دانلود پایان نامه ارشد :رابطه بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:  ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

این پایان نامه در تاریخ   ۱۳۹۲/۰۶/۲۶با حضور اساتید راهنما، مشاور و هیئت داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات کرمان و اخذ نمره   ۱۹  با موفقیت، دفاع به اقدام آمد و مورد تائید قرار گرفت.

استاد راهنما:  دکتر احمد خدامی پور

استاد مشاور:  دکتر شهرام گلستانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                 شماره صفحه
 
چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱ مقدمه. ۳
۱-۲ اظهار مسئله. ۴
۱-۳ ضرورت و اهمیت پژوهش…. ۵
۱-۴ اهداف پژوهش…. ۶
۱-۵ کاربردهای پژوهش…. ۷
۱-۶ سوال های پژوهش…. ۸
۱-۷ فرضیه های پژوهش…. ۸
۱-۸جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش…. ۸
۱-۹ قلمرو پژوهش…. ۹
۱-۱۰ روش پژوهش.. ۹
۱-۱۱ متغیرها و تبیین چگونگی مطالعه و اندازه گیری متغیرها ۹
۱-۱۲ ساختار پژوهش…. ۱۸
اختصار فصل ۲۰
فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱ مقدمه. ۲۲
۲-۲ اهمیت نقدینگی.. ۲۲
۲-۳ تعریف نقدینگی.. ۲۳
  ۲-۳-۱ نقدینگی دارایی ها ۲۶
  ۲-۳-۲ نقدینگی بازار. ۲۶
  ۲-۳-۳ وسعت بازار. ۲۷
  ۲-۳-۴ عمق بازار. ۲۷
  ۲-۳-۵ برگشت پذیری بازار. ۲۸
۲-۴ ارتباط بین مفاهیم نقدینگی.. ۲۹
۲-۵ نقدینگی و قیمتگذاری داراییها ۳۰
۲-۶ نقدینگی و اثرات مشتریان. ۳۱
۲-۷ راه حل های اندازه گیری نقدینگی.. ۳۲
  ۲-۷-۱ معیارهای مبتنی بر معامله. ۳۳
  ۲-۷-۲ معیارهای مبتنی بر سفارش…. ۳۳
  ۲-۷-۳ معیارهای نقدینگی.. ۳۳
  ۲-۷-۳-۱ تفاضل قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام. ۳۴
  ۲-۷-۳-۲هزینه های فرایند سفارش…. ۳۵
  ۲-۷-۳-۳هزینه های نگهداری موجودی.. ۳۵
  ۲-۷-۳-۴ هزینه های انتخاب نادرست… ۳۵
۲-۷-۴ معیار نسبی نقدینگی مبتنی بر نقدینگی سهام فردی و نقدینگی بازار. ۳۵
۲-۷-۵ منابع عدم نقدینگی.. ۳۶
۲-۷-۶ انواع بازارها ۳۶
  ۲-۷-۶-۱ بازار سفارش محور. ۳۷
  ۲-۷-۶-۲ بازارهای اعلام محور. ۳۷
۲-۸ ارزش…. ۳۸
۲-۹ مفاهیم ارزش…. ۳۹
  ۲-۹-۱ ارزش اقتصادی.. ۳۹
  ۲-۹-۲ ارزش منصفانه بازار. ۴۰
  ۲-۹-۳ ارزش منصفانه. ۴۰
  ۲-۹-۴ ارزش دفتری.. ۴۰
  ۲-۹-۵ ارزش ذاتی.. ۴۰
  ۲-۹-۶ ارزش سرمایه گذاری.. ۴۰
  ۲-۹-۷ ارزش بهره گیری/ ارزش مبادله. ۴۱
  ۲-۹-۸ ارزش جایگزینی.. ۴۱
  ۲-۹-۹ ارزش اسقاط.. ۴۱
  ۲-۹-۱۰ ارزش تداوم فعالیت… ۴۱
  ۲-۹-۱۱ ارزش تسویه. ۴۱
  ۲-۹-۱۲ ارزش بیمه شدنی.. ۴۱
  ۲-۹-۱۳ ارزش سرقفلی.. ۴۲
۲-۱۰ اهمیت و ضرورت تعیین ارزش شرکت… ۴۲
۲-۱۱ اهداف ارزش گذاری.. ۴۲
۲-۱۲ رویکردهای ارزیابی شرکت ها ۴۳
۲-۱۳ چارچوب کلی برای ارزش گذاری.. ۴۴
  ۲-۱۳-۱ ارزش حقوق صاحبان سهام پیش روی ارزش شرکت… ۴۵
  ۲-۱۳-۲ برآورد جریانهای نقدی.. ۴۵
۲-۱۴ مدلهای موجود برای ارزش گذاری شرکت ها ۴۶
۲-۱۵ مدل ارزش گذاری تنزیل جریانهای نقدی.. ۴۸
  ۲-۱۵-۱ مدل تنزیلی سودهای تقسیمی.. ۴۹
  ۲-۱۵-۲ مدل جریان نقدی حقوق صاحبان سهام. ۵۲
۲-۱۵-۳  مدل بازدههای مازاد. ۵۳
۲-۱۵-۴ مدل ارزش گذاری بر مبنای داراییها ۵۳
۲-۱۵-۵ مدل ارزش گذاری نسبی.. ۵۳
بخش سوم- پیشیه تحقیقات انجام شده ۵۴
۲-۱۶ پیشینه تحقیقات خارجی.. ۵۴
۲-۱۷ پیشینه تحقیقات داخلی.. ۵۸
اختصار فصل ۶۰
 
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
۳-۱ مقدمه. ۶۲
۳-۲ روش پژوهش…. ۶۲
۳-۳ فرضیه های پژوهش و مدل های مربوطه. ۶۳
۳-۴ پروسه پژوهش…. ۶۹
۳-۵ روش و ابزار گرد آوری اطلاعات… ۶۹
۳-۶ جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری.. ۷۰
۳-۷ ماهیت و منابع داده ها ۷۱
۳-۸ روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۷۱
۳-۹ تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۷۲
  ۳-۹-۱ آمار توصیفی متغیرهای پژوهش.. ۷۲
  ۳-۹-۲ آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته پژوهش.. ۷۳
  ۳-۹-۳ مطالعه همبستگی میان متغیرهای پژوهش.. ۷۳
  ۳-۹-۴ مطالعه همخطی میان متغیرهای پژوهش.. ۷۳
اختصار فصل.. ۷۵
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه. ۷۷
۴-۲ آمار توصیفی متغیرهای پژوهش.. ۷۷
۴-۳ آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته پژوهش.. ۷۹
۴-۴ مطالعه همبستگی میان متغیرهای پژوهش.. ۹۰
۴-۵ مطالعه هم خطی میان متغیرهای پژوهش.. ۹۲
۴-۶ نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش.. ۹۲
  ۴-۶-۱  نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش.. ۹۲
  ۴-۶-۲  نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش.. ۹۶
  ۴-۶-۳  نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش.. ۹۹
  ۴-۶-۴ نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش.. ۱۰۳
  ۴-۶-۵ نتایج آزمون فرضیه پنجم پژوهش.. ۱۰۵
  ۴-۶-۶ نتایج آزمون فرضیه ششم پژوهش.. ۱۰۹
اختصار فصل.. ۱۱۴
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱  مقدمه. ۱۱۶
۵-۲ اختصار پژوهش…. ۱۱۶
۵-۳ نتایج آزمون فرضیه. ۱۱۹
  ۵-۳-۱ نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش.. ۱۱۹
  ۵-۳-۲نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش.. ۱۱۹
  ۵-۳-۳ نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش.. ۱۲۰
  ۵-۳-۴ نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش.. ۱۲۰
  ۵-۳-۵ نتایج آزمون فرضیه پنجم پژوهش.. ۱۲۰
۵-۵ پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج پژوهش.. ۱۲۲
۵-۶ پیشنهادیی برای پژوهش های آینده ۱۲۲
۵-۷ محدودیت های پژوهش.. ۱۲۲
 اختصار فصل.. ۱۲۴
منابع و مآخذ. ۱۲۵
فهرست منابع فارسی.. ۱۲۶
فهرست منابع انگلیسی.. ۱۲۷
پیوست ها ۱۳۱
چکیده انگلیسی.. ۱۸۷
 
فهرست جداول
 
عنوان                                                                                                                  صفحه
 
جدول ۲-۱ مدل های ارزش گذاری شرکت ها ۴۶
جدول ۴-۱  آمار توصیفی متغیرهای پژوهش.. ۷۸
جدول ۴-۲  نتایج آزمون نرمال بودن متغیر  وابسته پژوهش.. ۷۹
جدول ۴-۳، نتایج آزمون نرمال بودن متغیر وابسته پژوهش بعد از پروسه نرمال سازی.. ۸۵
جدول ۴-۴  ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش.. ۹۱
جدول ۴-۵  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (۱) ۹۳
جدول ۴-۶  نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (۱) ۹۴
جدول ۴-۷ نتایج آزمون فرضیه اول پژوهش با بهره گیری از روش اثرات ثابت… ۹۵
جدول ۴-۸  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (۲) ۹۶
جدول ۴-۹  نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (۲) ۹۸
جدول ۴-۱۰  نتایج آزمون فرضیه دوم پژوهش با بهره گیری از روش اثرات ثابت… ۹۸
جدول ۴-۱۱  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (۳) ۱۰۰
جدول ۴-۱۲  نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (۳) ۱۰۰
جدول ۴-۱۳  نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش با بهره گیری از روش اثرات ثابت… ۱۰۱
جدول ۴-۱۴  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (۴) ۱۰۳
جدول ۴-۱۵  نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (۴) ۱۰۴
جدول ۴-۱۶  نتایج آزمون فرضیه چهارم پژوهش با بهره گیری از روش اثرات ثابت… ۱۰۴
جدول ۴-۱۷  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (۵) ۱۰۷
جدول ۴-۱۸  نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (۵) ۱۰۷
جدول ۴-۱۹  نتایج آزمون فرضیه پنجم پژوهش با بهره گیری از روش اثرات ثابت… ۱۰۸
جدول ۴-۲۰  نتایج آزمون چاو و هاسمن برای مدل (۶) ۱۱۰
جدول ۴-۲۱  نتایج آزمون های مربوط به مفروضات آماری مدل (۶) ۱۱۰
 

فهرست نمودارها


عنوان                                                                                                                 صفحه
 
نمودار ۲-۱ ترتیب ارائه الگوهای ارزش گذاری.. ۵۳
نمودار ۴-۲ نمایش عدم نرمال بودن توزیع متغیر های وابسته پژوهش.. ۸۱
نمودار ۴-۳ نمایش نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته پژوهش بعد از پروسه نرمال سازی.. ۸۶
 

چکیده:

هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط بین نقدینگی و اندازه شرکت با ارزش شرکت ها می باشد. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) می باشد. در این پژوهش اطلاعات مالی ۱۰۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ مطالعه شده می باشد (۵۰۰ شرکت – سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزارهای ۲۰ Spss، ۷ Eviews و ۱۶ Minitab بهره گیری شده می باشد. نتایج پژوهش در ارتباط با فرضیه های اول، سوم و ششم به ترتیب نشان می‏دهد که بین ریسک سهام و اندازه شرکت با بازده سهام و بین اندازه شرکت و ارزش شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج پژوهش در ارتباط با فرضیه های دوم و پنجم پژوهش نشان داد که بین اندازه شرکت با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم نقدینگی ارتباط معنادار و مستقیمی هست. در نهایت در ارتباط با فرضیه چهارم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین حجم نقدینگی و بازده سهام، ارتباط معنادار و مثبتی هست.
 
واژه های کلیدی: حجم نقدینگی، اندازه شرکت، ارزش شرکت، بازده سهام، ریسک سهام و پانل دیتا.
 

 
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***