دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها  با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران


 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

عنوان

مطالعه ارتباط بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها

با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما

دکتر مهران نصیرزاد

بهمن۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                       صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات پژوهش.. ۲
۱-۱-مقدمه. ۳
۱-۲- تعریف مسئله. ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. ۴
۱-۴- اهداف پژوهش.. ۶
۱-۵- فرضیه های پژوهش.. ۶
۱-۶ – قلمرو پژوهش.. ۶
۱-۷- روش پژوهش.. ۶
۱-۸ – روش جمع آوری اطلاعات… ۷
۱-۹ – جامعه آماری.. ۷
۱-۱۰ – نمونه آماری.. ۷
۱-۱۱- تعاریف عملیاتی مربوط به متغیرها ۷
۱-۱۲- ساختار فصول آتی.. ۱۰
فصل دوم: مطالعه ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش.. ۱۱
۲-۱ مقدمه. ۱۲
۲– ۲ ادبیات موضوعی.. ۱۳
۲-۲-۱- تعریف ساختار سرمایه. ۱۳
۲-۲-۱-۱-نظریه های مرتبط با ساختار سرمایه. ۱۴
۲-۲-۱-۱-۱- نظریه  درآمد خالص ۱۵
۲-۲-۱-۱-۲- نظریه درآمد عملیاتی خالص….. ۱۵
۲-۲-۱-۱-۳-نظریه سنتی.. ۱۵
۲-۲-۱-۲- تئوری های مختلف پیرامون ساختار سرمایه شرکتها ۱۶
۲-۲-۱-۲-۱-تئوری مودیلیانی میلر. ۱۶
۲-۲-۱-۲-۲- مالیات و نظزیه مودیلیانی و میلر. ۱۷
۲-۲-۱-۲-۳- هزینه های ورشکستگی و نظریه مودیلیانی و میلر. ۱۷
۲-۲-۱-۲-۴- هزینه های نمایندگی و نظریه مودیلیانی و میلر. ۱۷
۲-۲-۱-۲-۵- تئوری تبادل ایستا ۱۸
۲-۲-۱-۲-۶ تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی.. ۱۸
۲-۲-۱-۲-۷ تئوری ساختار سازمانی.. ۱۹
۲-۲-۲- هزینه سرمایه. ۱۹
۲-۲-۳- عوامل موثر بر ساختار سرمایه. ۲۰
۲-۲-۳-۱- ملاحظات مالیاتی.. ۲۰
۲-۲-۳-۲- نوع دارایی های شرکت… ۲۰
۲-۲-۳-۳- نوسان سود عملیاتی شرکت… ۲۱
۲-۲-۴ – وجه نقد آزاد. ۲۱
۲-۲-۴-۱- تعریف جریان وجه نقد آزاد. ۲۲
۲-۲-۴-۲- محاسبه جریان وجه نقد آزاد. ۲۲
۲-۲-۴-۳- معضلات نمایندگی جریان وجه نقد. ۲۳
۲-۲-۴-۴- مکانیزم های موثر برنمایندگی جریان وجه نقد آزاد. ۲۴
۲-۲-۵- شاخص های عملکرد مالی.. ۲۵
۲-۲-۶- فرضیه کارایی بازار. ۳۵
۲-۲-۶-۱- انواع کارایی : ۳۵
۲-۲-۶-۲- سطوح مختلف کارایی.. ۳۵
۲-۲-۶-۳- مفروضات بازار کانل سرمایه : ۳۶
۲-۳- پیشینه پژوهش : ۴۰
۲-۳-۱- تحقیقات انجام شده در خارج : ۴۰
۲-۳-۲- ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻛﺸﻮﺭ: ۴۱
۲-۴- اختصار فصل.. ۴۳
فصل سوم: روش پژوهش.. ۴۴
۳-۱- مقدمه. ۴۵
۳-۲- تعریف و تبیین جامعه. ۴۵
۳-۳- نمونه آماری و روش نمونه گیری.. ۴۵
۳-۴- روش جمع آوری داده ها ۴۶
۳-۴-۱- روش کتابخانه ای.. ۴۷
۳-۴-۲- روش میدانی.. ۴۷
۳-۵- معرفی متغیرها و چگونگی محاسبه آنها ۴۷
۳-۶- روش تجزیه تحلیل داده ها ۵۰
۳-۶-۱ تحلیل همبستگی.. ۵۰
۳-۶-۱-۱ ضریب همبستگی(r): 50
۳-۶-۱-۲ ضریب تعیین (R2): 51
۳-۶-۲ مدل های رگرسیونی: ۵۱
۳-۶-۳ آزمون فرضیه ها ۵۳
۳-۶-۳-۱ آزمون فروض کلاسیک… ۵۳
۳-۷ فرضیه های پژوهش.. ۵۴
۳-۸ روش آزمون فرضیه های پژوهش.. ۵۵
۳-۸-۱-۱ آزمون مانایی(ایستایی) متغیرها ۵۶
۳-۸-۱-۲ آزمون ریشه واحد. ۵۶
۳-۸-۱-۳ آزمون دیکی – فولر تعمیم یافته (ADF) 56
۳-۹- محدودیتهای پژوهش.. ۵۷
۳-۱۰ اختصار فصل.. ۵۷
فصل چهارم: یافته های پژوهش.. ۵۹
۴-۱) مقدمه. ۶۰
۴-۲) آمار توصیفی داده ها ۶۰
۴-۳) آمار استنباطی.. ۶۲
۴-۳-۱)آزمون پایایی متغیرها ۶۲
۴-۳-۲) تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون. ۶۳
۴-۳-۳) آزمون فروض کلاسیک رگرسیون. ۶۴
۴-۳-۳-۱) آزمون نرمال بودن. ۶۴
۴-۳-۳-۲) آزمون استقلال خطاها ۶۵
۴-۳-۳-۳) ناهمسانی واریانس ها ۶۶
۴-۴) نتایج حاصل از برازش مدل های رگرسیونی.. ۶۶
۴-۴-۱) آزمون فرضیه اول. ۶۶
۴-۴-۲) آزمون فرضیه دوم. ۶۸
۴-۴-۳) آزمون فرضیه سوم. ۶۹
۴-۵- اختصار پژوهش : ۷۱
فصل پنجم: مقدمه، نتیجه و پیشنهادات… ۷۲
۵-۱- مقدمه. ۷۳
۵-۲- اختصار پژوهش.. ۷۴
۵-۳- نتیجه بحث و مقایسه. ۷۵
۵-۴- محدودیت های پژوهش.. ۷۵
۵-۵- پیشنهادهای پژوهش: ۷۶
۵-۵-۱- پیشنهادهای ناشی از پژوهش.. ۷۶
۵-۵-۲- پیشنهاد برای تحقیقات آتی.. ۷۷
منابع. ۸۶
پیوست ها ۹۸
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                صفحه
جدول(۲-۱):شاخص ها و گروه های سنجش عملکرد مالی.. ۲۶
جدول(۴-۱): آمار توصیفی.. ۶۱
جدول (۴-۲): آزمون ایم، پسران و شین (IPS) 62
جدول (۴-۳): آزمون چاو. ۶۳
جدول(۴-۴):  آزمون هاسمن.. ۶۴
جدول (۴-۵): آزمون جارک وبرا ۶۵
جدول(۴-۶): آزمون استقلال خطاها ۶۵
جدول(۴-۷): نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس…. ۶۶
جدول(۴-۸): نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. ۶۷
جدول(۴-۹): نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. ۶۸
جدول(۴-۱۰) :نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. ۶۹
جدول( ۵-۱ ): اختصار نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ۷۵
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                            صفحه
نمودار (۲-۱) :سطوح کارایی بازار و اطلاعات در ارتباط با هر کدام. ۳۶
 
 
 
چکیده
ساختار سرمایه شرکت، تأمین مالی همیشگی شرکت می باشد که بوسیله بدهی های بلندمدت و حقوق صاحبان سهام نشان داده می گردد.
روش های تامین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه های سودآور در فرایند رشد شرکت بسیار موثرند و موجب ادامه ی حیات شرکت ها در بازارهای رقابتی می شوند. تامین مالی به روش های مختلف کوتاه مدت و بلندمدت صورت می گیرد و شرکت ها می توانند منابع مالی خود را از داخل شرکت (برای نمونه از محل سود انباشته) یا خارج از شرکت (از طریق انتشار سهام یا بدهی) تامین کنند. هدف اصلی شرکت ها افزایش ارزش شرکت و بیشینه سازی ثروت سهامداران می باشد و بدین مقصود از روش هایی بهره گیری می کنند که آن ها را در رسیدن به این مهم یاری کند
برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون از  نرم افزار (Eviews 7) بهره گیری شده و به تجزیه و تحلیل یافته ها و آزمون فرضیات پرداخته شده می باشد. برای آزمون فرضیه ها از روش حداقل مربعات) OLS (بهره گیری شده می باشد و نتایج حاکی از آن می باشد که بین وجه نقد آزاد و تنوع مرتبط و نامرتبط شرکتها و ساختار سرمایه با عملکرد مالی ارتباط معنادار و مستقیم و همجنین بین وجه نقدآزادباساختار سرمایه ارتباط معناداری هست و همجنین بین وجه نقد آزاد و ساختار سرمایه و عملکرد مالی با تنوع کل شرکتها ارتباط معناداری و جود ندارد .
 
کلمات کلیدی :ساختار سرمایه ،عملکرد مالی،تنوع بخشی
 
فصل اول: کلیات پژوهش
 
فصل اول
کلیات پژوهش

۱-۱-مقدمه
توسعه بازارهای سرمایه با افزایش آگاهی سهامداران، فشار روی شرکت ها برای عملکرد بهتر را افزایش داده می باشد. مدیران شرکتها در حال حاضر دورانی را پیش روی دارند که آنها را ملزم میسازد، چارچوب اقتصادی جدیدی در شرکت های خود مستقر کنند، که ارزش و سود آوری را بهتر منعکس کند. سهام داران به عنوان مالکان واحد تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند، با در نظر داشتن اینکه افزایش ثروت، نتیجه عملکرد مطلوب واحد تجاری می باشد، ارزش یابی واحد تجاری برای مالکان، دارای اهمیت فراوانی می باشد. در ادبیات جدید مفهوم مدیریت، یعنی کار با دیگران جایگزین کار توسط دیگران شده می باشد. این امر بر پیچیدگی مدیریت افزوده و در آینده نیز خواهد افزود. پس پارادایم های جدید در این حوزه عیان شده می باشد. مانند این پارادایم ها؛ هدف ارزش آفرینی، در سر لوحه اهداف مدیریت قرار گرفته می باشد. مدیریت ارزش آفرین بایستی از ساز و کارها و شیوه های مدیریتی موثر بر ارزش آفرینی بهره برده و در اقدام بکار گیرد. توفیق در اندازه ارزش آفرینی تا حدود زیادی به سنجش عملکرد بستگی دارد
ارزش در کسب و کار اقتصادی، ما به ازای ایجاد شده ناشی از کار با وسایل سخت افزار و روشها نرم افزار تعریف می گردد. کسب وکار، مبتنی برارزش آفرینی تلقی می گردد؛ به طوری که فعالیت های اقتصادی بنگاه های کسب و کار، بدون اندیشه و اقدام زایش، استمرار و تداوم نخواهد داشت. سنجش عملکرد از وظایف مدیریتی می باشد، که مفهوم عینی به کسب و کار داده می باشد. در ادبیات مدیریت، شاخص های متفاوتی برای سنجش عملکرد از منظرهای مختلف ارائه شده می باشد؛ که منظر، مقاصد و اهداف ارزیابی را مشخص می نماید. ارزیابی عملکرد از منظر جامع، یعنی نگاه همه جانبه به همه ابعاد؛ که در حقیقت نشانه های کارکردی مدیریت بنگاه را عیان می سازد و بسیاری ضروری می باشد .در شاخص های جامع سنجش عملکرد به ابعاد مالی و غیر مالی توجه می گردد
با این مقدمه، در این فصل کلیات پژوهش شامل تشریح موضوع پژوهش و اظهار مسئله، ضرورت و اهمیت پژوهش، فرضیه ها و اهداف پژوهش و متغیرهای مورد مطالعه، ارائه شده و نیز تعریف عملیاتی تعدادی از واژه های تخصصی بهره گیری شده در رساله به همراه چارجوب فصول آتی معرفی شده می باشد.
۱-۲- تعریف مسئله
نیاز سازمان ها به سازگاری با محیط تجاری پویا و پیچیده امروزی، برای ادامه بقاء که ناشی از توسعه بازار های رقابتی می باشد، از یک سو و فشار مجامع سرمایه گذار به مدیران جهت تعیین ارزش و تبیین معیار های سنجش دقیق و شفاف از سوی دیگر ،باعث گردید شرکت ها سیستم های سنتی پاداش و ارزیابی عملکرد را  مورد بازنگری قرار داده و دوباره آنها را مورد آزمون قرار دهند ؛که آیا مبنای صحیح و قابل اتکایی برای تصمیم گیری بوده اند یا خیر؟ در حال حاضر تکنیک های سنجش عملکرد بیش از آنکه بر چارچوب اصول حسابداری استوار باشند ، بر اساس تئوری های اقتصادی بنا شده اند.
سرمایه، یکی از محدود ترین منابع اقتصادی کشور ها به شمار می رود و به همین دلیل اقتصاد دانان و متخصصین امور مالی همواره در پی راه های بهره گیری مطلوب از آن برای گذاشتن در اختیار مدیران واحد های اقتصادی هستند. پس، آن چیز که که نیاز به مطالعه و تجدید نظر دارد،اعتبار رویه هایی می باشد که برای تخصیص مطلوب منابع و پس انداز های جامعه در فعالیت های کارا و پر بازده بهره گیری می گردد و در نهایت منجر به رشد اقتصادی و اجتماعی و جلب اطمینان مردم در بکار گیری مناسب سرمایه آنها می گردد. برای تعیین ارزش شرکت به گونه کلی دو مدل هست ،یکی مدلهای حسابداری و دیگری مدل های اقتصادی عدم بهره گیری از معیار های مناسب برای ارزیابی عملکرد، از یک سو باعث می گردد که قیمت سهام شرکت ها به ارزش واقعی آنها نزدیک نشود و این پدیده موجب ضرر و زیان یک گروه از خریداران سهام و سود سرشار گروه دیگر خواهد گردید و از سوی دیگر عدم جبران خدمات مدیران به تناسب عملکرد واقعی آنها، در جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران موجب ایجاد شکاف بین منافع مدیران و سهامداران شده و معضلات تضاد منافع میان نماینده و مالک به وجودخواهد آمد )تئوری نمایندگی این پژوهش در صدد می باشد که با مطالعه ارتباط این معیار های ارزیابی عملکرد با ساختار سرمایه ، معیار مناسب تری را انتخاب کند که در جهت کمک به سهامداران برای اتخاذ تصمیمات صحیح با بهره گیری از صحیح ترین معیار ارزیابی عملکرد، همسونمودن منافع مدیران با مالکان از طریق پیوند دادن منافع و پاداش آنها با ثروت سهامداران، گامی موثر بردارد.
با این اوصاف سؤال اصلی پژوهش را می توان اینطور بیان نمود:
(آیا بین ساختار سرمایه وجریان وجه نقد آزاد با عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط می باشد؟)
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
هدف مهم اکثر شرکتها ایجاد ارزش برای سهامداران و حداکثر کردن آن می باشد. استدلال محققان مالی این می باشد که به مقصود حداکثر کردن ارزش شرکت، مدیریت نیاز دارد تا در داراییها به مقصود ایجاد جریان نقدی سرمایه گذاری کند. به مقصود تامین وجه نقد مورد نیاز راههای ممکن و متفاوتی پیش روی مدیر قرار دارد. اگر مدیریت قادر باشد تا ترکیب مالی بهینه ای از بدهی و سرمایه )ساختار سرمایه( را انتخاب کند، می تواند هزینه سرمایه را حداقل و قیمت سهام را حداکثر کند. نتیجه نهایی حداکثر کردن ثروت سهامداران و متعاقباٌ ارزش شرکت می باشد
از این رو وظایف مدیریت مالی شرکتها به سه دسته تصمیمات سرمایه گذاری، تامین مالی و تقسیم سود قابل تفکیک می باشد. تصمیمات تامین مالی که در نهایت بافت یا ساختار مالی شرکت را تعیین می کند، از اهمیت چشمگیری برخوردار می باشد، زیرا چنین تصمیماتی منجر به دستیابی شرکت به ” ساختار بهینه سرمایه” می گردد.
ساختار سرمایه شرکت ها در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوت محسوسی دارند، پس مدیران ناگزیرند به هنگام تصمیم گیری در مورد ترکیب بهینه ساختار سرمایه، از عوامل مختلفی نظیر عوامل اقتصادی و ویژگ یهای شرکتی بهره گیری کنند و بایستی تصمیم گیری های مربوط به تأمین مالی و آثاری که این عوامل بر ساختار سرمایه می گذارند، مورد توجه قرار دهند. به علاوه، مدیران مالی برای ایجاد ساختار مالی مناسب بایستی ویژگی های درونی شرکت وعوامل اقتصادی را مد نظر قرار دهند و با در نظر داشتن این متغیرها در پی حداکثر کردن ارزش شرکت باشند.
از سوی دیگر سرمایه گذارن و در جستجوی معیاری به موقع و قابل اتکاء برای اندازه گیری ثروت سهامداران هستند. معیار سنجشی که بوسیله آن سرمایه گذاران بتوانند در باره افزایش یا کاهش قیمت سهام، اعتبار دهندگان درمورد اندازه امنیت سرمایه خود و مدیران در مورد سود آوری تصمیم گیری هایشان و سود آوری شرکت قضاوت نمایند.
این پژوهش به مطالعه این موضوع می پردازد که اگر شرکتها به نحو صحیح موقعیتهای سرمایه گذاری خود را با در نظر داشتن محیط فعالیت انتخاب و در پی آن سیاستهای خود را به نحوی تنظیم کنند که منابع را به بهترین موقعیتها تخصیص دهند در آن صورت قادر خواهند بود به نتایج رضایت بخشی دست یافته، بالتبع رضایت صاحبان سهام و اعتبار دهندگان خود را جلب نمایند. در این راستا مطالعه همه جانبه و کلی عوامل اثر گذار بر عملکرد شرکت ضروری گویا.
 
 
۱-۴- اهداف پژوهش
هدف اصلی این پژوهش، کمک به سهامداران و کلیۀ ذینفعان در جهت ارزیابی صحیح و منطقی بازار سرمایه ایران و اتخاذ تصمیمات منطقی در جهت رشد وتعالی روز افزون کشور عزیزمان ایران می باشد. از آنجایی که امکان دارد سرمایه گذاران نقدترین دارایی خود را به سهام تبدیل کنند بایستی عوامل زیادی را هنگام سرمایه گذاری مدنظر قرار دهند. هدف فرعی از انجام این پژوهش نیز عبارتند از:
* بکارگیری جریان وجوه نقد آزاد جهت تصمیم گیری با در نظر داشتن اینکه در تحقیقات داخلی از این معیار بهره گیری چندانی نگردیده می باشد.
* مطالعه اندازه ارتباط جریان وجوه نقد آزاد با معیارهای مورد بهره گیری جهت ارزیابی عملکرد و تعیین اندازه بهره گیری از این معیار جهت بهره گیری به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد .
۱-۵- فرضیه های پژوهش
با در نظر داشتن آن چیز که که تصریح گردید، فرضیه های پژوهش حاضر به ترتیبی زیر قابل تبیین می باشد

  1. بین وجه نقد آزاد و تنوع مرتبط و نامرتبط شرکتها و ساختار سرمایه با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست.
  2. بین وجه نقد آزاد با ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست.
  3. بین وجه نقد آزاد و ساختار سرمایه و عملکرد مالی با تنوع کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط هست.

۱-۶ – قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی پژوهش: این پژوهش در چارچوب تئوری مدیریت مالی و اقتصاد سنجی می باشد
قلمرو مکانی پژوهش  :شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد
قلمرو زمانی پژوهش :این پژوهش در بازه زمانی ۵ سال (۹۱ – ۱۳۸۷ )در نظر گرفته شده می باشد
۱-۷- روش پژوهش
از آنجایی که در پژوهش حاضر هدف مطالعه  ارتباط بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها با عملکرد مالی می باشد، در این پژوهش پس از استخراج اطلاعات کافی از نمونه ها و استخراج ارزش های هریک از متغیرها با بهره گیری از نرم افزار Eviews  و مدل رگرسیونی OLS و سایر روشهای آماری مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل یافته وتحلیل حساسیت هریک ازمتغیرها براساس آماره های  F  و t پرداخته می گردد .
۱-۸ – روش جمع آوری اطلاعات
در این پژوهش با بهره گیری از روش کتابخانه ای، اطلاعات مورد نیاز برای ادبیات موضوع وپیشینه پژوهش گردآوری شده و با بهره گیری از روش میدانی اطلاعات مالی از سایت شرکتهای لیست شده در بورس اوراق بهادار تهران وسایر بانکهای اطلاعاتی جمع آوری شده می باشد.
۱-۹ – جامعه آماری
در راستای شکل گیری اهداف پژوهش که به عنوان مطالعه همبستگی بین ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکتهای سهامی می باشد، جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکتهایی می باشد که سرمایه گذاران بطور کلی امکان مشارکت در فرایند سهامداری آنها را به دست می آورند. از آنجا که تعمیم دامنه و شناسایی اعضای چنین جامعه ای اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار می باشد و در بسیاری از موردها دستیابی به اطلاعات آنها بسیار هزینه زا و زمان بر می باشد، از این رو جامعه آماری پیش گفته به شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران محدود شده می باشد.
۱-۱۰ – نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای ۸۷ لغایت ۹۱ می باشد.جهت همگن کردن جامعه آماری در اجرای آزمون فرضیات و تعمیم نتایج آن، شرایط ذیل در خصوص شرکتهای جامعه آماری موردنظر می باشد.(روش حذف سیستماتیک)

  1. پایان سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.
  2. شرکت در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد.
  3. شرکت های سرمایه گذاری و نظایر آنها نباشند.
  4. نماد معاملاتی شرکت فعال و بیش از ۴ ماه در سال توقف نماد معاملاتی نداشته باشد. ۵٫ اطلاعات مالی مورد نیاز در دسترس باشد.

تعداد صفحه : ۱۴۴
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***