دانلود پایان نامه ارشد: رابطه ادراک رهبری خدمتگزار و عملکردکارکنان شرکت گاز

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :منابع انسانی

عنوان : رابطه ادراک رهبری خدمتگزار و عملکردکارکنان شرکت گاز استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

تحصیلات تکمیلی، گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A»

رشته : مدیریت           گرایش: منابع انسانی

 

عنوان:

 رابطه ادراک رهبری خدمتگزار و عملکردکارکنان شرکت گاز استان گیلان

استاد راهنما:

دکتر مراد رضایی دیزگاه

 

استاد مشاور:

دکتر حسین گنجی نیا

 پاییز ۱۳۹۰


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                       صفحه
چکیده………………………………………… ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱٫ مقدمه ۲
۱-۲٫ بیان مساله ۳
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
۱-۴٫ اهداف تحقیق ۶
۱-۵٫ چهارچوب نظری ۶
۱-۶٫ فرضیات تحقیق ۷
۱-۷٫ تعاریف مفهومی و عملیاتی ۸
۱-۸ . قلمرو تحقیق ۹
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲-۱٫ مقدمه ۱۱
۲-۲٫ تعریف  رهبری خدمتگزار ۱۲
۲-۳٫ نظریه رهبری خدمتگزار ۱۳
۲-۴٫ اهمیت رهبری خدمتگزار ۱۵
۲-۵٫ تکامل رهبری خدمتگزار ۱۶
۲-۶٫ ویژگی های رهبران خدمتگزار ۱۸
۲-۷٫ ویژگی های عملیاتی ۱۹
۲-۸ . ویژگی های مکمل ۲۰
۲-۹٫ مدل ویژگی های رهبری خدمتگزار ۲۲
۲-۹-۱٫ تئوری رهبری خدمتگزار اسپیرز ۲۴
۲-۹-۲٫ تئوری رهبری خدمتگزار راسل و استون ۲۶
۲-۹-۳٫ تئوری رهبری خدمتگزار پترسون ۲۶
۲-۱۰٫ مدل رهبری خدمتگزار پیج و ونگ ۲۹
۲-۱۱٫ مدل رهبری خدمتگزار تورو ۳۰
۲-۱۲٫ مدلهای رهبری خدمتگزار ۳۰
۲-۱۳٫ کاربردهای رهبری خدمتگزار ۳۲
۲-۱۴٫ رهبری خدمتگزار و رهبری تحول آفرین ۳۴
۲-۱۵٫ رهبری خدمتگزار درسازمان های دولتی ۳۵
۲-۱۶٫ مزایای رهبری خدمتگزار ۳۶
۲-۱۷٫ معایب رهبر ی خدمتگزار ۳۷
۲-۱۸٫ ارزشیابی عملکرد کارکنان ۳۹
۲-۱۸-۱٫ تعریف ارزیابی عملکردکارکنان ۳۹
۲-۱۸-۲٫ اهمیت ارزیابی عملکردکارکنان ۳۹
۲-۱۹٫ تاریخچه ارزشیابی عملکرد ۴۰
۲-۲۰٫ ارزیابی عملکرد در مجموعه مدیریت منابع انسانی ۴۰
۲-۲۱٫ عوامل موثربرارزیابی عملکرد ۴۲
۲-۲۲٫ ارکان ارزیابی عملکرد ۴۲
۲-۲۳٫ مراحل ارزیابی عملکرد ۴۴
۲-۲۴٫ نظام های ارزیابی عملکرد ۴۶
۲-۲۵٫ اصول اندازه گیری عملکرد ۴۶
۲-۲۶٫ انواع ارزیابی ۴۸
۲-۲۶-۱٫ ارزیابی سرپرست مستقیم ۴۸
۲-۲۶-۲٫ ارزیابی رئیس به وسیله مرئوس ۴۹
۲-۲۶-۳٫ ارزیابی همقطاران از عملکرد یکدیگر ۴۹
۲-۲۶-۴٫ ارزیابی گروهی ۵۰
۲-۲۶-۵٫ ارزیابی از طریق خود سنجی ۵۰
۲-۲۷٫ روشهای ارزیابی ۵۱
۲-۲۷-۱٫ روش مقیاسی ۵۱
۲-۲۷-۲٫ عامل سنجی ۵۲
۲-۲۷-۳٫ روش امتیازبندی ۵۳
۲-۲۷-۴٫ روش رتبه بندی مستقیم ۵۴
۲-۲۷-۵٫ روش ثبت وقایع حساس ۵۴
۲-۲۷-۶٫ روش توصیفی ۵۵
۲-۲۷-۷٫ روش قیاسی ۵۵
۲-۲۷-۸ . روش مقایسه زوجی ۵۵
۲-۲۷-۹٫ توزیع اجباری ۵۶
۲-۲۷-۱۰٫ انتخاب اجباری ۵۶
۲-۲۷-۱۱٫ روش مقیاسی رفتاری ۵۷
۲-۲۸٫ روش های غیر متداول ۵۸
۲-۲۸-۱٫ ارزیابی براساس مدیریت برمبنای هدف ۵۸
۲-۲۹٫ مشکلات ارزیابی عملکرد ۶۱
۲-۳۰٫ ویژگیهای سیستم ارزیابی کارآمد ۶۵
۲-۳۱٫ پرورش و بالنده کردن نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان ۶۶
فصل سوم : روش تحقیق
۳-۱٫ مقدمه ۷۷
۳-۲٫ روش اجرایی تحقیق ۷۷
۳-۳٫ جامعه ونمونه آماری ۷۸
۳-۴٫ روشها و ابزار گردآوری داده ها ۷۸
۳-۵٫ روایی و پایایی ابزار سنجش و اندازه گیری ۷۸
۳-۶٫ روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات ۸۲
۳-۷٫ محدودیتهای تحقیق ۸۲
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
۴-۱٫ مقدمه ۸۵
۴-۲٫ توصیف پاسخ دهندگان ۸۶
۴-۳٫ توصیف متغیر های تحقیق ۸۷
۴-۳٫ آزمون فرضیات ۹۳
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱٫ مقدمه ۱۰۲
۵-۲٫ نتایج آمار توصیفی ۱۰۲
۵-۲-۱٫ توصیف متغیر خدمات رسانی ۱۰۲
۵-۲-۲٫ توصیف متغیر تواضع ۱۰۲
۵-۲-۳٫ توصیف متغیر قابلیت اعتماد ۱۰۲
۵-۲-۴٫ توصیف متغیر مهرورزی ۱۰۳
۵-۲-۵٫ توصیف متغیر رهبری خدمتگزار ۱۰۳
۵-۲-۶٫ توصیف متغیر عملکرد ۱۰۳
۵-۳٫ نتایج آمار استنباطی ۱۰۳
۵-۳-۱٫ نتایج آزمون فرضیه ی اصلی ۱۰۴
۵-۳-۲٫ نتایج آزمون فرضیه ی فرعی اول ۱۰۴
۵-۳-۳٫ نتایج آزمون فرضیه ی فرعی دوم ۱۰۴
۵-۳-۴٫ نتایج آزمون فرضیه ی فرعی سوم ۱۰۴
۵-۳-۵٫ نتایج آزمون فرضیه ی فرعی چهارم ۱۰۴
۵-۴٫ پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق ۱۰۵
۵-۵٫ پیشنهاداتی برای ادامه تحقیقات در این زمینه ۱۰۶
 
فهرست جداول
عنوان                                                             صفحه
جدول ۲-۱٫ ویژگی های رهبری خدمتگزار………………. ۲۱
جدول ۲-۲٫ امتیاز دهی به روش امتیاز بندی در ارزیابی عملکرد کارکنان                                                      ۵۳
جدول ۲-۳٫ تعیین سطح کارکنان در روش رتبه بندی غیر مستقیم ارزیابی عملکرد کارکنان………………………………… ۵۴
جدول۴-۱) توصیف نوع استخدامی پاسخ دهندگان…………. ۸۶
جدول۴-۲) توصیف متغیر خدمات رسانی………………… ۸۷
جدول۴-۳) توصیف متغیر تواضع……………………… ۸۸
جدول۴-۴) توصیف متغیر قابلیت اعتماد………………. ۸۹
جدول۴-۵) توصیف متغیر مهرورزی……………………. ۹۰
جدول۴-۶) توصیف متغیر رهبری خدمت گزار…………….. ۹۱
جدول۴-۷) توصیف متغیر عملکرد…………………….. ۹۲
جدول۴-۸) ضریب همبستگی بین رهبری خدمتگزار و عملکرد…. ۹۳
جدول۴-۹) ضریب همبستگی بین خدمات رسانی و عملکرد……. ۹۴
جدول۴-۱۰) ضریب همبستگی بین تواضع و عملکرد………… ۹۵
جدول۴-۱۱) ضریب همبستگی بین قابلیت اعتماد و عملکرد…. ۹۶
جدول۴-۱۲) ضریب همبستگی بین مهرورزی و عملکرد………. ۹۷
جدول۴-۱۳) جدول تحلیل رگرسیون چند متغیره بین متغیر های خدمتگزاری و عملکرد……………………………………… ۹۸
جدول ۴-۱۴) تجزیه تحلیل واریانس………………….. ۹۸
جدول۴-۱۵) ضرایب استاندارد و غیر استاندارد………… ۹۹
 
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                       صفحه
نمودار۴-۱) نوع استخدامی پاسخ دهندگان…………….. ۸۶
نمودار۴-۲) هیستوگرام متغیر خدمات رسانی…………… ۸۷
نمودار۴-۳) هیستوگرام متغیر تواضع………………… ۸۸
نمودار۴-۴) هیستوگرام متغیر قابلیت اعتماد…………. ۸۹
نمودار۴-۵) هیستوگرام متغیر مهرورزی………………. ۹۰
نمودار۴-۶) هیستوگرام متغیر رهبری خدمت گزار……….. ۹۱
نمودار۴-۷) هیستوگرام متغیر عملکرد……………….. ۹۲
 
 
 
فهرست اشکال
عنوان                                                       صفحه
شکل ۲-۱٫ مراحل مختلف ارزیابی……………………. ۴۵
 
 
 
چکیده
یک مفهوم کلی از انواع رهبری خدمتگزار در مجموعه مدیریت است  که این نوع از رهبری می تواند پایه و اساس برای طبقه بندی و ارزشیابی ویژگیهای رهبری خدمتگزار در سازمان باشد که به مدیران کمک می کند.درحال حاضر بررسی ومطالعه درمورد رهبری بین رهبری خدمتگزار و ادراک کارکنان شرکت گاز استان گیلان است که روشهای تحقیق و تجزیه و تحلیل روش همبستگی می باشد .این بررسی شامل همه ی کارکنان شرکت گاز استان می باشد که تعداد آنها ۴۱۹ نفر است . واندازه نمونه ۲۰۱ نفر به روش آماری مورگان تعیین شده است . نمونه گیری تصادفی از کارمندان اطلاعاتی را که به وسیله ی پرسشنامه جمع آوری شده بود باطل ساخت و برای تجزیه وتحلیل نتایج اطلاعات از نرم افزار spss استفاده شده است و درنهایت رابطه ی بین متغیرها به وسیله ی همبستگی پیرسون مورد تصویب قرار گرفت .
کلیدواژه ها : رهبری خدمتگزار ، عملکرد کارکنان
 
 

۱-۱٫ مقدمه

گرین لیف بحران رهبری را اینگونه توصیف می کند که کالج ها و سمینارها درانجام مسئولیت خود برای آماده سازی افراد برای نقشهای رهبری درجامعه شکست خورده ویا قصورکرده اند. بحران مزمن حکومت داری، ناشایستگی فراگیر سازمانها درفائق آمدن به توقعات ذینفع های خود اکنون یک عامل جهانی شده است لذا موضوع رهبری خدمتگزار برای تمام سازمانها از اهمیت بالایی برخوردار است که این رهبری بهبودهای بالقوه دررهبری سازمانی در بیشتر محیطها ارائه می کند. (حسن پور، ماهنامه تدبیر) محیط امروز سازمانها، مدیران را با چالش های جدیدی روبرو می سازد وهرروز پویا تر از قبل می شود. یکی از موارد مهم وقابل توجه رهبری می باشد. کارکنان به دنبال رهبری هستند که براساس انگیزش برونی بتواند محرکی را برای ایجاد هماهنگی و سازگاری بین اهداف آنان واهداف سازمان پدید آورد. (یوسفی سعیدآبادی، ۱۳۸۹)  رهبران ایده آل رهبرانی هستند که همواره به خدمت رسانی به پیروان و احترام به ایشان ومقام آن ها متمایل بوده، به رشد و پیشرفت سازمان وحداکثرسازی ظرفیت کارکنان اهمیت می دهند (قلی پور، ۱۳۸۸) رهبری خدمتگزار زمانی اتفاق  می افتد که رهبران در روابط خود با پیروان موقعیت خدمتگزاری را بپذیرند. خودخواهی و نفع شخصی نباید رهبری خدمتگزار را برانگیزد و بلکه به جای آن بایستی درجهت افزایش انگیزش تمرکز به نیازهای دیگران به کارگرفته شود.
Osborn درسال ۱۹۹۵ بیان میدارد که بین رهبری خدمتگزار و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد. رهبری خدمتگزار به احساس عدالت و برابری می انجامد. رهبری خدمتگزار خادمی محسوب می گردد که نیازهای سایرین را به نیازها و خواسته های خودش اولویت می دهد و این احساس را درکارکنان خود نهادینه می‎کند که رهبر سازمان به نیازهای آنها توجه دارد. رهبری خدمتگزار به وسیله آموزش به پیروان خود باعث بهبود عملکرد آنها می شود ورضایت رهبر خدمتگزار از رشد و پیشرفت سایرین سرچشمه می گیرد. مانیز در پژوهش حاضر تلاش می کنیم تا به نقش رهبری خدمتگزار در سازمانها و تاثیر آن در عملکرد کارکنان بپردازیم و بتوانیم تاثیر نقش رهبری خدمتگزار را درافزایش یا کاهش عملکرد کارکنان نشان دهیم. این فصل از تحقیق با مقدمه شروع شده و بعداز آن  به بیان  مساله و اهمیت واهداف تحقیق  و فرضیات تحقیق  پرداخته و درانتها نیز به تعریف متغیرها می پردازیم.
تعداد صفحه : ۱۲۷
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***