش هم داشته باشد. به همین مقصود مدیران شرکت ها برای برآورده شدن انتظارات سرمایه گذاران به دنبال راه کارهایی هستند تا از آن طریق بتوانند مالیات پرداختنی واحد اقتصادی را کاهش دهند و از کاهش بازده شرکت نیز جلوگیری کنند. یکی از این ابزارها اجتناب مالیاتی می باشد که جهت انجام هرچه بهتر آن و دست یابی به هدف اصلی آن که افزایش شرکت و ثروت مالکان می باشد، بایستی کیفیت گزارشگری را به همراه فعالیت های اجتناب مالیاتی افزایش دهند.
مانند علت های و اهمیت مطالعه ارتباط ی بین اجتناب مالیاتی و گزارشگری مالی متهورانه شرکت ها دو موضوع می باشد:
۱- مطالعه ارتباط ی بین گزارشگری مالی متهورانه و اجتناب مالیاتی که ممکن می باشد منجر به روشن شدن ارتباط بین اجتناب مالیاتی و سوء بهره گیری افراد درون سازمانی گردد. مدیریت ممکن می باشد انواع گوناگونی از برنامه های مالیاتی را جهت کاهش هزینه مالیات تحمیل شده بر شرکت به اجرا درآورند و این موضوع تنها باعث افزایش ریسک عدم شفافیت شرکت گردد و هیچ هدف اقتصادی دیگری به غیر از ایجاد اطمینان خاطر برای سوء بهره گیری ی افراد برون سازمانی وجود نداشته باشد. (دسای و دارماپالا۲۰۰۷)[۱].
۲- با عیان شدن رسوایی ها و خراب کاری مدیریت در شرکت هایی مانند انرون و تعداد دیگری از این قبیل، مشخص گردید که پتانسیل سوء بهره گیری و اتلاف منابع مالکان در شرکت هایی که از فعالیت های مبهم و غیر شفاف اجتناب مالیاتی بهره گیری می کنند بالاست. به خاطر این که در آن موردها به بهانه ی عیان نشدن سود واقعی شرکت، رفتارهای منفعت طلبانه ی خود را پنهان می کنند. مطالعات و تحقیقات انجام شده نیز نشان می دهد تعداد بسیار اندکی از مالکان به فعالیت های اجتناب مالیاتی با ابهام زیاد واکنش مثبت نشان می دهند. با این تفاصیل مدارک و مستنداتی هم هست که اظهار گر این نکته می باشد که، از نظر سرمایه گذاران برنامه های اجتناب مالیاتی ارزشمند و دارای اهمیت می باشد و مهمتر اینکه، به ارزش آفرینی فعالیت های اجتناب مالیاتی برای واحد تجاری اهمیت زیادی قائل هستند. (گلیسن و میلر۲۰۰۲)[۲].
در پژوهش حاضر کوشش بر آن شده ارتباط ی بین اجتناب مالیاتی و گزارشگری مالی متهورانه مورد مطالعه قرار گیرد. فشار شرایط نا مساعد اقتصادی در شرایط کنونی کشور بر شرکتها و کوشش واحدهای تجاری برای حفظ بقای خود در صنعت و از دست ندادن سهم بازار، موجب این می گردد که مالکان در جریانهای خروجی وجه نقد دقت داشته باشند. یکی از این جریانات خروجی، پرداخت مالیات می باشد و با در نظر داشتن موردها پیش گفته، شرکتها بدنبال این هستند که با بهره گیری از راه کارهای قانونی بتوانند مالیات کمتری را پرداخت کنند. این مطالعه به مطالعه این موضوع می پردازد که چگونه واحدهای تجاری بدون اینکه از راههای غیر قانونی بهره گیری کرده و بدنبال مالیات گریزی باشند، بتوانند مالیات کمتری پرداخت کنند.
 ۱-۴-بطور کلی اهداف پژوهش عبارتند از
– ارائه راهکارهایی جهت کاهش هزینه های نمایندگی
– کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده های مالیاتی
– کاهش هزینه های دولت برای اخذ مالیات از مودیان و علی الخصوص مودیان بزرگ مالیاتی
 ۱-۵-سوالات اصلی پژوهش
مالیات یکی از راه های جریان وجوه نقد از سوی مالکان بسوی دولت می باشد و بدین طریق بخش قابل توجهی از منابع و نقدینگی مالکان به دولت انتقال پیدا می کند که این موضوع منجر به کاهش بازده سرمایه گذاران خواهد گردید. مدیریت مودیان حقوقی جهت جلوگیری از انتقال منابع و کاهش بازده مالکان که نهایتاً منجر به کاهش انگیزه سرمایه گذاری آنان خواهد گردید. اقدام به اجرای برنامه های اجتناب مالیاتی می نمایند تا از این طریق ثروت سهامداران را افزایش دهند. جهت مخفی نگه داشتن درآمد مشمول مالیات واقعی، مدیران اغلب کوشش می کنند که اهداف اصلی برنامه های اجتناب مالیاتی روشن نباشد. ابهام و عدم شفافیتی که همراه با اجرای برنامه های اجتناب مالیاتی به وجودمی آید می تواند برای افراد برون سازمانی یک حفاظ و فضای امنی را ایجاد کند. در این پژوهش بدنبال یافتن پاسخ برای این سوالات هستیم که آیا واحدهای تجاری که دارای گزارشگری مالی متهورانه هستند، اجتناب مالیاتی بیشتری نسبت به شرکتهایی که دارای گزارشگری مالی غیرمتهورانه هستند خواهند داشت؟
۱-۶-فرضیه های پژوهش
به مقصود پاسخ گویی به سوالات اصلی پژوهش و در پی آن مطالعه ارتباط ی بین گزارشگری مالی متهورانه و اجتناب مالیاتی سه فرضیه به تبیین زیر اظهار شده اند:
۱- اجتناب مالیاتی از طریق نرخ موثر مالیاتی نقدی با گزارشگری مالی متهورانه ارتباط مستقیم دارد.
۲- اجتناب مالیاتی از طریق نرخ موثر مالیاتی نقدی بلند مدت با گزارشگری مالی متهورانه ارتباط مستقیم دارد.
۳- اجتناب مالیاتی از طریق اختلاف همیشگی مالیات با گزارشگری مالی متهورانه ارتباط مستقیم دارد.
 ۱-۷-روش پژوهش
پژوهش حاضر از شاخه تحقیقات شبه تجربی۱ واز نوع پس رویدادی (با بهره گیری از اطلاعات گذشته) می باشد که براساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت­های مالی۱۴۰ شرکت­ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ انجام گرفته می باشد. در این پژوهش از روش توصیفی از نوع همبستگی و روش پژوهش ترکیبی بهره گیری گردید. در پژوهش ترکیبی، مبانی نظری موضوع مورد پژوهش، از طریق مطالعات کتابخانه ای بدست می آید. همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون نظریه ها و فرضیات پژوهش که در روش ترکیبی از منابع مختلف گردآوری شده می باشد، روش همبستگی انتخاب گردیده می باشد. علت انتخاب روش مزبور آن می باشد که تعداد متغیرهای بازیگر در مورد موضوع مورد پژوهش زیاد بوده و تنها روش پژوهش همبستگی می باشد که به محقق اجازه می دهد تا متغیرهای زیادی را اندازه گیری کند. و همزمان همبستگی آنها را مقایسه و در نهایت یک مدل با بهره گیری از آنها استخراج نماید. همچنین در تحلیل رگرسیون، برای تجزیه و تحلیل داده و مطالعه ارتباط بین متغیرهای مورد مطالعه، از روش پنل دیتا بهره گیری گردید.
 ۱-۸-قلمرو زمانی پژوهش
قلمرو زمانی پژوهش حاضر مربوط به اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰می باشد که بایستی شرایط زیر را داشته باشند:
۱- پایان سال مالی شرکتهای نمونه منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
۲- شرکت های هلدینگ، بانک ها، بیمه و سرمایه گذاری و واسطه گری، عضو نمونه نباشند.
۳- شرکتهای نمونه نباید وقفه معاملاتی بیش از ۳ ماه داشته باشند.
۴- شرکت هایی که در دوره پژوهش تغییر سال مالی نداده باشند.
۵- اطلاعات مورد نیاز شرکت های نمونه در دسترس باشد.
بدین ترتیب از بین کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعداد ۱۴۰ شرکت به عنوان نمونه برگزیده شدند.
 ۱-۹-قلمرو موضوعی پژوهش
قلمرو موضوعی این پژوهش مطالعه ارتباط بین اجتناب مالیاتی گزارشگری مالی متهورانه می باشد. با در نظر داشتن عوامل درونی شرکتها برای اجتناب مالیاتی این عوامل مورد مطالعه قرار گرفته اند.
محدوده زمانی پژوهش از ابتدای سال ۱۳۸۱ تا پایان سال ۱۳۹۰ می باشد. خاطر نشان می گردد برای تحلیل داده‎های پژوهش حاضر از اطلاعات سال های ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۰ و جهت جمع آوری داده ها از اطلاعات صورت های مالی سال های ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۰ بهره گیری گردید.
۱-۱۰-روش جمع آوری و منابع اطلاعات
در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای بهره گیری شده می باشد. در گام اول، مبانی نظری و پیشینه پژوهش اکثراً از مقالات متعدد اخذ شده از اینترنت و نیز کتاب ها و مجلات تخصصی فارسی و انگلیسی جمع آوری گردید. سپس به مقصود جمع آوری داده های مورد نیاز از قبیل ارزش بازار سهام، اطلاعات منعکس شده در صورت­های مالی در قالب داده های نرم افزار ره آورد جدید بهره گیری گردید. اطلاعات مربوط به وجوه نقد پرداخت شده بابت مالیات از صورت جریان وجوه نقد مندرج در صورت‎های مالی حسابرسی شده شرکت های نمونه پژوهش و اطلاعات مربوط به وضعیت مالیاتی این شرکت ها (برگه‎های تشخیص و قطعی مالیات) از یادداشت ذخیره مالیات هر شرکت، از طریق سایت رسمی مذکور استخراج گردید. همچنین جهت استخراج سایر اطلاعات مالی مورد نیاز مربوط به متغیرهای پژوهش، از طریق صورت سود و زیان و ترازنامه و یادداشت های توضیحی مربوطه بهره گیری گردید.
تعداد صفحه :۱۰۰
قیمت : هفده هزار و سیصد تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***