دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه بین دوره گردش عملیات و سلامت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۲

ت انجام شده در داخل کشور ………………………………………………………………………………………………………….۴۵
۱۱-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ………………………………………………………………………………………………………۴۸
فصل سوم : روش پژوهش
۱-۳ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۲-۳ روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۳-۳-جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴
۴-۳ نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………….۵۴
۵-۳ محاسبه پارامترهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
۱-۵-۳ دوره تسویه پیش پرداخت…………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
۲-۵-۳ دوره وصول مطالبات………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۳-۵-۳ دوره گردش کالا……………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰
۴-۵-۳ دوره گردش مواد………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳
۵-۵-۳ دوره تسویه بستانکاران……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
۶-۵-۳ اهرم مالی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸
۷-۵-۳ اندازه شرکت…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰
۶-۳ توصیف متغیر های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
۷-۳  قلمرو زمانی و مکانی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….۸۰
۸-۳ منابع اطلاعاتی و روش گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………۸۰
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲
۲-۴ فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳
۱-۲-۴ فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
۲-۲-۴ فرضیه های فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳
۳-۴ آزمون فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
 
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
۲-۵ نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
۱-۲-۵ فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲
۲-۲-۵ فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲
۳-۲-۵ فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
۴-۲-۵فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
۵-۲-۵ فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴
۶-۲-۵ فرضیه فرعی پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵
۳-۵ محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶
۴-۵ پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶
۵-۵- پیشنهادهایی برای آتی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۷
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹
چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۲
 
 
 
فهرست جداول
جدول شماره (۱-۲) اختصار نتایج حاصل از مدل های تجربی پیش بینی …………………………………………………………۳۳
جدول (۲-۲) اطلاعات شرکتهای آلفا و بتا……………………………………………………………………………………………………………۳۵
جدول (۳-۲) درصد صحت پیش بینی مدل های ارائه شده توسط نایدو…………………………………………………………….۴۹
جدول۴-۲) اختصار تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………..۵۱
جدول۵-۲) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………………………………………۵۲
جدول۱-۳) توصیف متغیر تسویه پیش پرداخت…………………………………………………………………………………………………..۷۳
جدول۲-۳) توصیف متغیر مدت زمان وصول مطالبات…………………………………………………………………………………………۷۴
جدول۳-۳) توصیف متغیر دوره گردش کالا…………………………………………………………………………………………………………۷۵
جدول۴-۳) توصیف متغیر دوره گردش مواد………………………………………………………………………………………………………۷۶
جدول۵-۳) توصیف متغیر دوره تسویه بستانکاران………………………………………………………………………………………………۷۷
جدول۶-۳) توصیف متغیر اهرم مالی…………………………………………………………………………………………………………………….۷۸
جدول۷-۳) توصیف متغیر اندازه شرکت……………………………………………………………………………………………………………….۷۹
جدول۱-۴) جدول تحلیل واریانس فرضیه اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………۸۴
جدول۲-۴) جدول آزمون دانکن فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………۸۴
 
 
 
 
فهرست نمودارها
نمودا ر(۱-۳) هیستوگرام  متغیر تسویه پیش پرداخت…………………………………………………………………………………………۷۳
نمودار۲-۳) هیستوگرام  متغیر مدت زمان وصول مطالبات………………………………………………………………………………….۷۴
نمودار۳-۳) هیستوگرام  متغیر دوره گردش کالا………………………………………………………………………………………………….۷۵
نمودار۴-۳) هیستوگرام  متغیر دوره گردش مواد………………………………………………………………………………………………….۷۶
نمودار۵-۳) هیستوگرام  متغیر دوره تسویه بستانکاران………………………………………………………………………………………..۷۷
نمودار۶-۳) هیستوگرام  متغیر اهرم مالی…………………………………………………………………………………………………………….۷۸
نمودار۷-۳) هیستوگرام  متغیر اندازه شرکت………………………………………………………………………………………………………..۷۹
 
چکیده
خصلت جستجوگرانه آدمی، همواره به دنبال مجموعه ای از اطلاعات به مقصود کشف روابط میان پدیده ها بوده می باشد تا بدین وسیله رفتار خود را پیش بینی نماید. گستره این کوشش به حوزه های مالی نیز رسیده می باشد تا جایی که محققان را بر آن داشته تا روابطی را میان اطلاعات مالی کشف کنند که موجبات آمادگی کاربران اطلاعات با ابزارهای کنترلی بهینه تر را فراهم آورد. پیش بینی ورشکستگی و درماندگی مالی شرکتها مقوله ای می باشد که توجه بسیاری از جوامع علمی و تجاری را در سده اخیر بر انگیخته می باشد. این پیش بینی ها از این جهت دارای اهمیت هستند که با ارسال سیگنال های هشدار برانگیز و به  موقع و در نتیجه برخورد صحیح و منطقی با شرایط به وجودآمده ، از بروز خسارات مادی و معنوی جلوگیری کند. از آنجاییکه در این پژوهش شر کت ها از نظر سلامت به سه سطح سالم، میانی و درمانده تقسیم شده اند تفاوت متوسط بعضی از نسبت های مالی این سه سطح مورد تحلیل قرار گرفته می باشد. از بین ۳۳ صنعت و ۱۵۳ شرکت  با بهره گیری از فرمول کوکران ۷۱ شرکت انتخاب که به روش نمونه گیری تصادفی طبق تعریف به ۳۷ شرکت سالم ، ۲۵ شرکت میانی و ۹ شرکت درمانده تقسیم بندی شدند . نسبت های تسویه پیش پرداخت، مدت زمان وصول مطالبات، دوره گردش کالا،  دوره گردش مواد و دوره تسویه بستانکاران  با بهره گیری از نرم افزاز excel   محاسبه گردیدو  برای آزمون فرضیات از نرم افزار eviews در سطح خطای ۵ درصد بهره گیری گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که نسبت دوره تسویه بستانکاران تفاوت های آماری با اهمیتی بین این شرکت ها در سطوح مختلف سلامت مالی ایجاد نمیکند اما تفاوت وضعیت تسویه پیش پرداخت، دوره وصول مطالبات، دوره گردش کالا و  دوره گردش مواد این ۳ سطح با اهمیت می باشد و با در نظر داشتن آزمون زوجی دانت و توکی صورت گرفته ،عامل ایجاد کننده تفاوت، شرکت های درمانده می باشند یعنی از نظر آماری شرکت های درمانده در یک طرف و شرکت های میانی و سالم در طرف دیگر قرار می گیرند.
فصل اول
 
کلیات پژوهش
 
۱-۱ مقدمه
زیان دهی و ورشکستگی شرکت ها محققان را از حدود ۱۱۰ سال قبل  بر آن داشت که به مقصود کمک به ذینفعان مدل هایی را برای پیش بینی ورشکستگی ارائه نمایند . ازآنجائیکه امروز اجتناب از ورشکستگی بعنوان راهبردی بنیادی می باشد که هدف آن تضمین فعالیتهای تجاری می باشد ، بحث پیش بینی سود و ارزیابی تداوم فعالیت شرکت ها مورد توجه محققان قرار گرفته می باشد .سلامت مالی به مفهوم توان سودآوری و تداوم فعالیت واحد اقتصادی برای کلیه سهامداران و ذینفعان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد و اساساًهمه ذینفعان در واحدهای اقتصادی به داشتن ابزارهای مناسبی که بتوانند سودآوری و تداوم فعالیت این واحدها را ارزیابی و پیش بینی کنند ، علاقه مندند. پژوهش حاضر در صدد آن می باشد که با بهره گیری از تغییرات دوره  گردش عملیات شرکت ها بتوان تاثیر این مولفه را بر سلامت مالی شرکت ها مورد سنجش قرارداد .
۲-۱ اظهار مسئله
با در نظر داشتن تمایلات ، تأثیر ها و تاثیر گذاری متفاوت ذینفعان ، همه در یک موضوع اشتراک نظر دارند و آن این می باشد که تمامی آنها به وضعیت سلامت مالی و تداوم فعالیت واحد اقتصادی در آینده  بسیار اهمیت می دهند و به آن فکر می کنند ( نایدو ، ۲۰۰۷ )
–          توانایی شرکت برای تداوم فعالیت از نظر حسابرسان بسیار مهم می باشد .
– اعتبار دهندگان به توانایی شرکت به حل وفصل حسابهایشان با افراد برون سازمانی علاقمند هستند .
– مشتریان علاقمند به توانایی شرکت برای به انجام رساندن سفارشات آتی می باشند .
– کارکنان به توانایی شرکت برای فراهم کردن اشتغال با ثبات علاقمند هستند .
– موسسات مالی به توانایی شرکت به باز پرداخت سرمایه و بهره وام هایشان علاقه دارند .
– سرمایه گذاران به توانایی شرکت در فراهم آوردن بازده مورد انتظار شان علاقمند هستند و بسیار مایلند           که با پیش بینی طریقه سلامت مالی شرکت نسبت به اصلاح و بهسازی مجموعه سرمایه گذاری خود اقدام          نمایند.
– مدیریت به شناخت اینکه در آینده با چه مسائلی روبرو خواهد بود تا بتواند با بهره گیری از ابزارهایی                   تصمیمات لازم را برای مسیر آینده و استراتژی بعدی کارشان مشخص سازد ، علاقمند می باشد .
از طرفی به دلیل مرسوم نبودن اعلام ورشکستگی بنگاههای تجاری ممکن می باشد علیرغم ورشکستگی ، اینگونه بنگاهها تنها به حیات ظاهری خود ادامه دهند. مادامی که این بنگاهها قادر به ادامه حیات ظاهری هستند ، تشخیص وضعیت آن دشوار بوده و عموماً موجب می گردد که در سطح خرد و کلان اینگونه بنگاهها  به جذب منابع  پرداخته و در نهایت منابع جذب شده به علت معضلات گوناگون این شرکت ها تضییع گردد.
هانسبرگر[۱] ( ۱۹۷۹ ) می گوید « ورشکستگی مثل رعد و برق ( ناگهانی ) به وجود نمی آید بلکه بسیاری از  نشانه ها و پیشگویی کننده ها ، بروز آنرا پیش بینی می کنند .»
اساسی ترین قضاوت انجام گرفته توسط ذینفعان در ارتباط با آینده یک واحد تجاری ، توانایی آن برای سودآوری ، ایغای تعهدات و تداوم فعالیت بعنوان یک واحد دایر می باشد ( مجتهدزاده  اسمعیلی ، ۱۳۸۷ )
پس پیش بینی سلامت مالی برای همه آنها بسیار مهم می باشد .
بهره گیری کنندگان از اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری به مجموع اطلاعات مالی و غیرمالی به گونه همزمان نیاز دارند . از آنجائیکه بهره گیری کنندگان متعددند و با در نظر داشتن جایگاه خود ، به سطوح مختلفی همانند این اطلاعات دسترسی دارند برای سالیان دراز موضوعات حول این موضوع تمرکز داشت که شرکت ها بایستی اطلاعات جامعی براساس خواست و نیاز بهره گیری کنندگان مختلف در صورت های مالی ارائه کنند. صرفنظر از این مطلب که گردآوری از تمام بهره گیری کنندگان صورتهای مالی مقدور نیست ، اضافه بر آن تهیه چنین گزارش حجیمی اولاً مقرون به صرفه نبوده ، ثانیاً احتمال گمراهی استفاد