دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری : بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : M.A

عنوان : بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان(مطالعه موردی در استان تهران)


 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اسلامشهر

دانشکده حسابداری ومدیریت ،گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

گرایش : حسابداری

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی بانک پارسیان

(مطالعه موردی در استان تهران)

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر نیلوفر میرسپاسی

 

 

تابستان۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب    
چکیده ۱
فصل اول. ۲
 کلیات پژوهش…. ۲
۱-۱ مقدمه. ……………………………………..۳
۱- ۲ بیان مسأله. ۵
۱-۲-۱ سوالات پژوهش…. ۶
۱- ۳ اهمیت و ضرورت پژوهش…. ۶
۱- ۴ اهداف پژوهش…. ۶

۱-۴-۲ اهداف اصلی.. ۶
۱-۴- ۳ اهداف فرعی.. ۶
۱-۵ نوآوری تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶
۱- ۶ فرضیات پژوهش…. ۷
۱-۶-۱فرضیات اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷
۱-۶- ۲فرضیات فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷
۱- ۷ تعریف  متغییر های تحقیق.. ۷
۱-۷-۱متغییر های وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………………………۸
۱-۷-۱-۱ تجهیز منابع پولی………………………………………….. ……………………………………………………………………………………….۸
۱-۷-۱-۲تخصیص منابع پولی…………………………………………………………………………………………………………………………………۸
۱-۷-۲متغییر مستقل………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸
۱-۷-۲-۱مدیریت نقدینگی………………………………………………………………….. ………………………………………………………………..۹
۱-۷-۲-۲مدیریت هزینه…………………………………………………………………………. .. …………………………………………………………..۹
۱-۷-۲-۳درجه بندی شعب…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۷-۲-۴تنوع و کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۳-۷-۲-۵تعدادپرسنل……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۷-۳ مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….۱۱
۱-۸روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………۱۱
۱– ۹ جامعه آماری.. ۱۲
۱- ۱۰ تعریف واژه ها، مفاهیم و اصطلاحات… ۱۲
خلاصه فصل اول. ۱۳
فصل دوم. ۱۴
مبانی نظری پژوهش…. ۱۴
۲-۱ مقدمه. ۱۵
۲- ۲ تاریخچه بانکداری در ایران. ۱۵
۲-۲-۱ تاریخچه بانک ها ۱۵
۲-۲-۲پیدایش بانکداری.. ۱۶
۲-۲-۲-۱ بانکهای ایرانی با سرمایه ایرانی.. ۱۶
۲-۲-۲-۲ محل و سرمایه اولیه. ۱۷
۲-۲-۲-۳ موسسه رهنی ایران. ۱۷
۲-۳ قوانین بانکداری.. ۱۷
۲- ۴ تجهیز منابع پولی در نظام بانکی.. ۱۸
۲-۴-۱حساب قرض الحسنه جاری.. ۱۸
۲- ۴-۲ حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز. ۱۸
۲-۴-۳ سپرده سرمایه گذاری مدت دار. ۱۹
۲-۴-۳-۱ ویژگی ها و نحوه ی بکارگیری حساب سرمایه گذاری.. ۱۹
۲-۵ تخصیص منابع پولی در نظام بانکی.. ۲۰
۲-۵-۱ قرض الحسنه. ۲۰
۲-۵-۲ مضاربه. ۲۱
۲-۵-۳ جعاله. ۲۲
۲-۵-۴ مشارکت مدنی.. ۲۳
۲-۶ تاریخچه تشکیل بانک پارسیان ۲۶
۲-۷ شرکتهای وابسته به بانک پارسیان. ۲۶
۲-۷-۱ شرکت تجارت الکترونیک پارسیان. ۲۷
۲-۷-۱-۱ مهمترین اهداف و ماموریت های شرکت تجارت الکترونیک پارسیان. ۲۷
۲-۷-۲ شرکت لیزینگ پارسیان. ۲۷
۲-۷-۳ شرکت بیمه پارسیان. ۲۸
۲-۷-۳-۱ اهداف شرکت بیمه پارسیان. ۲۹
۲- ۸ مولفه های تاثیرگذار بر تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری نوین.. ۲۹
۲-۸-۱ مهارتهای نیروی انسانی.. ۲۹
۲-۸-۲ تنوع و کیفیت خدمات بانکی.. ۳۰
۲-۸-۳ عوامل و شرایط فیزیکی.. ۳۱
۲-۸-۳-۱ محل استقرار شعب بانک… ۳۱
۲-۸-۳-۲ طراحی و زیبایی فضای داخلی و خارجی شعبه. ۳۱
۲-۸-۳-۳ امکانات فیزیکی شعب بانک… ۳۱
۲-۸-۴ تعداد شعب… ۳۱
۲-۸-۵ مدیریت نقدینگی ۳۲
۲-۸-۶ سپرده های بانکی.. ۳۲
۲-۸-۷ مدیریت هزینه. ۳۳
۲-۸-۸  تسهیلات اعطایی.. ۳۳
۲-۹ پیشینه ی تحقیق.. ۳۴
خلاصه فصل دوم. ۳۶
فصل سوم. ۳۷
روش تحقیق.. ۳۷
۳-۱ مقدمه. ۳۸
۳-۲ نوع و روش شناسی تحقیق ۳۸
۳-۳ قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
۳-۳-۱ قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۰
۳-۳-۲ قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱
۳-۳-۳ قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱
۳-۴ دوره زمانی تحقیق.. ۴۱
۳-۵ جامعه آماری ۴۱
۳-۶ نمونه آماری.. ۴۱
۳-۷ روش نمونه گیری.. ۴۲
۳-۸ اطلاعات مورد نیاز و نحوه جمع آوری اطلاعات ۴۲
۳-۹ فرضیات تحقیق.. ۴۲
۳-۹-۱ فرضیات اصلی.. ۴۲
۳-۹-۲ فرضیات فرعی.. ۴۲
۳-۱۱ مراحل عمومی مربوط به آزمون آماری.. ۴۳
۳-۱۱-۱ مرحله اول: تعریف فرضیه های آماری H0 , H1. 43
۳-۱۱-۲ مرحله دوم: تعیین توزیع نمونه گیری آماره و نوع آماره آزمون. ۴۳
۳-۱۱-۳ مرحله سوم: تعیین سطح زیر منحنی H0 وH1 ومحاسبه مقدار بحرانی  ۴۴
۳-۱۱-۴ مرحله چهرم: تصمیم گیری ۴۴
۳-۱۲ آزمونهای حساسیت و تشخیص مدل رگرسیون……………………………………………………………………………………………….۴۵
۳-۱۲-۱ آزمون خطی بودن رابطه بین متغیر وابسته ومتغی.رهای مستقل مدل……………………………………………………………….۴۵
۳-۱۲-۲ آزمون نرمال بودن متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
۳-۱۲-۳ آزمون هم خطی متغیرهای مستقل (خودهمبستگی متغیرهای مستقل ) ……………………………………………………………۴۶
۳-۱۲-۳-۱  رفع مشکل هم خطی بین متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………۴۷
۳-۱۲-۴ آزمون نرمال بودن توزیع خطاها (نرمال بودن مانده ها ) ………………………………………………………………………………۴۷
۳-۱۲-۴-۱ واریانس ناهمسانی………………………………………………………………………………………………………………………………۴۷
۳-۱۲-۴-۲  آزمون دوربین _ واتسون……………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۳-۱۳ مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۹
۳-۱۴ روشهای آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۹
۳-۱۵ مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۰
۳-۱۶ همبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۰
۳-۱۶-۱ ضریب همبستگی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۱
۳-۱۷ مراحل بررسی فرضیات آماری………………………………………………………………………………………………………………………۵۱
۳-۱۷-۱ بررسی ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته و مطالعه  معنی دار ضرایب ……………………….۵۱
۳-۱۷-۲ بررسی نوع و شدت روابط بر اساس نمودارهای پراکنش……………………………………………………………………………..۵۱
۳-۱۷-۳ بررسی فرضیات زیربنایی…………………………………………………………………………………………………………………………۵۲
خلاصه فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳
فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵
تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۵
۴-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۶
۴-۲ یافته های توصیفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۶
۴-۳ همبستگی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۴-۳-۱ ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۴-۳-۲ ضریب همبستگی اسپیرمن………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۴-۳-۳ مفهوم معنی داری در همبستگی…………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۴-۴ آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۰
۴-۴-۱ آزمون فرضیه اصلی اول…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰
۴-۴-۱-۱ آزمون هم خطی فرضیه اصلی اول…………………………………………………………………………………………………………..۶۱
۴-۴-۱-۲ آزمون نرمال بودن خطاهای فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………………………………۶۱
۴-۴-۲ آزمون فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
۴-۴-۲-۱ آزمون نرمال بودن خطاهای فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………………………………………..۶۴
۴-۴-۳ آزمون فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۷
۴-۴-۴ آزمون فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۸
۴-۴-۵ آزمون فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………………………………………………………۶۸
۴-۴-۶ آزمون فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………۶۹
۴-۴-۷ آزمون فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰
۴-۴-۸ آزمون فرضیه فرعی ششم…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰
۴-۴-۹ آزمون فرضیه فرعی هفتم……………………………………………………………………………………………………………………………۷۱
۴-۴-۱۰ آزمون فرضیه فرعی هشتم…………………………………………………………………………………………………………………………۷۲
۴-۴-۱۱ آزمون فرضیه فرعی نهم……………………………………………………………………………………………………………………………۷۲
۴-۴-۱۲ آزمون فرضیه فرعی دهم…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
خلاصه فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۴
فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶
نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۶
۵-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷
۵-۲ بررسی فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۸
۵-۳پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..۸۳
۵-۴ پیشنهادات برای تحقیقات اتی………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴
۵-۵ محدودیت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۵
۶-۵ مقایسه نتایج با پیشیسنه تحقیق و مطالعات و تئوری ها……………………………………………………………………………………….۸۶
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۷
فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۷
لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۰
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۱
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۲
 
چکیده:
در ایران نقش بازارهای پولی (بانک­ها) در تامین مالی بخش های مختلف اقتصادی به مراتب قوی تر و پررنگ تر از بازارهای سرمایه (بورس اوراق بهادار) می باشد بنابراین، با توجه به نقش برجسته بانک ها در اقتصاد کشور، ارزیابی عملکرد آنها می­تواند از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد.
در قانون عملیات بانکی بدون ربا، تجهیز و تخصیص منابع پولی یک بخش از وظیفه اصلی سامانه بانکی اعلام شده است. بانک ها باید پیوسته خدمات جدیدی با توجه به نیاز متغیر جامعه ارائه دهند زیرا رشد و پیشرفت یک بانک در درجه اول بستگی به افزایش حجم منابع و در مراحل بعدی تخصیص آن منابع دارد. هدف این تحقیق ارزیابی و بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بر حسب اهمیت و اولویت در  شعب بانکی (مطالعه موردی بانک پارسیان ) میباشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از نوع روش توصیفی ـ تحلیلی است. به لحاظ ارتباط بین متغیرها، پژوهش حاضر از نوع همبستگی و زیرشاخه ی تحلیل رگرسیون می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل ۶۰ شعبه بانک پارسیان از
۱۶۴ شعبه­ی استان تهران که اطلاعات انها در دسترس بودند انتخاب و قلمرو زمانی آن نیز سال­های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۲ می باشد. داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق صورت­های مالی شعب بانک پارسیان استان تهران و همچنین مراجعه به برخی شعب مذکور استخراج گردیده است. روش آماری به کار گرفته شده در این پژوهش رگرسیون چند متغیره برای فرضیات اصلی و رگرسیون تک متغیره برای آزمون فرضیات فرعی بوده است. داده های آماری این پژوهش طی ۵ سال برای شعبه جمع آوری گردید و با بهره گرفتن از نرم افزار spss به آزمون فرضیات تحقیق پرداختیم مبنای ما در این پژوهش جهت تجهیز منابع ، سپرده های دریافتی از مشتریان و جهت تخصیص منابع تسهیلات پرداختی به مشتریان بوده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که عوامل نقدینگی شعبه، هزینه شعبه، تعداد پرسنل، درجه شعبه و همچنین کیفیت خدمات ارائه شده توسط شعبه بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی موثر هستند.
در این پژوهش متغیر وابسته تجهیز و تخصیص منابع و متغیر های مستقل شامل: مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه، تنوع وکیفیت خدمات بانکی و تعداد مشتریان، عوامل و شرایط فیزیکی (درجه بندی شعب ) میابشد که سعی می­شود  به اهداف پژوهش که نوع رابطه بین متغیر ها میباشد دست پیدا کرد.
واژگان کلیدی: بانک، مهارت کارکنان، تنوع وکیفیت خدمات، عوامل و شرایط فیزیکی، تعداد شعب ، سپرده، تسهیلات اعطایی، مدیریت نقدینگی، مدیریت هزینه
فصل اول
کلیات پژوهش
 
۱-۱ مقدمه:
“عنوان این تحقیق بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی  بانک پارسیان”  می باشد.
منظور از عوامل مؤثر، عواملی هستند که در افزایش مشتریان، جذب منابع مالی  و تخصیص آن مؤثر است و بکارگیری آنها باعث افزایش مشتریان بانک ها می شود.
جذب و تخصیص منابع از اهداف کلیدی و اساسی و راهبردی بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری به شمار می­رود. و نقش ویژه ای در ارائه خدمات بانک ها ایفا می کند و شاخص مهمی در ارزیابی میزان موفقیت  بانک­ها محسوب می شود.
امروزه در مقایسه با دو بخش دیگر اقتصاد (صنعت و کشاورزی )، سهم قابل توجهی از کل اقتصاد به بخش خدمات تعلق داشته و در بخش خدمات نیز بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری از نقش برجسته و ممتازی برخوردارند. هر فعالیتی که مستلزم کسب سرمایه و منابع مالی باشد، بی تردید به دخالت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری نیازمند است. لذا با توج به مطالب گفته شده می­توان اهمیت پرداخت به این موضوع را به روشنی بیان کرد که بانک­ها با تجهیز منابع و در نهایت با تخصیص منابع می­توانند نقش مهمی در اقتصادداشته باشند. تجهیز و تخصیص منابع همواره از اصلی­ترین وظایف سیستم بانکی بوده است. بانک­ها وجوه مازاد را جمع آوری و با دادن وام به متقاضیان، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه گری را میان سپرده گذاران و وام گیرندگان ایفا می نمایند. معمولا در فعالیت­های یک بانک جذب منابع مالی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، زیرا موفقیت در این زمینه میتواند عاملی برای موفقیت در سایر زمینه ها بخصوص تخصیص منابع باشد.
در بانکداری نوین مؤلفه های متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز و تخصیص منابع پولی بانک ها و مؤسسات مالی تأثیر می گذارند. شناسایی و تعیین میزان تأثیر و نوع ارتباط این مؤلفه ها با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع پولی مقوله ای مهم می باشد. امروزه شرایط و موقعیت های مؤسسات مالی و بانک ها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است مؤلفه های تأثیرگذار بر تجهیز و تخصیص منابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. مؤلفه­های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت نیروی انسانی شاغل در بانک ها، تنوع و کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان ازکارکنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری نوین ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهینه منابع پولی و تخصیص آنها استفاده می شود.


 
۱-۲ بیان مسئله:
گرچه عواملی چون صنعتی شدن جوامع، گسترش و تحول در فعالیت­های اجتماعی و در نتیجه پدیدار شدن نیازهای جدید از عوامل مهم و اثرگذار  در ایجاد و گسترش نهادهای مالی بوده اند ولی توسعه و
پیشرفت­های اقتصادی نیز یکی از مهمترین عوامل در گسترش و تحول این نهادها بشمار می روند. در واقع نهادهای مالی جهت تسهیل در پیشرفت های دیگر نهادهای اقتصادی شکل گرفته اند و لذا میتوان عنوان نمود وجود نهادها و بازارهای مالی پیشرفته همراه با بکارگیری روشهای نوین، با درجه توسعه یافتگی یک کشور ارتباط مستقیم دارد. در این شرایط جذب بیشتر منابع و تخصیص این منابع از موضوعاتی است که مورد توجه نهادهای مالی و اعتباری قرار داشته و دارد (رازانی، ۱۳۸۹)
بانک ها به عنوان واسطه منابع پولی در کنار نهادهای سرمایه گذاری مانند بورس و بیمه از ارکان اصلی بازارهای مالی شمرده می شوند. آنها یکی از عوامل مهم سیاستهای پولی و مجریانی برای تصمیم های اقتصادی بانک مرکزی هستند. بانک ها با قبض و بسط اعتبارات بانکی و هدایت وجوه از بخشی به بخش دیگر، گذشته از کمک به تثبیت اقتصاد در سطح کلان، نقش مؤثری در تنظیم بخشهای اقتصادی نیز بر عهده دارند. به دلیل عدم توسعه لازم بازار سرمایه در اقتصاد ایران، بانکداری از اهمیت بیشتری برخوردار است و در عمل این بانک ها هستند که عهده دار تامین مالی بلند مدت می باشند.
در این پژوهش تاثیر تعداد شعب، موقیعت جغرافیایی شعب، تنوع خدمات بانکی،مهارت کارکنان و رضایتمندی مشتریان  در جذب و تخصیص منابع بانکها از اهمیت خاصی برخوردار میباشد. واینکه بانکها با تعداد شعب بانکی معقول و با داشتن نیروی انسانی فعال با مهارت بالا و موقیعت جغرافی مناسب شعبه میتوانند با تعامل مناسب با مشتریان حقیقی و حقوقی در صدد کسب اهداف خود باشد.و باارائه خدماتی از قبیل ارائه تسهیلات مختلف ودریافت سپرده های  مختلف می توانند سودخود را نیز افزایش دهند.شاید مهمترین بخش شعب ارتباط کارمندان بامشتریان می باشد لذا تعامل آنها می تواند در جذب مشتری سودمند و مفید باشد.
وقتی صحبت از تعداد شعب به عمل می آید بصورت ناخودآگاه تاثیر آن بر سسهم بازار وسودآوری نیز مطرح می شود ولذا ازدیاد تعداد شعب باعث برخورداری بانکها ازتعداد مشتریان زیاد وسهم بازار بیشتر ونهایتا سودآوری بیشتر خواهد شد.پس با یک دید کلی میتوان به این نتیجه رسید که هریک از متغیر های ذکر شده میتواند تاثیر گذاری خود را بر تجهیز منابع و تخصص آن داشته باشد.


 
۱-۲-۱ سوالات پژوهش:      
۱: عوامل موثر برتجهیز و تخصیص منابع کدامند؟
۲: راهکارهای مناسب جهت افزایش منابع و تخصیص کدامند.
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش:
گسترش بازارهای جهانی و افزایش رقابت در بازارهای خدمات مالی، سودآوری این صنعت را تحت تاثیر قرار داده است. با توجه به اینکه سودآوری یکی از کارکردهای مهم بانک به عنوان واسطه مالی می باشد و از آنجایی که یک بانک سودآور توان بیشتری برای مقابله با شوکهای منفی بازار را داراست. لذا توجه به شاخص سودآوری به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد در بانک ها و اهمیت نقش آن در تصمیمات مرتبط با نحوه تجهیز منابع، تامین مالی و همچنین چگونگی تخصیص منابع، ضروری است. بنابراین بانک ها بایستی با بررسی عوامل مرتبط با سودآوری شعب خود موجبات افزایش توان رقابت پذیری و سازگاری با تغییرات محیط کلان را فراهم آورند.
تعداد صفحه : ۱۲۰
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***