دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه بین برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : M.A

عنوان : مطالعه ارتباط بین بعضی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدبین الملل قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته حسابداری

عنوان:

مطالعه ارتباط بین بعضی سازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود

 

استاد راهنما:

دکتر محمد خیری

استاد مشاور:

دکتر کریم نعمتی

پاییز۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                               صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….۱
 
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۲- اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………………………….۴
۱-۴- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………………………….۵
۱-۳- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۵- فرضیه های پژوهش ومبانی نظری آن ها………………………………………………………………………….۷
۱-۶- قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۶-۱- قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۶-۲- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………………..۹
۱-۶-۳- قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۷- تعریف اصطلاحات و واژه ها……………………………………………………………………………………….۹
۱-۷-۱- مالکیت خانوادگی…………………………………………………………………………………………………..۹
۱-۷-۲- مالکیت نهادی………………………………………………………………………………………………………۱۰
۱-۷-۳- مالکیت شرکتی……………………………………………………………………………………………………..۱۰
۱-۷-۴-  به موقع بودن سود………………………………………………………………………………………………..۱۱
۱-۸- ساختار پژوهش………………………………………………………………………………………………………..۱۱
 
فصل دوم: مبانی نظری وادبیات پژوهش
۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۱۴
۲-۲- مبانی نظری و مفهوم حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………….۱۵
۲-۳- چارچوب نظری حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………………….۱۷
۲-۳-۱- نظریه نمایندگی…………………………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۳-۲- نظریه هزینه معاملات…………………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۳-۳- تئوری ذینفعان………………………………………………………………………………………………………۱۹
۲-۴- اهداف حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………….۱۹
۲-۵- مزایای حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………………………………..۲۰
۲-۶- اصول حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………………۲۱
۲-۷- انواع شاخص های سنجش عملکرد…………………………………………………………………………….۲۳
۲-۸- انواع سیستم های حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………۲۳
۲-۸-۱- سیستم درون سازمانی……………………………………………………………………………………………۲۴
۲-۸-۲- سیستم برون سازمانی…………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۹- شیوه های حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۹-۱- شفافیت……………………………………………………………………………………………………………….۲۸
۲-۹-۲- پاسخگویی…………………………………………………………………………………………………………..۲۸
۲-۹-۳- انصاف برخورد یکسان با سهامداران………………………………………………………………………..۲۹
۲-۹-۴- مسئولیت پذیری……………………………………………………………………………………………………۲۹
۲-۱۰- تمرکز مالکیت به عنوان یکی از مهم ترین مکانیزم های حاکمیت شرکتی……………………….۲۹
۲-۱۱- نسبت سهامداران یا مالکان نهادی به عنوان یکی دیگر از مکانیزم های حاکمیت شرکتی……۳۱
۲-۱۲- نسبت شرکت های خانوادگی……………………………………………………………………………………۳۲
۲-۱۳- اهمیت حا کمیت شرکتی در بازارهای مالی………………………………………………………………..۳۳
۲-۱۴- بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………۳۴
۲-۱۴-۱- هیئت مدیره ها……………………………………………………………………………………………………۳۴
۲-۱۴-۲- مدیرعامل و تیم اجرایی شرکت…………………………………………………………………………….۳۵
۲-۱۴-۳- سهامداران………………………………………………………………………………………………………….۳۵
۲-۱۴-۴- مشتریان داخلی و خارجی شرکت…………………………………………………………………………۳۵
۲-۱۴-۵- قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت……………………………………..۳۶
۲-۱۵- حاکمیت شرکتی در ایران…………………………………………………………………………………………۳۶
۲-۱۶- عدم تقارن اطلاعاتی و حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………….۳۷
۲-۱۷- مالکیت شرکت ها…………………………………………………………………………………………………..۳۹
۲-۱۸- ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………….۳۹
۲-۱۹- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران…………………………………………………………………………..۴۰
۲-۲۰- ساختار مالکیت……………………………………………………………………………………………………….۴۰
۲-۲۱- مالکیت مدیریتی (خانوادگی)……………………………………………………………………………………۴۲
۲-۲۲- مالکیت نهادی………………………………………………………………………………………………………..۴۵
۲-۲۳- مالکیت شرکتی……………………………………………………………………………………………………….۴۷
۲-۲۴- مفهوم به موقع بودن اطلاعات(سود)………………………………………………………………………….۴۹
۲- ۲۵- بموقع بودن واهمیت آن………………………………………………………………………………………….۵۰
۲-۲۶- ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی………………………………………………………………………………….۵۲
۲-۲۷- چارچوب تنظیمی برای گزارشگری به موقع در ایران…………………………………………………..۵۴
۲-۲۸- مفاهیم سود برای گزارشگری……………………………………………………………………………………۵۶
۲-۲۹- عوامل موثر بر رفتار گزارشگری به موقع………………………………………………………………….. ۵۷
۲-۳۰- اندازه شرکت………………………………………………………………………………………………………….۵۷
۲-۳۱- اندازه شرکت و به موقع بودن سود……………………………………………………………………………۵۹
۲-۳۲- شاخص های اندازه گیری شرکت……………………………………………………………………………..۵۹
۲-۳۲-۱- اندازه دارائیهای شرکت………………………………………………………………………………………..۶۰
۲-۳۲-۲- اندازه فروش شرکت……………………………………………………………………………………………۶۰
۲-۳۲-۳- ارزش بازار شرکت……………………………………………………………………………………………..۶۰
۲-۳۲-۴- تعداد پرسنل شرکت……………………………………………………………………………………………۶۱
۲-۳۳- سودآوری(سود)……………………………………………………………………………………………………..۶۲
۲-۳۳-۱- نسبتهای سود آوری…………………………………………………………………………………………….۶۲
۲-۳۴- عمرشرکت…………………………………………………………………………………………………………….۶۳
۲-۳۵- بخش دوم: پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………….۶۳
۲-۳۵-۱- پیشینه داخلی……………………………………………………………………………………………………..۶۳
۲-۳۵-۲- پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………………………۶۸
۲-۳۷- اختصار فصل………………………………………………………………………………………………………….۷۴
 
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
۳-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۷۶
۳-۲- روش کلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………..۷۶
۳-۳- جامعه آماری ونمونه آماری………………………………………………………………………………………..۷۷
۳-۴- روش های گرد آوری داده ها …………………………………………………………………………………….۷۷
۳-۵- ابزار پژوهش  و موردها بهره گیری………………………………………………………………………………………۷۸
۳-۶- مدل پژوهش………………………………………………………………………………………………………………۷۸
۳-۶-۱- دسته بندی متغیر ها……………………………………………………………………………………………….۷۹
۳-۶-۲- چگونگی اندازه گیری متغیر ها……………………………………………………………………………………..۷۹
۳-۶-۲-۱- متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………….۷۹
۳-۶-۲-۱-۱- مالکیت خانوادگی…………………………………………………………………………………………۷۹
۳-۶-۲-۱-۲- مالکیت نهادی………………………………………………………………………………………………۷۹
۳-۶-۲-۱-۳- مالکیت شرکتی…………………………………………………………………………………………….۸۰
۳-۶-۲-۲- متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………..۸۰
۳-۶-۲-۲-۱- به موقع بودن سود………………………………………………………………………………………..۸۰
۳-۶-۲-۳- متغیر های کنترلی……………………………………………………………………………………………..۸۱
۳-۶-۲-۳-۱- اندازه شرکت………………………………………………………………………………………………..۸۲
۳-۶-۲-۳-۲- اهرم مالی…………………………………………………………………………………………………….۸۲
۳-۶-۲-۳-۳- نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری……………………………………۸۲
۳-۶-۳- مدل کلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………۸۳
۳-۶-۴- چگونگی بدست آوردن ارتباط بین متغیر ها…………………………………………………………………….۸۴
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات………………………………………………………………………………….۸۴
۳-۸- تحلیل ماهیت و ویژگی های متغیرهای پژوهش………………………………………………………………۸۵
۳-۹- آزمون های رگرسیون………………………………………………………………………………………………..۸۵
۳-۱۰- روش های آماری……………………………………………………………………………………………………۸۵
۳-۱۰-۱- آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………۸۵
۳-۱۰-۲- آماراستنباطی………………………………………………………………………………………………………۸۶
۳-۱۰-۲-۱- آزمون کلموگروف- اسمیرونوف……………………………………………………………………….۸۷
۳-۱۰-۲-۲- آماره دوربین واتسون………………………………………………………………………………………۸۷
۳-۱۰-۲-۳- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت مانایی متغیرها……………………………………………..۸۸
۳-۱۰-۲-۴- مطالعه ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………………….۸۸
۳-۱۰-۲-۵- آزمون F لیمر…………………………………………………………………………………………………۸۹
۳-۱۰-۲-۶- آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………..۸۹
۳-۱۰-۲-۷- آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها……………………………………………………………..۹۰
۳-۱۰-۲-۸- ضریب همبستگی پیرسون………………………………………………………………………………..۹۰
۳-۱۰-۲-۹- ضریب تعیین………………………………………………………………………………………………….۹۰
۳-۱۱- نرم افزار آماری……………………………………………………………………………………………………….۹۱
۳-۱۲- اختصار این فصل…………………………………………………………………………………………………….۹۱
 
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۹۳
۴-۲- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………….۹۳
۴-۳- تحلیل ماهیت و ویژگی های متغیرهای پژوهش………………………………………………………………۹۵
۴-۴- آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………………۹۵
۴-۵- مفروضات مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………..۹۶
۴-۵-۱- آزمون عدم خود همبستگی باقیمانده ها……………………………………………………………………۹۶
۴-۵-۲- مطالعه ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………………………..۹۶
۴-۶- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته جهت مانایی متغیرها……………………………………………………….۹۷
۴-۷- تجزیه و تحلیل ونتایج فرضیه های پژوهش………………………………………………………………….۹۸
۴-۷-۱- تجزیه وتحلیل ونتایج فرضیه اول…………………………………………………………………………….۹۸
۴-۷-۱-۱- مطالعه ناهمسانی واریانس…………………………………………………………………………………۹۸
۴-۷-۱-۲- آزمون F لیمرو آزمون هاسمن…………………………………………………………………………… ۹۹
۴-۷-۲- تجزیه وتحلیل ونتایج فرضیه دوم………………………………………………………………………….۱۰۱
۴-۷-۲-۱- مطالعه ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………………….۱۰۱
۴-۷-۲-۲- آزمون  Fلیمر و آزمون هاسمن…………………………………………………………………………۱۰۲
۴-۷-۳- تجزیه وتحلیل ونتایج فرضیه سوم…………………………………………………………………………۱۰۴
۴-۷-۳-۱- مطالعه ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………………….۱۰۴
۴-۷-۳-۲- آزمون  Fلیمر و آزمون هاسمن…………………………………………………………………………۱۰۵
۴-۸- اختصار فصل………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۰
۵-۲- تفسیر یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………۱۱۰
۵-۲-۱- نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………۱۱۰
۵-۲-۲- نتیجه حاصل از آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………۱۱۱
۵-۲-۳- نتیجه حاصل از آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………….۱۱۱
۵-۳- نتیجه گیری کلی……………………………………………………………………………………………………..۱۱۲
۵-۴- پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………….۱۱۳
۵-۴-۱- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش………………………………………………………………..۱۱۳
۵-۴-۲- پیشنهاد برای پژوهش های آتی……………………………………………………………………………..۱۱۴
۵-۵- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………..۱۱۵
۵-۶- اختصار ی فصل……………………………………………………………………………………………………..۱۱۶
فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………..۱۱۷
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۹
پیوست ها وضمائم…………………………………………………………………………………………………………..۱۲۲
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………….۱۴۳
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                               صفحه
جدول (۳-۱) شیوه اندازه گیری متغیرهای عملیاتی پژوهش وعلائم اختصاری آنها……………………….۸۳
جدول (۴-۱) آمار توصیفی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………….۹۴
جدول(۴-۲) نتایج آزمون مانایی متغیرها……………………………………………………………………………….۹۷
جدول(۴-۳) نتایج آزمون ناهمسانی وایت……………………………………………………………………………..۹۸
جدول(۴-۴) آزمون F لیمر………………………………………………………………………………………………….۹۹
جدول (۴-۵) آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………..۱۰۰
جدول(۴-۶) نتایج تجزیه و تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیه اول………………………………………..۱۰۰
جدول(۴-۷) نتایج آزمون ناهمسانی وایت…………………………………………………………………………..۱۰۱
جدول (۴-۸) آزمون F لیمر………………………………………………………………………………………………۱۰۲
جدول (۴-۹) آزمون هاسمن……………………………………………………………………………………………..۱۰۲
جدول(۴-۱۰) نتایج تجزیه و تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیه اصلی دوم…………………………….۱۰۳
جدول(۴-۱۱) نتایج آزمون ناهمسانی وایت…………………………………………………………………………۱۰۴
جدول(۴-۱۲)آزمون F لیمر………………………………………………………………………………………………۱۰۵
جدول(۴-۱۳) آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………….۱۰۵
جدول (۴-۱۴) نتایج تجزیه و تحلیل داده ها جهت آزمون فرضیه اصلی سوم…………………………..۱۰۶
جدول (۴-۱۵) اختصار نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………..۱۰۷
 
 
فهرست شکل ها و تصویر ها
  عنوان                                                                                              صفحه
۲-۱- ویژگی های کیفی اطلاعات مالی…………………………………………………………………………………۵۳
۳-۱- مدل مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………………………..۷۸
 
چکیده
کیفیت سود از جنبه های مختلف شامل (داشتن ارزش پیش بینی، ارزش بازخورد، بی طرفی، به موقع بودن و اظهار صادقانه) توسط پژوهشگران مورد ارزیابی و توجه قرار گرفته می باشد. هدف این پژوهش، مطالعه ارتباط بین بعضی ازسازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سوددر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش ساختار مالکیت به سه طبقه مالکیت خانوادگی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی طبقه بندی شده می باشد. برای هر کدام از طبقات فرضیه تدوین و تأثیر آن بر به موقع بودن سود آزمون گردید. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار طی سال های ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱ و با حذف سیستماتیک و هدفمند ۱۰۱ شرکت انتخاب گردیده می باشد. در این پژوهش جهت پردازش اولیه داده ها از نرم افزار اکسل و برای تجزیه تحلیل داده ها از نر م افزارهای ۸Eviews  بهره گیری شده می باشد. در این پژوهش از روش رگرسیون خطی مرکب به روش ترکیبی یاData panel  جهت ارزیابی ارتباط بین متغیرها بهره گیری می گردد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت خانوادگی و مالکیت نهادی با به موقع بودن سود ارتباط ی مثبت معنا داری هست و بین مالکیت شرکتی با به موقع بودن سود ارتباط ی مثبت و عدم معناداری هست.
 
واژه های کلیدی
حاکمیت شرکتی، مالکیت خانوادگی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، به موقع بودن سود
 
فصل اول                                                 کلیات پژوهش
 
۱-۱- مقدمه
مقوله سود در موضوعات حسابداری و مالی با در نظر داشتن بحث کیفی آن و همچنین به عنوان ابزاری برای تصمیم گیری از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد همچنین با مروری  بر تاریخچه و ادبیات کهن دانش حسابداری در می یابیم که کمتر مفهوم یا پدیده ای، همانند سود مورد بحث و منازعه فراگیر بین و فرضیه پرداز ها متفکران حسابداری و طبقات مختلف حرفه حسابداری و مالی قرار گرفته می باشد. بر اساس فرضیات و همچنین تحقیقات انجام شده نظاره می گردد که سود حسابداری بار و محتوای اطلاعاتی دارد. محاسبه سود حسابداری به عنوان معیاری برای ارزیابی شرکت ها ویا اطلاعاتی که در محاسبه آن لحاظ می گردد، توسط حسابداران حرفه ای ومفسران مالی همواره مورد تأکید قرار داشته می باشد همچنین با در نظر داشتن این که صورت های مالی اطلاعات مربوط و با ارزشی را برای گروه های برون سازمانی فراهم می کند، اتکای شدیدتری بر اعداد حسابداری به ویژه سود و به موقع بودن آن دارد. پس از رسوایی های انرون و ورلدکام در سال ۲۰۰۲، تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه حاکمیت شرکتی و کیفیت سود انجام شده می باشد روهایدا[۱] (۲۰۱۱) .بسیاری از محقیقن، ورشکستگی این شرکت های بزرگ ناشی از ضعیف بودن حاکمیت شرکتی در آنها می دانند. با وقوع این رویدادها شفافیت صورت های مالی مورد تردید قرار گرفت. دیفویند و همکاران[۲] (۲۰۰۰) اظهار کردند که این رسوایی ها منجر به تأثیر حاکمیت شرکت گردید. حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران، و سایر افراد ذینفع می باشد که متضمن نظام کنترلی به مقصود رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء بهره گیری های احتمالی می باشد. دی آنجلو[۳] (۱۹۸۱) و روداک و همکاران[۴] (۲۰۰۶) اعتقاد دارند که سیستم های مکانیزم حاکمیت شرکتی مناسب منجر به تقویت و مهارت مدیران و کمیته حسابرسی شده و نظارت مؤثر بر فعالیت های مدیران نموده و در نهایت منجر به بهبود کیفیت صورت های مالی افشاء شده می گردد. مهمترین ویژگی های شرکت ها تفکیک مالکیت از مدیریت آنهاست. در طی سی سال گذشته موردها بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجه شرکت ها با این گونه تضاد ها از سوی اقتصاد دانان مطرح شده می باشد. این موردها به گونه کلی تحت عنوان تئوری نمایندگی در حسابداری مدیریت اظهار می گردد. تئوری نمایندگی به این موضوع تصریح دارد که بخشی از عملیات شرکت ها به روابط نمایندگی بین سها مداران و مدیران مربوط می گردد. در واقع جدایی مالکیت سهام و کنترل مدیریت بر عملیات شرکت می تواند به تضاد منافع منجر گردد و هزینه های نمایندگی ناشی از این تضاد منافع بین مدیران و سهامداران به وجودآید. بدون این مسئله نمایندگی، کیفیت گزارشگری هیچ مسئله خاصی نخوا هد داشت زیرا مدیران هیچ گونه انگیزه ای برای تحریف گزارشات مالی یا مخفی نگه داشتن اطلاعات ندارند. حاکمیت شرکتی یکی از سازوکارهای کاهش مسئله نمایندگی می باشد. مکانیزم  های حاکمیت شرکتی می تواند فرصت های مدیریت سود را کاهش و در نتیجه کیفیت سود را افزایش دهد. در تئوری نمایندگی هدف مالکان حداکثر سازی ثروت می باشد. پس به مقصود دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت و عملکرد او را ارزیابی می کنند. سود نیز یکی از اقلام مندرج در صورت های مالی می باشد که به موقع بودن آن در تصمیم گیری بهره گیری کنندگان صورت های مالی تأثیر بسزایی دارد. و توجه بسیاری را به خود معطوف ساخته می باشد. یکی از گروه های اصلی بهره گیری کنندگان از صورت های مالی سهامداران هستند. از این رو عموماً این تصور می گردد که ساختار مالکیت شرکت ها به تغییر رفتار شرکت ها منجر می گردد. این امر از فعالیت های نظارتی که سرمایه گذاران مختلف در این ساختار انجام می دهند، نشأت می گیرد جنکینز[۵] (۲۰۰۶).
 
۱-۲- اظهار مسئله
سود حسابداری یکی از اقلام مهم صورت مالی می باشد اطلاعات سود برای اینکه به تصمیم بهره گیری کنندگان مربوط باشد، بایستی در زمانی مؤثر واقع گردد و در دسترس بهره گیری کنندگان قرار گیرد. به موقع بودن سود به عنوان یکی از ویژگی های کیفیت سود به شمار می رود. و به بهبود پروسه تصمیم گیری بهره گیری گنندگان از گزارش های حسابداری منجر می گردد. سازوکار حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، مانند به موقع بودن سود اثر می گذارد. افشای اطلاعات مالی شفاف، معضلات و مسائل نمایندگی را از طریق کاهش تقارن اطلاعاتی بین مدیریت وسهام داران به حداقل می رساند. پیش روی، افشای ضعیف اطلاعات مالی اغلب باعث گمراهی سهامداران و در نتیجه تأثیر نامطلوبی بر ثروت آنان می گردد. در تئوری نمایندگی هدف مالکان حداکثرسازی ثروت می باشد، پس، به مقصود دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت و عملکرد او را ارزیابی می کنند. سود خالص نیز یکی از اقلام مندرج در صورت های مالی می باشد که در تصمیم گیری بهره گیری کنندگان صورت های مالی تأثیر بسزایی دارد و توجه زیادی را معطوف خود ساخته می باشد. یکی ازگروه های اصلی بهره گیری کنندگان از صورت های مالی سهامداران هستند. از این رو عموماً این گونه تصور می گردد که ساختار مالکیت شرکت ها ممکن می باشد به تغییر رفتار شرکت ها منجر گردد. این امر از فعالیت های نظارتی که سرمایه گذاران مختلف در این ساختار انجام می دهند، نشأت می گیرد. از حیث تئوری، نهادها ممکن می باشد انگیزه هایی برای نظارت فعال، بر مدیریت داشته باشند  در این صورت سؤال مطرح این می باشد که: آیا متفاوت بودن ساختارمالکیت شرکت ها بر به برافشای به موقع اطلاعات مالی ازجمله سود تأثیر دارد. و نتیجه تحقیقات قبلی، حاکی از آن می باشد که سازوکارهای حاکمیت شرکتی، نظیر ویژگی های هیأت مدیره، ساختارهای مالکیت و کیفیت حسابرسی، رویه های افشای اطلاعات مالی را تحت تأثیر قرار می دهد، کارامانو و وافیس[۶] (۲۰۰۵). پس می توان گفت حاکمیت شرکتی عاملی می باشد که می تواند باعث بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت می گردد. اگرافشای به موقع سود توسط مدیریت به عنوان ابزاری برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه گذاران بالقوه تلقی گردد، افشای سود به موقع از اهمیت در خور توجهی برخوردار می باشد. و یک فاکتور حیاتی به شمار می رود. پس، ما در پژوهش حاضر به  مطالعه ارتباط بین بعضی ازسازوکارهای حاکمیت شرکتی و اعلام به موقع سود می پردازیم.
 
۱-۳- اهمیت وضرورت انجام پژوهش
امروزه به دلیل گسترش فعالیت های اقتصادی، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازار های سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، مهمترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات مالی، دسترسی به اطلاعات درست وبه موقع وتحلیل دقیق و واقع بینانه آن می باشد. که درنتیجه باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد. ورشکستگی اخیر شرکت ها بزرگ باعث شده می باشد که جامعه به اهمیت شفافیت و پاسخگویی شرکت ها پی ببرد. از سوی دیگر مراجع قانون گذار حاکمیت شرکتی را به عنوان ابزاری سودمند برای بهبود کیفیت اطلاعات مالی افشاء شده توسط شرکت ها تلقی می کنند با این فرض به موقع بودن سود حاوی اطلاعاتی درمورد زمانبندی، شکل وصحت آنها باشد مطالعه ارتباط بین افشای به موقع سود و سازوکارهای حاکمیت شرکتی دارای اهمیت می باشد، با عنایت به کوشش هایی که در کشور ما به مقصود شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکتی و اهمیت آن از بعد از نظارت بر شرکت صورت گرفته می باشد، شناخت تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکت در ایران و تأثیر آنها در افزایش به موقع افشاء کردن سود ارائه شده توسط مدیریت از اهداف خاص پژوهش حاضر به شمار می رود. نتایج این پژوهش مورد علاقه قانون گذاران بازار سرمایه خواهد بود زیرا این نتایج با سازوکارهای حاکمیت شرکتی که کیفیت افشای اطلاعات مالی و در نتیجه دقت در به موقع بودن سود را متأثر می سازد، سر و کار دارد. به علاوه، نتایج مورد علاقه سرمایه گذاران و تحلیل گیران مالی خواهد بود؛ از این نظر که این نتایج مبنایی را به مقصود ارزیابی کمیت و کیفیت اطلاعات مندرج در افشای به موقع سود فراهم خواهد نمود. از سوی دیگر، نتایج این پژوهش شناخت ما را از ارتباط بین افشای مالی و ساختار مالکیت به عنوان یکی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی افزایش دهد و نیز شواهد بیشتری را در ارتباط با تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی در کاهش تضاد منافع بین مدیریت و سهامداران فراهم خواهد نمود. فرصت های مربوط به تجارت و معاملات داخلی مختل می کند و کاهش هزینه های کل را دنبال دارد، ارائه به موقع در نهایت می تواند بازه ی زمانی عظیم مربوط به درآمددهی کاهش دهد. در عوض اعتبار مدیر یت و کاهش هزینه های مربوط به سهام را در پی دارد.
 
۱-۴- اهداف پژوهش
هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدیهی می باشد انجام چنین مطالعاتی، مشروط به بهبود پروسه تصمیم گیری بهره گیری گنندگان از گزارش های حسابداری منجر می گردد. سازوکار حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات افشاء شده توسط شرکت ها، مانند به موقع بودن سود اثر می گذارد. افشای اطلاعات مالی شفاف، معضلات و مسائل نمایندگی را از طریق کاهش تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهام داران به حداقل می رساند. و باعث بهبود کیفیت اطلاعات ارائه شده توسط مدیریت می گردد. این پژوهش در صدد یافتن پاسخی برای این سؤال می باشد که آیا حاکمیت شرکت با نوع مالکیت شرکت ارتباط دارد؟ آیا به موقع بودن سود به نوع مالکیت شرکت بستگی دارد؟ از آن جایی که در این مطالعه، شواهدی در خصوص مالکیت شرکتی و همچنین به موقع بودن سود ارایه خواهد گردید، اهداف پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:
مطالعه ارتباط بین مالکیت خانوادگی و به موقع بودن سود
مطالعه ارتباط بین مالکیت نهادی و به موقع بودن سود
مطالعه ارتباط بین مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود
 
 
۱– ۵- فرضیه های پژوهش ومبانی نظری آنها
وقتی عدم تقارن اطلاعاتی در ارتباط با سهام یک شرکت افزایش می یابد، ارزش ذاتی آن با قیمت در بازار سرمایه متفاوت خواهد بود. پس، وجود عدم تقارن اطلاعاتی دربازارسرمایه، سرمایه افراد عادی را در این بازار، به مخاطره می اندازد. همچنین اگر اطلاعات مربوط به سود به موقع باشند، منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه واقعی شدن بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می گردد. شرکت هایی که سود به موقع تری دارند، بدلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران قیمت سهام آنها سقوط کمتری خواهد داشت. مک کوناگی و همکاران[۷] (۲۰۰۱) با بهره گیری از تئوری نمایندگی نشان دادند که در شرکت های خانوادگی، ارزش بازار سرمایه نسبت به ارزش دفتری، بیشتر از شرکت های غیر خانوادگی می باشد. افزون بر آن نسبت های عملیاتی در شرکت های خانوادگی نسبت به شرکت های غیرخانوادگی، مساعدتر می باشد. همچنین شرکت های خانوادگی، نسبت به شرکت های غیرخانوادگی دارای کارایی بالاتر، ریسک کمتر و ارزش بیشتری هستند. اندرسون و همکاران[۸] (۲۰۰۳) نیز به این نتیجه رسیدند که مالکیت خانوادگی باعث کاهش هزینه های نمایندگی برای هزینه های بدهی می گردد.
فرضیه اول : بین مالکیت خانوادگی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری هست.
نتایج پژوهش نویسی و نایکر (۲۰۰۶) نشان می دهند که حضور سرمایه گذاران نهادی تأثیر مثبت بر کل ارزش شرکت خواهد داشت. تاسیا و گو در تحقیقی، ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت را مورد مطالعه قرار دادند. مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت های دولتی از کل سهام سرمایه می باشد. آنها نشان دادند که سرمایه گذاران نهادی ممکن می باشد به سرمایه گذاران کمک کنند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهند. هارتزل و همکاران[۹] (۲۰۰۵) در پژوهش خود شواهدی یافتند که بر اساس آن شرکت های نظارت شونده به وسیله مالکان نهادی از توانایی محدود کردن رفتار مدیران برخوردار هستند به علاوه مالکان نهادی فرصت، منابع و توانایی نظارت، نظم دادن و تأثیر بر مدیران را در اختیار دارند. نظارت بر شرکت ها از طریق مالکان نهادی می تواند مدیران را برای توجه بیشتر بر عملکرد شرکت و توجه کمتر به رفتار فرصت طلبانه یا خدمت به خود وادار کند. نوروش و همکاران (۱۳۸۴) با بهره گیری از دو نمونه متشکل از شرکت های با درجه پایین مالکیت نهادی و درجه بالای از مالکیت نهادی، به مطالعه تأثیر مالکان نهادی سهام در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج آنان نشان داد که شرکت های دارای مالکیت نهادی بیشتر، اطلاعات افزونتری در ارتباط با سودهای آتی گزارش می کنند. تسای و گو ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت در صنعت کازینو برای سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ را مورد پژوهش قرار دادند. مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت های دولتی از کل سهام سرمایه می باشد و این شرکت ها شامل شرکت های بیمه، مؤسسات مالی، بانک ها، شرکت های دولتی و دیگر اجزای دولت می باشند. آنها نشان دادند که سرمایه گذاری نهادی در کازینوها ممکن می باشد به سرمایه گذاران این صنعت کمک کند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهند.
فرضیه دوم : بین مالکیت نهادی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری هست.
رحمان سرشت و مظلومی (۱۳۸۴)، ” ارتباط عملکرد مدیریتی سرمایه گذاران شرکتی با سهم مالکیت این مؤسسات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ” را مورد مطالعه قرار دادند. که گروه های مختلف مالک (حقیقی و حقوقی) به یک اندازه از قدرت و هم سویی در اثر گذاری بر تأثیر سرمایه گذاران شرکتی در کاهش تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرار دادند. در این پژوهش، شرکت های سرمایه گذاری و سایر مؤسسات تجاری به عنوان سرمایه گذاران شرکتی تعریف شدند. یافته های این پژوهش نشان داد که شرکت های با درصد بالای سهامداران شرکتی، نسبت به شرکت های با درصد پایین سرمایه گذاران شرکتی، اطلاعات بیشتری در ارتباط با سودهای آتی را گزارش کرده اند و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در شرکت های با مالکیت شرکتی کمتر نظاره شده می باشد. وانگ (۲۰۱۰) در تحقیقی به مطالعه ارتباط بین به موقع بودن سود و افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید پرداخت. پژوهش او بر مبنای این تئوری بود که هنگام عرضه سهام قیمت سهام افت خواهد نمود و یکی از علت های این کاهش قیمت عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران اظهار گردید. او به این نتیجه رسید که در شرکت هایی که سود به موقع تری دارند به دلیل اینکه عدم تقارن اطلاعاتی کمتر می باشد، قیمت سهام آن ها افت کمتری خواهد داشت.
 فرضیه سوم : بین مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود ارتباط معنا داری هست.
 
۱-۶- قلمرو پژوهش
هر پژوهش بایستی دارای قلمرو و دامنه مشخصی باشد، تا محقق بتواند در تمام مراحل پژوهش بر  موضوع پژوهش تسلط کافی داشته باشد و بتواند نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد.
 
۱-۶-۱- قلمروزمانی
قلمرو زمانی این پژوهش از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۱ به مدت ۶ سال می باشد.
۱-۶-۲- قلمرومکانی
قلمرو مکانی این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
۱-۶-۳- قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این پژوهش مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی و مالکیت شرکتی و به موقع بودن سود می باشد.
 
۱-۷- تعریف اصطلاحات و واژه ها
۱-۷-۱- مالکیت خانوادگی
یکی از ارکان مهم حاکمیت شرکتی، هیأت مدیره شرکت می باشد. هیأت مدیره، با بهره گیری از قدرت قانونی خود از طریق استخدام، اخراج و جبران گروه­های مدیریت سازمان، مقدمات کنترل مدیریت را فراهم می­سازد. هدف استقرار هیأت مدیره حفاظت از منافع سهامداران می باشد. پس، هیأت مزبور مسئول تدوین و تصویب اهداف و برنامه­های شرکت و نیز مسئول ارزیابی خط مشی­های اتخاذ شده از سوی مدیریت در راستای رسیدن به این اهداف می باشد. شرکت­های خانوادگی را از جنبه­های گوناگونی می­توان تعریف نمود: ۱) عضویت اعضای خانواده هیئت مدیره ۲) درصد مالکیت سهم توسط اعضای خانواده ۳) کنترل یا نفوذ قابل ملاحظه خانواده در شرکت (نمازی و محمدی، ۱۳۸۹). همچنین در تعریف کومار (۲۰۰۳)، مالکیت خانوادگی بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده­ی هیئت مدیره می باشد.
 
۱-۷-۲- مالکیت نهادی
سرمایه­گذاران نهادی شامل سهام در دست سرمایه­گذاران بزرگ نظیر بانک­ها، شرکت­های بیمه، صندوق­های بازنشستگی، شرکت­های سرمایه­گذاری و سایر مؤسسه­هایی هستند که به خرید و فروش حجم بالایی از اوراق بهادار می پردازند و با بهره گیری از اندازه بالای حق رأی در مجامع شرکت ها به صورت مستقیم بر تصمیمات مدیریتی شرکت های سرمایه پذیر مؤثر هستند. به بیانی دیگر، بوشی[۱۰]در سال ۱۹۹۸، مالکیت نهادی را این­گونه تعریف می­کند که در بین سرمایه­گذاران، سرمایه گذارانی وجود دارند که به عنوان یک نهاد مالی یا اعتباری به سرمایه­گذاری می­پردازند. این نهاد یا شرکت­ها عبارتند از: شرکت­های سرمایه­گذاری، بانک ها و شرکت های بیمه و غیره. درصد سهام متعلق به این موسسات در هر شرکت به عنوان درصد مالکیت مالکان نهادی در نظر گرفته می گردد (بوشی، ۱۹۹۸).
 
۱-۷-۳- مالکیت شرکتی
در کشور ما نیز در سالیان اخیر با گسترش طریقه واگذاری سهام شرکت­ها در اختیار دولت روبرو بوده­ایم. در پروسه این انتقال مالکیت، شاهد حضور مؤسسه­هایی هستیم که با عنوان سرمایه­گذاران شرکتی شناخته شده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جدید سهم بیشتری از ارزش ویژه شرکت های در حال انتقال را به خود اختصاص می­دهند. هدف این گروه از سازمان­ها که در تأثیر سرمایه گذار ظاهر می­شوند قاعدتاً علاوه بر کسب سود، توان بخشی قوام مالی خود برای پاسخگویی به تعهدات آتی می باشد که در قبال مالکان و سایر ذینفعان سازمان­های خود پذیرفته­اند. گروه دیگر را مؤسسه­هایی تشکیل می­دهند که اصالتاً شرکت­های سرمایه­گذاری هستند و از سرمایه­گذاری­ها هدف بیشینه کردن سود را برای مؤسسه متبوع خود تعقیب می­کنند. تعداد این گروه از سازمان­ها نیز رو به تزاید بوده می باشد.
پس، مالکیت شرکتی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط اجزای شرکت­های سهامی از کل سهام سرمایه می­باشد و شامل انواع شرکت­های سهامی می­باشد (نمازی و محمدی، ۱۳۸۹).
طبق تعریف حسینی و آخوندی (۱۳۹۱)، وقتی مالکیت در گروه نهادی و مدیریت نباشد یعنی اشخاص حقوقی که مستقل از شرکت هستند مالکیت را دارا باشند این نوع مالکیت، مالکیت شرکتی نامیده می­گردد.

تعداد صفحه : ۱۷۴
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***