دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی،عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : M.A 

عنوان : مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی،عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران


 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد علوم وتحقیقات هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری (M.A )

گرایش : حسابداری

 

موضوع :

مطالعه ارتباط بین حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما :

دکتربیژن عابدینی

استاد مشاور :

دکترمحمدحسین رنجبر

سال تحصیلی :۱۳۹۲-۱۳۹۱

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

 
عنوان                                                                                                                           صفحه
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………….۱
 
فصل اول : کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….۲
۱-۲- اظهار مساله…………………………………………………………………………………………………………….۲
۱-۳- اهمیت وضرورت………………………………………………………………………………………………….۴
۱-۴- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………….۴
۱-۵- سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………۵
۱-۶- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………۵
۱-۷- قلمروتحقیق………………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۷-۱- قلمروموضوعی………………………………………………………………………………………………..۵
۱-۷-۲- قلمرومکانی……………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۷-۳- قلمروزمانی ……………………………………………………………………………………………………..۶
۱-۸– روش گردآوری داده‏ها…………………………………………………………………………………………..۶
۱-۹- روش پژوهش ومدل تحلیلی پژوهش……………………………………………………………………………۶
۱-۱۰- جامعه آماری ونمونه پژوهش …………………………………………………………………………………۸
۱-۱۱- روش هاوابزارتجزیه وتحلیل داده ها ………………………………………………………………………۹
۱-۱۲- ساختارتحقیق……………………………………………………………………………………………………۱۰
 

ه

 
 
فصل دوم : مروری برتحقیقات انجام شده
۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۱۱
۲-۲- حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۲-۳-  نظامهای حاکمیت شرکتی.. ۱۳
۲-۴- حاکمیت شرکتی ونمایندگی.. ۱۵
۲-۵- کارایی پیش‏بینی‏شده وکارایی واقعی‏.. ۱۶
۲-۶- علت های نیازبه قوانین حاکمیت شرکتی.. ۱۷
۲-۷- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی.. ۱۷
۲-۸- اصول حاکمیت شرکتی.. ۲۰
۲-۹- حاکمیت شرکتی وقوانین ومقررات کشورها ۲۳
۲-۱۰- بازارسرمایه درایران ………………………………………………………………………………………………..۲۴
۲-۱۱- شیوه های تأمین مالی وعوامل مؤثربرارزیابی آن. ۲۵
۲-۱۲- پیشینه تحقیقات… ۳۹
 
فصل سوم : روش پژوهش
۳-۱- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….۴۷
۳-۲- روش پژوهش.. ۴۸
۳-۳- جامعه آماری،روش نمونه‏گیری وحجم نمونه. ۵۰
۳-۴- منابع اطلاعاتی وروشهای گردآوری اطلاعات… ۵۱
۳-۵- فرضیات… ۵۲
۳-۶- روش انجام پژوهش(روش تجزیه وتحلیل داده ها) … ۵۲
۳-۶-۱- آزمون معنی داربودن مدل رگرسیون ۵۳
۳-۶-۲- آزمون معنی داربودن ضرایب متغیرهای مستقل.. ۵۳
۳-۶-۳- مفروضات رگرسیون خطی.. ۵۴

و

۳-۶-۴- مطالعه نرمال بودن توزیع خطاها ۵۴
۳-۶-۵- آزمون دوربین–واتسون. ۵۵
۳-۶-۶- آزمون هم خطی.. ۵۵
۳-۶-۷- آزمون کلموگروف-اسمیرنوف(Smirnov-Kolmogorov) 56
 
فصل چهارم : آزمون فرضیات وارائه نتایج
۴-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۴-۲- آزمون کلومگروف اسمیرنوف… ۶۰
۴-۳- فرضیات… ۶۰
۴-۳-۱- فرضیه  ۱٫ ۶۰
۴-۳-۲- فرضیه  ۲٫ ۶۳
۴-۳-۳- فرضیه  ۳٫ ۶۵
 
فصل پنجم : نتیجه گیری وارائه پیشنهادات
۵-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..۶۸
۵-۲- مطالعه فرضیات… ۶۸
۵-۳- محدودیتهای پژوهش.. ۷۰
۵-۴- پیشنهادات آتی.. ۷۰
 
فهرست منابع :
  فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………..۷۱
غیرفارسی ……………………………………………………………………………………………………………………….۷۴
 
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………………………..۷۵
 
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………..۷۹

 
چکیده:
در این پژوهش هدف اصلی تبیین ارتباط میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد. عملکرد شرکت و تامین مالی شرکت می تواند دو جنبه بسیار مهم باشد که در این پژوهش به مطالعه این موردها پرداخته خواهد گردید. برای این مقصود سه سوال طرح و فرضیات مربوطه آماده سازی شده می باشد. داده های مورد نیاز پژوهش از صورت های مالی تهیه شده می باشد. این پژوهش از نگاه هدف،کاربردی، از نوع،توصیفی همبستگی و از جنبه گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد.  تحلیل رگرسیون در اینجا مورد بهره گیری قرارگرفته می باشد.۲۹۴ شرکت به عنوان جامعه آماری و از این میان ۱۶۷ شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهند که رگرسیون و ضرایب در سطوح معنی داری ۹۰% ، ۹۵% و ۹۹% از معنی داری آماری برخوردار می باشد. حال اگر شرکت بتواند در راهبرد حاکمیت شرکتی خود نقشی مناسب اعمال نموده و ساختار مناسبی را شکل دهد می توان انتظار داشت که در صورت ثابت بودن سایر عوامل موثر در عملکرد شرکت بتوان عملکرد بهتری را ایجاد نمود.
 
کلمات کلیدی : حاکمیت شرکتی ، عملکردبلندمدت ، تامین مالی
 
فصل اول
کلیات پژوهش
 

۱-۱- مقدمه

در سال ۱۹۰۰، مدیریت مالى یک رشته علمى گردید. از آن وقت تاکنون وظایف و مسئولیت هاى مدیریت مالى همواره دستخوش تغییر بوده می باشد و تردیدى نیست که در آینده نیز شاهد تغییرات بیشترى خواهد بود.
مدیریت ساختار سرمایه یکى از وظایف مهم مدیران گردید و ”مدیریت مالی“ رشته خاصى از مدیریت بازرگانى گردید. یادآورى این نکته مهم می باشد که در آن وقت، چگونگى تهیه صورت هاى مالى و تجزیه و تحلیل آنها دوران طفولیت خود را مى گذراند. تجزیه و تحلیل هاى مالى فقط در داخل شرکت ها  انجام مى گردید. به آنان که در خارج از سازمان قرار داشتند، مانند سرمایه گذاران، گزارش هائى در مورد وضع مالى و عملکرد شرکت ها  داده نمى گردید تا بتوانند در زمینه هاى سرمایه گذارى تصمیم گیرى کنند (بارث[۱]، ۲۰۰۱).
در دهه ۱۹۳۰، شرکت هاى تولیدى مقادیر فراوانى کالا تولید کردند و سودهاى کلانى بردند. این امر باعث گردید مسائل برنامه ریزى و کنترل (به ویژه از نظر قدرت نقدینگی) به تدریج در مبحث مدیریت مالى مورد توجه قرار گیرد. ولى تأمین مالى این شرکت ها  و مسائل مبتلا به ساختار سرمایه (در مورد ادغام ها) باعث گردید مؤسسات تأمین سرمایه پدید آمدند، که به تأمین مالى شرکت ها  (از راه تضمین خرید اوراق بهادار چاپ گردیده) کمک هاى شایانى کردند.
با پیمایش صنایع جدید و اقدامات صنایع قدیم در راه دستیابى به تغییرات ناشى از تکنولوژى جدید و سازش با آن، مبحث مدیریت مالى نیز بر پایه علمى استوار گردید. این رشته علمى با بهره گیری از علوم کامپیوتر، پژوهش عملیاتى و اقتصادسنجى همچنان راه تکامل مى پیماید. حضور دولت می تواند خیلی از مسائل را دچار تغییر و تحول نماید. به همین مقصود در این نوشتار علمی در پی تحلیل این تاثیر بر یکی از جنبه های شرکتهای بورسی هستیم.
۱-۲- اظهار مساله

۲

سال های پایانی قرن هجدهم میلادی را می توان نقطه عطفی در پیدایش اقتصاد مدرن، چه به لحاظ فکری و چه از جهت علمی دانست. کتاب معروف «آدام اسمیت» یعنی ثروت ملل در سال ۱۷۷۶ به چاپ رسید مقدمات انقلاب صنعتی اروپا در همین سال ها فراهم آمد. در اندیشه اقتصاددانان کلاسیک مانند آدام اسمیت، تردیدی در این واقعیت وجود نداشت که مالکیت خصوصی بر دارایی های تولیدی مبنای شکوفایی اقتصادی می باشد. اندیشه اقتصادی کلاسیک ها بر این پیش فرض استوار می باشد که موتور محرک نظام اقتصادی جامعه جست وجوی منافع فردی می باشد و این خود امکان پذیر نیست مگر براساس مالکیت خصوصی (فردی) کلیه دارایی ها مانند دارایی های تولیدی. برای آنها وظیفه دولت اکثرا منحصر به حفاظت از مالکیت خصوصی افراد و تامین امنیت شهروندان می باشد و تصور دولت تاجر یا بنگاهدار نزد آنها مفهومی متناقض و غیرقابل قبول می باشد. گرچه این اندیشه در سراسر قرن نوزدهم تا جنگ اول جهانی در اوایل قرن بیستم (۱۹۱۴) عملا در جوامع پیشرو اروپای غربی حاکم بود، اما رشد ایدئولوژی های سوسیالیستی و منتقد نظام بازار و مالکیت خصوصی در این سال ها زمینه را برای دگرگونی های اساسی در اندیشه و اقدام در دوره زمانی بعدی (قرن بیستم) فراهم آورد. تجربه کشور ما طی نزدیک به دو دهه گذشته نمونه ای از این عدم موفقیت در اجرای برنامه های خصوصی سازی می باشد. در نظر داشتن مبانی نظری و تاریخی خصوصی سازی، می تواند به درک بهتر مسائل مربوط به خصوصی سازی و اندیشیدن راه چاره برای آنها کمک کند.

۳
۳

خصوصی سازی در واقع عکس العمل یا پاسخی به گرایش عمومی اقتصادها به دولت و مالکیت عمومی یا دولتی می باشد، که ویژگی مهم سیاست های اقتصادی دولت ها را در بخش اعظم سده بیستم تشکیل می داد. پس برای درک این پدیده بهتر می باشد علل و عوامل گرایش نظام های اقتصادی به دولت و مالکیت عمومی تبیین داده گردد. به لحاظ نظری و تاریخی شاید بتوان دو گرایش فکری متمایز اما از بعضی جهات (آرمانی) مرتبط با هم را به عنوان عوامل اصلی اقبال به سیاست های متمایل به اقتصاد دولتی و مالکیت عمومی تشخیص داد. یکی گسترش ایدئولوژی های سوسیالیستی و رادیکال ضد سرمایه داری (به ویژه مارکسیسم) از نیمه دوم قرن نوزدهم می باشد که مورد اقبال محافل روشنفکری قرار می گیرد. دیگری طرح نظریه های موسوم به «شکست بازار» از اوایل قرن بیستم از سوی بعضی اقتصاددانان حرفه ای و محافل دانشگاهی می باشد که بر ضرورت مداخله دولت برای رفع نارسایی های بازار تاکید می کنند. نظام های اقتصاد کمونیستی با الهام گرفتن از اندیشه های مارکس، آغاز در سال ۱۹۱۷ در روسیه و سپس طی جنگ جهانی دوم و سال های بعد از آن در تعداد دیگری از کشور های جهان استقرار می یابد و عملا تا سال های ۱۹۸۰ میلادی بر بیش از نیمی از جمعیت دنیا سیطره می یابد. در اندیشه کمونیستی، مالکیت خصوصی بر دارایی های تولیدی اصولا مردود شمرده می گردد و مالکیت اقتصادی به گونه کلی از آن دولت می باشد. پس، خصوصی سازی در تضادی بنیادی با اندیشه کمونیستی و در واقع به معنای نفی بی کم وکاست آن می باشد. از این رو، اجرای سیاست های خصوصی سازی در رژیم های کمونیستی ناگزیر به تحول اساسی در کلیت و ماهیت این رژیم ها منجر می گردد و با اجرای آن در دموکراسی های لیبرال کاملا متفاوت می باشد.
اگر بخواهیم با نگاه اقتصاد خصوصی به پژوهش ها نگاهی گذرا داشته باشیم با در نظر داشتن نفی اقتصاد سوسیالیستی حاکمیت شرکتی می تواند تاثیرهای بیشماری بر جنبه های مختلف شرکت داشته باشد. عملکرد شرکت و تامین مالی شرکت می تواند دو جنبه بسیار مهم باشد که در این پژوهش به مطالعه این موردها پرداخته خواهد گردید. آیا میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟
 

۱-۳- اهمیت و ضرورت

با در نظر داشتن طریقه روز افزون خصوصی سازی شرکتها و پذیرش آنها در بورس اوراق بهادار تهران، سهامداران خرد و پراکنده در ساختار مالکیت شرکتهای ایرانی به وجود آمده و با در نظر داشتن فسادهای مالی در سال ۸۲ و قبل تر لزوم بازگرداندن اعتماد به سرمایه گذاران و حفظ حقوق سایر ذینفعان ضروری گویا. با در نظر داشتن این که هیچ تحقیقی تا کنون حاکمیت شرکتی را در این دیدگاه درایران مورد مطالعه قرارنداده می باشد ، می توان گفت این پژوهش حلقه ارتباط میان عملکرد و تامین مالی شرکت را مطالعه می کند، پس این پژوهش کوشش دارد این خلأ تحقیقاتی را بپوشاند. نتایج پژوهش می تواند در بخش مالیه شرکتی بسیار مفید و قابل اتکا باشد.

۴

 
 
۱-۴- اهداف پژوهش
هدف اصلی
تبیین ارتباط میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده دربورس               اوراق بهادار تهران
اهداف جزئی
تبیین ارتباط میان حاکمیت شرکتی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران

۴

تبیین ارتباط میان حاکمیت شرکتی و تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران

تبیین ارتباط میان تامین مالی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران

۱-۵- سوالات پژوهش

سوال اصلی
آیا میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار
تهران ارتباط معنی داری هست؟
سوالات جزئی:
آیا میان حاکمیت شرکتی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟
آیا میان حاکمیت شرکتی و تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟
آیا میان تامین مالی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست؟
 

۱-۶- فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی:
میان حاکمیت شرکتی، عملکرد بلندمدت و تامین مالی در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست .
 
فرضیات جزئی:
میان حاکمیت شرکتی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست.
میان حاکمیت شرکتی و تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست.
میان تامین مالی و عملکرد بلند مدت در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری هست.
 
تعداد صفحه : ۱۰۳
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***