دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : بررسی رابطه بین توانایی مدیریت و پیش بینی سود

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : M.A

عنوان : مطالعه ارتباط بین توانایی مدیریت و پیش بینی سود

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

                                        پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.A )

                    عنوان

                           مطالعه ارتباط بین توانایی مدیریت و پیش بینی سود توسط مدیران

                                                         استاد راهنما

                                                 دکتر غلامرضا محفوظی

                                                           

                                                     سال تحصیلی ۱۳۹۳

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی گردد
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود می باشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
عنوان                                       فهرست مطالب                                                    صفحه
چکیده  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱
فصل اول –  کلیات پژوهش
۱-۱  مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳
۱-۲  اظهار مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳
۱-۳  اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴
۱-۴  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۵  فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۶  مدل های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶
۱-۷  تعریف واژگان پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۸  ساختار پایان نامه ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۷
فصل دوم- ادبیات، مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱  مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹
۲-۲ مبانی نظری پژوهش
۲-۲-۱ اهداف حسابداری و گزارشگری مالی ……………………………………………………………………………………………………….. ۹
۲-۲-۲ چارچوب پیش بینی سود توسط مدیران ……………………………………………………………………………………………………..۱۰
۲-۲-۲-۱ سوابق پیش بینی ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
 
 
 
 
عنوان                                       فهرست مطالب                                                    صفحه
۲-۲-۲-۲ ویژگی های پیش بینی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۲-۲-۲-۳ نتایج پیش بینی ………………………………………………………………………………………………………………………………….  ۱۵
۲-۲-۳  محتوای پژوهش ترومن …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷
۲-۳ پیشینه پژوهش
۲-۳-۱ تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ……………………………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۳-۲ تحقیقات انجام شده در داخل کشور ……………………………………………………………………………………………………………۲۲
۲-۴ اختصار فصل دوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸
فصل سوم روش شناسی پژوهش
۳-۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
۳-۲ فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۰
۳-۳ متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی آن ها ……………………………………………………………………………………………………….. ۳۳
۳-۴ روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵
۳-۵ جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵
۳-۶ روش جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶
۳-۷ روش آماری پژوهش بر اساس اطلاعات جمع آوری شده …………………………………………………………………………………. ۳۶
۳-۸ رگرسیون لجستیک …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷
 
 
 
 
عنوان                                       فهرست مطالب                                                    صفحه
۳-۹ رگرسیون چند متغیره …………………………………………………………………………………………………………………………………  ۳۷
۳-۱۰ اختصار فصل سوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۳
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
۴-۲ آمار توصیفی مدل های نهایی ………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵
۴-۳ آزمون های آماری لازم جهت تجزیه و تحلیل رگرسیون ……………………………………………………………………………………۴۷
۴-۴ تشخیص نوع داده های ترکیبی………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۴-۵ تعیین نوع روش برآورد…………………………………………………………………………………………………………………………………۴۸
۴-۶ مطالعه مفروضات رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹
۴-۷ آزمون مانایی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۱
۴-۸ آزمون نرمال بودن متغیر وابسته ……………………………………………………………………………………………………………………..۵۳
۴-۹ آزمون هم خطی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵
۴-۱۰ آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶
۴-۱۱ اختصار فصل چهارم …………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
۵-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
 
 
 
 
عنوان                                       فهرست مطالب                                                    صفحه
۵-۲خلاصه آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
۵-۳ تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………..۶۵
۵-۴ پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۶
۵-۵ پیشنهاد برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………………………………………………………۶۷
۵-۶ محدودیت های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………۶۷
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۹
پیوست
پ-۱- نام شرکتها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۶
پ-۲- نتایج تبدیل جانسون متغیرهای وابسته ………………………………………………………………………………………………………..۷۷
پ-۳- نتایج آزمون مانایی متغیرها ………………………………………………………………………………………………………………………..۷۸
پ-۴- نتایج آزمون هم خطی متغیرهای مستقل ………………………………………………………………………………………………………۸۲
پ-۵ – نتایج حاصل از برآورد آزمون فرضیه اول …………………………………………………………………………………………………..۸۳
پ-۶- نتایج آزمون چاو فرضیه دوم و سوم …………………………………………………………………………………………………………..۸۵
پ-۷- نتایج آزمون هاسمن فرضیه دوم و سوم ………………………………………………………………………………………………………۸۷
پ-۸- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………………………………۸۹
پ-۹- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………………………………..۹۱
 
 
فهرست پیوست                                                                                              صفحه
پ-۱۰- نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس پسماند …………………………………………………………………………………..۹۳
پ-۱۱- نتایج آزمون همسان بودن میانگین جملات پسماند ………………………………………………………………………………….۹۴
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۶
 
چکیده
افشای اطلاعات در شرکت های مختلف متفاوت می باشد. آن چیز که در این پژوهش به آن پرداخته شده، پیش بینی سود می باشد. پیش بینی سود در ایران توسط مدیران صورت می پذیرد. با در نظر داشتن نقشی که مدیران در پیش بینی سود دارند، در پژوهش حاضر ارتباط توانایی مدیر با زمان افشای پیش بینی، دفعات پیش بینی و دقت پیش بینی مد نظر می باشد. نمونه مورد مطالعه در پژوهش از میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ انتخاب شده می باشد. برای آزمون فرضیه مربوط به ارتباط توانایی مدیر با افشای پیش بینی از روش لاجیت( لاجستیک) و برای آزمون فرضیه های مربوط به ارتباط توانایی مدیر با دفعات پیش بینی و دقت پیش بینی توسط مدیران از رگرسیون چند گانه بهره گیری شده می باشد. در این پژوهش ده متغیر کنترلی درصد مالکیت نهادی، درصد مدیران غیر موظف در هیئت مدیره، اندازه شرکت، تمرکز فروش، زیان، افزایش درآمد، نوسانات سود، بتا، انحراف استاندارد از مازاد الگوی بازار وفاصله زمانی تا افشای پیش بینی در موعد مقررنیز مد نظر قرار گرفته اند. به گونه کلی یافته های پژوهش اظهار گر این مطلب می باشد که بین توانایی مدیر با احتمال افشای پیش بینی،دقت پیش بینی و دفعات پیش بینی ارتباط معناداری هست.در نتیجه می توان گفت که توانایی مدیر عامل مؤثری بر پیش بینی سود توسط مدیران می باشد.
 
واژگان کلیدی: توانایی مدیر، افشای پیش بینی، دفعات پیش بینی، دقت پیش بینی و پیش بینی سود توسط مدیران
فصل اول                        
کلیات پژوهش                     
 
۱-۱- مقدمه
شرکت ها در زمان پذیرفته شدن در بورس اوراق بهادار موظف به اعلان سود پیش بینی شده شرکت می باشند. سرمایه گذاران از این اطلاعات برای تصمیمات آتی خود بهره می گیرند. افت سود پیش بینی شده بسیار مهم می باشد، زیرا که به نظر میرسد یک معیار برای بازده بلند مدت سهام باشد .
یکی از ابزارهای تعامل مدیران شرکتها با بازار، ارائه اطلاعاتی در مورد پیش بینی سود شرکت می باشد که بدین وسیله شرکتها می توانند رفتار بازار را تحت تأثیر قرار دهند. از آنجا که بسیاری از تحلیلگران و سرمایه گذاران، تصمیمهای خود را با در نظر داشتن اطلاعات موجود می گیرند و از طرفی ارزش پیش بینی های سود انجام شده توسط مدیران در مقایسه با سودهای جاری و ارزش دفتری سرمایه بیشتر می باشد( اوتا، ۲۰۰۲) و سود های پیش بینی شده توسط مدیریت در ارزیابی شرکتها و تأثیرگذاری بر قیمت سهام شرکتها معیار با اهمیتی می باشد(کاچ، ۲۰۰۱)، بایستی انتظار داشت، مدیران شرکتهای بورس در پیش بینی های خود نهایت دقت را به اقدام آورند .
طبق تحقیقات صورت گرفته در ایران و در ارتباط با پیش بینی سود توسط مدیران، بیشتر تحقیقات گذشته به دقت پیش بینی، خطای پیش بینی و اعتبار پیش بینی سود توسط مدیران تصریح دارند. در پژوهش حاضر از زاویه ای دیگر بر پیش بینی سود توسط مدیران نظر کرده و ارتباط آن را با توانایی مدیر مورد مطالعه قرار می دهیم.
در این فصل به کلیات و چارچوب پژوهش پیش رو مانند موضوع پژوهش،ضرورت انجام پژوهش، اهداف پژوهش و فرضیه های پژوهش می پردازیم.هدف از فصل اول پژوهش، ارایه یک تصویر و دیدگاه کلی از طرح پژوهش مورد نظر محقق می باشد که در فصل های بعدی به آن پرداخته خواهد گردید.
۱-۲- اظهار مسئله
سرمایه گذاری یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر می باشد. سرمایه گذاری نیازمند برنامه ریزی می باشد. برنامه ریزی، امکان بهره برداری مناسب از فرصت های موجود را فراهم می آورد.برای افزایش تاثیر برنامه ریزی بایستی توانایی پیش بینی صحیح و مستمر را بهبود بخشید. پیش بینی عنصر کلیدی در تصمیم گیری های اقتصادی می باشد. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیریت و سایر اشخاص در تصمیم گیری های اقتصادی متکی به پیش بینی و انتظارات هستند. همچنین در نظر داشتن بودجه سالانه شرکت، پیش بینی تولید، فروش و سود هر سهم آن و کنترل بودجه در گزارش های میان دوره ای و اندازه شکل گیری پیش بینی ها، در تغییرات قیمت سهام تأثیربسزایی دارد. شاید بتوان مهم ترین عامل تأثیر گذار بر قیمت سهام را در پیش بینی سود هر سهم جستجو نمود. مهم ترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر بهره گیری کنندگان از اطلاعات شرکتها، پیش بینی های سود ارائه شده توسط آنها در فواصل زمانی معین می باشد (ثقفی و تالانه ۱۳۸۵، علوی طبری و جلیلی ۱۳۸۵، باگینسکی و هاسل ۱۹۹۷).
با در نظر داشتن اینکه بهره گیری کنندگان از صورت های مالی، از سود پیش بینی شده توسط مدیران به عنوان معیاری جهت تصمیم گیری بهره گیری می کنند، بایستی پیش بینی سود را از زوایای مختلف مطالعه نمایند. افشای پیش بینی، دفعات پیش بینی و دقت پیش بینی مانند مورد هایی هستند که در این زمینه مورد توجه قرار می گیرند. یکی از عواملی که می تواند موردها مذکور را تحت تأثیر قرار دهد توانایی مدیر می باشد.
در این پژوهش با بهره گیری از الگوی تئوریکال تعمیم یافته توسط ترومن( ۱۹۸۶) به عنوان منبعی برای مطالعه، ارتباط بین توانایی مدیر و پیش بینی سود توسط مدیران مطالعه می گردد. نظاره توانایی مدیر به گونه مستقیم دشوار می باشد، در نهایت تئوری ترومن( ۱۹۸۶) معیار هایی برای توانایی مدیر شناسایی کرده می باشد.در آزمون های صورت گرفته توسط ترومن کار تجربی به ندرت دیده می گردد. آن چیز که در این پژوهش به آن می پردازیم، ارتباط بین توانایی مدیر و دفعات پیش بینی سود توسط مدیران می باشد.به مقصود ارزیابی اینکه آیا پیش بینی سود توسط مدیریت اطلاعات مفید را به بازار می رساند، ارتباط بین توانایی مدیر و دقت پیش بینی سود توسط مدیریت ارزیابی می گردد.
تعداد صفحه : ۱۱۵
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می گردد.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***