دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه:نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : مطالعه ارتباط بین افشای  مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه:تأثیر تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد “MA

رشته: حسابداری

گرایش: حسابداری

 

عنوان:

مطالعه ارتباط بین افشای  مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه: تأثیر تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی

 

استاد راهنما:

دکتر محمد حسین رنجبر

استاد مشاور:

دکتر عباس الهیاری                                                       

 

اسفند۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                  صفحه
چکیده: ۱
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه. ۳
۱-۱ اظهار مساله. ۴
۱-۲ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. ۵
۱-۳ اهداف پژوهش.. ۶
۱-۴ سؤالات پژوهش.. ۸
۱-۵ فرضیه‏های پژوهش.. ۸
۱-۶ متغیرهای پژوهش.. ۸
۱-۶-۱ متغیرهای مستقل.. ۸
۱-۶-۲ متغیر وابسته. ۸
۱-۶-۳ متغیرهای کنترلی.. ۸
۱-۷ قلمرو پژوهش.. ۹
۱-۷-۱ قلمرو موضوعی.. ۹
۱-۷-۲ قلمرو مکانی.. ۹
۱-۷-۳ قلمرو زمانی.. ۹
۱-۸ روش اجرای پژوهش.. ۹
۱-۹ تعاریف مفاهیم و اصطلاحات… ۹
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱ مفهوم مسئولیت اجتماعی.. ۱۲
۲-۲ مبانی نظری.. ۱۳
۲-۳ مدل های مسئولیت اجتماعی سازمان ها ۱۶
۲-۳-۱ مدل پنج بعدی مسئولیت اجتماعی شرکت ها ۱۷
۲-۳-۲ مدل مسئولیت اجتماعی کارول. ۱۷
۲-۴ چارچوب تعیین استراتژی های مسئولیت اجتماعی شرکتی.. ۱۸
۲-۵ مفهوم حسابرسی مسئولیت های اجتماعی.. ۱۸
۲-۵-۱ محدوده حسابرسی اجتماعی.. ۱۹
۲-۵-۲ طبقه ها و الگوهای تئوری حسابرسی مالی.. ۲۰
۲-۵-۳ مفهوم حسابرسی تولیدی و تدافعی.. ۲۲
۲-۵-۴ وجود فرق و افتراق حسابرسی تولیدی و تدافعی.. ۲۲
۲-۶ مدل ماتریس شناسایی و ارزیابی ذینفعان شرکت… ۲۳
۲-۶-۱ نظریه ذینفعان. ۲۵
۲-۶-۱-۱ ذینفعان پشتیبان. ۲۸
۲-۶-۱-۲ ذینفعان حاشیه ای.. ۲۹
۲-۶-۱-۳ ذینفعان غیرپشتیبان. ۲۹
۲-۶-۱-۴ ذینفعان مختلط.. ۳۰
۲-۶-۱-۵ بهره گیری از تخصص ذینفعان. ۳۰
۲-۶-۲ مسئولیت اجتماعی شرکت ها در قبال ذینفعـان. ۳۱
۲-۶-۲-۱ رویکردی متعالی به کسب و کار. ۳۲
۲-۶-۲-۲ پایش و اندازه گیری.. ۳۳
۲-۶-۲-۳ قواعد جدید کسب و کار. ۳۴
۲-۷ مفاهیم حسابداری اجتماعی.. ۳۶
۲-۷-۱ معاملات اجتماعی.. ۳۶
۲-۷-۲ سود اجتماعی.. ۳۶
۲-۷-۳ ارکان اجتماعی.. ۳۶
۲-۷-۴ سرمایه اجتماعی.. ۳۶
۲-۷-۵ خالص دارایی های اجتماعی.. ۳۶
۲-۸ طبقه بندی حسابداری اجتماعی.. ۳۷
۲-۹ انواع گزارشگری اجتماعی.. ۳۷
۲-۹-۱ گزارشگری غیر مالی.. ۳۷
۲-۹-۲ گزارشگری  مالی.. ۳۸
۲-۱۰ تعریف شفافیت… ۳۸
۲-۱۰-۱ قابلیت دسترسی به اطلاعات… ۳۹
۲-۱۰-۲ توانایی برقراری ارتباط و وجود جریان ارسال و دریافت اطلاعات   ۴۰
۲-۱۰-۳ تعاریف مبتنی بر ذی نفعان. ۴۲
۲-۱۰-۴ تعاریف مبتنی بر پاسخگویی.. ۴۲
۲-۱۰-۵ تعریف شفافیت با تاکید بر اجرای قوانین و مقررات… ۴۳
۲-۱۰-۶ شفافیت در بورس… ۴۳
۲-۱۰-۷ اندازه گیری شفافیت… ۴۴
۲-۱۰-۸ اهمیت شفافیت در بازارهای مالی.. ۴۵
۲-۱۰-۸ ابعاد شفافیت در بازار سرمایه. ۴۸
۲-۱۰-۹ ماهیت شفافیت گزارشگری در متون مالی.. ۵۰
۲-۱۰-۹-۱ نظریه های  گزارشگری و افشاگری  اجتماعی.. ۵۱
۲-۱۰-۹-۱-۱ نظریه توصیفی در گزارشگری اجتماعی شرکت ها ۵۱
۲-۱۰-۹-۱-۲ نظریه هزینه های انجام شده ۵۱
۲-۱۰-۹-۱-۳ نظریه هزینه- منافع. ۵۲
۲-۱۰-۱۰ تأثیر شفافیت در گزارشگری مالی.. ۵۲
۲-۱۰-۱۱ شفاف سازی مالی از نگاه سازمانهای بین المللی.. ۵۳
۲-۱۰-۱۲ محدودیت های افشای اطلاعات و افزایش شفافیت… ۵۴
۲-۱۰-۱۲-۱ موانع و راهکارهای عدم شفافیت بازار سرمایه ایران  ۵۶
۲-۱۰-۱۲-۱-۱ انجام معاملات صوری.. ۵۶
۲-۱۰-۱۲-۱-۲ انتشار اخبار کذب… ۵۷
۲-۱۰-۱۲-۱-۳ تشکیل ائتلاف… ۵۸
۲-۱۰-۱۲-۱-۴ ندادن اطلاعات از سوی شرکت ها و بهره گیری از اطلاعات محرمانه توسط دست اندرکاران شرکت   ۵۸
۲-۱۰-۱۲-۱-۵ ارائه اطلاعات نادرست از سوی شرکت ها ۵۹
۲-۱۰-۱۳ کیفیت افشا، شفافیت و ویژگیهای کیفی صورتهای مالی  ۵۹
۲-۱۰-۱۴ اهمیت شفافیت و افشای داوطلبانه. ۶۰
۲-۱۰-۱۵ مزایای افشای داوطلبانه. ۶۱
۲-۱۰-۱۶ مسائل اصلی در افشای داوطلبانه. ۶۲
۲-۱۰-۱۷ پیشینه پژوهش.. ۶۵
فصل سوم: روش پژوهش
۳-۱ مقدمه. ۷۰
۳-۲ روش پژوهش… ۷۰
۳-۳ جامعه ی آماری و روش نمونه گیری.. ۷۱
۳-۳-۱ جامعه ی آماری.. ۷۱
۳-۳-۲ نمونه و روش نمونه گیری.. ۷۱
۳-۴ ابزار جمع آوری داده ها ۷۱
۳-۴-۱- رگرسیون. ۷۱
۳-۴-۲- ضریب تشخیص یا تبیین.. ۷۲
۳-۴-۳- آزمون معنیدار بودن متغیر مستقل.. ۷۲
۳-۴-۴- آزمون خود همبستگی.. ۷۳
۳-۴-۵-  همخطی، راههای تشخیص و چگونگی رفع آن. ۷۴
۳-۵ فرضیات پژوهش.. ۷۵
۳-۶ متغیرهای پژوهش.. ۷۵
۳-۶-۱ متغیر وابسته. ۷۵
۳-۶-۲ متغیرهای مستقل.. ۷۵
۳-۶-۳ متغیرهای کنترلی.. ۷۹
فصل چهارم: تجزیه تحلیل
۴-۱ مقدمه. ۸۱
۴-۲ یافته های پژوهش.. ۸۱
۳-۴- آزمون فرضیه های پژوهش: ۸۶
۴-۴-  تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها: ۸۷
۴-۴-۱  نتایج آزمون فرضیه اول. ۸۷
۴-۴-۲ نتایج آزمون فرضیه دوم. ۸۸
۴-۴-۳ نتایج آزمون فرضیه سوم. ۸۹
 
 
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵- مقدمه. ۹۲
۵-۲- پیشنهادات پژوهش.. ۹۵
۵-۳-  محدودیتهای پژوهش.. ۹۸
۵-۴- توصیه برای تحقیقات آتی.. ۹۸
منابع و ماخذ
الف) منابع فارسی.. ۹۹
ب) منابع لاتین.. ۱۰۱
 
 
 

فهرست جداول  
عنوان صفحه
جدول ۳-۱:مطالعه حالات مختلف نتیجه آماره دوربین– واتسون………………………………… ۷۴
…………………………………………………………..NOPATنحوه محاسبه و تعدیل جدول ۳-۲ ۷۶
……………………………………………………….CAPITAL چگونگی محاسبه و تعدیل جدول۳-۳ ۷۷
جدول ۴-۱: نتایج آمار توصیفی داده های نهایی پژوهش………………………………………………. ۸۳
جدول۴-۲: نتایج مربوط به آمار توصیفی پژوهش انجام شده توسط ویکتوریا کرایوگورسکی ۸۳
جدول ۴-۳: نتایج آزمون مدل به صورت تجمعی………………………………………………………. ۸۴
جدول۴-۴: نتایج آزمون مدل به صورت مقطعی………………………………………………………… ۸۶

چکیده:

افشاگری و گزارشگری اجتماعی، فرایند انتقال اطلاعات مرتبط با تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی عملکرد اقتصادی شرکت به جامعه می باشد. گسترش مسئولیت پذیری سازمان بر این موضوع دلالت دارد که مسئولیتهای سازمان از ﺁنچه در گذشته بوده ،یعنی” فراهم کردن پول برای سهامداران ” فراتر رفته می باشد.حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی عاملی ضروری و حیاتی می باشد که به تداوم فعالیت سازمان در بلند مدت منجر می گردد . این پژوهش بر اساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی و بر اساس روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری هدفمند(سیستماتیک) بهره گیری شده می باشد و تعداد ۹۸ شرکت بعنوان نمونه انتخاب شدند که طبق تجزیه و تحلیل در فصل چهارم، فرضیه شماره یک با در نظر داشتن سطح خطای ۰٫۸۸ فرضیه صفر تائید می گردد و  ارتباط منفی تر بین افشای مسئولیت اجتماعی در شرکت های ذی نفع گرا و هزینه سرمایه رد می گردد. فرضیه شماره دو که با در نظر داشتن سطح خطای ۰٫۰۳ فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل تائید میشود و در نتیجه تاثیر کاهش هزینه نظارت توسط سرمایه گذاران و هزینه انتشار سهام در سطح بالای شفافیت مالی رد می گردد و فرضیه شماره سه با در نظر داشتن سطح خطای صفر فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل تائید می گردد و وجود ارتباط منفی تر بین افشای مسئولیت اجتماعی و هزینه سرمایه در شرکت هایی که عدم شفافیت مالی بیشتری دارند تایید می گردد.
 
واژگان کلیدی : افشاء مسئولیت اجتماعی ؛ ذینفعان ؛ عملکرد مالی شرکت .
 
 

فصل اول:

کلیات پژوهش

 
مقدمه
مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و افشا گری های مرتبط با آن از سالها پیش در دستور کار قرار گرفته می باشد. حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی عاملی ضروریست که به تداوم شرکت و سازمان در بلندمدت منجر می گردد. مقصود از مسولیت پذیری اجتماعی این می باشد که شرکت بایستی همواره خود را جزیی از اجتماع بداند و نسبت به جامعه احساس مسئولیت داشته باشد و در جهت بهبود رفاه عمومی به گونه ای مستقل از منافع مستقیم شرکت کوشش کند. ابزار ﺁگاه سازی جامعه از مسولیتهای اجتماعی شرکت و  سازمان افشاگری و گزارشگری اجتماعی می باشد.
افشاگری و گزارشگری اجتماعی، فرایند انتقال اطلاعات مرتبط با تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی عملکرد اقتصادی شرکت به جامعه می باشد. گسترش مسئولیت پذیری سازمان بر این موضوع دلالت دارد که مسئولیتهای سازمان از ﺁنچه در گذشته بوده ،یعنی” فراهم کردن پول برای سهامداران ” فراتر رفته می باشد.حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی عاملی ضروری و حیاتی می باشد که به تداوم فعالیت سازمان در بلند مدت منجر می گردد . مطالعات و تحقیقات گسترده در اواخر سال ۲۰۰۲ توسط موسسه پرایس واتر هاواس در سطح بین الملل بیانگر این بود که قریب ۷۰ درصد مدیران ارشد بر این اعتقادند که نشان دادن مسئولیتهای اجتماعی شرکت در سود ﺁوری فعالیتهای شرکت تاثیر به سزایی دارد.هزینه سرمایه حداقل نرخ بازده ای می باشد که کسب آن برای حفظ ارزش بازار شرکت الزامی می باشد. هزینه سرمایه به عنوان عامل اساسی در تصمیم گیری های مرتبط با سرمایه گذاری، بودجه بندی سر مایه ای، مدیریت سرمایه در گردش، استقرار ساختار بهینه مالی، کمک به اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت از طریق کمک به تنزیل جریانهای نقدی مورد توجه قرار می گیرد. (خوش طینت،۱۳۸۳)
براساس این دیدگاه، مدیران شرکت بایستی نسبت به سهامداران و سرمایه گذاران خود احساس مسئولیت کنند. با انجام فعالیت هایی که ناشی از نگرانی های اجتماعی شرکت می باشد، شرکت تا حدودی به خودگردانی می رسد و با چنین کنترل هایی که به خود تحمیل می کند، باعث می گردد که دخالت های دولت کاهش یابد. این مسئله به نوبه خود، باعث کاهش تعارضات، میان سازمان ها و نهاد های دولتی می گردد. در دیدگاه عمومی، این دیدگاه با مرحله سوم سیر تاریخی منطبق می باشد که براساس آن، سازمان ملزم می باشد در جهت حل مسائل و معضلات جامعه فعالیت کند. در نتیجه، سودآوری تنها یکی از اهداف بنگاه اقتصادی به شمار می رود. طرفداران این فلسفه عقیده دارند که زیرا جامعه اجازه فعالیت و بهره گیری از منابع کمیاب را به شرکت اعطا کرده و محیط مناسب برای کسب سود را برای آن به وجود آورده، شرکت بایستی خود را مدیون به جامعه دانسته و همواره خود را خدمتگزار آن بداند.(پارسائیان،۱۳۸۴)
 

۱-۱ اظهار مساله

حسابداری اجتماعی بخشی از دانش حسابداری می باشد که هدف آن اندازه گیری و گزارشگری اثرات اجتماعی (هزینه ها و منافع اجتماعی) ناشی از فعالیتهای واحد تجاری می باشد. از آنجایی که هر واحد تجاری عضوی از جامعه ای می باشد که در آن فعالیت می کند و به گونه مستمر در تعامل با سایر اعضای جامعه می باشد و با اتکا به به قراردادهای نا نوشته اجتماعی بین اعضای جامعه که برای حفظ منافع تمامی اعضا وضع شده اند ، لازم است، واحد تجاری از تعهدات و مسئولیتهای خود آگاه باشد و آنها را محدود به حفاظت منافع سهامداران نداند، بلکه تعهدات و مسئولیتهای دیگری در قبال سایر گروههای اجتماع از قبیل اعتبار دهندگان ، کارکنان، مشتریان و فروشندگان و گروههای موجود در جامعه و همچنین محیط زیست پیرامون خود احساس کند.
همچنین حسابداری اجتماعی را می توان در ارتباط با اطلاعات منتشره توسط یک سازمان که به طرفهای ذینفع امکان می دهد تا عملکرد سازمان را در روبرو شدن با مسائل اجتماعی (مثبت و منفی) ارزیابی کند ، تعریف نمود.
حسابداری اجتماعی فرایند گرداوری ، اندازه گیری و گزارش معاملات و تاثیرات متقابل این معاملات بین واحد تجاری و جامعه پیرامونی اوست.حسابداری اجتماعی از طریق اندازه گیری و گزارشگری تاثیرات متقابل واحد تجاری و جامعه پیرامونی اش ، ارزیابی از توان ایفای تعهدات اجتماعی را امکان پذیر  می سازد.
موضوع مسئولیت اجتماعی نیز جدای از این قضیه نیست، زیرا درخصوص ارائه تعریفی واحد از مسئولیت اجتماعی بین دانشمندان علم مدیریت، اتفاق نظر وجود ندارد.«گریفین» و «بارنی» مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می کنند: «مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی می باشد که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد». «درک فرنچ» و «هینر ساورد» در کتاب «فرهنگ مدیریت» درخصوص مسئولیت اجتماعی می نویسند: «مسئولیت اجتماعی، وظیفه ای می باشد برعهده موسسات خصوصی، به این معنا که تاثیر سوئی بر زندگی اجتماعی که در آن کار می کنند، نگذارند. اندازه این وظیفه عموماً مشتمل می باشد بر وظایفی زیرا: آلوده نکردن، تبعیض قائل نشدن دراستخدام، نپرداختن به فعالیتهای غیراخلاقی و مطلع کردن مصرف کننده از کیفیت محصولات. همچنین وظیفه ای مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه می باشد ».(خوش طینت،۱۳۸۳)
در این پژوهش کوشش داریم به این نتیجه برسیم که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و هزینه سرمایه طبق تأثیر تمایلات ذی نفعان و شفافیت مالی چه ارتباط ای هست
تعداد صفحه : ۱۱۶
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***