دانلود پایان نامه ارشد :رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس …

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان :   رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهرآن

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد علوم و تحقیقات (هرمزگان)

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

رشته: حسابداری

 عنوان :

  رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهرآن

 استاد راهنما : دکتربیژن عابدینی

استاد مشاور : دکترمحمدحسین رنجبر

پاییز۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***
متن کامل را می توانید دانلود نمائیدچون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

فهرست مطالب

عنوان                                                     صفحه
فهرست مطالب د
فصل اول: ۱
۱- ۲
۱-۱- بیان مساله ۳
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۴
۱-۳- اهداف تحقیق ۵
۱-۴- سوالات پژوهش ۶
۱-۵- فرضیه های تحقیق: ۷
۱-۶- روش تحقیق و مدل تحلیلی پژوهش ۹
۱-۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۰
۱-۸- ساختار تحقیق ۱۴
فصل دوم: ۱۵
۲- ۱۶
۲-۱- مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن : ۱۷
۲-۲- مفهوم سود در سطح ساختار ( قواعد و تعاریف) ۱۹
۲-۳- مفهوم سود در سطح معانی ( ارتباط با واقعیت های اقتصادی ) ۱۹
۲-۴- مفهوم سود در سطح عمل( نحوه استفاده از آن توسط استفاده کنندگان): ۲۰
۲-۵- ثبات و پایداری سود : ۲۱
۲-۵-۱- ثبات سود (سود دائمی) ۲۱
۲-۵-۲- اجزای دائمی در مقابل اجزاء موقتی سود ۲۳
۲-۶- نقاط قوت و ضعف وارد بر سود حسابداری ۲۵
۲-۶-۱- نقاط قوت سود حسابداری ۲۵
۲-۶-۲- انتقادات و ایرادات وارد بر سود حسابداری ۲۶
۲-۷- مدیریت سود و راهکارهای مربوط به آن ۲۷
۲-۸- وجود یا عدم وجود یکنواخت سازی سود ۳۳
۲-۹- معانی و تعاریف مدیریت سود سود ۳۴
۲-۱۰- انواع مدیریت سود ۴۲
۲-۱۰-۱- مدیریت سود طبیعی: ۴۲
۲-۱۰-۲- سودهایی که به طور طبیعی هموار نیستند و تعمداً توسط مدیریت هموار شده اند: ۴۳
۲-۱۰-۳- مدیریت سود واقعی( مدیریت سود معاملاتی یا اقتصادی): ۴۳
۲-۱۰-۴- مدیریت سود مصنوعی ( مدیریت سود حسابداری): ۴۳
۲-۱۱- دستکاری حسابها ۴۴
۲-۱۲- ابعاد و جوانب و تئوری های مربوط به مدیریت سود: ۴۵
۲-۱۳- انگیزه ها و اهداف مدیریت سود سود ۴۸
۲-۱۳-۱- افزایش رفاه سهامداران: ۴۹
۲-۱۳-۲- تسهیل قابلیت پیش بینی سود: ۵۰
۲-۱۳-۳- افرایش رفاه مدیریت: ۵۱
۲-۱۴- معیارهای شناخت مدیریت سود ۵۹
۲-۱۵- ابزارها و روش های مورد استفاده در مدیریت سود ( مصنوعی) ۶۲
۲-۱۵-۱- ۱ زمان بندی رویدادها ۶۲
۲-۱۵-۲- مدیریت سود از طریق انتخاب روش های تخصیص ۶۳
۲-۱۵-۳- مدیریت سود از طریق طبقه بندی ۶۳
۲-۱۶- عوامل موثر بر مدیریت سود سود ۶۵
۲-۱۷- موافقین و مخالفین هموار سازی سود ۶۶
۲-۱۸- دشواری های کار تحقیق در زمینه مدیریت سود سود : ۶۸
۲-۱۹- روش های مطالعه مدیریت سود ۷۰
۲-۱۹-۱- مدل سنتی: ۷۱
۲-۱۹-۲- مدل ایمهاف: ۷۲
۲-۱۹-۳- مدل ایکل: ۷۳
۲-۲۰- تحقیقات صورت گرفته در مورد مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای ۷۶
۲-۲۱- تحقیقات صورت گرفته در زمینه مدیریت سود ۸۱
فصل سوم: ۸۶
۳- ۸۷
۳-۱- اهداف تحقیق ۸۹
۳-۲- سوالات پژوهش ۹۰
۳-۳- فرضیه های تحقیق: ۹۱
۳-۴- جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری ۹۲
۳-۵- نمونه آماری(n) 93
۳-۶- روش تحقیق ۹۳
۳-۷- روش گردآوری اطلاعات ۹۵
۳-۸- روش آزمون فرضیه ۹۵
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داه ها ۹۵
۳-۱۰- تحلیل عاملی Error! Bookmark not defined.
۳-۱۱- تحلیل رگرسیون چندگانه ۹۶
۳-۱۲- آزمون معنی دار بودن ضرایب کلی (f) 98
۳-۱۳- آزمون معنی دار بودن ضرایب جزئی رگرسیون(t) 98
پیوست Error! Bookmark not defined.
 چکیده:
دراین تحقیق رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن وپیش بینی سودهای آتی موردبررسی قرارگرفته است.
این تحقیق ازلحاظ هدف جزتحقیقات کاربردی بوده وازلحاظ روش شناسی ازنوع تحقیقات همبستگی پس رویدادی می باشد.دراین تحقیق ۷۴شرکت به عنوان نمونه ازبین شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران برای دوره ی سه ساله انتخاب شده است.داده های مورد نیازپژوهش ازصورتهای مالی استخراج شده است وبرای انجام پژوهش از روش رگرسیون استفاده شده است.
نتایج پژوهش  نشان می دهدکه میان فرضیه های:
۱-مدیریت سود وتغییرات سود
۲-سوددوره ی آتی وتغییرات سود
۳-سود دوره ی آتی واقلام تعهدی اختیاری
۴-سود دوره ی آتی واقلام تعهدی غیراختیاری
درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران رابطه معناداری وجود دارد.
  کلیات تحقیق
 مقدمه
یکی از اقلام حسابداری که در گزارشهای مالی (صورت سود و زیان) تهیه و ارائه می شود «سود خالص» است که کاربردهای متفاوتی دارد. معمولاً سود به عنوان عاملی برای تدوین سیاستهای تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری و بالاخره عاملی برای پیش بینی به شمار می آید.
سود، معیاری برای پرداخت سود تقسیمی و یا در تامین مالی داخلی سرمایه گذاری ها است. به سبب تفاوت بین سود حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی، یک سازمان می تواند مبلغی را به عنوان سود گزارش نماید ولی وجوهی برای پرداخت سود تقسیمی نداشته باشد.
اختیار عمل مدیران در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری که در استفاده از آن مخیر می باشند کیفیت سود را تحت تاثیر قرار می دهد.چرا که اقلام تعهدی موجب تغییر یا تعدیل در شناسایی جریانات نقدی در طول زمان می شوند و بنابراین اقلام تعدیل شده ( سود ) عملکرد شرکت را بهتر ارزیابی می کند.
از سوی دیگر به دلیل آگاهی بیشتر آنها از شرکت، انتظار می رود به گونه ای اطلاعات تهیه و ارایه شود که وضعیت شرکت را به بهترین نحو منعکس کند. از طرف دیگر ممکن است بنا به دلایلی نظیر ابقا در شرکت، دریافت پاداش و سایر عوامل، مدیر خواسته یا ناخواسته وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد. بنابراین، کیفیت سود شرکتها تحت تاثیر مبانی گزارشگری و صلاحدید مدیران قرار می گیرد.

۱-۱- بیان مساله

در اواخر دهه ۱۹۲۰ رایج شدن صورتحساب سود و زیان همراه با فشارهای قابل توجه از سوی افراد خارج از حرفه حسابداری و نیز عدم رضایت دست اندرکاران حرفه ای و دانشگاهیان از روش های جاری، تغییرات مهمی را در تفکر و نظریه حسابداری بوجود آورد. یکی از مهم ترین این تغییرات تأکید و توجه بیشتر به صورتحساب سود و زیان که پیش تر معطوف به ترازنامه بود، سبب شده تا مقوله ای به نام مدیریت سود متولد و مطرح شود(اسماعیلی،۱۳۸۵).
در دهه های اخیر مطالعات زیادی درخصوص مدیریت سود صورت پذیرفته و ادبیات بسیاری از آنها، در مورد انگیزه های مدیران، اهداف و ابزارهای آن بوده است. مدیریت سود بدین گونه تعریف می شود: مدیریت سود یعنی اینکه مدیر می تواند رویه ای از حسابداری را انتخاب نماید که
به هدف خاصی دست یابد  در شرکت هایی که به طور مستمر در حال گزارش کردن سود هستند این مطلب که چه میزان از این سود واقعی است و چه مقدار آن مدیریت شده است مورد علاقه سرمایه گذاران و حسابرسان است. مدیریت سود واقعی به عنوان تلاش‏هایی که توسط مدیریت به منظور پاسخ به شرایط اقتصادی انجام می‏‏پذیرد، تفسیر می ‏شود. مدیریت سود ساختگی، نوعی دست کاری حسابداری و استفاده از اصول و قوانین حسابداری است که توسط مدیریت برای کنترل سود طبق نظر دلخواهشان انجام می‏شود و به طور مصنوعی، تغییر پذیری جریان سود را مدیریت می کند. شواهد نشان می دهند که مدیران انگیزه هایی برای رسیدن به سطح مشخصی از سود (سود هدف) یا فراتر رفتن از آن را دارند. ولی اینکه در انجام این کار تا چه اندازه می توانند به مدیریت سود اتکا کنند، مساله ای است که هنوز با ابهام همراه است(مشایخی، ۱۳۹۰).
مدیران حرفه ای و تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و مقررات افشای شرکتی، ادعا می کنند که رسیدن به سود هدف از این طریق، مشکل است. مطابق با این دیدگاه، رسیدن و یا فراتر رفتن از سود هدف می تواند، دلیلی برای به کارگیری مدیریت سود در شرکت ها باشد. در این رابطه جنسن (۲۰۰۵) نشان داد که مدیرانی که به آستانه های سود دست می یابند؛ احتمالا درگیر مدیریت سود شده اند. او اعتقاد دارد که دستکاری سود یک روش گسترده برای رسیدن به ارقام پیش بینی شده مدیران و نتایج موردانتظار بازار سرمایه بوده است. او همچنین ثابت کرد که در دو دهه اخیر، در حدود یک سوم شرکت ها، به دلیل تجاوز از اصول پذیرفته شده حسابداری، ناگزیر به تجدید ارائه ارقام مالی شده اند.
در این پژوهش به دنبال بررسی رابطه بین مدیریت سود وتغییرات آن و پیش بینی سودهای آتی بوده و در این راستا مساله اصلی پژوهش بدین گونه مطرح می شود، آیا میان مدیریت سود وتغییرات آن و پیش بینی سودهای آتی رابطه معنی داری وجود دارد؟

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق

بسیاری از موارد بحران های مالی مربوط به شرکت های سهامی عام بوده که در حال افزایش است. شمار زیادی از سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان در مورد پیش بینی بحران مالی به خصوص زمانی که مدیریت سود رخ می دهد مشکلاتی دارند . تحقیقات اخیر به شناسایی عوامل و فاکتورهای مرتبط با مدیریت سود می پردازد. بنابراین از طریق آن ما قادر به تعیین ارتباط میان این عوامل و دستکاری سود هستیم. به منظور کاهش ریسک بحران های مالی ناشی از آن و کمک به سرمایه گذاران برای اجتناب از زیان های بزرگ در بازار سهام لازم است تا مدلی برای یش بینی مدیریت سود توسعه یابد. علاوه بر این برای تکنولوژی های سنتی حسابرسی نیز مشکل است که زمان، منابع انسانی، مخارج و تأثیر رفتارهای غیر عادی بر اطلاعات مالی پیچیده و بزرگ را محدود نمایند. لذا توسعه مدل پیش بینی برای مدیریت سود برای حسابرسان به منظور شناسایی درجه دستکاری در صورت های مالی مفید است.
این پژوهش در جلوگیری از ایجاد بحرانهای مالی که در اثر پیدایش روابط میان متغیرهای مطرح شده است میتواند مفید باشد. نتایج کاربردی پژوهش در بکارگیری مدیریت سود و تبعات آن می تواند برای مدیران مالی و همچنین سرمایه گذاران مورد استفاده باشد. در پژوهش های دانشگاهی نیز می تواند نتایج ارائه شده و مورد بحث و بررسی های بیشتر قرار گیرد.

۱-۳- اهداف تحقیق

هدف اصلی
تبیین ارتباط میان مدیریت سود و تغییرات آن وسود دوره آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
اهداف جزیی
تبیین ارتباط میان مدیریت سود وتغیرات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تبیین ارتباط میان مدیریت سود و پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تبیین ارتباط میان سود دوره آتی و جریان وجه نقد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تبیین ارتباط میان سود دوره آتی و تغییرات سود  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تبیین ارتباط میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی اختیاری  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تبیین ارتباط میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی غیر اختیاری  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
تبیین ارتباط میان سود دوره آتی و لگاریتم طبیعی اندازه شرکت  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۱-۴- سوالات پژوهش

سوال اصلی
آیا میان مدیریت سود و تغییرات آن وسود دوره آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
سوالات جزیی
آیا میان مدیریت سود وتغییرات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا میان مدیریت سود و پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا میان سود دوره آتی و جریان وجه نقد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا میان سود دوره آتی و تغییرات سود  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی اختیاری  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی غیر اختیاری  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟
آیا میان سود دوره آتی و لگاریتم طبیعی اندازه شرکت  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد؟

۱-۵- فرضیه های تحقیق:

فرضیه اصلی:
میان مدیریت سود و تغییرات آن وسود دوره آتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیات جزیی
میان مدیریت سود وتغییرات سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
میان مدیریت سود و پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
میان سود دوره آتی و جریان وجه نقد عملیاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
میان سود دوره آتی و تغییرات سود  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی اختیاری  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
میان سود دوره آتی و اقلام تعهدی غیر اختیاری  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
میان سود دوره آتی و لگاریتم طبیعی اندازه شرکت  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

۱-۶-  روش تحقیق و مدل تحلیلی پژوهش

این تحقیق از لحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی بوده و از لحاظ روش شناسی از نوع تحقیقات همبستگی پس رویدادی می باشد. در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی استفاده خواهد شد.
سود دوره آتی
جریان وجه نقد عملیاتی
تغیرات سود
اقلام تعهدی اختیاری
اقلام تعهدی غیر اختیاری
لگاریتم طبیعی اندازه شرکت
صورت های مالی از سایت مدیریت پژوهش, توسعه و مطالعات اسلامی- سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت می شود.
پایگاه اطلاعاتی شرکت بورس
پایگاه اطلاعاتی تدبیر پرداز و صحرا نیز در جمع آوری اطلاعات به کار می رود.

۱-۷- جامعه آماری

جامعه آماری شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران هستد که با بهره گرفتن از روش غربالگری انتخاب می شوند .
۱-  حداقل ۵ سال متوالی در بورس حضور داشته باشند
۲-  نماد سهام آنها برای دوره بیش از ۶ ماهه بسته نباشد
۳-  سال مالی آنها از ۱/۱/۱۳۸۷ هر سال تا ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ باشد
۴-  جزء شرکتهای واسطه ای و بانکی نباشند.
۵-  سهام آنها شناور در بورس باشد .
تعداد صفحه :۱۳۸
قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان
 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***