دانلود پایان نامه ارشد : دانشکده معماری ملایر

 دانلود متن کامل پایان نامه دانشکده معماری ملایر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

پایان نامه :

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته معماری

موضوع:

دانشکده معماری ملایر

استاد راهنما :

دکتر سعید صالحی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده

عنوان شماره ی صفحه

فصل اول کلیات

مقدمه…………………………………………………………۱

۲-۱- انسان و فضا ………………………………………………………۲

۳-۱ تعلیم و تربیت در ایران باستان …………………………………………………….۲

۴-۱اهداف مهم آموزش و پرورش در ایران باستان ……………………………………….۲

۱-۴-۱- محاسن و معایب تعلیم و تربیت در ایران باستان ………………………………۳

۵-۱هدف از آموزش و پرورش ………………………………………………………………….۴

۶-۱انواع آموزش ……………………………………………………………………………………..۴

۷-۱رابطه ی بین دانشگاه ها ………………………………………………………………………………..۵

۸-۱ارتباط دانشکده با شهر ………………………………………….۵

۱-۸-۱-نتیجه گیری …………………………………………………………………………۶

۹-۱-تقسیم بندی فضاهای آموزش……………………………………………………………۶

۱۰-۱-سابقه ی آموزش عالی در ایران  عالی در ایران …………………………………..۷

۱۱-۱-سابقه ی آموزش عالی در استان همدان ………………………………………..۸

۱۲-۱-دانشگاه آزاد اسلامی ………………………………………………………۸

۱۳-۱-سابقه ی دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور ………………………………………………..۹

۱۴-۱-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر ………………………………………………….۱۰

۱۵-۱-آموزش سنتی معماری …………………………………………۱۱

فصل دوم مبانی نظری طرح

۱-۲-تعریف نور ……………………………………………………………۱۲

۲-۲-کمیت نور ……………………………………………………………….۱۲

۳-۲-کیفیت نور روز…………………………………………………………………۱۳

۴-۲-نور پردازی با نور روز ………………………………………………………………۱۴

۵-۲-شرایط نور روز ………………………………………………………………..۱۵

۶-۲-تأثیر نور بر طراحی ………………………………………………………………………..۱۵

۷-۲-نیاز به روشنایی …………………………………..۱۷

۸-۲-وضوح سطح کار ………………………………………………………………….۱۷

۹-۲-شرایط یک محیط ایده آل با نور …………………………………………………………….۱۸

۱۰-۲-احتیاجات حیاتی …………………………………………………………………………..۲۰

۱۱-۲-نور و رابطه آن با هیجان …………………………………………………………………۲۰

۱۲-۲-شدت و ضعف روشنایی ……………………………………………………………………………۲۲

۱۳-۲-رابطه ی روشنایی با سایر موارد محیطی مؤثر در طراحی ………………………………………۲۳

۱۴-۲-دستور العمل های نورپردازی با نور روز ……………………………………………۲۴

۱۵-۲-تصفیه کردن روشنایی روز …………………………………………………………۲۵

۱۶-۲-تلفیق روشنایی روز با سایر عوامل محیطی ……………………………..۲۵

۱۷-۲-سایه بان…………………………………………………………………………۲۵

۱۸-۲-نور گیر های سقفی …………………………………………………………………………..۲۶

۱۹-۲-نورگیر های کلرستوری……………………………………………………………….۲۸

۲۰-۲- نور پردازی با نور الکتریکی ……………………………………………………….۲۹

۲۱-۲-جهت نور ……………………………………………………………………………..۳۰

۲۲-۲-مصالح عبور دهنده ی نور ………………………………………………………………….۳۱

۲۳-۲-شیشه رنگی ………………………………………………………………………………۳۲

۲۴-۲-طراحی با نور روز ……………………………………………………………..۳۲

۲۵-۲-نور پردازی با نور گیر سقفی مطالعه ی نمونه ها ………………………………….۳۳

فصل سوم بررسی نمونه های مشابه موجود

۱-۳-بررسی نمونه های خارجی ……………………………………………………..۳۶

۱-۳-دانشگاه هاروارد …………………………………………………….۳۶

۱-۱-۳-تاریخچه ی دانشگاه هاروارد ………………………………………………۳۶

۲-۱-۳-امور تشکیلاتی و اداری …………………………………………………۳۷

۳-۱-۳-موزه و کتابخانه دانشگاه …………………………………………………..۴۰

۴-۱-۳-نتیجه گیری (دانشگاه هاروارد)…………………………………………………………………….۴۱

۵-۱-۳-پلان دانشگاه هاروارد …………………………………………۴۲

۶-۱-۳-نمای دانشگاه هاروارد ……………………………………………………………………….۴۳

۲-۳-باهاس …………………………………………………………………..۴۴

۱-۲-۳-دستاوردهای باهاس ………………………………………………….۴۸

۳-۳-بررسی نمونه های داخلی …………………………………………………….۴۹

۱-۳-۳-پردیس هنرهای زیبا …………………………………………………………۴۹

۱-۳-۳-تاریخچه ……………………………………………………۴۹

۲-۳-۳-فعایت های پژوهشی …………………………………………………………………………………۴۹

۳-۳-۳- امکانات آموزشی و پژوهشی …………………………………………………………………….۵۰

۴-۳-مدرسه ی چهار باغ ………………………………………………………………………………………..۵۱

۵-۳-مدرسه ی ایرانشهر یزد ……………………………………………………………………….۵۳

۱-۵-۳-تاریخچه ی ساختمان دبیرستان ……………………………………………………………….۵۴

۲-۵-۳-نوع بهره برداری و خصوصیت های بارز بنا …………………………………………………۵۵

۶-۳-تحلیل دبیرستان ایرانشهر یزد …………………………………………………………..۵۷

۷-۳-مدرسه قدسیه ی اصفهان ………………………………………………………………۶۲

۱-۷-۳-تحلیل مدرسه ی قدسیه ی اصفهان ………………………………………………۶۴

۲-۷-۳- نتیجه گیری ……………………………………………………………۶۵

فصل چهارم معرفی و تحلیل سایت

۱-۴-معرفی و تحلیل سایت……………………………………………………………..۶۶

۱-۱-۴-تحلیل بر اساس موقعیت قرار گیری ……………………………………………..۶۷

۲-۱-۴-باد های منطقه…………………………………………………………………………………۶۸

۳-۱-۴-تابش نور خورشید………………………………………………………………….۶۹

۴-۱-۴-شیب منطقه……………………………………………………………………………..۷۰

فصل پنجم برسی محیط پیرامون طرح واقلیم

۱-۵-خصوصیات طبیعی و جغرافیایی ………………………………………………….۷۱

۱-۱-۵-ویژگی ها و خصوصیات طبیعی و جغرافیایی ……………………………………..۷۱

۲-۱-۵-تقسیمات کشوری …………………………………………………………………………….۷۱

۲-۵-ناهمواری ها ……………………………………………………………………………………۷۱

۳-۵-ویژگی های اقلیمی …………………………………………………………………………………..۷۲

۴-۵-مطالعات تاریخی ، فرهنگی ، اجتماعی ………………………………………………………..۷۳

۵-۵-مطالعات سیاسی ، اقتصادی …………………………………………………………………………………..۷۴

۶-۵-ویژگی های اجتماعی و جمعیتی شهرستان ملایر …………………………………………………………۷۵

۱-۶-۵-جمعیت و تحولات آن در گذشته …………………………………………………………..۷۵

۷-۵-سواد ………………………………………………………………………………………………۷۶

۸-۵-نقشه ی پایه ی تقسیمات سیاسی استان همدان …………………………………………………………..۷۷

۹-۵-نقشه ی دسترسی های استان همدان …………………………………………………………………..۷۸

۱۰-۵-نقشه ی تقسیمات شهرستان ملایر …………………………………………………………۷۹

۱۱-۵-تابش آفتاب …………………………………………………………………….۸۰

۱۲-۵-وزش باد …………………………………………………..۸۱

۱۳-۵-فرم ساختمان در اقلیم مناطق سرد …………………………………………………..۸۲

۱۴-۵-نتیجه گیری فصل ……………………………………………………………..۸۸

فصل ششم برنامه ی فیزیکی  

۱-۶-ریز فضا ها …………………………………………………..۹۰

۲-۶-محاسبه ی سرانه ی آموزشی …………………………………………………………………….۹۱

۱-۲-۶-بخش اداری و خدماتی …………………………………………………۹۱

۲-۲-۶-سرانه ی اتاق اساتید ……………………………………………………۹۲

۳-۲-۶-بخش آموزشی ……………………………………………………….۹۲

۴-۲-۶-جمعیت هیئت علمی ………………………………………………………….۹۳

۵-۲-۶-بخش آموزشی…………………………………………………………………..۹۵

۶-۲-۶-کمک آموزشی ……………………………………………………………………………………۹۵

۱-۳-۶-عمومی …………………………………………………………………………………………….۹۷

۲-۳-۶-خدماتی ………………………………………………………………………………………۹۸

۳-۳-۶-بخش آموزشی ………………………………………………………………….۹۹

۴-۶-استاندارد ها ………………………………………………………………………۹۹

فصل هفتم معرفی طرح ( پلانها – نماها – مقاطع و پرسپکتیو )

فصل هشتم – سازه و تأسیسات

 1-8-تأسیسات ……………………………………………………………………………………….۱۰۰

۲-۸-فواید استفاده از سیستم گرمایش کفی…………………………………………………………….۱۰۰

۳-۸-تهویه ……………………………………………………………۱۰۷

۴-۸-فاضلاب ……………………………………………………………………………۱۰۹

۵-۸-سیستم اطفاء و اعلام حریق …………………………………………….۱۰۹

۶-۸-سقف کاذب ……………………………………………………………..۱۱۰

۷-۸-انواع سقف کاذب ………………………………………..۱۱۰

۸-۸-درز های انبساط و انقباض …………………………………………………………………۱۱۱

۹-۸-آکوستیک ………………………………………………۱۱۱

۱۰-۸-سیستم صوتی ……………………………………………………………………..۱۱۲

۱۱-۸-تهویه ی مرکزی ………………………………………………………………….۱۱۲

۱۲-۸-نورپردازی و روشنایی سالن ها ……………………………………………….۱۱۳

۱۳-۸-سازه …………………………………………………۱۱۵

۱۴-۸-ایزولاسیون سقف در برابر صدای پا در دپارتمان های آموزشی …………………………..۱۱۵

منابع و مآخذ

۱-۹-منابع و مآخذ ……………………………………..۱۱۶

پیوست : ضوابط و استاندارد ها

چکیده :

این پایان نامه در راستای توجه به سازگاری این مجموعه با اقلیم و بوم شهرستان ملایر و خدمت به این شهرستان شکل گرفت. این پژوهش به ارتباط میان اقلیم،بوم و معماری در طراحی دانشکده معماری می پردازد. چارچوب نظری این تحقیق، نقش و جایگاه اقلیم وبا توجه به رویکرد بومی شهرستان ب ، به روش های همزیستی بنای دانشکده و اقلیم از طریق پاسخگویی به شرایط منطقه و  تاثیرات آن بر طراحی های دانشجویان این رشته هنری از لحاظ روحی و روانی است.

روش پژوهش در این تحقیق مبتنی بر پژوهش استدلال منطقی است.این پژوهش به این نتیجه دست یافته است که عوامل اقلیمی و بومی بودن درطراحی معماری دانشکده  تخصصی معماری با رویکرد معماری بومی هر منطقه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر سازگاری ساخته های بشری با عوامل طبیعت و نیازهای ذاتی انسان، به گونه ای که باعث ایجاد فضایی مناسب به لحاظ روان شناختی و زیبایی شناسی در طراحی این دانشکده معماری شود تا بتواند جوابگوی  نیازهای روحی و روانی دانشجویان باشد دیده نمی شود. برخلاف دانشکده های تخصصی معماری مدرن امروزی با توجه مجموعه طراحی شده می توان به ارتباط تنگاتنگ و متقابل طبیعت و معماری پی برد و از طرفی  بیشتر از فرم، باید به دنبال معنا بود و اصولی را که متضمن رشد، تکامل و زندگی ارگانیزم ها در محیط است، جستجو نمود و حضور روح طبیعت در معماری است که به ارتقاء و تجلی آن خواهد انجامید.

 

کلید واژه : طراحی دانشکده، معماری بومی، اقلیم، شهرستان ملای

  • مطالعات اولیه
  • مقدمه
  • بیان مسئله
  • انسان و فضا
  • تعلیم و تربیت در ایران باستان
  • اهداف از آموزش و پرورش
  • انواع آموزش
  • آموزش سنتی معماری
  • نتیجه گیری

 

تعداد صفحه :۲۱۶

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

نکته مهم : استثنائا” در این فایل بعضی از کلمات داخل این فایل به هم چسبیده هستند 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***