دانلود پایان نامه ارشد : رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : M.A

عنوان : رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری

موسسه آموزش عالی کار قزوین

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته :

حسابداری

عنوان :

رابطه ریسک و بازده(سیستماتیک و فوق العاده)سهام با مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها

استاد راهنما:

                                                               دکتر فرزین رضایی

استاد مشاور:

دکتر محمد رضوانی فر

مهر ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 

عنوان صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
فصل اول: کلیات تحقیق ۲
۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. ۳
۱-۲ بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………….. ۴
۱-۳ پرسش های تحقیق………………………………………………………………………………………………… ۷
۱-۴ اهداف و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………….. ۷
۱-۵ فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۶ روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۷ شرح وا‍ژه ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق………………………………………………………… ۹
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق                                                                  ۱۱
۲-۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
۲-۲ نظریه  نمایندگی…………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۲-۳ حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………………… ۱۴
۲-۴ هیات مدیره………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
۲-۵ مدت تصدی هات مدیره………………………………………………………………………………………… ۱۹
۲-۶ عملکرد هیات مدیره…………………………………………………………………………………………….. ۲۱
۲-۷ ریسک……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
۲-۷-۱ ریسک سیستماتیک…………………………………………………………………………………………… ۲۳
۲-۷-۲ ریسک فوق العاده……………………………………………………………………………………………… ۲۴
۲-۸ بازده…………………………………………………………………………………………………………………… ۲۶
۲-۸-۱ بازده سیستماتیک………………………………………………………………………………………………. ۲۸
۲-۸-۲ بازده فوق العاده………………………………………………………………………………………………… ۲۸
۲-۹پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ۳۱
۲-۹-۱ تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………. ۳۱
۲-۹-۲ تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………….. ۳۴
۲-۱۰خلاصه تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………. ۳۶
۲-۱۱خلاصه تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………… ۳۸
۲-۱۲خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………….. ۴۰
فصل سوم :روش شناسی تحقیق                                                                            ۴۱
۳-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲
۳-۲ روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………. ۴۲
۳-۲-۱ قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………… ۴۳
۳-۲-۲ قلمرو زمانی تحقیق……………………………………………………………………………………………. ۴۳
۳-۲-۳ قلمرو موضوعی تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۴۴
۳-۲-۴ جامعه ،نمونه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………….. ۴۴
۳-۲-۵ شیوه گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………. ۴۸
۳-۳ معرفی متغییرهای تحقیق و نحوه محاسبه آنها………………………………………………………………. ۴۸
۳-۳-۱ نحوه اندازه گیری متغییر وابسته……………………………………………………………………………. ۵۰
۳-۳-۲ نحوه اندازه گیری متغییرهای مستقل……………………………………………………………………… ۵۰
۳-۳-۳ نحوه اندازه گیری متغیرهای کنترل……………………………………………………………………….. ۵۲
۳-۴ فرضیه ها و الگوی تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۵۳
۳-۵ استدلال فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۵۵
۳-۶ روش های آماری…………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۳-۷ خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………… ۵۷
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………….. ۵۸
۴-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹
۴-۲ داده ها و آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………… ۵۹
۴-۳ آزمون نرمال بودن ت.زیع متغییر وابسته تحقیق……………………………………………………………. ۶۲
۴-۴ بررسی همبستگی بین متغییرهای اصلی تحقیق…………………………………………………………….. ۶۴
۴-۵ آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………….. ۶۵
۴-۶ آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………. ۶۵
۴-۷ خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………… ۷۰
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق ۷۲
۵-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳
۵-۲ خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. ۷۳
۵-۳ جمع بندی و تفسیر نتایج…………………………………………………………………………………………. ۷۶
۵-۴ محدودیت تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۷۷
۵-۵ پیشنهادات برخواسته از تحقیق…………………………………………………………………………………. ۷۷
۵-۵-۱ پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………… ۷۷
۵-۵-۲ پیشنهاداتی  برای آتی…………………………………………………………………………………………. ۷۸
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………… ۷۹
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲
پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………… ۸۵

چکیده
در این تحقیق به بررسی ریسک و بازده ( سیستماتیک و فوق العاده) سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها پرداخته می شود. یکی از عناصرساختار حاکمیت شرکتی ، هیأت مدیره است. سهامداران برای ارزیابی عملکرد مدیران از دو مولفه ریسک و بازده استفاده می کنند بنابراین عملکرد سازمان و ریسک متواتراز آن بر تصمیمات سهامدار در خصوص مدت تصدی هیات مدیره شرکت ها در جهت رسیدن به بیشترین بازده اهمیت دارد.در این تحقیق نمونه ای مشتمل بر ۱۲۵ شرکت در قالب ۱۵صنعت در طی دوره مالی ۶ ساله از سال مالی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ با توجه به در نظر گرفتن شرایط یکسان برای کلیه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران و همچنین برای آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیونی چند متغییره به روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی با رویکرد داده های ترکیبی استفاده شده است.نتایج حاکی از این است که بین ریسک سیستماتیک و مدت تصدی هیات مدیره رابطه مستقیم و معنادار و بین بازده سیستماتیک و مدت تصدی هیات مدیره  رابطه معکوس و معناداری وجود دارد،در حالیکه بین ریسک و بازده فوق العاده و مدت تصدی هیات مدیره رابطه معناداری وجود ندارد.
 
کلید واژه : ریسک فوق العاده ، بازده فوق العاده، مدت تصدی هیات مدیره .
-۱مقدمه
ریسک و بازده به عنوان دو مولفه با اهمیت در محیط سرمایه گذاری همواره در تمامی تصمیمات مالی مورد توجه قرار می گیرد و مبادله این دو مولفه ترکیب های گوناگون سرمایه گذاری را عرضه می نماید . از سویی،سرمایه گذاران به دنبال کسب بیشترین عایدی ازسرمایه گذاری هستند و از طرف دیگر، با شرایط عدم اطمینان حاکم بر بازارهای مالی مواجه می باشند که، دستیابی به عواید سرمایه گذاری را با عدم اطمینان مواجه می سازد . بنابراین، تمامی تصمیمات سرمایه گذاری براساس روابط میان ریسک و بازده صورت می گیرد .در دنیای پر رقابت و توام با عدم قطعیت امروز، رفتار مدیران و به تبع آن عملکرد کنترلی هیات مدیره در مقابل ریسک یکی از عوامل موفقیت در اتخاذ تصمیمات به شمار می آید.
تشکیل شرکت  با مسئولیت محدود و گشودن مالکیت شرکت  برای عموم ،بر روش اداره شرکت ها تاثیر قابل ملاحظه ای گذاشت.سیستم بازار به گونه ای سازماندهی گردید که مالکان شرکت ها ،اداره شرکت  را به مدیران شرکت  تفویض کنند. به بیان جنسن و مکلینگ(۱۹۷۶)  جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت های بزرگ،منجر به پیدایش تئوری نمایندگی شد. این تئوری مربوط به موردی است که یک نفر (مالک ) مسئولیت تصمیم گیری در خصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد مشخصی به شخصی دیگر )کارگزار(  واگذار می نماید(مرادی و سعیدی ، ۱۳۹۱).
شکل گیری رابطه نمایندگی ، همراه با منافع متضادی است که در نتیجه جدایی مالکیت از مدیریت ، هدفهای متفاوت و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران رخ می دهد(دی ،۲۰۰۸ ) . برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخ گویی بنگاه های اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع باید نظارت و مراقبت کافی به عمل آید.اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود ساز و کارهای مناسبی است .از جمله این سازو کارها،طراحی و اجرای حاکمیت شرکتی مناسب در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است. حاکمیت شرکتی مجموعه مکانیزم های کنترلی داخلی و خارجی شرکت است که تعیین می کند شرکت ها چگونه و توسط چه کسانی اداره می شود.نظام حاکمیت شرکتی  که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سرو کار دارد،موجب ترغیب استفاده کارامد از منابع می شود.توجه به حاکمیت شرکتی کارا و افزایش کارایی در قرارداد های فی مابین ذینفعان به منظور تقویت فرهنگ پاسخ گویی شرکت ها و ارتقای شفافیت اطلاعات در شرکت ها و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها از طریق مردم تامین شده است منجر به تخصیص کارای منابع و در نهایت رشد اقتصادی می گردد.
حاکمیت شرکتی شامل فرآیندهایی برای راهبری تلاش های شرکت در راستای ایجاد ارزش برای سهامداران است و به عنوان ساز و کاری در جهت حمایت ازمنافع گروهی و فردی تمام مدعیان و ذینفعان شرکت محسوب می شود )حسن و بوت، ۲۰۰۹). اساسی ترین و مهمترین مکانیزم حاکمیت شرکتی ، هیأت مدیره است. که در ادبیات حاکمیت شرکتی  و در کشورهای توسعه یافته  و نوظهور بسیار به آن پرداخته شده و مورد توجه بوده است (قالیباف و رضایی ،۱۳۸۶) .پس در این میان ،جایگاه هیات مدیره شرکت به عنوان نهاد هدایت کننده ای که نقش مراقبت و نظارت بر روند تصمیم گیری ها به منظور حفظ منافع مالکیتی سهامداران را بر عهده دارد، بیش از پیش اهمیت می یابد.
 
 
۱-۲ بیان مسئله
بازدهی سهام شرکت ها متاثر از عوامل متعدد داخلی یا عوامل اقتصادی ،روانی ،سیاسی و.. میباشد.این عوامل را میتوان به عوامل خرد و کلان تقسیم بندی نمود.بر طبق مدل ویلیام شارپ بازده سهام تحت تاثیر عوامل خرد و کلان قرار میگیرد(دارابی و علی فرحی ،۱۳۸۹). منظور از عوامل خرد مسائل مربوط به درون شرکت ها است که عموما در کنترل مدیران شرکت ها قرار دارد.در سطح کلان ،عوامل اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که در کنترل مدیریت نیست ، بازده سهام شرکت ها را تحت تاثیر قرار می دهد.این عوامل خرد و کلان منجر به ایجاد نوسانات در بازده میگردند که محیط بازار را با عدم اطمینان نسبت به کسب بازده ها همراه می سازند که ریسک نام دارند. بنابراین از عوامل مؤثر در انتخاب سرمایه گذاری ها و تصمیمات مالی بنگاه های اقتصادی ، توجه سرمایه گذاران به ریسک و بازده سرمایه گذاری است. آنان می کوشند منابع مالی خود را در جایی سرمایه گذاری نمایند که بیشترین بازده و کمترین ریسک را داشته باشد . بنابراین،شرکت ها باید در کنار تمرکز بر سود، بر ریسک به عنوان عامل محدود کننده حداکثر شدن بازده نیز مدیریت نمایند.
بنابراین ریسک و بازده دو سوی یک محور هستند که جهت دستیابی به بهترین عملکرد سازمان از سوی نمایندگان سهامداران هدایت می شوند.
طبق نظریه نمایندگی  ، هزینه های نمایندگی به دنبال جدایی مالکیت ومدیریت شرکت ایجاد شده است. در واقع، سهامداران اداره امور شرکت را به مدیریت واگذار میکنند و اگر مدیریت برخلاف هدف اصلی شرکت، یعنی حداکثر کردن ثروت سهامداران، تصمیم گیری و عمل کند، سهامداران متحمل هزینه های نمایندگی خواهند شد.این در حالی است که شرکتها با هدف  حداکثرسازی ثروت سهامداران، تأسیس می شوند.به عقیده جنسن (۱۹۸۶) ، مدیر به دنبال تأمین منافع شخصی خود میباشد. از این رو، اتلاف منابع سازمانی را به دنبال دارد و در نتیجه، منجر به هزینه های نمایندگی میشود. از آنجایی که ، نگرش مدیران و مالکان همسو نبوده ، بین این گروه ها تضاد منافع بوجود می آید .طبق این نظریه ، به منظور کاهش تعارضات نمایندگی ، باید روش های کنترلی مناسبی در سازمان ایجاد گردد .
حاکمیت شرکتی(نظام راهبری)از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی است که دربرگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت،  هیات مدیره،  سهامداران و سایرگروه های ذینفع است (دارابی و علی فرحی ،۱۳۸۹ ). نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدفهای بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها ونظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می گیرند(حساس یگانه و رئیسی، ۱۳۸۸).یکی از عناصرساختار حاکمیت شرکتی ، هیأت مدیره است. هیات مدیره شرکت ها که همواره در جایگاه نمایندگان صاحبان سهام به عنوان رکن ارتباطی میان آنها و مدیران ایفای نقش کرده و در برابر آنان مسئولیت حساب دهی و پاسخ خواهی  دارند ، به عنوان عنصر کلیدی یک سازمان نقش اساسی در عملکرد شرکتها عهده دار می باشند.
بنابراین عملکرد سازمان و ریسک متعاقب از آن بر تصمیمات سهامدار در خصوص مدت تصدی هیات مدیره و مدیران شرکت ها در جهت رسیدن به بیشترین بازده، موضوعی قابل پویش خواهد بود.همچنین در تحقیقات صورت گرفته قبلی توسط جنتر و کاپلان [۱](۲۰۰۶) نتایج حاکی از آن است که مدت تصدی هیات مدیره نسبت به هر دو جنبه عملکرد (سیستماتیک[۲] و فوق العاده [۳])حساس می باشد.
عنصر اساسی در تصمیم گیری برای حفظ یا خلع هیات مدیره ،ارزیابی توانایی های نهفته اعضای هیات مدیره با توجه به عملکرد سازمان و ریسک متواتراز آن میباشد. با توجه به عملکرد سازمان تصمیم گیری در مورد مدت تصدی هیات مدیره شدیداً به منابع ریسک بستگی دارد.
ایده اصلی این است که اگر ریسک عملکردعمدتاً ناشی از توانایی های نهفته هیات مدیره باشد، متعاقبا”بازده سهام شرکت نشان دهنده توانایی های هیات مدیره خواهد بود و اگر ریسک بازده سهام شرکت ناشی از عواملی غیر از توانایی های هیات مدیره در زمینه افزایش بازدهی و سهم بازار باشد عواملی همچون تغییر نرخ بهره، نرخ برابری پول ملی ،نرخ تورم ،سیاست های پولی و مالی و شرایط سیاسی و به طور کلی متغییرهای کلان اقتصادی تاثیر گذار میباشند. در نتیجه دو منبع ریسک بدست می آید: ریسک ناشی از عدم اطمینان در مورد سطح توانایی های هیات مدیره که ریسک فوق العاده[۴] نامیده می شود و دیگری ریسک ناشی از منابع خارج از اختیار هیات مدیره است که ریسک سیستماتیک[۵] است.
وقتی عدم اطمینان در مورد توانایی های هیات مدیره نسبت به منشا ریسک[۶] افزایش می یابد عملکرد سازمان عامل تشخیصی نسبتا بهتر توانایی های هیات مدیره خواهد بود و توانایی هیات مدیره در شناسایی مدیران کم استعداد و استفاده از گزینه خلع در موارد لازم را افزایش می دهد.بنابراین از بازدهی سهام به عنوان عامل سنجش تجربی عملکرد سازمان استفاده می شود و تغییرات در این بازده  را می توان به اجزا سیستماتیک و فوق العاده تجزیه نمود و از طریق برقراری ارتباط اساسی بین ریسک سیستماتیک و فوق العاده و مدت تصدی هیات مدیره بر ادبیات موجود در این زمینه افزود و میتوان اینگونه بیان نمود که تمرکز اصلی، بررسی تاثیرگذاری ریسک و بازده بر مدت تصدی هیات مدیره می باشد.
 
 
۱-۳ پرسش های تحقیق
 
۱- آیا ریسک سیستماتیک و فوق العاده سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر است؟
۲- آیا بازده سیستماتیک [۷]و فوق العاده [۸]سهام بر مدت تصدی هیات مدیره شرکتها موثر است؟
۱-۴ اهداف و ضرورت انجام تحقیق
این تحقیق براساس هدف ازنوع کاربردی است و شناسایی و ارزیابی توانایی های هیات مدیره در کسب بیشترین بازده سهام شرکت وکمترین ریسک فوق العاده که در نهایت منجر به تاثیرگذاری بر مدت تصدی اعضا میگردد،هدف غایی این تحقیق میباشد.
ضرورت این پژوهش از این دیدگاه مطرح می شود که با توجه به اینکه هدف بررسی ریسک و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مدت تصدی هیات مدیره میباشد ، نتایج بدست آمده ، به تصمیم گیرندگان حوزه اقتصادی  نشان میدهد که عملکرد شرکتها، ارزش بازار سهام و میزان حداکثرشدن ثروت سهامداران به عنوان برایند نهایی شرکت بر منافع و مدت تصدی هیات مدیره تاثیر گذار است .

تعداد صفحه : ۱۰۸
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

دسته‌بندی نشده