دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود- قسمت ۲

۵- آزمون F لیمر…………………………………………………………………………………………………۸۹
۳-۱۰-۲-۶- آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………..۸۹
۳-۱۰-۲-۷- آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها……………………………………………………………..۹۰
۳-۱۰-۲-۸- ضریب همبستگی پیرسون………………………………………………………………………………..۹۰
۳-۱۰-۲-۹- ضریب تعیین………………………………………………………………………………………………….۹۰
۳-۱۱- نرم افزار آماری……………………………………………………………………………………………………….۹۱
۳-۱۲- اختصار این فصل…………………………………………………………………………………………………….۹۱
 
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۹۳
۴-۲- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………….۹۳
۴-۳- تحلیل ماهیت و ویژگی های متغیرهای پژوهش………………………………………………………………۹۵
۴-۴- آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………………۹۵
۴-۵- مفروضات مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………..۹۶
۴-۵-۱- آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها……………………………………………………………………۹۶
۴-۵-۲- مطالعه ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………………………..۹۶
۴-۶- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت مانایی متغیرها……………………………………………………….۹۷
۴-۷- تجزیه و تحلیل ونتایج فرضیه های پژوهش………………………………………………………………….۹۸
۴-۷-۱- تجزیه وتحلیل ونتایج فرضیه اول…………………………………………………………………………….۹۸
۴-۷-۱-۱- مطالعه ناهمسانی واریانس…………………………………………………………………………………۹۸
۴-۷-۱-۲- آزمون F لیمرو آزمون هاسمن…………………………………………………………………………… ۹۹
۴-۷-۲- تجزیه وتحلیل ونتایج فرضیه دوم………………………………………………………………………….۱۰۱
۴-۷-۲-۱- مطالعه ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………………….۱۰۱
۴-۷-۲-۲- آزمون  Fلیمر و آزمون هاسمن…………………………………………………………………………۱۰۲
۴-۷-۳- تجزیه وتحلیل ونتایج فرضیه سوم…………………………………………………………………………۱۰۴
۴-۷-۳-۱- مطالعه ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………………….۱۰۴
۴-۷-۳-۲- آزمون  Fلیمر و آزمون هاسمن…………………………………………………………………………۱۰۵
۴-۸- اختصار فصل………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۰
۵-۲- تفسیر یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………۱۱۰
۵-۲-۱- نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………۱۱۰
۵-۲-۲- نتیجه حاصل از آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………۱۱۱
۵-۲-۳- نتیجه حاصل از آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………….۱۱۱
۵-۳- نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………………..۱۱۲
۵-۴- پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………….۱۱۳
۵-۴-۱- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش………………………………………………………………..۱۱۳
۵-۴-۲- پیشنهاد برای پژوهش های آتی……………………………………………………………………………..۱۱۴
۵-۵- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………..۱۱۵
۵-۶- اختصار ی فصل……………………………………………………………………………………………………..۱۱۶
فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………..۱۱۷
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹
پیوست ها وضمائم…………………………………………………………………………………………………………..۱۲۲
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………….۱۴۳
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                               صفحه
جدول (۳-۱) شیوه اندازه گیری متغیرهای عملیاتی پژوهش وعلائم اختصاری آنها……………………….۸۳
جدول (۴-۱) آمار توصیفی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………….۹۴
جدول(۴-۲) نتایج آزمون مانایی متغیرها……………………………………………………………………………….۹۷
جدول(۴-۳) نتایج آزمون ناهمسانی وایت……………………………………………………………………………..۹۸
جدول(۴-۴) آزمون F لیمر………………………………………………………………………………………………….۹۹
جدول (۴-۵) آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………..۱۰۰
جدول(۴-۶) نتایج تجزیه و تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیه اول………………………………………..۱۰۰
جدول(۴-۷) نتایج آزمون ناهمسانی وایت…………………………………………………………………………..۱۰۱
جدول (۴-۸) آزمون F لیمر………………………………………………………………………………………………۱۰۲
جدول (۴-۹) آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………..۱۰۲
جدول(۴-۱۰) نتایج تجزیه و تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیه اصلی دوم…………………………….۱۰۳
جدول(۴-۱۱) نتایج آزمون ناهمسانی وایت…………………………………………………………………………۱۰۴
جدول(۴-۱۲)آزمون F لیمر………………………………………………………………………………………………۱۰۵
جدول(۴-۱۳) آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………….۱۰۵
جدول (۴-۱۴) نتایج تجزیه و تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیه اصلی سوم…………………………..۱۰۶
جدول (۴-۱۵) اختصار نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………..۱۰۷
 
 
فهرست شکل ها و تصویر ها
  عنوان                                                                                              صفحه
۲-۱- ویژگی های کیفی اطلاعات مالی…………………………………………………………………………………۵۳
۳-۱- مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………………………..۷۸
 
چکیده
کیفیت سود از جنبه های مختلف شامل (داشتن ارزش پیش بینی، ارزش بازخورد، بی طرفی، به موقع بودن و اظهار صادقانه) توسط پژوهشگران مورد ارزیابی و توجه قرار گرفته می باشد. هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط بین بعضی ازسازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سوددر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش ساختار مالکیت به سه طبقه مالکیت خانوادگی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی طبقه بندی شده می باشد. برای هر کدام از طبقات فرضیه تدوین و تأثیر آن بر به موقع بودن سود آزمون گردید. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار طی سال های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱ و با حذف سیستماتیک و هدفمند ۱۰۱ شرکت انتخاب گردیده می باشد. در این پژوهش جهت پردازش اولیه داده ها از نرم افزار اکسل و برای تجزیه تحلیل داده ها از نر م افزارهای ۸Eviews  بهره گیری شده می باشد. در این پژوهش از روش رگرسیون خطی مرکب به روش ترکیبی یاData panel  جهت ارزیابی ارتباط بین متغیرها بهره گیری می گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی با به موقع بودن سود ارتباط ی مثبت معنا داری هست و بین مالکیت شرکتی با به موقع بودن سود ارتباط ی مثبت و عدم معناداری هست.
 
واژه های کلیدی
حاکمیت شرکتی، مالکیت خانوادگی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، به موقع بودن سود
 
فصل اول                                                 کلیات پژوهش
 
۱-۱- مقدمه
مقوله سود در موضوعات حسابداری و مالی با در نظر داشتن بحث کیفی آن و همچنین به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد همچنین با مروری  بر تاریخچه و ادبیات کهن دانش حسابداری در می یابیم که کمتر مفهوم یا پدیده ای، همانند سود مورد بحث و منازعه فراگیر بین و فرضیه پرداز ها متفکران حسابداری و طبقات مختلف حرفه حسابداری و مالی قرار گرفته می باشد. بر اساس فرضیات و همچنین تحقیقات انجام شده نظاره می گردد که سود حسابداری بار و محتوای اطلاعاتی دارد. محاسبه سود حسابداری به عنوان معیاری برای ارزیابی شرکت ها ویا اطلاعاتی که در محاسبه آن لحاظ می گردد، توسط حسابداران حرفه ای ومفسران مالی همواره مورد تأکید قرار داشته می باشد همچنین با در نظر داشتن این که صورت های مالی اطلاعات مربوط و با ارزشی را برای گروه های برون سازمانی فراهم می کند، اتکای شدیدتری بر اعداد حسابداری به ویژه سود و به موقع بودن آن دارد. پس از رسوایی های انرون و ورلدکام در سال ۲۰۰۲، تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه حاکمیت شرکتی و کیفیت سود انجام شده می باشد روهایدا[۱] (۲۰۱۱) .بسیاری از محقیقن، ورشکستگی این شرکت های بزرگ ناشی از ضعیف بودن حاکمیت شرکتی در آنها می دانند. با وقوع این رویدادها شفافیت صورت های مالی مورد تردید قرار گرفت. دیفویند و همکاران[۲] (۲۰۰۰) اظهار کردند که این رسوایی ها منجر به تأثیر حاکمیت شرکت گردید. حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران، و سایر افراد ذینفع می باشد که متضمن نظام کنترلی به مقصود رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء بهره گیری های احتمالی می باشد. دی آنجلو[۳] (۱۹۸۱) و روداک و همکاران[۴] (۲۰۰۶) اعتقاد دارند که سیستم های مکانیزم حاکمیت شرکتی مناسب منجر به تقویت و مهارت مدیران و کمیته حسابرسی شده و نظارت مؤثر بر فعالیت های مدیران نموده و در نهایت منجر به بهبود کیفیت صورت های مالی افشاء شده می گردد. مهمترین ویژگی های شرکت ها تفکیک مالکیت از مدیریت آنهاست. در طی سی سال گذشته موردها بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجه شرکت ها با این گونه تضاد ها از سوی اقتصاد دانان مطرح شده می باشد. این موردها به گونه کلی تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت اظهار می گردد. تئوری نمایندگی به این موضوع تصریح دارد که بخشی از عملیات شرکت ها به روابط نمایندگی بین سها مداران و مدیران مربوط می گردد. در واقع جدایی مالکیت سهام و کنترل مدیریت بر عملیات شرکت می تواند به تضاد منافع منجر گردد و هزینه های نمایندگی ناشی از این تضاد منافع بین مدیران و سهامداران به وجودآید. بدون این مسئله نمایندگی، کیفیت گزارشگری هیچ مسئله خاصی نخوا هد داشت زیرا مدیران هیچ گونه انگیزه ای برای تحریف گزارشات مالی یا مخفی نگه داشتن اطلاعات ندارند. حاکمیت شرکتی یکی از سازوکارهای کاهش مسئله نمایندگی می باشد. مکانیزم  های حاکمیت شرکتی می تواند فرصت های مدیریت سود را کاهش و در نتیجه کیفیت سود را افزایش دهد. در تئوری نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت می باشد. پس به مقصود دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت و عملکرد او را ارزیابی می کنند. سود نیز یکی از اقلام مندرج در صورت های مالی می باشد که به موقع بودن آن در تصمیم گیری بهره گیری کنندگان صورت های مالی تأثیر بسزایی دارد. و توجه بسیاری را به خود معطوف ساخته می باشد. یکی از گروه های اصلی بهره گیری کنندگان از صورت های مالی سهامداران هستند. از این رو عموماً این تصور می گردد که ساختار مالکیت شرکت ها به تغییر رفتار شرکت ها منجر می گردد. این امر از فعالیت های نظارتی که سرمایه گذاران مختلف در این ساختار انجام می دهند، نشأت می گیرد جنکینز[۵] (۲۰۰۶).
 
۱-۲- اظهار مسئله
سود حسابداری یکی از اقلام مهم صورت مالی می باشد اطلاعات سود برای اینکه به تصمیم بهره گیری کنندگان مربوط باشد، بایستی در زمانی مؤثر واقع گردد و در دسترس بهره گیری کنندگان قرار گیرد. به موقع بودن سود به عنوان یکی از ویژگی های کیفیت سود به شمار می رود. و به بهبود پروسه تصمیم گیری بهره گیری گنندگان از گزارش های حسابداری منجر می گردد. سازوکار حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، مانند به موقع بودن سود اثر می گذارد. افشای اطلاعات مالی شفاف، معضلات و مسائل نمایندگی را از طریق کاهش تقارن اطلاعاتی بین مدیریت وسهام داران به حداقل می رساند. پیش روی، افشای ضعیف اطلاعات مالی اغلب باعث گمراهی سهامداران و در نتیجه تأثیر نامطلوبی بر ثروت آنان می گردد. در تئوری نمایندگی هدف مالکان حداکثرسازی ثروت می باشد، پس، به مقصود دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت و عملکرد او را ارزیابی می کنند. سود خالص نیز یکی از اقلام مندرج در صورت های مالی می باشد که در تصمیم گیری بهره گیری کنندگان صورت های مالی تأثیر بسزایی دارد و توجه زیادی را معطوف خود ساخته می باشد. یکی ازگروه های اصلی بهره گیری کنندگان از صورت های مالی سهامداران هستند. از این رو عموماً این گونه تصور می گردد که ساختار مالکیت شرکت ها ممکن می باشد به تغییر رفتار شرکت ها منجر گردد. این امر از فعالیت های نظارتی که سرمایه گذاران مختلف در این ساختار انجام می دهند، نشأت می گیرد. از حیث تئوری، نهادها ممکن می باشد انگیزه هایی برای نظارت فعال، بر مدیریت داشته باشند  در این صورت سؤال مطرح این می باشد که: آیا متفاوت بودن ساختارمالکیت شرکت ها بر به برافشای به موقع اطلاعات مالی ازجمله سود تأثیر دارد. و نتیجه تحقیقات قبلی، حاکی از آن می باشد که سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نظیر ویژگی های هیأت مدیره، ساختارهای مالکیت و کیفیت حسابرسی، رویه های افشای اطلاعات مالی را تحت تأثیر قرار می دهد، کارامانو و وافیس[۶] (۲۰۰۵). پس می توان گفت حاکمیت شرکتی عاملی می باشد که می تواند باعث بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت می گردد. اگرافشای به موقع سود توسط مدیریت به عنوان ابزاری برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه گذاران بالقوه تلقی گردد، افشای سود به موقع از اهمیت در خور توجهی برخوردار می باشد. و یک فاکتور حیاتی به شمار می رود. پس، ما در پژوهش حاضر به  مطالعه ارتباط بین بعضی ازسازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود می پردازیم.
 
۱-۳- اهمیت وضرورت انجام پژوهش
امروزه به دلیل گسترش فعالیت های اقتصادی، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازار های سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط