دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه بین دوره گردش عملیات و سلامت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۳

ه کنندگان هست .والبته ممکن می باشد بعضی از بهره گیری کنندگان دانش مالی لازم را نداشته باشند،پس براین مطلب توافق گردید که در صورت های مالی اطلاعاتی آورده شودکه بهره گیری کنندگان نتوانند آن اطلاعات را به طریقی ارزان تر از سایر طرق کسب کنند همچنین صورت های مالی با هدف عام قصد ندارند نیاز تک تک بهره گیری کنندگان را رفع کنند. بلکه کوشش دارند تا نیاز یشترین بهره گیری کنندگان را مرتفع سازند با چنین نظری در صورت های مالی که تنها منبع اطلاعاتی  قابل اتکا درمورد شرکت هاست فقط مسائل مالی و وضعیت عملکرد گذشته آورده شده و آن چیز که بیش از همه نظر همگان را جلب نمود این مطلب می باشد که این صورت های مالی مسائل غیر مالی شرکت را دربر نمی گیرد. و مانند مسائلی که در صورت های مالی به گونه مشخص منعکس نمی گردد ، سلامت مالی و قدرت نسبی تداوم فعالیت آن در آینده می باشد .
سنجش و ارزیابی سلامت مالی شرکت ها می تواند مکانیزم مهمی در حل وضعیت نا مطلوب شرکت ها محسوب گردد زیرا که با شناخت مولفه های موثر می توان دست به اقدامات اصلاحی برای این مولفه ها زد. که در این بین ویژگی های خاص هر کشور نیز بر معضلات مالی شرکت ها تاثیر گذار می باشد مانند این ویژگی ها ، تغییرات در سیستم های محلی ، استانداردهای حسابداری و چارچوب قانونگذاری ( مانند تفاوت در توسعه بازارهای مالی و سرمایه ) و شرایط اقتصاد کلان ( کلاپر، ۲۰۰۳ ) می باشد . اولین مساله اصلی این می باشد که آیا می توان به کمک مولفه های گردش عملیات  مورد مطالعه که صرفاً براساس اطلاعات مالی مندرج در صورت های مالی و بازار سرمایه استخراج می شوند سلامت مالی شرکت های ایرانی را سنجش و ارزیابی و آنها را در سطوح مختلف سلامت مالی دسته بندی نمود؟
شناخت نقاط فرق این شرکت ها و در نتیجه امکان طبقه بندی و پیش بینی وضعیت سلامت شرکت ها در پروسه تصمیم گیری ، می تواند به کلیه افراد ذینفع و بهره گیری کنندگان صورت های مالی کمک کند . دومین مساله پژوهش حاضر این می باشد که آیا میتوان با بهره گیری از اطلاعات منتشره در صورت های مالی شرکت های ایرانی و بورس اوراق بهادار ، رتبه سلامت مالی آنها را پیش بینی و براساس آن شرکت ها را طبقه بندی نمود ؟
بعبارت کلی از آنجائیکه هدف سهامداران و اعتباردهندگان کسب بازده و یا سود و رسیدن به بهره مورد انتظار ، حفظ سرمایه ، برگشت آن و تداوم فعالیت می باشد چگونه می توان برای اطمینان بخشیدن به آنها در پیش بینی و ارزیابی این امر به آنها کمک نمود ؟ آنها با چه مدلی می توانند تصمیم گیری کنند ؟
۳-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش
پیشرفت سریع فن آوری و تغییرات محیطی وسیع ، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده می باشد ، رقابت روزافزون بنگاههای اقتصادی دستیابی به سود را محدود و احتمال عدم توان ایفای تعهدات و توقف فعالیت های آنها را افزایش داده می باشد .ورشکستگی های بی سابقه اخیر شرکت های بزرگ در سطح بین المللی و نوسانهای بورس اوراق بهادار در ایران ، وجود بحران های مالی در شرکت ها و صنایع مهم داخلی و تاثیر آنهادر ورشکستگی و نابودی شرکت ها که از آنها می توان به سونامی وحشتناک مالی یاد کردکه نگرانی هایی را ایجاد کرده که نیازبه وجود ابزارهایی برای ارزیابی توان و سلامت مالی شرکت ها با در نظر داشتن شرایط محیطی را نشان می دهد یکی از ابزارهای ارزیابی توان مالی شرکت ها بهره گیری از نسبت های مالی مستخرج از صورت های مالی و بدست آوردن سلامت مالی برای پیش بینی سلامت مالی شرکت هاست (کریتسونیس ، ۲۰۰۵ ).
با در نظر داشتن تعریف ارائه شده ، سلامت مالی را می توان به عنوان یک میز سه پایه که پایه های آن شاخص های عملیاتی ، بازاریابی ومالی و حسابداری هستند تشبیه نمود پس برای آنکه بتوان به راحتی از این میز بهره گیری نمود و جای آن را عوض کرد، همواره بایستی پایه های آن در تعادل و توازن باشند نه اینکه یکی از این پایه ها بسیارکوتاه  یا بسیاربلند باشد.(انعکاس این تعادل را می توان در شرکت های سالم و در نسبت های مالی و ارزش آفرینی مستخرج از صورت های مالی دید.)مدیریت بایستی مسئولیت پیش بینی عدم توازن آتی را در شرکت بپذیرد به بیانی دیگر مدیریت بایستی پیشاپیش دست به اقدام بزند  سلامت مالی آتی را ارزیابی کند قبل از آنکه عدم توازن در گزارش های مالی شرکت انعکاس یابد . در جامعه امروزی اجتناب از ورشکستگی دیگر یک معیار و استاندارد کاری قابل پذیرش نیست بلکه یک عنصر استراتژیک بنیادی می باشد که هدف آن تضمین فعالیت های تجاری می باشد که به سلامت دراز مدت بینجامد ( همان منبع ) .
نگرانی منطقی سرمایه گذاران از بازگشت اصل و سود سرمایه شان ناشی از آن می باشد که یکی از دلایلی که شرکت ها ورشکسته می شوند بدهی هایشان می باشد و خروج یک شرکت به خاطر وخامت شرایط مالی باعث زیان به موسسات بزرگتری که در شرکت ورشکسته سرمایه گذاری نموده اند می گردد ودر واقع توان گفت که ورشکستگی یک موسسه سرچشمه درماندگی و ورشکستگی بالقوه موسسات دیگر و ایجادهزینه برای اقتصاد کشور می باشد ( ستایش و احدیان پور، ۱۳۸۷ )
پس انجام تحقیقی که بتواند به پیش بینی نزدیک به واقع برای ارزیابی تداوم فعالیت و سلامت مالی و در نتیجه به تصمیم گیری صحیح تر کمک نماید ضرورت می یابد. توان تجزیه و تحلیل و قدرت پیش بینی مهمترین عامل در تصمیم های سرمایه گذاری می باشد ( خوش طینت ، ۱۳۷۷ ) . بیور[۲] ( ۱۹۹۶ ) معتقد می باشد « پیش بینی بدون اخذ تصمیم امکان پذیر می باشد اما کوچکترین تصمیم گیری را نمی توان بدون پیش بینی انجام داد » . در واقع اگر بتوان از طریق مدلی سلامت مالی شرکت ها را ارزیابی و همچنین پیش بینی نمود و پس از آن در صورت عدم سلامت مالی به علت یابی و بهره گیری از روشهای حل مسئله به اصلاح امور شرکت پرداخت می توان از به هدر رفتن ثروت در قالب سرمایه های فیزیکی و انسانی و آثار آن جلوگیری نمود . به علاوه چنین مدلی که بتواند راهنمای خوبی برای کلیه ذینفعان و تصمیم گیرندگانی مانند سرمایه گذاران ، بانکها و دولت باشد ، پس ایجاد مدلی که بتواند راهنمای خوبی برای تصمیم گیرندگان و هشدار مناسبی برای توقف فعالیت باشد ضرورت می یابد.
برای ذینفعان هنگام تصمیم گیری برای آینده ضروری می باشد قادر به پیش بینی توان تداوم فعالیت و ارزیابی سلامت مالی شرکت ها باشند . پس نیاز به بهره گیری از مدل هایی پیش بینی کننده توسط تحلیل گران و محققان دارند و البته بایستی در نظر گرفت که عملکرد این مدلها در جاهای مختلف و در زمان های متفاوت فرق دارند بعضی از تحقیقات به مطالعه مقایسه ای مدل های پیش بینی ورشکستگی ( نه سلامت مالی ) پرداخته اند
 
که از آن جمله می توان به ( دیمتراس۱، ۱۹۹۶ ) ، ( گانس۲ ، ۱۹۸۷ ) ، ( کوماروراوی۳ ، ۲۰۰۷ ) ، ( سلیمانی ۱۳۸۵ ) ، (مهرانی و دیگران ، ۱۳۸۴ ) ، ( احمدی کاشانی ، ۱۳۸۴ ) و ( منصفی ، ۱۳۸۴ ) تصریح نمود در تحقیقات مختلف با بهره گیری از متدولوژی های متفاوت موضوعات متعددی برای پیش بینی وضعیت توان و سلامت مالی شرکت ها در خارج از ایران طراحی شده می باشد اما گزینش یک مدل ویژه برای بهره گیری کنندگان اطلاعات مالی و متناسب با نیازهای آنها و شرایط محیطی  امری پیچیده می باشد  .
بدلایل زیر نمی توان مدل ها و موضوعات مطرح شده در خارج از کشور را به همان شکل برای شرایط محیطی ایران بهره گیری نمود .
الف ) به دلیل آنکه ارزیابی سلامت مالی در حقوق تجارت بدون شک از مباحثی می باشد که مطالعه تطبیقی آن کمتر مفید می نماید . زیرا در اغلب کشورها جنبه کاملاً ملی دارد و از تاریخ و چگونگی سازماندهی قضایی و رژیم حقوقی حاکم بر اموال آنها نشأت گرفته می باشد پس با آنکه فلسفه اولیه ور شکستگی در همه کشورها پذیرفته شده می باشد ، این نکته را می توان از مطالعه حقوق کشورهای اروپایی و آمریکایی استنباط نمود
( اسکینی ، ۱۳۸۶ ) .
ب )هر چند در مدل هایی که فقط از نسبت های مالی بهره گیری شده می باشد تجزیه و تحلیل نسبت های  مالی ابزار خوبی برای ارزیابی اجرای عملیات مالی ، تجزیه وضعیت اعتباری و تعیین ارزش اوراق بهادار شرکت هاست ( عالی پور ، ۱۳۷۵ ) ، ( مشایخی . پناهی ، ۱۳۸۶ ) ، (بهرام فر و کاردان ، ۱۳۸۷ ) ، ( نیکو مرام و پور زمانی ، ۱۳۸۵ ) ، ( نیکو مرام و همکاران ، ۱۳۸۱ ) این نسبت ها برای اندازه گیری کارایی ، ریسک و سود آوری شرکت ها مفید می باشند .اما اولاًنمی توان از آنها با مفاهیم واحدی درتمام کشورها بهره گیری نمود به بیانی دیگر کاربرد آنها در تمام کشورها یکسان نیست و با یکدیگر تفاوت دارد . اختلاف در کاربرد نسبت های مالی در کشورهای گوناگون بیشتر از قوانین و مقررات موجود و مجاز بودن حسابداران به انتخاب رویه های حسابداری در مورد اندازه گیری داراییها ، بدهی ها ،ارزش حقوق صاحبان سهام ،سود و تهیه صورت های مالی تلفیقی و گوناگون ساختار تأمین منابع مالی شرکتها ،اختلاف در متغیرها و عوامل نهادی ،فرهنگی و
محیطی تأثیر گذار بر نسبت های مالی ناشی می گردد گرچه اصول اساسی حسابداری در تمامی کشورها مشابه می باشد اما سیستم حسابداری آنها اغلب با یکدیگر تفاوت دارند همانطور که سیستم حسابداری صنایع مختلف یک کشور با یکدیگر تفاوت هایی دارد ( طالب نیا ، ۱۳۷۲ ) [نتایج خوب مدل ها به لحاظ صحت پیش بینی این مدل ها ، درکشورهای خاص برای صنایع خاصی می باشد که برای آنها ساخته شده اند ( نایدو ،۲۰۰۷ )] .ثانیاً: ۱-dimetros     ۲-gons    ۳-comarowravi
نسبت های مالی بعنوان معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد به تنهایی توان تبیین دهندگی توان مالی واحد های اقتصادی را ندارند . و بایستی بصورت تلفیقی از معیارهای جدید ( معیارهای مبتنی بر ارزش ) نیز  بهره گیری نمود ( خلعتبری ، ۱۳۸۹ ) از آنجائیکه فقط یک مدل در سال ۲۰۰۷ توسط نایدو برای پیش بینی سلامت مالی آن هم برای شرکت های آفریقای جنوبی ارائه شده که در آن فقط از نسبت های مالی معمول بهره گیری شده و نسبت های ارزش بازار و مجموعه نسبت های ارزش آفرینی ( نسبت های مبتنی بر ارزش ) ، کامل در نظر گرفته نشده می باشد و تجزیه و تحلیل چند جمله ای برای شناخت تفاوت هر متغیر و هر وضعیت ( شاخص )  برای سطوح مختلف سلامت مالی صورت نگرفته و تا کنون نیز مطالعاتی برای بومی  کردن آن در ایران انجام نشده می باشد و با در نظر داشتن علت های ذکر گردیده و با در نظر گرفتن مورد هایی که در بخش ادبیات و پیشینه ، متدولوژی پژوهش و روش اجرای پژوهش آورده خواهد گردید به مقصود کمک به دانش مالی و حسابداری و افزایش دانش بومی ضروری این پژوهش صورت گیرد تا با کمک مؤلفه ها ی گردش عملیات شرکت ها بتوان سلامت مالی شرکت های ایرانی را اندازه گیری نمود.
۴-۱ اهداف پژوهش
هدف آرمانی این پژوهش ایجاد توانایی و حصول اطمینان سرمایه گذاران و اعتباردهندگان جهت تشخیص سلامت مالی در سرمایه گذاریها و اعطای اعتبار به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد اساساً این پژوهش در نظر دارد تا با بهره گیری از گردش عملیات شرکت ها به سنجش و ارزیابی سلامت مالی بپردازد بعبارتی هدف کلی این پژوهش ارزیابی سلامت مالی جهت ارتقاء توانایی شرکت در پرداخت بازده، سود موردانتظار و بازگرداندن اصل سرمایه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان می باشد و از اهداف ویژه آن :
۱- شناسایی و تعیین مولفه ها و شاخص های مالی موثر بر سلامت مالی به مقصود ایجاد بستر مناسب تداوم فعالیت و ارزیابی آن در ایران .
۲- طراحی معیارهای مالی مناسب قابل اتکا (ازویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری) با قابلیت ارزیابی به روش ساده ، مطمئن و قابل فهم از رویدادهای واحدهای اقتصادی مستخرج از محتوای صورت های مالی و بازار سرمایه برای کلیه ذینفعان و فعالان در بازارهای مالی (سرمایه ، پول ، بیمه ).
۳- تعیین معیار یا معیارهای تمیزدهنده شرکت های سالم ، میانی و درمانده مالی از طریق گردش عملیات شرکت ها .
 
 
۵-۱مروری بر ادبیات و مبانی نظری پژوهش:
سلامت مالی شرکت ها موضوعی می باشد که به بحث تداوم فعالیت ، ورشکستگی و در ماندگی مالی ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری ( مربوط بودن و قابل اتکا بودن ) در ارتباط می باشد . پس بایستی در حوزه های عملیاتی ، بازاریابی و مالی و حسابداری دست به ارزیابی عملکرد شرکت ها زد ( کریتسونیس ، ۲۰۰۵ ) .
از دیرباز ، در بحث ارزیابی عملکرد ، اطلاعات و داده های مالی مورد نظر قرار می گرفتند .گزارشگری مالی تاریخی با تدارک نوعی یکنواختی منطقی در ارائه اطلاعات مالی هنوز هم از جایگاه خاصی برخوردار می باشد . تغییرات فزاینده محیطی در پروسه اندازه گیری و گزارشگری مالی بنگاه ها ایجاب می کند که از عوامل صرفاً مالی تاریخی فراتر رفته و به سمت شناسایی و اندازه گیری عملکرد ارزش آفرینی نیز حرکت کند .
تا کنون در کتب و مقالات مختلف معیارهای سنجش و ارزیابی عملکرد به طرق مختلف طبقه بندی شده اند که در پروسه ارزیابی ها ، مجموعه ای از شاخص ها بایستی مبنای کار قرار گیرد . عمده ترین طبقه بندیهای موجود عبارتند از :
طبقه بندی اول ) معیارهای سنجش عملکرد را به دو دسته مدل های حسابداری و مدل های اقتصادی تقسیم می کنند ( جهانخانی و ظریف فرد ، ۱۳۷۴ ).
طبقه بندی دوم) معیارهای سنجش عملکرد را به دو دسته مدل های مالی و غیر مالی تقسیم می کنند ( رهنمای رودپشتی و همکاران ، ۱۳۸۵ ).
طبقه بندی سوم) معیارهای سنجش عملکرد را بر اساس مختلف به چهار دسته تقسیم می کنند ( انوری رستمی و دیگران ، ۱۳۸۲ ).
۱-رویکرد حسابداری : در این رویکرد از ارقام صورت های مالی نظیر فروش ، سود ، بازده دارایی ، بازده حقوق صاحبان سهام و … بهره گیری می گردد .
۲- رویکرد تلفیقی : از تلفیق ارقام صورت های مالی و ارزش های بازار نظیر نسبت P/E ، نسبت ارزش بازاردارایی های به ارزش دفتری آنها و … جهت انجام تجزیه و تحلیل بهره گیری می گردد .
۳- رویکرد مدیریت مالی : از مدل های مطرح در مدیریت مالی ارزشیابی دارایی ها ی سرمایه ای جهت ارزیابی ها و پیش بینی بهره گرفته می گردد .
۴- رویکرد اقتصادی :از مفاهیم اقتصادی بهره گیری می گردد . عملکرد واحد تجاری با تاکید بر قدرت سود آوری دارایی های شرکت و با در نظر داشتن نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه بکارگرفته شده مورد ارزیابی قرارمی گیردمثل ارزش افزوده اقتصادی (EVA).
طبقه بندی چهارم ) در این دیدگاه ، معیارهای ارزیابی عملکرد در پنج شاخص مهم ؛ روش بازده فروش (ROS) ، روش گردش سرمایه (AIT) روش بازده سرمایه گذاری (ROA و ROI ) ، روش پسماند سود (RI ) ، روش ارزش افزوده اقتصادی اختصار می گردد .
طبقه بندی پنجم ) در این طبقه بندی شاخص ها به پنج گروه دسته بندی می شوند که عبارتنداز :

  • شاخص های سود باقی مانده، در این شاخص ها هزینه سرمایه در نظر گرفته می گردد مثل ارزش افزوده نقدی (CVA ( و ارزش افزوده اقتصادی ( EVA ).
  • شاخص های مربوط به اجزای سود باقی مانده ، در این شاخص ها هزینه سرمایه لحاظ نشده می باشد مثل سود قبل از بهره و مالیات (EBIT ) ، سود قبل از بهره و مالیات و استهلاک ( EBITD ) ، سود قبل از اقلام غیر مترقبه (EBEI ) ، سود عملیاتی پس از مالیات (NOPAT ) و بازده خالص دارایی ها (RONA) .
  • شاخص های مبتنی بر بازار که از بازده سرمایه بدست می آیند مثل ارزش افزوده سهامداران (SVA ) و ارزش افزوده بازار (MVA).
  • شاخص های مبتنی بر وجه نقد مثل جریان های نقدی عملیاتی و بازده نقدی سرمایه گذاری .
  • شاخص های سنتی مبتنی بر اطلاعات تاریخی مثل سود خالص ، سود عملیاتی و سود هر سهم و غیره .

در این راستا ،

  • نیکو مرام و همکاران (۱۳۸۱ ) در مطالعات خود در مبحث تجزیه و تحلیل صورت های مالی ( تحلیل وضعیت و عملکرد مالی ) ۴دیدگاه نقدینگی ، فعالیت (کارایی )، اهرمی و سودآوری را مطرح نمودند.
  • نایدو( ۲۰۰۷ ) در رساله دکتری خود بعنوان “ارایه یک مدل پیش بینی سلامت مالی در شرکت های آفریقای جنوبی ” ۴۲ شرکت ورشکسته و غیر ورشکسته را در فاصله زمانی ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۹ انتخاب نمود و صورت های مالی این شرکت ها را برای تعیین طریقه سود که منجر به تشخیص وضعیت سلامتی آنها می گردد مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. او کل نمونه را به نمونه آزمایشی و نمونه کنترلی تقسیم نمود و نمونه آزمایشی برای ایجاد مدل و نمونه کنترلی برای تعیین دقت و صحت مدل.


تعداد صفحه : ۱۴۴
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***