دانلود پایان نامه ارشد : رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : منابع انسانی

عنوان : رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار

دانشگاه آزاد اسلامی

                  « واحد رشت »

دانشکده مدیریت و حسابداری،گروه مدیریت دولتی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

گرایش : مدیریت منابع انسانی

عنوان :

رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار
در ادارات امور مالیاتی استان گیلان

استاد راهنما :

دکتر مراد رضایی دیزگاه

استاد مشاور :

دکتر فرزین فرحبد

زمستان ۱۳۹۲


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
فهرست مطالب

    عنوان                              صفحه

 
فصل اول:کلیات پژوهش
۱ـ۱مقدمه……………………………………………………………………………………………. ۲
۱ـ۲ موضوع تحقیق …….………………………………………………………………………………………          ۲
۱ـ۳ بیان مسأله…………………………………………………………………………………………….     ۲
۱ـ۴ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق………………………………………………………………………..                            ۴
۱ـ۵ چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………      ۵
۱ـ۶ اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………..   .   ۷
۱ـ۷ فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۷
۱ـ۸ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش………………………………………………………….                                            ۸
۱ـ۸ـ۱متغیر وابسته: اعتماد….. …………………………………………………………………………………                       ۸
۱ـ۸ـ۲  متغیر مستقل: مدیریت مشارکتی         ………………………………………………………………                                            ۸
۱ـ۸ـ۲ـ۱ مشارکت در زمینه اجتماعی…………………………………………………………………………………. ۹        
۱ـ۸ـ۲ـ۲مشارکت انفرادی………………………………………………………………………………………………….. ۹
۱ـ۸ـ۲ـ۳مشارکت اقتصادی ـ استراتژیک……………………………………………………………………..                      ۹
۱ـ۹   قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………….  ۹
 

    عنوان                                      صفحه

 
فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات تحقیق
بخش اول.                    ……………………………………………………………………………………………          ۱۱
۲ـ۱اعتماد.              ……………………………………………………………………………………………….       ۱۱
۲ـ۱ـ۱ تعریف اعتماد……………………………………………………………………………………………….    ۱۱
۲ـ۱ـ۲ فرایند اعتماد………………………………………………………………………………………….       ۱۳
۲ـ۱ـ۳پویایی ایجاد اعتماد………………………………………………………………………………….                ۱۵
۲ـ۱ـ۴مفاهیم مشابه با اعتماد       …………………………………………………………………………….                            ۱۷
۲ـ۱ـ۵ اعتماد سازی………………………………………………………………………………….                  ۱۸
۲ـ۱ـ۶شیوه های تقویت اعتماد سازی    ………………………………………………………………………                                   ۱۸
۲ـ۱ـ۷ابعاد اعتماد                       …………………………………………………………………………………………..    ۲۰
۲ـ۱ـ۷ـ۱ اعتماد مبتنی بر شناخت……………………………………………………………………….                                                               ۲۰
۲ـ۱ـ۷ـ۲ اعتماد مبتنی بر تاثیر……………………………………………………………………………                             ۲۱
۲ـ۱ـ۷ـ۳ گرایش به اعتماد  ………………………………………………………………………………….                                                 ۲۱
۲ـ۱ـ۸پیامد های کمبود اعتماد              …………………………………………………………………                                                                                         ۲۲

بخش دوم      ……………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                 ۲۴
۲ـ۲ مدیریت مشارکتی………………………………………………………………………………………………………    ۲۴
۲ـ۲ـ۱ نظریه دموکراسی           …………………………………………………………………………..   ۲۵
۲ـ۲ـ۲نظریه نگرش انسانی…………………………………………………………………… ۲۵
۲ـ۲ـ۳ دیدگاه ایدئولوژیکی  ……………………………………………………………………………………….     .۲۵
۲ـ۲ـ۴ ابزار مدیریتی     ……………………………………………………………………………………..  ۲۶
 
عنوان                                          صفحه

۲ـ۲ـ۵ مفهوم مشارکت       ……………………………………………………………..………………………..               ۲۷
۲ـ۲ـ۶ تعریف مشارکت     . …………………………………………………………………………………………………   ۲۷
۲ـ۲ـ۷ پیش نیاز مشارکت………………………………………………………………………………………..         ۲۸
۲ـ۲ـ۸مفهوم مدیریت مشارکتی …………………………………………………………………………            ۲۹
۲ـ۲ـ۹تعریف مدیریت مشارکتی ……………………………………………………………………………                                                             ۲۹
۲ـ۲ـ۱۰فلسفه مدیریت مشارکتی…………………………………………………………………………..                      ۳۰
بخش سوم      …………………………………………………………………………………………………….         ۳۱
۲ـ۳رهبری خدمتگزار…………         ………………………………………………………………………….                                  ۳۱
 
 
۲ـ۳ـ۱تعریف رهبری………..      .        ……………………………………………………………………..                                       ۳۱
۲ـ۳ـ۲تعریف رهبری خدمتگزار   ………………………………………………………………………..                                    ۳۲
۲ـ۳ـ۳ تعریف مفهومی              ……………………………………………………………………………….                                        ۳۴
۲ـ۳ـ۴ مولفه های رهبری خدمتگزار         ………………………………………………………………….                                                                         ۳۴
۲-۳-۴-۱خدمت رسانی              ……………………………………………………………………………                                ۳۵
۲-۳-۴- ۲تواضع و فروتنی              ……………………………………………………………………….                                     ۳۵
۲-۳-۴-۳ قابلیت اعتماد               ……………………………………………………………………………                                                 ۳۵
۲-۳-۴-۴مهرورزی           ……………………………………………………………………………………….                    ۳۶
۲ـ۳ـ۵ویژگی رهبران خدمتگزار      …………………………………………………………………………..                                 ۳۶
۲ـ۳ـ۶ویژگی عملیاتی………………………………………………………………………………………………………….                                            ۳۶   ۲ـ۳ـ۷اهمیت رهبری خدمتگزار        ……………………………………………………………………………………..۳۷   
 

    عنوان                                      صفحه

۲ـ۳ـ۸ مزایای رهبر خدمتگزار             ……………………………………………………………………………….                   ۳۸
۲ـ۳ـ۹ تئوری رهبری خدمتگزار               ………………………………………………………………………..                           ۳۹
۲ـ۳ـ۱۰ تئوری رهبری خدمتگزار پترسون      ……………………………………………………………….                                           ۴۳
 
بخش چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷
۲ـ۴پیشینه تحقیق…………         ……………………………………………………………………………..      ……………۴۷
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
 
۳ـ۱مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۳ـ۲ روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………….  ۵۵
۳ـ۳ جامعه آماریو نمونه……………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۳ـ۴روش جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………………….           ۵۷
۳ـ۵ابزار جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………….              ۵۷
۳ـ۶روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………                                                    ۶۰
۳ـ۶ـ۱اعتبار (روایی)……………………………………………………………………………………………… ۶۰
۳ـ۶ـ۲اعتماد (پایایی)……………………………………………………………………………………………   ۶۰
۳ـ۷روشهای آماری تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………………..                   ۶۱
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۴ـ۱مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..                                        ۶۳
۴ـ۲ توصیف پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………………………. ۶۴
۴ـ۲ـ۱ توصیف پاسخ دهندگان از نظر جنسیت……………………………………………………………..                                            ۶۵
 
 

    عنوان                                      صفحه

 
۴ـ۲ـ۲ توصیف پاسخ دهندگان از نظر سابقه خدمت………………………………………………………………..۶۶
۴ـ۲ـ۳ توصیف پاسخ دهندگان از نظر سمت شغلی………………………………………………………….   ۶۷
۴ـ۳ توصیف متغیرهای تحقیق     ………………………………………………………………………………….                ۶۸
۴ـ۳ـ۱ توصیف متغییر مشارکت انفرادی……………………………………………………………………..                             ۶۸
۴ـ۳ـ۲ توصیفمتغییر مشارکت اجتماعی  ……………………………………………………………………….                                  ۶۹
۴ـ۳ـ۳توصیف متغییر مشارکت اقتصادی /استراتژیک  ……………………………………………….. ۷۰
۴ـ۳ـ۴توصیف متغییر مدیریت مشارکتی  …………………………………………………………………………                                ۷۱
۴ـ۳ـ۵توصیف متغییر اعتماد  ………………………………………………………………………………………..               ۷۲
۴ـ۳ـ۶توصیف متغییر رهبری خدمتگزار  ………………………………………………………………………..                                   ۷۳
۴ـ۴ آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………..  ۷۴
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۵ـ۱مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………                                                   ۸۳
۵ـ۲ نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………..  ۸۴
۵ـ۳نتایج آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………. ۸۵
۵-۳-۱آزمون فرضیه ۱    ………………………………………………………………………………………..               ۸۵
۵-۳-۲آزمون فرضیه ۲    …………………………………………………………………………………………..            ۸۶
۵-۳-۳آزمون فرضیه ۳    …………………………………………………………………………………………….          ۸۶
۵-۳-۴آزمون فرضیه ۴    ………………………………………………………………………………………..               ۸۷
۵ـ۵پیشنهادات      …………………………………………………………………………………………………………..    ۸۸
 

عنوان                                          صفحه

 
۵ـ۵ـ۱ پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………….       ۸۸
۵ـ۵ـ۲ پیشنهادات به محققین آتی………………………………………………………………………….                            ۸۹
۵ـ۶ محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………      ۹۰
 
منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………..                                                ۹۱
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………..           ۹۵
 
 
فهرست جداول

عنوان                                          صفحه

 
 
جدول۲-۲٫ نکات کلیدی در دیدگاه های فلسفی مشارکت………………………………………              ۲۶
جدول ۳-۱٫ طبقه بندی کارکنان ادارات امور مالیاتی استان گیلان بر اساس سطوح شغلی …….                                  ۵۶
جدول ۳-۲٫ سوالات مربوط به متغیرها در پرسشنامه به تفکیک انواع و ابعاد آنها……………….                       ۵۹
جدول ۳-۵٫ ضرایب آلفای کرنباخ محاسبه شده برای هریک از متغیرها براساس پرسشنامه های آزمایشی                                     ۶۱
جدول ۴-۱٫ آزمون کولمو گروف اسمیرنوف…………………………………………………………………………… ۶۴ 
جدول ۴-۲٫ توصیف پاسخ دهندگان از نظر جنسیت……………………………………………………………..                                        ۶۵
جدول ۴-۳٫توصیفپاسخ دهندگان از نظر سابقه خدمت    ……………………………………………………… ۶۶
جدول ۴-۴٫ توصیفپاسخ دهندگان از نظر سمت…………………………………………………………………….                                   ۶۷
جدول ۴-۵٫ توصیف متغییر مشارکت انفرادی ……………………………………………………………………                                        ۶۸
جدول ۴-۶ .توصیف متغییر مشارکت اجتماعی   ……………………………………………………………..         ۶۹
جدول ۴-۷٫ توصیف متغییر مشارکت اقتصادی/استراتژیک ……………………………………………….. ۷۰
جدول ۴-۸٫توصیف متغییر مدیریت مشارکتی……………………………………………….. ۷۱
جدول ۴-۹٫ توصیف متغییر اعتماد            ………………………………………………………………….                                       ۷۲
جدول ۴-۱۰٫توصیف متغییر رهبری خدمتگزار   ……………………………………………………………….                                           ۷۳
جدول ۴-۱۱٫ ضریب همبستگی بین مدیریت مشارکتی و اعتماد  …………………………………….         ۷۴
جدول ۴-۱۲آزمون رگرسیون بین مدیریت مشارکتی و رهبری خدمتگزاربا اعتماد………………..                          ۷۵
جدول ۴-۱۳٫ ضریب همبستگی بین مدیریت مشارکت انفرادی و اعتماد    ……………………….       ۷۶
جدول ۴-۱۴٫آزمون رگرسیون بین مدیریت مشارکت انفرادی و رهبری خدمتگزاربا اعتماد.. …….                          ۷۷
جدول ۴-۱۵ضریب همبستگی بین مدیریت مشارکت اجتماعی و اعتماد.. ……………………………….               ۷۸
جدول ۴-۱۶٫آزمون رگرسیون بین مدیریت مشارکت اجتماعی و رهبری خدمتگزاربا اعتماد.. …….                          ۷۹
 

عنوان                                          صفحه

 
جدول ۴-۱۷٫ضریب همبستگی بین مدیریت مشارکت اقتصادی/ استراتژیک و اعتماد  ……………….                         ۸۰
جدول ۴-۱۸آزمون رگرسیون بین مدیریت مشارکت اقتصادی/استراتژیک و رهبری خدمتگزاربا اعتماد                             ۸۱
 
 
 
 
فهرست اشکال و نمودارها

عنوان                                          صفحه

 
شکل۱-۱٫ مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………..                      ۷
شکل ۲-۱٫فرایند اعتماد درون سازمانی…………………………………………………………………………                         ۱۴
شکل ۲-۲ .مدل تحلیلی تحقیق رابطه مدیریت مشارکتی وسرمایه اجتماعی…………………………               ۴۸
شکل ۲- ۳٫ ابعاد اعتماد…………………………………………………………………………………….             ۵۰
شکل۲-۴٫ الگوی نظری :نقش مدیریت مشاکتی در افزایش اثر بخشی کارکنان………………..                         ۵۲
نمودار ۴-۱٫نموداردایره ای جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………… ۶۵
نمودار ۴-۲٫نمودار میله ای سابقه خدمت پاسخ دهندگان ……………………………………………….. ۶۶
نمودار ۴-۳٫ نموداردایره ای سمت پاسخ دهندگان  …………………………………………………………           ۶۷
نمودار ۴-۴٫ هیستو گرام متغییر مشارکت انفرادی …………………………………………………………………                                         ۶۸
نمودار ۴-۵٫ هیستو گرام متغییر مشارکت اجتماعی     ……………………………………………………. ۶۹
نمودار ۴-۶٫ هیستو گرام متغییر مشارکت اقتصادی/اجتماعی      …………………………………………    ۷۰
نمودار ۴-۷٫ هیستو گرام متغییر مدیریت مشارکتی       …………………………………………………… ۷۱
نمودار ۴-۸٫ هیستو گرام متغییر اعتماد     …………………………………………………………………………                                ۷۲
نمودار ۴-۹٫ هیستو گرام متغییر رهبری خدمتگزار     ……………………………………………………………….                                           ۷۳
 
 
چکیده
 
با گسترش پدیده­ی جهانی­سازی، اهمیت اعتماد در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سازمانی بطور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است بطوری که اکثر صاحب نظران در علوم مختلف به اهمیت نقش اعتماد در سازمان­ها اشاره کرده­اند. هدف این پژوهش سنجش رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار در ادارات امور مالیاتی استان گیلان می باشد.
در این پژوهش اعتماد به رهبر به عنوان متغییر وابسته و رابطه آن با  مدیریت مشارکتی به عنوان متغییر مستقل ورهبری خدمتگزار به عنوان متغییر تعدیلگر مورد بررسی قرار گرفت .جامعه مورد بررسی ۸۴۴ نفر از کارکنانادارات امور مالیاتی استان گیلان بوده است.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و  همچنین روش گردآوری اطلاعات میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است.از روایی محتوا برای سنجش روایی و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است ۱۹۲ نفرنمونه از روش تصادفی انتخاب گردیده اندو فرضیات پژوهش توسط آزمون پیرسون و  رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتند که پس از تجزیه و تحلیل داده شده مشخص گردید بین مدیریت مشارکتی(سطح مشارکت انفرادی ، سطح مشارکت اجتماعی ، مشارکت اقتصادی/استراتژیک) و اعتماد در ادارات امور مالیاتی استان گیلان با توجه به رهبری خدمتگزار ارتباط معناداری وجود دارد.
 
واژگان کلیدی: مدیریت مشارکتی ، ابعاد مدیریت مشارکتی ، اعتماد ، رهبری خدمتگزار ، کارکنان ادارات امور مالیاتی استان گیلان.
 
 
فصل اول
 
 
کلیات پژوهش
 
۱ـ۱مقدمه
نیروی انسانی ماهر و کارآمد پر بها ترین و ارزنده ترین ثروت و دارایی هر کشور است.
بسیاری از کشورها با وجود برخورداری از منابع طبیعی سرشار به دلیل عدم استفاده صحیح از نیروی انسانی ، توان استفاده از این مواهب الهی را ندارند و روزگار به سختی و مشقت می گذرانند. دیگر ملت ها به رغم کمبود منابع طبیعی ، در نتیجه داشتن نیروی انسانی کار آزموده و بکارگیری کارایی آن به آسایش و رفاه رسیده اند و با گامهای موفقیت  های اخیر در استفاده بهینه از نیروی انسانی با بهره گرفتن از شیوه های مدیریت مشارکتی توجه سازمان ها را بیش از پیش به سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی جلب کرده اند.(رهنورد ، ۱۳۸۷، ۲)
طرفداران مشارکت بحث می کنند که با اجازه به کارکنان جهت تاثیر گذاری در تصمیم گیری سازمان ها
می توانند ایده های جدید بدست آوردند و حس بزرگ منشی در کارکنان ایجاد کنند. آن برنامه مشارکتی را برای بهبود کیفیت بهره  وری ، روحیه و انگیزه کارکنان ، افزایش تعهد و…… مناسب می دانند.(رهنورد ، ۱۳۷۹، ۸)
این فصل شامل بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت تحقیق و چارچوب نظری و اهداف و فرضیات تحقیق و تعریف مفهومی می باشد.
۱-۲ موضوع تحقیق
رابطه بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با توجه به رهبری خدمتگزار در ادارات امور مالیاتی استان گیلان
۱ـ۳  بیان مسأله
با گسترش پدیده­ی جهانی­سازی، اهمیت اعتماد در روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و سازمانی بطور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است بطوری که اکثر صاحب نظران در علوم مختلف به اهمیت نقش اعتماد در سازمان­ها اشاره کرده­اند. مطالعات ادبیات سازمانی نیز بر اهمیت اعتماد به عنوان پیش نیاز اثربخشی سازمانی تأکید داشته­اند.(Child-Mollering,2010,70).
اعتماد برای موفقیت سازمانی، انجام تغییرات مداوم در نقش­ها و تکنولوژی­ها و همچنین طراحی مشاغل و مسئولیت­ها ضروری می­باشد. اعتماد می­تواند اثرات درون فردی و بین فردی ایجاد کند، و روابط درون و برون سازمان را تحت تأثیر قرار دهد.(دانایی­فرد ،رجب زاده و حصیری؛۱۳۸۸،۶۱). اعتماد بین مدیریت و کارکنان بر کیفیت مدیریت تاثیر زیادی خواهد داشت بنابراین افول اعتماد در سازمان­های دولتی، یکی از مسائلی است که باعث ایجاد کارکنانی بی­انگیزه و بی­تفاوت می­شود و اجرای کند برنامه­ها را سبب
می­گردد و در مقابل کارکنان بی اعتماد نسبت به سرپرست و سازمان که بخش کوچکی از اجتماع می باشد هیچ انگیزه ودلخوشی برای اعتماد به اجتماع وجامعه نخواهند داشت. (قلی­پور،پورعزت،حضرتی ،۱۳۸۸،۱۰۴) و همچنین سطح پایین اعتماد باعث می­شود که کارکنان جریان اطلاعات را در سازمان منحرف کنند و سوءظن و بدگمانی در بین کارکنان رواج یابد و ارتباطات باز و صادقانه در سازمان از بین برود و تصمیمات سازمان کیفیت مطلوبی نداشته باشد(فرهنگ ؛۱۳۸۹). اعتماد، به میزان آسیب­پذیری تمایلات و اشتیاق یک طرف تعامل به اقدامات طرف مقابل بدون در نظرگرفتن توانایی کنترل و نظارتی که فرد بر طرف مقابل دارد، گفته
می­شود. اعتماد شامل سه بُعد اعتماد مبتنی بر شناخت، اعتماد مبتنی بر تاثیر و گرایش به اعتماد است.(Sendjaya-Pekerti,2010,644). وجود اعتماد در سازمان امور مالیاتی مانند سایر سازمان­ها و موسسات مالی و اقتصادی از اهمیت خاصی برخوردار بوده به طوری که تبعات ناشی از فقدان آن باعث بروز رفتارهای خودخواهانه وخودمحور در کارکنان،کاهش مشارکت در تصمیم گیری ها(پناهی،۱۳۸۹،۱۰۳)،عدم تحقق اهداف و استراتژی هاشده و به طورکلی تأثیری منفی بر بهره وری سازمانی خواهد گذاشت(قربانی و باب­الحوائجی؛۱۳۸۸،۳).
«لاولر» بیان می کند که تغییرات مستمر در محیط کار، سبک های مدیریت مشارکتی و استقرار تیم های کاری را ایجاب کرده و ایجاد اعتماد در تیم های کاری و مدیریت مشارکتی، ضرورت ایجاد اعتماد در سازمان ها را دوچندان ساخته است مدیریت مشارکتی یعنی مشارکت کارکنان درفرآیند تصمیم­گیری،دعوت ازهمه افرادبه تفکرراهبردی و قبول مسئولیت فردی درقبال کیفیت کاروتولید،حمایت وپاداش دادن به رفتارکارکنان که ارباب رجوع را راضی و عملکردسازمان را بهبودمی­بخشند(Macy et al,2009)و شامل سه بعد مشارکت در زمینه اجتماعی و مشارکت انفرادی و مشارکت اقتصادی استراتژیک  میباشد.
ضرورت تاکید بر اعتماد عمومی و اعتماد درون سازمانی، که روز به روز در حال کاهش است و همچنین الزام توزیع قدرت و توانمندسازی در کشورهایی که فراگرد دموکراتیزه شدن را طی می­کنند، وجود رهبری خدمتگزار را ضروری ساخته است ( (Birkenmeier et al,2012بدین منظور در این پژوهش از رهبری خدمتگزار به عنوان تعدیلگر استفاده شده است.گرین لیف[۱] رهبری خدمتگزار را چنین تعریف می­ کند: رهبری خدمتگزار روی خدمت­ رسانی به دیگران تأکید می کند و منافع شخصی را فدای منافع دیگران می کند تا افراد از درایت و اختیار و سلامت بیشتری برخوردار شوند و خودشان تبدیل به رهبرانی خدمتگزار گردند. رهبری خدمتگزار شامل چهار بُعد خدمت­رسانی، تواضع و فروتنی، قابلیت اعتماد و مهرورزی است. (قلی پور و همکاران،۱۳۸۸، ۱۱۰).
با توجه به مطالب مطرح شده سوال اصلی تحقیق این است که آیا بین مدیریت مشارکتی و اعتماد در سازمان امور مالیاتی استان گیلان  با توجه به رهبری خدمتگزار رابطه وجود دارد
[۱]Greenleaf
تعداد صفحه : ۱۱۲
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***