دانلود پایان نامه ارشد : رابطه تبلیغات شرکت، اعتماد و احساس به برند مشتریان بر میزان فروش بیمه عمر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : بیمه

عنوان : رابطه تبلیغات شرکت، اعتماد و احساس به برند مشتریان بر میزان فروش بیمه عمر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت- گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش : ” بیمه”

عنوان :

رابطه تبلیغات شرکت، اعتماد و احساس به برند مشتریان بر میزان فروش بیمه عمر

استاد راهنما :

دکتر مهدی حقیقی کفاش

تابستان ۱۳۹۳

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
 
فهرست مطالب
فصل اول۱
۱-۱- مقدمه:. ۳
۱-۲- بیان مسئله:. ۴
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق:. ۶
۱-۴- اهداف تحقیق:. ۷
۱-۴-۱- اهداف اصلی:. ۷
۱-۴-۲ اهداف فرعی تحقیق:. ۷
۱-۵- سوالات تحقیق:. ۸
۱-۵-۱- سوالات اصلی:. ۸
۱-۵-۲- سوالات فرعی تحقیق:. ۸
۱-۶-فرضیه اصلی:. ۸
۱-۷-فرضیه های فرعی:. ۸
۱-۸-تعریف واژه‏ها و اصطلاحات تحقیق:. ۹
۱-۸-۱- احساس نسبت به برند:. ۹
۱-۸-۲-اعتماد به برند:. ۹
۱-۸-۳-ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت:. ۹
۱-۸-۵-فروش بیمه عمر:. ۱۰
فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۱- مقدمه:. ۱۲
۲-۲- تبلیغات.. ۱۲
۲-۳- سیر تاریخی تبلیغات بازرگانی.. ۱۴
۲-۳-۱-دوره یکم؛ دوره ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ.. ۱۴
۲-۳-۲-دوره دوم، دوره ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﻮﺷﺘﺎری ـ ﭼﺎﭘﯽ.. ۱۴
۲-۳-۳- دوره ﺳﻮم، دوره ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ.. ۱۶
۲-۳-۴-اهمیت اجتماعی تبلیغات.. ۱۷
۲-۳-۵- پدیده های نوین.. ۱۷
۲-۳-۶- ﺩﻭﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ.. ۱۸
۲-۴- سیر تحول تبلیغات بازرگانی در ایران.. ۱۹
۲-۴-۱- اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن.. ۱۹
۲-۴-۲- شیوه های سنتی و قدیمی تبلیغ فروش کالا. ۱۹
۳-۴-۲- ورود وسایل ارتباط جمعی.. ۲۰
۲-۵- نقش ارتباطات در تبلیغات.. ۲۱
۲-۶- ارتباط.. ۲۱
۲-۷- ارتباطجمعی.. ۲۳
۲-۸- انواع ارتباط.. ۲۴
۲-۹- الگوها و مدل های ارتباط.. ۲۴
۴- مدلارتباطیگربنر. ۲۵
۲-۱۰- نظریه ارتباط در تبلیغات.. ۲۶
۲-۱۱- عناصر ارتباط.. ۲۶
۲-۱۲- انواع تبلیغات و مقایسه آن ها ۲۸
۲-۱۳- ضرورت ارزیابی اثر بخشی تبلیغات.. ۲۹
۲-۱۴- روش های ارزیابی اثر بخشی تبلیغات.. ۲۹
۲-۱۵- تشریح و طبقه بندی متغیرهای تبلیغات.. ۳۰
۲-۱۶- اندازه گیری ورودی ها ۳۲
۲-۱۷- اندازه گیری خروجی ها ۳۳
۲-۱۸- اندازه گیری فرایند ها ۳۶
۲-۱۹- مدل های سلسله مراتب تاثیرات.. ۳۷
۱۲-۱۹-۱- سلسله مراتب یادگیرنده:. ۳۸
۲-۱۹-۲-سلسله مراتب ناموزون/ اسنادی.. ۳۹
۲-۱۹-۳- سلسله مراتب با درگیری پایین.. ۳۹
۲-۱۹-۴-مدل احتمال گسترش اطلاعات (ELM). 40
۲-۲۰-سلسله مراتب تاثیرات مربوط.. ۴۱
۲-۲۱- برند :. ۴۱
۲-۲۲- اهمیت برند:. ۴۴
۲-۲۲-۱-مشتریان.. ۴۴
۲-۲۲-۲- شرکتها ۴۶
۲-۲۳- ارزش ویژه برند و تعاریف مختلف آن.. ۴۶
۲-۲۳-۱- ارزش ویژه برند از رویکرد مالی.. ۴۸
۲-۲۳-۲- ارزش ویژه برند از رویکرد مشتریان.. ۴۹
۲-۲۴- مدلها و مفاهیم مطرح شده راجع به ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کنندگان:. ۵۱
۲-۲۵- اجزا و عناصر برند بر اساس دیدگاه آکر:. ۵۸
۲-۲۵-۱-آگاهی از برند:. ۵۸
۲-۲۵-۳-کیفیت ادارک شده:. ۶۱
۲-۲۵-۴- وفاداری به برند:. ۶۲
۲-۲۵-۵- سایر داراییهای مالکانه برند:. ۶۳
۲-۲۶- اندازه گیری ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرفکنندگان:. ۶۴
۲-۲۷- ارزش ویژه برند از دیدگاه ترکیبی.. ۶۶
۲-۲۸- مزایای ارزش ویژه برند قوی:. ۶۷
۲-۲۹- اعتماد به برند:. ۶۹
۲-۳۰- احساس به برند:. ۷۱
۲-۳۱- مبانی نظری بیمه و بیمه های عمر. ۷۳
۲-۳۱-۱- تعریف بیمه. ۷۳
۲-۳۱-۲- موضوع بیمه. ۷۴
۲-۳۱-۳-تاریخچه بیمه. ۷۴
۲-۳۲- تاریخچه بیمه در ایران.. ۷۵
۲-۳۳- مبانی بیمه های عمر. ۷۶
۲-۳۳-مزایای مهم بیمه های عمر. ۷۷
۲-۳۴- تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق.. ۷۸
۲-۳۵- مدل مفهومی تحقیق.. ۸۳
۲-۳۶-  تعریف واژه‏ها و اصطلاحات.. ۸۳
فصل سوم………………………………………………………………………………………………..۱۱۰
۳-۱- مقدمه. ۸۶
۳-۲-  نوع و روش تحقیق:. ۸۶
۳-۳- جامعه آماری.. ۸۶
۳-۴ – بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری.. ۸۷
۳-۵ – ابزار گرد آوری داده ها ۸۷
۳-۶- ویژگی های فنی ابزار تحقیق:. ۸۸
۳-۷- روش تجریه و تحلیل داده ها:. ۹۰
فصل چهارم……………………………………………………………………………………………..۱۱۷
۴-۱- مقدمه. ۹۲
۴-۲- آمار توصیفی…………………………………………………………..۹۲
۴-۲-۱- آمار توصیفی متغیر سن.. ۹۲
۴-۲-۲- آمار توصیفی متغیر سطح تحصیلات.. ۹۳
۴-۲-۳- آمار توصیفی متغیر جنسیت افراد نمونه. ۹۴
۴-۲-۴- آمار توصیفی میزان سوابق کاری نمایندگان.. ۹۵
۴-۲-۵- آمار توصیفی نوع شرکت بیمه. ۹۶
۴-۲-۶- آمار توصیفی تعداد فروش بیمه نامه افراد نمایندگان.. ۹۷
۴-۲-۷- آمار توصیفی ارزش بیمه نامه های فروخته شده (بر حسب تومان). ۹۸
۴-۲-۸- آمار توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق.. ۹۹
۴-۳- بررسی استنباطی داده ها ۱۰۰
۴-۳-۱- یافته های مربوط به فرضیه فرعی اول پژوهش… ۱۰۰
۴-۳-۲- یافته های مربوط به فرضیه فرعی دوم پژوهش… ۱۰۱
۴-۳-۳- یافته های مربوط به فرضیه فرعی سوم پژوهش… ۱۰۲
۵-۱- مقدمه. ۱۰۶
۵-۲ – بحث و نتیجه گیری.. ۱۰۸
۵-۳- محدودیت های تحقیق.. ۱۱۰
۵-۴- پیشنهادات تحقیق.. ۱۱۱
۵-۴-۱: پیشنهادات کاربردی تحقیق:. ۱۱۱
۵-۴-۲- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۱۱۱
منابع و ماخذ. ۱۲۱
پیوستها و ضمائم………………………………………………………………………………..۱۵۱
 
 
فهرست جداول
جدول ۲-۱- مقایسه مزایا و محدودیتهای انواع روشهای تبلیغاتی.. ۲۸
جدول ۲-۲- مدلها و شاخصهای ارزیابی اثربخشی تبلیغات (Tellis, 2004). 31
جدول ۲-۴- ابعاد ارزش ویژه برند. ۵۶
جدول ۵-۲- مزایای بازاریابی برندهای قوی.. ۶۷
جدول۳-۱: جدول چگونگی تخصیص سوالات پرسش نامه به متغیر های تحقیق.. ۸۸
جدول ۱-۴: جدول فراوانی مربوط به متغیر سن………………………………….………….۱۱۹
جدول ۲-۴: جدول فراوانی مربوط به متغیر تحصیلات………………………………………۱۲۰
جدول ۳-۴: جدول فراوانی مربوط به متغیرجنسیت نمایندگان………………………………۱۲۱
جدول (۴-۴): جدول فراوانی سوابق کاری نمایندگان……………………………………….۱۲۲
جدول (۵-۴): جدول فراوانی مربوط به متغیر  نوع شرکت.. ۹۶
 
 
فهرست نمودارها
نمودار۱-۱: مدل مفهومی تحقیق.. ۹
نمودار ۲-۱- قابلیت اندازهگیری اجزای مختلف تبلیغ (Ace, 2001). 32
نمودار ۲-۲- مدل سلسله مراتب احتمالی DAGMAR ( 2003،James). 40
نمودار۲-۳: مدل مفهومی تحقیق.. ۸۳
نمودار ۱-۴: نمودار فراوانی مربوط به متغیر سن.. ۹۳
نمودار ۲-۴: نمودار فراوانی مربوط به متغیر تحصیلات.. ۹۴
نمودار۳-۴: نمودار فراوانی مربوط به متغیرجنسیت نمایندگان.. ۹۵
نمودار۴-۴: نمودار فراوانی مربوط به متغیر سوابق کاری نمایندگان.. ۹۶
 
 
 
فهرست اشکال
شکل ۲-۱- دو مدل از روابط بین کالا و برند. ۴۳
شکل ۲-۲- شبکه قدرت BAV… 52
شکل ۳-۲- هرم تشدید برند. ۵۵
شکل۴-۲- مدل مفهومی ارزش ویژه برند از دیدگاه آکر. ۵۷
شکل ۵-۲- مدل ارزش ویژه برند از دیدگاه آکر. ۵۸
شکل ۶-۲- مفهوم ارزش ویژه برند از دیدگاه آکر. ۵۸
شکل ۷-۲- ابعاد ارزش ویژه برند. ۶۳
 
 

چکیده:
بیمه عمر یکی از مهمترین و استراتژیک ترین محصولات شرکتهای بیمه دنیا محسوب می شود. در دنیا درصد فروش بیمه های عمر نسبت به سایر محصولات بیمه ای بسیار بالاتر است، اما با وجود اهمیت بسیار زیاد، فروش این محصول دارای پیچیدگی های خاص خود است. شرکتهای بیمه و نمایندگانی که درصدد فروش بیمه عمر هستند، باید ارتباط موثر و قابل اعتمادی با مشتریان خود ایجاد کنند، فردی که قرار است بیمه عمر خریداری نماید باید برای دهها سال به شرکت بیمه و  برند آن اعتماد کند، احساس خوبی از این شرکت و برند آن داشته باشد. در این راستا تبلیغات می تواند به عنوان یکی از مهمترین ابزار مورد استفاده شرکتها قرار بگیرد تا بتوانند اعتماد و احساس خوشایند مشتریان خود را نسبت به شرکتهای خود ارتقاء و بهبود ببخشند.
با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر با هدف شناسایی میزان رابطه متغیرهای تبلیغات شرکت ها، اعتماد و احساس به برند با میزان فروش بیمه عمر، انجام گرفته است. این تحقیق از لحاظ هدف تحقیق از انواع پژوهش های کاربردی به شمار می رود و از لحاظ روش جمع آوری داده ها از انواع پژوهش های توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری عبارتند از  نمایندگی های سه شرکت بیمه ایران، البرز و آسیا در شهر تهران که برای انتخاب نمونه معرف جامعه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن نیز در حد  مطلوبی ارزیابی شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر شاخص های مرکزی و پراکندگی و نمودار فراوانی داده ها، از آزمون های همبستگی گشتاوری پیرسون و آزمون رگرسیون گام به گام استفاده شد.
بر اساس نتایج آزمونهای همبستگی پیرسون، یافته های تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای تبلیغات شرکت ها، اعتماد به برند و متغیر احساس به برند با میزان فروش بیمه عمر رابطه معناداری دارند و بر اساس رگرسیون گام به گام دو متغیر اعتماد به برند و احساس به برند نتوانسته اند ۷۳/۰ از واریانس متغیر فروش بیمه عمر را تبیین و توجیه نماید.
کلید واژه گان: تبلیغات، اعتماد به برند، احساس به برند، بیمه عمر، شرکتهای بیمه.
 
 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 
 

۱-۱- مقدمه:

بسیاری از صنایع تولیدی و خدماتی موفق در جهان، به ارائه خدمات کارامد و منطبق با نیاز مشتری، به عنوان یک منبع مزیت رقابتی می نگرند. ضرورت مبادله مؤثر بین مشتریان و عرضه کنندگان داخلی، به طور وسیعی در نوشته های مدیریتی مورد بحث قرار گرفته است و صاحب نظران اتفاق نظر دارند که خدمات بهتر به مشتریان داخلی، به ارایه خدمات بهتر به مشتریان خارجی منتهی می شود.
در پذیرش این اصل دیگر تردیدی وجود ندارد که بقای سازمانهای تولیدی وخدماتی در گرو حفظ و افزایش مشتریان آنهاست، برای این منظور ضروریست هر سازمان به عوامل مهم و تاثیرگزار رضایت مشتریان بیاندیشد و با توصیف و پیش بینی و نیز کنترل این متغیرها بتواند میزان رضایت مشتریان را مدیریت نموده و آن را به سمت بهبودی سوق دهد. نام و نشان تجاری یا برند نقشی اساسی در شرکت­های خدماتی بازی می کند زیرا نام و نشان تجاری قوی[۱] اعتماد مشتریان را در ارتباط با خرید محصولات ناملموس افزایش می­دهد. نام و نشان تجاری قوی، مشتریان را قادر می­سازد تا بهتر بتوانند محصولات ناملموس را تجسم کرده و درک کنند. در ارتباط با خدمات که مقایسه و ارزیابی اولیه در ارتباط با خرید خدمت مشکل است، نام و نشان تجاری نقش مهمی را ایفا می­کند.
اعتماد، احساس و وفاداری به نام و نشان تجاری برای شرکت­ها دارای مزایای فراوانی است، چرا که موجب کاهش آسیب­پذیری شرکت به فعالیت­های رقابتی، کاهش هزینه­های شرکت، افزایش حاشیه­های مالی و افزایش ارتباطات بازاریابی موثر می شود (Kim et al.,2008) و ایجاد و حفظ اعتماد، احساس و وفاداری مصرف کننده به نام تجاری در قلب برنامه های بازاریابی شرکت­ها به ویژه در بازار­های رقابتی قرار دارد (Sweeney & Swait ,2008). واژه برند[۲]دارای چندین معنی می باشد. برند نه تنها یک محصول واقعی است بلکه یک دارایی ناملموس با ارزش نیزهست. هر برند، دارای ویژگی های محسوس ونامحسوس می باشد که هر محصول را از محصولی دیگر متمایزمی کند. (Kim et al,2003)
برند به عنوان جزئی جدانشدنی از ارزش شرکت می باشد و یک دارایی استراتژیک۱است که می تواند به عنوان محرک فرآیند برنامه­ریزی بازاریابی شرکت محسوب گردد. بدین معنی که برند می تواند به عنوان مزیت رقابتی یک شرکت در نظر گرفته شود.(Wong & Merrilee , 2008 )

۱-۲- بیان مسئله:

لویت[۳] و کاتلر۲  از جمله نخستین پژوهشگرانی بودند که در مطالعات خود بر اهمیت به مشتریان و کارکنان شرکت توجه داشتند. آنها اینطور مطرح کردند که کارکنان یک شرکت نیز در حقیقت مشتریان آن می باشند و بایستی نیاز و خواسته­های آنان نیز مورد توجه قرارگیرد. بنابراین جذب، توسعه، انگیزش و ارتقای کمی و کیفی توانائیها، ارزش آفرینی، بهبود مستمر ارائه خدمات به آنها و بالابردن سطح کیفیت کار به عنوان یک محصول و مشارکت آنها در انجام فرایندها به کمک مدیریت، سازمان را در جهت ارائه سطح بالای کیفیت محصولات و خدمات رهنمون می­سازد. در نتیجه افزایش سطح رضایتمندی در میان مشتریان خارجی سازمان را به همراه خواهد داشت.
به عبارت دیگر در محیطی که رقابت در آن پیوسته در حال افزایش است شرکت­ها می­بایست مشتری گرا باشند. زیربنای مفهوم بازاریابی، شناسایی نیازها و رضایت مشتری می­باشد که این امر منجر به حفظ و نگهداری مشتریان می گردد. همواره شرکت­ها منابع قابل­توجهی را برای سنجش و مدیریت رضایت و وفاداری مشتریان صرف می کنند.
درسالهای اخیر بازده دارایی های ناملموس برای بسیاری از شرکتها، دارای اهمیت بسیار زیادی گردیده است. بازاریابی یکی از زمینه­های کاربردی است که شرکت برای دستیابی به بازده فعالیتهایش تلاش بسیار زیادی می نماید(Seggie  et al,2004) . برندها باید مزایای رقابتی پایداری را برای شرکت ایجاد کنند، چرا که اگر مشتریان مطلوبیت ویژه ای از برند دریافت کنند  شرکت می تواند به مزیت رقابتی دست یابد. بنابراین برای مدیران برند مهم است که به ابزارهای معتبر و قابل اطمینانی برای ارزیابی عملکرد برند مشتری محور دست پیدا کنند.
امروزه، تبلیغات به عنوان یک محصول میان رشته­ای توجه بسیاری از محققان حوزه مدیریت، ارتباطات و اقتصاد را به خود معطوف ساخته است. پژوهشگران در بخش­های مختلف، با توجه به تاثیر ساز و کار تبلیغ در جامعه، به مطالعه آثار و آسیب شناسی تبلیغات می­پردازند( رسولی، ۱۳۸۶: ۱۴، الف).
از آنجا که تبلیغات تجاری در نهایت با هدف انتقال اطلاعات و تغییر در رفتار مخاطبان قصد دارند موجبات افزایش مصرف کالایی خاص را پدید آورند و یا باورهای مشخصی را درباره کالاها یا خدمات مرتبط با آن در جامعه رواج دهند، مطالعه محتوای این پیام­ها ضروری است. گسترش زندگی شهری تحول بزرگی در زندگی اجتماعی و سازمانی به وجود آورده است.کوچک شدن خانواده­ها از آثار این تحول است که پشتوانه­ی خانوادگی فرد را محدود می­کند و فرد در جامعه مدرن شهری، پناه و پشتوانه صنعتی خود را از دست می­دهد. امرزوه بیمه راه حلی سازمانی برای پاسخ به این نیاز جوامع بشری در مقابله با بروز حوادث ناگهانی و غیر قابل پیش بینی است. در جوامع توسعه یافته بیمه کالایی لوکس نیست، بلکه ضرورتی اولیه و بدیهی در جهت حفظ اطمینان و ایمنی و کاهش ضریب خسارت و ریسک پذیرفته شده است. عدم آگاهی و شناخت کافی در مورد بیمه و
پوشش­های آن باعث ایجاد مشکلات گسترده­ای در حین بروز خطر و حادثه می­شود و گاه تبعات سخت و جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. باید تدابیری اندیشیدکه بیمه به عنوان کالا و امری ضروری در سبد خانوار مردم قرار گیرد .
با این اوصاف چنین وظیفه سنگینی به عهده مسئولین و متولیان این امر می­باشد. در همین راستا یکی از ابزارهای گسترش فرهنگ استفاده از بیمه و تقویت نگرش مطلوب مشتریان بیمه، تبلیغات است. برای مدیریت هرشرکت بیمه، معرفی درست محصولات بیمه­ای به مردم فرآیندی اساسی است. از طریق تبلیغات می­توان به کارایی و اثر بخشی در راستای اهداف شرکت بیمه در معرفی هر چه بهتر محصولات خود دست یافت و به صحت پیش­بینی­های صورت گرفته در مورد برنامه­ها پی برد.
بیمه عمر یکی از مهمترین و استراتژیک ترین محصولات شرکتهای بیمه دنیا محسوب می شود. در دنیا درصد فروش بیمه های عمر نسبت به سایر محصولات بیمه ای بسیار بالاتر است و این آمار در برخی کشورهای اروپا و آمریکایی به بیش از ۹۰ درصد می رسد. بیمه عمر امکان سرمایه گذاری بسیار مناسبی برای شرکتهای بیمه ایجاد می کند، زیرا بیشتر خسارتهای این محصول ب خصوص از نوع بیمه عمر و سرمایه گذاری، قابل پیش بینی و زمانبندی است و شرکتها منابع مالی طولانی مدت بدست می آورند و می توانند در فعالیتهای مورد نظر خود در عرصه های مختلف اقتصادی برنامه ریزی و مشارکت کنند. بنابراین شرکتهای بیمه همواره به بیمه عمر به عنوان یک محصول ویژه اقتصادی می نگرند. اما صنعت بیمه کشور هنوز نتوانسته فروش بیمه عمر خود را در وضعیت مطلوب و مناسبی قرار دهد. اول اینکه بیشتر بیمه های فروخته شده شرکتهای بیمه از نوع بیمه های اجباری است، دوم این محصولات دارای ریسک بسیار بالایی هستند و اعتمادی به حق بیمه های بدست آمده از این محصولات وجود ندارد و هرآن ممکن است که شرکتهای بیمه چندین برابر حق بیمه عائدی خود را به بیمه گزار پرداخت کنند (مانند بیمه های شخص ثالث). سومین مطلب قابل توجه این است که با وجود درصد بسیار پایین فروش بیمه های عمر در کشور، به علت افزایش تعداد شرکتهای بیمه ای فعال در کشور (این رقم از ۴ چهار شرکت دهه شصت به ۲۸ شرکت رسیده است)، رقابت بسیار زیادی بین شرکتها برای جذب مشتریان بالقوه بیمه عمر، درکشور بوجود آمده است.
بیمه عمر با وجود اهمیت بسیار زیادی که دارد، دارای پیچیدگی های خاص خود است، هر نماینده بیمه توان فروش این محصول را ندارد، شرکتهای بیمه و نمایندگان بیمه که درصدد فروش بیمه عمر هستند، باید ارتباط موثر و قابل اعتمادی با مشتریان خود ایجاد کنند، فردی که قرار است بیمه عمر خریداری نماید باید برای دهها سال به شرکت بیمه و  برند آن اعتماد کند، احساس خوبی از این شرکت و برند آن داشته باشد. قطعا اگر مشتریان نسبت به شرکت بیمه اعتماد و احساس خوشایندی نداشته باشند، بعید است که شرکت یا نماینده او بتواند، آنها را به بیمه گزار خود تبدیل کند. در این خلال بحث تبلیغات می تواند به عنوان یکی از مهمترین رویکردهای مورد استفاده شرکتها قرار بگیرد تا بتوانند اعتماد و احساس خوشایند شرکتهای بیمه را نسبت به خود ارتقاء و بهبود ببخشند.
بنابراین، این طرح پژوهشی درصدد آن است که تا چه اندازه شرکتهای بیمه توانسته اند با کمک تبلیغات مناسب، ضروری و موثر، اعتماد مشتریان مربوط به بیمه عمر را به شرکتهای خود افزایش و تقویت نمایند؟ تا چه اندازه در راستای توسعه احساس مطلوب به برند، شرکتها توانسته اند در امر تبلیغات سرمایه گذاری نمایند؟ آیا سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه توانسته است اعتماد و احساس به برند شرکتها را در وضعیت مطلوبی نگه دارد؟ و در نهایت آیا بین میزان تبلیغات شرکتهای بیمه و اعتماد و احساس به برند رابطه معناداری وجود دارد؟ به عبارت دیگر پژوهش حاضر در صدد آن است که وضعیت تبلیغات شرکتهای بیمه از منظر مشتریان چه وضعیتی دارد؟ آیا این میزان تبلیغات بر اعتماد و احساس به برند مشتریان تاثیر دارد؟ میزان تبلیغات شرکتها بر میزان فروش بیمه عمر به چه میزان تاثیر دارد؟ اعتماد و احساس مشتریان نسبت به شرکتهای بیمه در انتخاب بیمه عمر چقدر موثر بوده است. این سوالات و سوالاتی از این قیبل دغدغه پژوهش حاضر است که این پایان نامه به منظور یافتن پاسخ علمی و مستند و مستدل آنها انجام می گیرد.

  1. strong brand

۱Brand
۲٫Teodor Levitt

  1. ۳٫ katleer

تعداد صفحه : ۱۲۷
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***