دانلود پایان نامه ارشد : رابطه سبک های دلبستگی و خودکارآمدی با امید به زندگی در دانش‌آموزان

 دانلود متن کامل پایان نامه رابطه سبک های دلبستگی و خودکارآمدی با امید به زندگی در دانش آموزان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره و راهنمایی  (M.A)

 عنوان

رابطه سبک های دلبستگی و خودکارآمدی با امید به زندگی در دانش آموزان

 استاد راهنما

دکتر کریم افشاری نیا

 استاد مشاور

دکتر کیوان کاکابرایی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                 صفحه

چکیده ۱

فصل یکم: مقدمه پژوهش… ۲

مقدمه. ۳

بیان مسأله. ۴

اهمیت و ضرورت پژوهش… ۷

اهداف پژوهش… ۸

هدف اصلی.. ۸

اهداف فرعی.. ۸

فرضیه های پژوهش… ۹

تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی). ۹

الف) تعاریف مفهومی.. ۹

ب) تعاریف عملیاتی.. ۹

فصل دوم: پیشینه پژوهش… ۱۰

تاریخچه دلبستگی.. ۱۱

تعریف دلبستگی.. ۱۲

نظریه دلبستگی.. ۱۴

اهمیت نظریه دلبستگی.. ۱۶

مفاهیم اساسی در نظریه دلبستگی.. ۱۷

حساسیت و کیفیت دلبستگی.. ۱۷

نظام دلبستگی.. ۱۷

مدل های فعال ساز درونی.. ۱۸

نظام کاوشی.. ۱۸

دلبستگی و کاوش در سراسر چرخه زندگی.. ۱۹

دلبستگی ایمن به عنوان یک عامل محافظ.. ۱۹

ارتباط نظریه دلبستگی با نظریات دیگر. ۲۱

نظریه روان تحلیل گری.. ۲۱

نظریه رفتار گرایی.. ۲۳

دیدگاه کردار شناسی.. ۲۴

چارچوب تکاملی نظریه دلبستگی.. ۲۵

مراحل دلبستگی.. ۲۶

شیوه های جدید ارزیابی دلبستگی کودکان. ۳۰

طبقه بندی کیفیت دلبستگی.. ۳۱

دلبستگی «ایمن» ۳۱

دلبستگی ناایمن «اجتنابی» ۳۱

دلبستگی ناایمن «دوسوگرا» ۳۲

دلبستگی آشفته. ۳۲

سلسله مراتب اشخاص مورد دلبستگی.. ۳۲

دلبستگی های متعدد. ۳۳

دلبستگی و تأثیرات آن بر شخصیت و زندگی آینده افراد. ۳۳

دلبستگی در بزرگسالی.. ۳۴

دلبستگی و آسیب شناسی روانی.. ۳۴

خودکارآمدی.. ۳۵

مفهوم خودکارآمدی.. ۳۹

ابعاد خودکارآمدی.. ۴۰

انواع خودکارآمدی.. ۴۱

مراحل رشد خودکارآمدی.. ۴۲

تأثیر خودکارآمدی بر فرایندهای انگیزشی.. ۴۳

خودکارآمدی و عملکرد. ۴۴

داوری در مورد سطح خودکارآمدی.. ۴۵

ارزیابی کارآمدی در سنین مختلف… ۴۵

گستره نظری امید به زندگی.. ۴۷

رضایت از زندگی.. ۴۹

نظریه اسنایدر  پیرامون امید به زندگی.. ۵۰

امید به زندگی در لحظه تولد. ۵۱

احتمال بقاء یا توان زندگی.. ۵۲

عمر متوسط (Life Mean). 52

پهنه عمر و تفاوت آن با امید به زندگی.. ۵۳

پیشینه پژوهش… ۵۴

برخی از مطالعات صورت گرفته در داخل کشور. ۵۴

مروری بر برخی از مطالعات خارج از کشور. ۵۶

فصل سوم: روش پژوهش… ۵۸

جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. ۵۹

جامعه آماری.. ۵۹

روش نمونه گیری و حجم نمونه. ۶۰

طرح  پژوهش… Error! Bookmark not defined.

ابزار پژوهش… ۶۱

شیوه اجرای پژوهش… ۶۴

تجزیه و تحلیل داده ها ۶۴

فصل چهارم: یافته های پژوهش… ۶۵

داده های  توصیفی.. ۶۶

آمار استنباطی (آزمون فرضیه ها). ۶۸

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. ۷۳

بحث و نتیجه گیری.. ۷۴

محدودیتها ۷۷

پیشنهادات پژوهشی.. ۷۷

پیشنهادات کاربردی.. ۷۷

منابع و ماخذ………..۷۷

چکیده

      سبک دلبستگی یکی از مهمترین منابع درون فردی است که می تواند سطوح تنش و ناتوانی را در شرایط ناگوار تعدیل نموده و اثرات تنش را کم رنگتر نماید، هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک‫های دلبستگی و خودکارآمدی با امید به زندگی بود دانش آموزان بود.  روش: روش انجام پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل تمام دانش‫آموزان پسر سال آخر مقطع متوسطه شهرستان بیجار در سال تحصیلی ۹۲-۹۱  بود  با بهره گرفتن از نمونه گیری خوشه ای  چند مرحله‫ای  ۱۸۰ نفر  از دانش آموزان پسر  سال آخرمتوسطه شهر بیجار انتخاب شدند.  ابزار پژوهش عبارتند از: پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسالان، خودکارآمدی شرز و همکاران  و پرسشنامه امید به زندگی میلر، در این پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها و به دست آوردن رابطه بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون  و رگرسیون استفاده گردید.   

یافتهها: نتایج پژوهش نشان داد بین سبک دلبستگی ایمن در دانش آموزان  با امید به زندگی رابطه مثبت، بین سبک دلبستگی ایمن و خودکارآمدی دانش آموزان رابطه مثبت و بین سبک دلبستگی اجتنابی و اضطرابی با خودکارآمدی  رابطه معکوس و با امید به زندگی رابطه معنی داری به دست نیامد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد سبک دلبستگی ایمن توان پیش بینی متغیرهای خودکارآمدی و امید به زندگی را دارد.

کلید واژه ها

سبک دلبستگی، خودکارآمدی، امید به زندگی

 

مقدمه

      رفتار دلبستگی دارای ارزش تکاملی برای انسان‫ها بوده است و به همین دلیل جزء ذخایر ژنتیک رفتاری آن ها درآمده است. به نظر بالبی دلبستگی پیوند عاطفی نسبتاً پایداری است که بین کودک و یک یا تعداد بیشتری از افرادی که در تعامل واقعی و منظم با آنها می باشد، ایجاد  می‫گردد (مظاهری، ۱۳۷۷). به عقیده بالبی برای تامین سلامت روانی کودک، برقراری روابط صمیمی، گرم و دایمی بین او و مادرش یا کسی که بتواند به طور شایسته جایگزین وی شود ضروری است. چنان روابطی که مورد رضایت هر دو طرف بوده و از آن لذت ببرند. او این مسئله را مطرح کرد که هر تعامل پایدار و با دوام در کودکی تاثیرات طولانی مدتی بر روی رشد شخصیت می گذارد که این تاثیرات توسط یک سری  باز نمایی های ذهنی که بالبی آن را (الگو های فعال درونی) می نامد طرح ریزی می گردد. به عبارت دیگر سبک های دلبستگی افراد بر اساسی درون سازی بین شخصی در مورد قابل دسترس و پاسخگو بودن نگاره ی دلبستگی(مادر) و کارآمد و ارزشمند بودن خود شکل می گیرد (بالبی[۱]، ۱۹۷۳).

     خودکارآمدی به واسطه ی انگیزه ی درونی موجب می شود که فرد به طورخودانگیخته در محیط تلاش کند و به باورهای کارآمدی خود دست یابد. طبیعت همچون معلمی نامرئی فرد را به جنب و جوش وا می‫دارد تا ظرفیتهای مختلف تحول را در مراحل متنوع و متفاوت آشکار سازد. خودکارآمدی یا خوداثربخشی از لحاظ روان شناسی عبارت است از انتظارات متصور یک فرد در موفقیت در یک کار یا رسیدن به یک نتیجه خوب از طریق فعالیتهای فردی. بنابراین خودکارآمدی یک فرآیند ذهنی است که شامل شناسایی هدف، برآورد تلاش و تواناییهای لازم برای رسیدن به آن اهداف و پیشبینی نتبجه آن می باشد. افراد دارای خودکارآمدی بالا به تواناییهای خود باور دارند و برای رسیدن به هدف خود پافشاری می کنند و تسلیم نمی‫شوند (اوانس و کلارک[۲]، ۲۰۱۱)

   از طرفی امید به زندگی و اهمیت و جایگاه آن، برای برخوردار بودن از زندگی خوب و شاد، امری انکارناپذیر است (کینگ و همکاران[۳]،۲۰۰۶ ). برخی از مؤلفان، با توجه به یافته های موجود، اظهار کرده اند که وجود امید و احساس کردن آن در زندگی مانند کلیدی است که می تواند قفل و گره مشکلات زندگی را باز کند و باعث شود تا افراد کنش های مثبتی داشته باشند (فرانکل[۴]،۱۹۶۳). به همین لحاظ اغلب زندگی همراه با امید را از عوامل مهم سلامت روان شناختی می دانند. بررسی رابطه بین امید به زندگی با سازه های دیگر روان شناسی مثبت، مثلاً هدفمند و معنادار بودن زندگی برای برخوردار بودن از زندگی شاد و توأم با سعادت مندی و سلامت روانی، در سال های اخیر مورد توجه فراوان پژوهشگران و صاحب نظران قرار گرفته است.  در سال های اخیر، اسنایدر که پیش گام مطالعه در مورد امید است، به آن به مثابه یک عامل کنترل خود می‫نگرد که به کمکش انسان می تواند از عزت نفس خود مراقبت کند. بنابراین پژوهشگران در بررسی الگو های فعال درونی بر روی سبک های دلبستگی تمرکز کرده‫اند . لذا نظر به اینکه تحقیقات قبلی در مورد رابطه بین سبک های دلبستگی با خودکارأمدی و امید به زندگی  نتایج ضد و نقیضی را گزارش نموده‫اند، این پژوهش می تواند نقش بسزائی در تنویر نتایج قبلی ایفا نماید. همچنین با توجه به اینکه بررسی همزمان رابطه متغیرهای سبک های دلبستگی، خودکارآمدی و امید به زندگی کمتر مورد توجه بوده نتایج پژوهش می تواند زمینه ساز تحقیقات بیشتر در این راستا باشد.

تعداد صفحه :۹۴

قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***