دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه بین دوره گردش عملیات و سلامت مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان :  مطالعه ارتباط بین دوره گردش عملیات و سلامت مالی در شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد  رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه حسابداری  

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

عنوان :

 مطالعه ارتباط بین دوره گردش عملیات و سلامت مالی در شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

استاد راهنما :

جناب دکتر کیهان آزادی

نگارش :۱۳۹۲-۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
فهرست مطالب »
فصل اول : کلیات پژوهش
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱
۱-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۲-۱ اظهار مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳
۳-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….۵
۴-۱ اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸
۵-۱ مروری بر ادبیات و مبانی نظری پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….۹
۶-۱ سئوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۷-۱ متغیر های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲
۱-۷-۱ متغیر وابسته  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-۷-۱ متغیر مستقل     …………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۸-۱ فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳
۱-۸-۱ فرضیه اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳
۲-۸-۱ فرضیه های فرعی …………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳
۹-۱ روش پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
۱۰-۱ جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴
۱۱-۱ قلمرو پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴……..
۱۲-۱ روش گردآوری داده هاو اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………….۱۴
۱۳-۱ بهره گیری کنندگان از نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۱۴-۱ تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی …………………………………………………………………………………………….۱۵
۱-۱۴-۱ سلامت مالی …………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵
۱-۱-۱۴-۱ شرکت های سالم ………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵
۲-۱-۱۴-۱ شرکت های میانی …………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵
۳-۱-۱۴-۱ شرکت های درمانده ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵
۴-۱-۱۴-۱ رشد سود واقعی ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۱۴-۱ تداوم فعالیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶
۳-۱۴-۱ ورشکستگی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶
۴-۱۴-۱ دوره گردش عملیات ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
۱-۴-۱۴-۱ دوره تسویه پیش پرداخت ………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
۲-۴-۱۴-۱ مدت زمان وصول مطالبات ……………………………………………………………………………………………………………….۱۶
۳-۴-۱۴-۱ دوره گردش کالا ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷
۴-۴-۱۴-۱ دوره گردش مواد ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷
۵-۴-۱۴-۱ دوره تسویه بستانکاران ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۷
۵-۱۴-۱ اندازه شرکت ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷
۶-۱۴-۱ اهرم مالی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷
۱۵-۱ ساختار کلی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸
فصل دوم : ادبیات و مبانی نظری پژوهش
۱-۲ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰
بخش اول ، مبانی نظری پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱
۲-۲ ارزیابی عملکرد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲
۳-۲ سود حسابداری …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۴
۴-۲ تداوم فعالیت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵
۵-۲ شیوه ارزیابی تداوم فعالیت …………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷
۱-۵-۲ ارزیابی تداوم فعالیت با بهره گیری از مقررات قانونی تجارت ………………………………………………………………………۲۷
۲-۵-۲ ارزیابی تداوم فعالیت با بهره گیری از گزارش حسابرسان ……………………………………………………………………………۲۸
۱-۲-۵-۲ مستقر نبودن فرض تداوم فعالیت …………………………………………………………………………………………………………۲۸
۱-۱-۲-۵-۲ نشانه های مالی ……………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹
۲-۱-۲-۵-۲ نشانه های عملیاتی …………………………………………………………………………………………………………………………۲۹
۳-۱-۲-۵-۲ سایر نشانه ها …………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹
۳-۵-۲ ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبت های مالی ………………………………………………………………………………………۲۹
۶-۲ مدل های پیش بینی و ارزیابی عملکرد شرکت ها و رتبه بندی آنها …………………………………………………………..۳۰
۱-۶-۲ مدل تفکیک کننده خطی ………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰
۲-۶-۲ مدل  های لاجیت و پوبیت ………………………………………………………………………………………………………………………۳۱
۳-۶-۲ مدل تفکیک مکرر …………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳
۴-۶-۲ مدل تجزیه و تحلیل بقا ……………………………………………………………………………………………………………………………۳۴
۵-۶-۲ مدل شبکه های مصنوعی ………………………………………………………………………………………………………………………..۳۴
۶-۶-۲ مدل پردازش و اطلاعات توسط بشر ……………………………………………………………………………………………………..۳۵
۷-۲ رشد سود ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵
۸-۲ دوره گردش عملیات …………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶
۱-۸-۲ دوره تسویه پیش پرداخت ها ………………………………………………………………………………………………………………….۳۶
۲-۸-۲ دوره وصول مطالبات ………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶
۱-۲-۸-۲ مزیت کوتاه بودن دوره وصول مطالبات ………………………………………………………………………………………………۳۷
۲-۲-۸-۲ مزیت طولانی بودن دوره وصول مطالبات …………………………………………………………………………………………..۳۷
۳-۸-۲ دوره گردش کالا ………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۴-۸-۲ دوره گردش مواد ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷
۱-۴-۸-۲ حسابداری مواد مصرف شده ……………………………………………………………………………………………………………….۳۸
۱-۱-۴-۸-۲ سیستم ثبت ادواری موجودی ها …………………………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۱-۴-۸-۲ سیستم ثبت همیشگی موجودی ها …………………………………………………………………………………………………….۳۸
۲-۴-۸-۲ روش های ارزشیابی موجودی ها ………………………………………………………………………………………………………..۳۹
۱-۲-۴-۸-۲ روش شناسایی ویژه ………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
۲-۲-۴-۸-۲ روش اولین صادره از اولین وارده ……………………………………………………………………………………………………۴۰
۳-۲-۴-۸-۲ روش اولین صادره از اخرین وارده ………………………………………………………………………………………………….۴۰
۴-۲-۴-۸-۲ روش میانگین موزون ………………………………………………………………………………………………………………………۴۱
۵-۸-۲ دوره تسویه بستانکاران …………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱
۶-۸-۲ سلامت مالی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۱
۷-۸-۲ اندازه شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲
۸-۸-۲ اهرم مالی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲
۹-۲ مفهوم بورس …………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۳
۱-۹-۲ تاریخچه پیدایش بورس …………………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
۲-۹-۲ تعریف بورس اوراق بهادار …………………………………………………………………………………………………………………………۴۳
۳-۹-۲ سابقه ایجاد بورس در ایران ……………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
۴-۹-۲ بورس اوراق بهادار تهران ………………………………………………………………………………………………………………………….۴۴
بخش دوم ، پیشینه پژوهش
۱۰-۲ تحقیقات انجام شده در داخل کشور ………………………………………………………………………………………………………….۴۵
۱۱-۲ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ………………………………………………………………………………………………………۴۸
فصل سوم : روش پژوهش
۱-۳ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۲-۳ روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۳-۳-جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴
۴-۳ نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………….۵۴
۵-۳ محاسبه پارامترهای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
۱-۵-۳ دوره تسویه پیش پرداخت…………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
۲-۵-۳ دوره وصول مطالبات………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۳-۵-۳ دوره گردش کالا……………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰
۴-۵-۳ دوره گردش مواد………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۳
۵-۵-۳ دوره تسویه بستانکاران……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
۶-۵-۳ اهرم مالی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۸
۷-۵-۳ اندازه شرکت…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰
۶-۳ توصیف متغیر های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳
۷-۳  قلمرو زمانی و مکانی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….۸۰
۸-۳ منابع اطلاعاتی و روش گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………۸۰
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲
۲-۴ فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳
۱-۲-۴ فرضیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
۲-۲-۴ فرضیه های فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳
۳-۴ آزمون فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۴
 
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
۲-۵ نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
۱-۲-۵ فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲
۲-۲-۵ فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲
۳-۲-۵ فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
۴-۲-۵فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
۵-۲-۵ فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴
۶-۲-۵ فرضیه فرعی پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵
۳-۵ محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶
۴-۵ پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶
۵-۵- پیشنهادهایی برای آتی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۷
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹
چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۲
 
 
 
فهرست جداول
جدول شماره (۱-۲) اختصار نتایج حاصل از مدل های تجربی پیش بینی …………………………………………………………۳۳
جدول (۲-۲) اطلاعات شرکتهای آلفا و بتا……………………………………………………………………………………………………………۳۵
جدول (۳-۲) درصد صحت پیش بینی مدل های ارائه شده توسط نایدو…………………………………………………………….۴۹
جدول۴-۲) اختصار تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………………………………..۵۱
جدول۵-۲) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور………………………………………………………………………………………………۵۲
جدول۱-۳) توصیف متغیر تسویه پیش پرداخت…………………………………………………………………………………………………..۷۳
جدول۲-۳) توصیف متغیر مدت زمان وصول مطالبات…………………………………………………………………………………………۷۴
جدول۳-۳) توصیف متغیر دوره گردش کالا…………………………………………………………………………………………………………۷۵
جدول۴-۳) توصیف متغیر دوره گردش مواد………………………………………………………………………………………………………۷۶
جدول۵-۳) توصیف متغیر دوره تسویه بستانکاران………………………………………………………………………………………………۷۷
جدول۶-۳) توصیف متغیر اهرم مالی…………………………………………………………………………………………………………………….۷۸
جدول۷-۳) توصیف متغیر اندازه شرکت……………………………………………………………………………………………………………….۷۹
جدول۱-۴) جدول تحلیل واریانس فرضیه اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………۸۴
جدول۲-۴) جدول آزمون دانکن فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………………۸۴
 
 
 
 
فهرست نمودارها
نمودا ر(۱-۳) هیستوگرام  متغیر تسویه پیش پرداخت…………………………………………………………………………………………۷۳
نمودار۲-۳) هیستوگرام  متغیر مدت زمان وصول مطالبات………………………………………………………………………………….۷۴
نمودار۳-۳) هیستوگرام  متغیر دوره گردش کالا………………………………………………………………………………………………….۷۵
نمودار۴-۳) هیستوگرام  متغیر دوره گردش مواد………………………………………………………………………………………………….۷۶
نمودار۵-۳) هیستوگرام  متغیر دوره تسویه بستانکاران………………………………………………………………………………………..۷۷
نمودار۶-۳) هیستوگرام  متغیر اهرم مالی…………………………………………………………………………………………………………….۷۸
نمودار۷-۳) هیستوگرام  متغیر اندازه شرکت………………………………………………………………………………………………………..۷۹
 
چکیده
خصلت جستجوگرانه آدمی، همواره به دنبال مجموعه ای از اطلاعات به مقصود کشف روابط میان پدیده ها بوده می باشد تا بدین وسیله رفتار خود را پیش بینی نماید. گستره این کوشش به حوزه های مالی نیز رسیده می باشد تا جایی که محققان را بر آن داشته تا روابطی را میان اطلاعات مالی کشف کنند که موجبات آمادگی کاربران اطلاعات با ابزارهای کنترلی بهینه تر را فراهم آورد. پیش بینی ورشکستگی و درماندگی مالی شرکتها مقوله ای می باشد که توجه بسیاری از جوامع علمی و تجاری را در سده اخیر بر انگیخته می باشد. این پیش بینی ها از این جهت دارای اهمیت هستند که با ارسال سیگنال های هشدار برانگیز و به  موقع و در نتیجه برخورد صحیح و منطقی با شرایط به وجودآمده ، از بروز خسارات مادی و معنوی جلوگیری کند. از آنجاییکه در این پژوهش شر کت ها از نظر سلامت به سه سطح سالم، میانی و درمانده تقسیم شده اند تفاوت متوسط بعضی از نسبت های مالی این سه سطح مورد تحلیل قرار گرفته می باشد. از بین ۳۳ صنعت و ۱۵۳ شرکت  با بهره گیری از فرمول کوکران ۷۱ شرکت انتخاب که به روش نمونه گیری تصادفی طبق تعریف به ۳۷ شرکت سالم ، ۲۵ شرکت میانی و ۹ شرکت درمانده تقسیم بندی شدند . نسبت های تسویه پیش پرداخت، مدت زمان وصول مطالبات، دوره گردش کالا،  دوره گردش مواد و دوره تسویه بستانکاران  با بهره گیری از نرم افزاز excel   محاسبه گردیدو  برای آزمون فرضیات از نرم افزار eviews در سطح خطای ۵ درصد بهره گیری گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که نسبت دوره تسویه بستانکاران تفاوت های آماری با اهمیتی بین این شرکت ها در سطوح مختلف سلامت مالی ایجاد نمیکند اما تفاوت وضعیت تسویه پیش پرداخت، دوره وصول مطالبات، دوره گردش کالا و  دوره گردش مواد این ۳ سطح با اهمیت می باشد و با در نظر داشتن آزمون زوجی دانت و توکی صورت گرفته ،عامل ایجاد کننده تفاوت، شرکت های درمانده می باشند یعنی از نظر آماری شرکت های درمانده در یک طرف و شرکت های میانی و سالم در طرف دیگر قرار می گیرند.
فصل اول
 
کلیات پژوهش
 
۱-۱ مقدمه
زیان دهی و ورشکستگی شرکت ها محققان را از حدود ۱۱۰ سال قبل  بر آن داشت که به مقصود کمک به ذینفعان مدل هایی را برای پیش بینی ورشکستگی ارائه نمایند . ازآنجائیکه امروز اجتناب از ورشکستگی بعنوان راهبردی بنیادی می باشد که هدف آن تضمین فعالیتهای تجاری می باشد ، بحث پیش بینی سود و ارزیابی تداوم فعالیت شرکت ها مورد توجه محققان قرار گرفته می باشد .سلامت مالی به مفهوم توان سودآوری و تداوم فعالیت واحد اقتصادی برای کلیه سهامداران و ذینفعان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد و اساساًهمه ذینفعان در واحدهای اقتصادی به داشتن ابزارهای مناسبی که بتوانند سودآوری و تداوم فعالیت این واحدها را ارزیابی و پیش بینی کنند ، علاقه مندند. پژوهش حاضر در صدد آن می باشد که با بهره گیری از تغییرات دوره  گردش عملیات شرکت ها بتوان تاثیر این مولفه را بر سلامت مالی شرکت ها مورد سنجش قرارداد .
۲-۱ اظهار مسئله
با در نظر داشتن تمایلات ، تأثیر ها و تاثیر گذاری متفاوت ذینفعان ، همه در یک موضوع اشتراک نظر دارند و آن این می باشد که تمامی آنها به وضعیت سلامت مالی و تداوم فعالیت واحد اقتصادی در آینده  بسیار اهمیت می دهند و به آن فکر می کنند ( نایدو ، ۲۰۰۷ )
–          توانایی شرکت برای تداوم فعالیت از نظر حسابرسان بسیار مهم می باشد .
– اعتبار دهندگان به توانایی شرکت به حل وفصل حسابهایشان با افراد برون سازمانی علاقمند هستند .
– مشتریان علاقمند به توانایی شرکت برای به انجام رساندن سفارشات آتی می باشند .
– کارکنان به توانایی شرکت برای فراهم کردن اشتغال با ثبات علاقمند هستند .
– موسسات مالی به توانایی شرکت به باز پرداخت سرمایه و بهره وام هایشان علاقه دارند .
– سرمایه گذاران به توانایی شرکت در فراهم آوردن بازده مورد انتظار شان علاقمند هستند و بسیار مایلند           که با پیش بینی طریقه سلامت مالی شرکت نسبت به اصلاح و بهسازی مجموعه سرمایه گذاری خود اقدام          نمایند.
– مدیریت به شناخت اینکه در آینده با چه مسائلی روبرو خواهد بود تا بتواند با بهره گیری از ابزارهایی                   تصمیمات لازم را برای مسیر آینده و استراتژی بعدی کارشان مشخص سازد ، علاقمند می باشد .
از طرفی به دلیل مرسوم نبودن اعلام ورشکستگی بنگاههای تجاری ممکن می باشد علیرغم ورشکستگی ، اینگونه بنگاهها تنها به حیات ظاهری خود ادامه دهند. مادامی که این بنگاهها قادر به ادامه حیات ظاهری هستند ، تشخیص وضعیت آن دشوار بوده و عموماً موجب می گردد که در سطح خرد و کلان اینگونه بنگاهها  به جذب منابع  پرداخته و در نهایت منابع جذب شده به علت معضلات گوناگون این شرکت ها تضییع گردد.
هانسبرگر[۱] ( ۱۹۷۹ ) می گوید « ورشکستگی مثل رعد و برق ( ناگهانی ) به وجود نمی آید بلکه بسیاری از  نشانه ها و پیشگویی کننده ها ، بروز آنرا پیش بینی می کنند .»
اساسی ترین قضاوت انجام گرفته توسط ذینفعان در ارتباط با آینده یک واحد تجاری ، توانایی آن برای سودآوری ، ایغای تعهدات و تداوم فعالیت بعنوان یک واحد دایر می باشد ( مجتهدزاده  اسمعیلی ، ۱۳۸۷ )
پس پیش بینی سلامت مالی برای همه آنها بسیار مهم می باشد .
بهره گیری کنندگان از اطلاعات حسابداری برای تصمیم گیری به مجموع اطلاعات مالی و غیرمالی به گونه همزمان نیاز دارند . از آنجائیکه بهره گیری کنندگان متعددند و با در نظر داشتن جایگاه خود ، به سطوح مختلفی همانند این اطلاعات دسترسی دارند برای سالیان دراز موضوعات حول این موضوع تمرکز داشت که شرکت ها بایستی اطلاعات جامعی براساس خواست و نیاز بهره گیری کنندگان مختلف در صورت های مالی ارائه کنند. صرفنظر از این مطلب که گردآوری از تمام بهره گیری کنندگان صورتهای مالی مقدور نیست ، اضافه بر آن تهیه چنین گزارش حجیمی اولاً مقرون به صرفه نبوده ، ثانیاً احتمال گمراهی بهره گیری کنندگان هست .والبته ممکن می باشد بعضی از بهره گیری کنندگان دانش مالی لازم را نداشته باشند،پس براین مطلب توافق گردید که در صورت های مالی اطلاعاتی آورده شودکه بهره گیری کنندگان نتوانند آن اطلاعات را به طریقی ارزان تر از سایر طرق کسب کنند همچنین صورت های مالی با هدف عام قصد ندارند نیاز تک تک بهره گیری کنندگان را رفع کنند. بلکه کوشش دارند تا نیاز یشترین بهره گیری کنندگان را مرتفع سازند با چنین نظری در صورت های مالی که تنها منبع اطلاعاتی  قابل اتکا درمورد شرکت هاست فقط مسائل مالی و وضعیت عملکرد گذشته آورده شده و آن چیز که بیش از همه نظر همگان را جلب نمود این مطلب می باشد که این صورت های مالی مسائل غیر مالی شرکت را دربر نمی گیرد. و مانند مسائلی که در صورت های مالی به گونه مشخص منعکس نمی گردد ، سلامت مالی و قدرت نسبی تداوم فعالیت آن در آینده می باشد .
سنجش و ارزیابی سلامت مالی شرکت ها می تواند مکانیزم مهمی در حل وضعیت نا مطلوب شرکت ها محسوب گردد زیرا که با شناخت مولفه های موثر می توان دست به اقدامات اصلاحی برای این مولفه ها زد. که در این بین ویژگی های خاص هر کشور نیز بر معضلات مالی شرکت ها تاثیر گذار می باشد مانند این ویژگی ها ، تغییرات در سیستم های محلی ، استانداردهای حسابداری و چارچوب قانونگذاری ( مانند تفاوت در توسعه بازارهای مالی و سرمایه ) و شرایط اقتصاد کلان ( کلاپر، ۲۰۰۳ ) می باشد . اولین مساله اصلی این می باشد که آیا می توان به کمک مولفه های گردش عملیات  مورد مطالعه که صرفاً براساس اطلاعات مالی مندرج در صورت های مالی و بازار سرمایه استخراج می شوند سلامت مالی شرکت های ایرانی را سنجش و ارزیابی و آنها را در سطوح مختلف سلامت مالی دسته بندی نمود؟
شناخت نقاط فرق این شرکت ها و در نتیجه امکان طبقه بندی و پیش بینی وضعیت سلامت شرکت ها در پروسه تصمیم گیری ، می تواند به کلیه افراد ذینفع و بهره گیری کنندگان صورت های مالی کمک کند . دومین مساله پژوهش حاضر این می باشد که آیا میتوان با بهره گیری از اطلاعات منتشره در صورت های مالی شرکت های ایرانی و بورس اوراق بهادار ، رتبه سلامت مالی آنها را پیش بینی و براساس آن شرکت ها را طبقه بندی نمود ؟
بعبارت کلی از آنجائیکه هدف سهامداران و اعتباردهندگان کسب بازده و یا سود و رسیدن به بهره مورد انتظار ، حفظ سرمایه ، برگشت آن و تداوم فعالیت می باشد چگونه می توان برای اطمینان بخشیدن به آنها در پیش بینی و ارزیابی این امر به آنها کمک نمود ؟ آنها با چه مدلی می توانند تصمیم گیری کنند ؟
۳-۱ اهمیت و ضرورت پژوهش
پیشرفت سریع فن آوری و تغییرات محیطی وسیع ، شتاب فزاینده ای به اقتصاد بخشیده می باشد ، رقابت روزافزون بنگاههای اقتصادی دستیابی به سود را محدود و احتمال عدم توان ایفای تعهدات و توقف فعالیت های آنها را افزایش داده می باشد .ورشکستگی های بی سابقه اخیر شرکت های بزرگ در سطح بین المللی و نوسانهای بورس اوراق بهادار در ایران ، وجود بحران های مالی در شرکت ها و صنایع مهم داخلی و تاثیر آنهادر ورشکستگی و نابودی شرکت ها که از آنها می توان به سونامی وحشتناک مالی یاد کردکه نگرانی هایی را ایجاد کرده که نیازبه وجود ابزارهایی برای ارزیابی توان و سلامت مالی شرکت ها با در نظر داشتن شرایط محیطی را نشان می دهد یکی از ابزارهای ارزیابی توان مالی شرکت ها بهره گیری از نسبت های مالی مستخرج از صورت های مالی و بدست آوردن سلامت مالی برای پیش بینی سلامت مالی شرکت هاست (کریتسونیس ، ۲۰۰۵ ).
با در نظر داشتن تعریف ارائه شده ، سلامت مالی را می توان به عنوان یک میز سه پایه که پایه های آن شاخص های عملیاتی ، بازاریابی ومالی و حسابداری هستند تشبیه نمود پس برای آنکه بتوان به راحتی از این میز بهره گیری نمود و جای آن را عوض کرد، همواره بایستی پایه های آن در تعادل و توازن باشند نه اینکه یکی از این پایه ها بسیارکوتاه  یا بسیاربلند باشد.(انعکاس این تعادل را می توان در شرکت های سالم و در نسبت های مالی و ارزش آفرینی مستخرج از صورت های مالی دید.)مدیریت بایستی مسئولیت پیش بینی عدم توازن آتی را در شرکت بپذیرد به بیانی دیگر مدیریت بایستی پیشاپیش دست به اقدام بزند  سلامت مالی آتی را ارزیابی کند قبل از آنکه عدم توازن در گزارش های مالی شرکت انعکاس یابد . در جامعه امروزی اجتناب از ورشکستگی دیگر یک معیار و استاندارد کاری قابل پذیرش نیست بلکه یک عنصر استراتژیک بنیادی می باشد که هدف آن تضمین فعالیت های تجاری می باشد که به سلامت دراز مدت بینجامد ( همان منبع ) .
نگرانی منطقی سرمایه گذاران از بازگشت اصل و سود سرمایه شان ناشی از آن می باشد که یکی از دلایلی که شرکت ها ورشکسته می شوند بدهی هایشان می باشد و خروج یک شرکت به خاطر وخامت شرایط مالی باعث زیان به موسسات بزرگتری که در شرکت ورشکسته سرمایه گذاری نموده اند می گردد ودر واقع توان گفت که ورشکستگی یک موسسه سرچشمه درماندگی و ورشکستگی بالقوه موسسات دیگر و ایجادهزینه برای اقتصاد کشور می باشد ( ستایش و احدیان پور، ۱۳۸۷ )
پس انجام تحقیقی که بتواند به پیش بینی نزدیک به واقع برای ارزیابی تداوم فعالیت و سلامت مالی و در نتیجه به تصمیم گیری صحیح تر کمک نماید ضرورت می یابد. توان تجزیه و تحلیل و قدرت پیش بینی مهمترین عامل در تصمیم های سرمایه گذاری می باشد ( خوش طینت ، ۱۳۷۷ ) . بیور[۲] ( ۱۹۹۶ ) معتقد می باشد « پیش بینی بدون اخذ تصمیم امکان پذیر می باشد اما کوچکترین تصمیم گیری را نمی توان بدون پیش بینی انجام داد » . در واقع اگر بتوان از طریق مدلی سلامت مالی شرکت ها را ارزیابی و همچنین پیش بینی نمود و پس از آن در صورت عدم سلامت مالی به علت یابی و بهره گیری از روشهای حل مسئله به اصلاح امور شرکت پرداخت می توان از به هدر رفتن ثروت در قالب سرمایه های فیزیکی و انسانی و آثار آن جلوگیری نمود . به علاوه چنین مدلی که بتواند راهنمای خوبی برای کلیه ذینفعان و تصمیم گیرندگانی مانند سرمایه گذاران ، بانکها و دولت باشد ، پس ایجاد مدلی که بتواند راهنمای خوبی برای تصمیم گیرندگان و هشدار مناسبی برای توقف فعالیت باشد ضرورت می یابد.
برای ذینفعان هنگام تصمیم گیری برای آینده ضروری می باشد قادر به پیش بینی توان تداوم فعالیت و ارزیابی سلامت مالی شرکت ها باشند . پس نیاز به بهره گیری از مدل هایی پیش بینی کننده توسط تحلیل گران و محققان دارند و البته بایستی در نظر گرفت که عملکرد این مدلها در جاهای مختلف و در زمان های متفاوت فرق دارند بعضی از تحقیقات به مطالعه مقایسه ای مدل های پیش بینی ورشکستگی ( نه سلامت مالی ) پرداخته اند
 
که از آن جمله می توان به ( دیمتراس۱، ۱۹۹۶ ) ، ( گانس۲ ، ۱۹۸۷ ) ، ( کوماروراوی۳ ، ۲۰۰۷ ) ، ( سلیمانی ۱۳۸۵ ) ، (مهرانی و دیگران ، ۱۳۸۴ ) ، ( احمدی کاشانی ، ۱۳۸۴ ) و ( منصفی ، ۱۳۸۴ ) تصریح نمود در تحقیقات مختلف با بهره گیری از متدولوژی های متفاوت موضوعات متعددی برای پیش بینی وضعیت توان و سلامت مالی شرکت ها در خارج از ایران طراحی شده می باشد اما گزینش یک مدل ویژه برای بهره گیری کنندگان اطلاعات مالی و متناسب با نیازهای آنها و شرایط محیطی  امری پیچیده می باشد  .
بدلایل زیر نمی توان مدل ها و موضوعات مطرح شده در خارج از کشور را به همان شکل برای شرایط محیطی ایران بهره گیری نمود .
الف ) به دلیل آنکه ارزیابی سلامت مالی در حقوق تجارت بدون شک از مباحثی می باشد که مطالعه تطبیقی آن کمتر مفید می نماید . زیرا در اغلب کشورها جنبه کاملاً ملی دارد و از تاریخ و چگونگی سازماندهی قضایی و رژیم حقوقی حاکم بر اموال آنها نشأت گرفته می باشد پس با آنکه فلسفه اولیه ور شکستگی در همه کشورها پذیرفته شده می باشد ، این نکته را می توان از مطالعه حقوق کشورهای اروپایی و آمریکایی استنباط نمود
( اسکینی ، ۱۳۸۶ ) .
ب )هر چند در مدل هایی که فقط از نسبت های مالی بهره گیری شده می باشد تجزیه و تحلیل نسبت های  مالی ابزار خوبی برای ارزیابی اجرای عملیات مالی ، تجزیه وضعیت اعتباری و تعیین ارزش اوراق بهادار شرکت هاست ( عالی پور ، ۱۳۷۵ ) ، ( مشایخی . پناهی ، ۱۳۸۶ ) ، (بهرام فر و کاردان ، ۱۳۸۷ ) ، ( نیکو مرام و پور زمانی ، ۱۳۸۵ ) ، ( نیکو مرام و همکاران ، ۱۳۸۱ ) این نسبت ها برای اندازه گیری کارایی ، ریسک و سود آوری شرکت ها مفید می باشند .اما اولاًنمی توان از آنها با مفاهیم واحدی درتمام کشورها بهره گیری نمود به بیانی دیگر کاربرد آنها در تمام کشورها یکسان نیست و با یکدیگر تفاوت دارد . اختلاف در کاربرد نسبت های مالی در کشورهای گوناگون بیشتر از قوانین و مقررات موجود و مجاز بودن حسابداران به انتخاب رویه های حسابداری در مورد اندازه گیری داراییها ، بدهی ها ،ارزش حقوق صاحبان سهام ،سود و تهیه صورت های مالی تلفیقی و گوناگون ساختار تأمین منابع مالی شرکتها ،اختلاف در متغیرها و عوامل نهادی ،فرهنگی و
محیطی تأثیر گذار بر نسبت های مالی ناشی می گردد گرچه اصول اساسی حسابداری در تمامی کشورها مشابه می باشد اما سیستم حسابداری آنها اغلب با یکدیگر تفاوت دارند همانطور که سیستم حسابداری صنایع مختلف یک کشور با یکدیگر تفاوت هایی دارد ( طالب نیا ، ۱۳۷۲ ) [نتایج خوب مدل ها به لحاظ صحت پیش بینی این مدل ها ، درکشورهای خاص برای صنایع خاصی می باشد که برای آنها ساخته شده اند ( نایدو ،۲۰۰۷ )] .ثانیاً: ۱-dimetros     ۲-gons    ۳-comarowravi
نسبت های مالی بعنوان معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد به تنهایی توان تبیین دهندگی توان مالی واحد های اقتصادی را ندارند . و بایستی بصورت تلفیقی از معیارهای جدید ( معیارهای مبتنی بر ارزش ) نیز  بهره گیری نمود ( خلعتبری ، ۱۳۸۹ ) از آنجائیکه فقط یک مدل در سال ۲۰۰۷ توسط نایدو برای پیش بینی سلامت مالی آن هم برای شرکت های آفریقای جنوبی ارائه شده که در آن فقط از نسبت های مالی معمول بهره گیری شده و نسبت های ارزش بازار و مجموعه نسبت های ارزش آفرینی ( نسبت های مبتنی بر ارزش ) ، کامل در نظر گرفته نشده می باشد و تجزیه و تحلیل چند جمله ای برای شناخت تفاوت هر متغیر و هر وضعیت ( شاخص )  برای سطوح مختلف سلامت مالی صورت نگرفته و تا کنون نیز مطالعاتی برای بومی  کردن آن در ایران انجام نشده می باشد و با در نظر داشتن علت های ذکر گردیده و با در نظر گرفتن مورد هایی که در بخش ادبیات و پیشینه ، متدولوژی پژوهش و روش اجرای پژوهش آورده خواهد گردید به مقصود کمک به دانش مالی و حسابداری و افزایش دانش بومی ضروری این پژوهش صورت گیرد تا با کمک مؤلفه ها ی گردش عملیات شرکت ها بتوان سلامت مالی شرکت های ایرانی را اندازه گیری نمود.
۴-۱ اهداف پژوهش
هدف آرمانی این پژوهش ایجاد توانایی و حصول اطمینان سرمایه گذاران و اعتباردهندگان جهت تشخیص سلامت مالی در سرمایه گذاریها و اعطای اعتبار به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد اساساً این پژوهش در نظر دارد تا با بهره گیری از گردش عملیات شرکت ها به سنجش و ارزیابی سلامت مالی بپردازد بعبارتی هدف کلی این پژوهش ارزیابی سلامت مالی جهت ارتقاء توانایی شرکت در پرداخت بازده، سود موردانتظار و بازگرداندن اصل سرمایه سرمایه گذاران و اعتباردهندگان می باشد و از اهداف ویژه آن :
۱- شناسایی و تعیین مولفه ها و شاخص های مالی موثر بر سلامت مالی به مقصود ایجاد بستر مناسب تداوم فعالیت و ارزیابی آن در ایران .
۲- طراحی معیارهای مالی مناسب قابل اتکا (ازویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری) با قابلیت ارزیابی به روش ساده ، مطمئن و قابل فهم از رویدادهای واحدهای اقتصادی مستخرج از محتوای صورت های مالی و بازار سرمایه برای کلیه ذینفعان و فعالان در بازارهای مالی (سرمایه ، پول ، بیمه ).
۳- تعیین معیار یا معیارهای تمیزدهنده شرکت های سالم ، میانی و درمانده مالی از طریق گردش عملیات شرکت ها .
 
 
۵-۱مروری بر ادبیات و مبانی نظری پژوهش:
سلامت مالی شرکت ها موضوعی می باشد که به بحث تداوم فعالیت ، ورشکستگی و در ماندگی مالی ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری ( مربوط بودن و قابل اتکا بودن ) در ارتباط می باشد . پس بایستی در حوزه های عملیاتی ، بازاریابی و مالی و حسابداری دست به ارزیابی عملکرد شرکت ها زد ( کریتسونیس ، ۲۰۰۵ ) .
از دیرباز ، در بحث ارزیابی عملکرد ، اطلاعات و داده های مالی مورد نظر قرار می گرفتند .گزارشگری مالی تاریخی با تدارک نوعی یکنواختی منطقی در ارائه اطلاعات مالی هنوز هم از جایگاه خاصی برخوردار می باشد . تغییرات فزاینده محیطی در پروسه اندازه گیری و گزارشگری مالی بنگاه ها ایجاب می کند که از عوامل صرفاً مالی تاریخی فراتر رفته و به سمت شناسایی و اندازه گیری عملکرد ارزش آفرینی نیز حرکت کند .
تا کنون در کتب و مقالات مختلف معیارهای سنجش و ارزیابی عملکرد به طرق مختلف طبقه بندی شده اند که در پروسه ارزیابی ها ، مجموعه ای از شاخص ها بایستی مبنای کار قرار گیرد . عمده ترین طبقه بندیهای موجود عبارتند از :
طبقه بندی اول ) معیارهای سنجش عملکرد را به دو دسته مدل های حسابداری و مدل های اقتصادی تقسیم می کنند ( جهانخانی و ظریف فرد ، ۱۳۷۴ ).
طبقه بندی دوم) معیارهای سنجش عملکرد را به دو دسته مدل های مالی و غیر مالی تقسیم می کنند ( رهنمای رودپشتی و همکاران ، ۱۳۸۵ ).
طبقه بندی سوم) معیارهای سنجش عملکرد را بر اساس مختلف به چهار دسته تقسیم می کنند ( انوری رستمی و دیگران ، ۱۳۸۲ ).
۱-رویکرد حسابداری : در این رویکرد از ارقام صورت های مالی نظیر فروش ، سود ، بازده دارایی ، بازده حقوق صاحبان سهام و … بهره گیری می گردد .
۲- رویکرد تلفیقی : از تلفیق ارقام صورت های مالی و ارزش های بازار نظیر نسبت P/E ، نسبت ارزش بازاردارایی های به ارزش دفتری آنها و … جهت انجام تجزیه و تحلیل بهره گیری می گردد .
۳- رویکرد مدیریت مالی : از مدل های مطرح در مدیریت مالی ارزشیابی دارایی ها ی سرمایه ای جهت ارزیابی ها و پیش بینی بهره گرفته می گردد .
۴- رویکرد اقتصادی :از مفاهیم اقتصادی بهره گیری می گردد . عملکرد واحد تجاری با تاکید بر قدرت سود آوری دارایی های شرکت و با در نظر داشتن نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه بکارگرفته شده مورد ارزیابی قرارمی گیردمثل ارزش افزوده اقتصادی (EVA).
طبقه بندی چهارم ) در این دیدگاه ، معیارهای ارزیابی عملکرد در پنج شاخص مهم ؛ روش بازده فروش (ROS) ، روش گردش سرمایه (AIT) روش بازده سرمایه گذاری (ROA و ROI ) ، روش پسماند سود (RI ) ، روش ارزش افزوده اقتصادی اختصار می گردد .
طبقه بندی پنجم ) در این طبقه بندی شاخص ها به پنج گروه دسته بندی می شوند که عبارتنداز :

  • شاخص های سود باقی مانده، در این شاخص ها هزینه سرمایه در نظر گرفته می گردد مثل ارزش افزوده نقدی (CVA ( و ارزش افزوده اقتصادی ( EVA ).
  • شاخص های مربوط به اجزای سود باقی مانده ، در این شاخص ها هزینه سرمایه لحاظ نشده می باشد مثل سود قبل از بهره و مالیات (EBIT ) ، سود قبل از بهره و مالیات و استهلاک ( EBITD ) ، سود قبل از اقلام غیر مترقبه (EBEI ) ، سود عملیاتی پس از مالیات (NOPAT ) و بازده خالص دارایی ها (RONA) .
  • شاخص های مبتنی بر بازار که از بازده سرمایه بدست می آیند مثل ارزش افزوده سهامداران (SVA ) و ارزش افزوده بازار (MVA).
  • شاخص های مبتنی بر وجه نقد مثل جریان های نقدی عملیاتی و بازده نقدی سرمایه گذاری .
  • شاخص های سنتی مبتنی بر اطلاعات تاریخی مثل سود خالص ، سود عملیاتی و سود هر سهم و غیره .

در این راستا ،

  • نیکو مرام و همکاران (۱۳۸۱ ) در مطالعات خود در مبحث تجزیه و تحلیل صورت های مالی ( تحلیل وضعیت و عملکرد مالی ) ۴دیدگاه نقدینگی ، فعالیت (کارایی )، اهرمی و سودآوری را مطرح نمودند.
  • نایدو( ۲۰۰۷ ) در رساله دکتری خود بعنوان “ارایه یک مدل پیش بینی سلامت مالی در شرکت های آفریقای جنوبی ” ۴۲ شرکت ورشکسته و غیر ورشکسته را در فاصله زمانی ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۹ انتخاب نمود و صورت های مالی این شرکت ها را برای تعیین طریقه سود که منجر به تشخیص وضعیت سلامتی آنها می گردد مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. او کل نمونه را به نمونه آزمایشی و نمونه کنترلی تقسیم نمود و نمونه آزمایشی برای ایجاد مدل و نمونه کنترلی برای تعیین دقت و صحت مدل.


تعداد صفحه : ۱۴۴
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***