دانلود پایان نامه ارشد: جایگاه ارزیابی کنترل‌های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه‌های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان :  جایگاه ارزیابی کنترل های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات ایلام

پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری  (M.A)

عنوان:

جایگاه ارزیابی کنترل های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات

 

استاد راهنما:

دکتر بابک جمشیدی نوید

استاد مشاور:

دکتر رحمت­اله محمدی پور

 

بهار ۱۳۹۴


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                        صفحه
چکیده ۱
 
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه. ۳
۱-۲- بیان مسأله اساسی تحقیق.. ۴
۱-۳- اعتبارات هزینه ای.. ۵
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۵
۱-۴- اهداف مشخص تحقیق.. ۶
۱-۴-۱- هدف اصلی.. ۶
۱-۴-۲- اهداف فرعی.. ۶
۱-۵- فرضیه‏های تحقیق.. ۷
۱-۵-۱- فرضیه اصلی تحقیق.. ۷
۱-۵-۲- فرضیه های فرعی.. ۷
۱-۶- قلمروتحقیق.. ۸
۱-۶-۱- قلمرو موضوعی تحقیق.. ۸
۱-۶-۲- قلمرو زمانی تحقیق.. ۸
۱-۶-۳- قلمرو مکانی تحقیق.. ۸
۱-۷- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ۸
 
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق و پیشینه
۲-۱- مقدمه. ۱۲
۲-۲- کنترل داخلی.. ۱۳
۲-۲-۱- کنترل داخلی اداری.. ۱۳
۲-۲-۲- کنترل داخلی حسابداری.. ۱۳
۲-۳- دسته بندی کنترل های داخلی.. ۱۷
۲-۳-۱- کنترل های داخلی اداری.. ۱۷
۲-۳-۲- کنترل های داخلی حسابداری.. ۱۷
۲-۳-۲-۱- کنترل های پایه (اولیه) ۱۷
۲-۳-۲-۲- کنترله ای انضباطی (ثانویه) ۱۸
۲-۴- اجزای کنترل داخلی.. ۱۹
۲-۴-۱- محیط کنترلی.. ۱۹
۲-۴-۲- فرایند ارزیابی خطر توسط واحد مورد رسیدگی.. ۱۹
۲-۴-۳- سیستم اطلاعاتی، شامل فرایندهای تجاری مربوط، در ارتباط با گزارشگری مالی و اطلاع رسانی.. ۲۰
۲-۴-۴- فعالیتهای کنترلی.. ۲۰
۲-۴-۵- نظارت بر کنتر لها ۲۰
۲-۵- ضرورت وجود کنترل های داخلی.. ۲۱
۲-۶- محدودیت های کنترل های داخلی.. ۲۱
۲-۷- ارزیابی سیستم کنترل داخلی توسط حسابرسان. ۲۳
۲-۷-۱- مراحل ارزیابی ساختار کنترل داخلی صاحبکار توسط حسابرسان به شرح زیر است… ۲۴
۲-۷-۱-۱- کسب شناختی کافی از سیستم کنترل داخلی.. ۲۴
۲-۷-۱-۲- روش های برآورد خطر. ۲۵
۲-۷-۱-۳- سایر منابع کسب اطلاعات درباره ساختار کنترل های داخلی.. ۲۶
۲-۷-۱-۴- پرسشنامه کنترل های داخلی.. ۲۷
۲-۷-۱-۵- شرح نوشته سیستم کنترل داخلی.. ۲۷
۲-۷-۱-۶- نمودگر سیستم کنترل داخلی.. ۲۸
۲-۷-۲- آزمون شناخت سیستم. ۲۸
۲-۷-۳- برآورد احتمال خطر کنترل و طراحی آزمونهای اضافی کنترل ها ۲۹
۲-۷-۴- اجرای آزمون های اضافی کنترل ها ۳۰
۲-۸- گزارش مسایل مربوط به ساختار کنترل داخلی.. ۳۱
۲-۹- جایگاه قانونی دیوان محاسبات و نقش آن در کنترل های داخلی.. ۳۲
۲-۹-۱- از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ۳۲
۲-۹-۲- قانون دیوان محاسبات کشور. ۳۳
۲-۱۰- فرآیند حسابرسی و بررسیهای فنی و مالی در دیوان محاسبات کشور. ۳۵
۲-۱۱- حسابرسی مورد عمل در دیوان محاسبات کشور. ۳۷
۲-۱۲- دستگاه های مشمول رسیدگی دیوان محاسبات کشور. ۴۰
۲-۱۳- رسیدگی های شبه قضایی به تخلفات و انحرافات مالی دستگاه ها در دیوان محاسبات کشور. ۴۸
۲-۱۴- حسابرسی و انواع آن. ۶۰
۲-۱۴-۱- تعریف حسابرسی.. ۶۰
۲-۱۴-۲- تعریف حسابرسی دولتی.. ۶۲
۲-۱۴-۲-۱- هدف حسابرسی دولتی.. ۶۳
۲- ۱۴-۲-۲- اظهار نظر حسابرسی دولتی.. ۶۴
۲-۱۴-۲-۳- حسابرسی دولتی از دیدگاهGAAFR.. 64
۲-۱۴-۲-۴-  عوامل مربوط به کیفیت اجرای حسابرسی دولتی از دیدگاه محققین مختلف… ۶۷
۲-۱۵- جمعبندی مطالب… ۶۸
۲-۱۶- پیشینه تحقیق.. ۶۹
۲-۱۶-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور. ۶۹
۲-۱۶-۲- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. ۷۰
 
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه. ۷۳
۳-۲- روش تحقیق.. ۷۳
۳-۳- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی.. ۷۵
۳-۴- جامعه آماری و نمونه آماری.. ۷۶
۳-۵- حجم نمونه. ۷۷
۳-۶- ابزار گردآوری اطلاعات… ۷۸
۳-۷- روایی و پایایی پرسشنامه. ۷۸
۳-۷-۱- روایی ۷۸
۳-۷-۲- پایایی.. ۷۹
۳-۸- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۸۰
 
فصل چهارم: یافته های تحقیق
۴-۱ مقدمه. ۸۲
۴-۲-یافته های توصیفی پژوهش… ۸۳
۴-۲-۱- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت… ۸۳
۴-۲-۲- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن.. ۸۴
۴-۲-۳- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات… ۸۶
۴-۲-۴- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی.. ۸۷
۴-۲-۵- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب عنوان شغلی.. ۸۸
۴-۲-۶- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت… ۸۹
۴-۲-۷- بررسی متغیر های اصلی پژوهش… ۹۰
۴-۲-۸- بررسی تفاوت متغیر های اصلی تحقیق به تفکیک جنسیت ۹۱
۴-۳- تحلیل داده های پژوهش… ۹۲
۴-۳-۱ بررسی نرمال بودن متغیر های اصلی.. ۹۲
۴-۳-۲- فرضیه اول: ۹۳
۴-۳-۳- فرضیه دوم: ۹۵
۴-۳-۳- فرضیه سوم: ۹۷
۴-۳-۴- فرضیه چهارم: ۹۹
۴-۳-۵- فرضیه اصلی: ۱۰۱
 
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱ – مقدمه. ۱۰۴
۵-۲- نتایج تحقیق.. ۱۰۴
۵-۳- یافته های تحقیق.. ۱۰۸
۵-۴- بحث و نتیجه گیری.. ۱۰۸
۵-۵- پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه ها ۱۰۹
۵-۶- پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. ۱۱۰
۵-۷ – محدودیت های تحقیق.. ۱۱۰
منابع و مآخذ. ۱۱۱
پیوست… ۱۱۵
چکیده انگلیسی.. ۱۳۵
 
 
فهرست جدول ها
عنوان                                                                                       صفحه
جدول ۳-۱ آلفای کرونباخ.. ۸۰
جدول۳-۲ جورج ومالری.. ۸۰
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی نمونه به تفکیک جنسیت… ۸۳
جدول ۴-۲ توزیع فراوانی نمونه به تفکیک سن.. ۸۴
جدول ۴-۳ توزیع فراوانی نمونه به تفکیک تحصیلات… ۸۶
جدول ۴-۴ توزیع فراوانی نمونه به تفکیک رشته تحصیلی.. ۸۷
جدول ۴-۵ توزیع فراوانی نمونه به تفکیک عنوان شغلی.. ۸۸
جدول ۴-۶ توزیع فراوانی نمونه به تفکیک سابقه خدمت… ۸۹
جدول ۴- ۷ آماره های توصیفی مولفه های ارزیابی کنترلهای داخلی.. ۹۰
جدول۴-۸ شاخص های توصیفی متغیر های اصلی به تفکیک جسیت و معنا داری آزمون تی برای گروه های مستقل.. ۹۱
جدول ۴-۹ آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها ۹۲
جدول ۴-۱۰ آزمون دوربین- واتسون. ۹۳
جدول ۴-۱۱ خلاصه مدل رگرسیون. ۹۳
جدول ۴-۱۲ خلاصه مدل تحلیل رگرسیون. ۹۴
جدول  ۴-۱۳ ضرایب معادله رگرسیون. ۹۴
جدول ۴-۱۴ آزمون دوربین- واتسون. ۹۵
جدول ۴-۱۵ خلاصه مدل رگرسیون. ۹۵
جدول ۴-۱۶ خلاصه مدل تحلیل رگرسیون. ۹۶
جدول  ۴-۱۷ ضرایب معادله رگرسیون. ۹۶
جدول ۴-۱۸ آزمون دوربین- واتسون. ۹۷
جدول ۴-۱۹ خلاصه مدل رگرسیون. ۹۷
جدول ۴-۲۰ خلاصه مدل تحلیل رگرسیون. ۹۸
جدول  ۴-۲۱ ضرایب معادله رگرسیون. ۹۸
جدول ۴-۲۲ آزمون دوربین- واتسون. ۹۹
جدول ۴-۲۲ خلاصه مدل رگرسیون. ۹۹
جدول ۴-۲۴ خلاصه مدل تحلیل رگرسیون. ۱۰۰
جدول  ۴-۲۵ ضرایب معادله رگرسیون. ۱۰۰
جدول ۴-۲۶ آزمون دوربین- واتسون. ۱۰۱
جدول ۴-۲۷ خلاصه مدل رگرسیون. ۱۰۱
جدول ۴-۲۸ خلاصه مدل تحلیل رگرسیون. ۱۰۲
جدول  ۴-۲۹ ضرایب معادله رگرسیون. ۱۰۲
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                      صفحه
نمودار ۲-۱ انواع حسابرسی.. ۶۱
نمودار ۲-۲ رابطه بین مولفه ها، داده ها و ستانده ها در حسابرسی عملکرد. ۶۶
نمودار ۳-۱ طبقه بندی جامع روشهای تحقیق.. ۷۴
نمودار ۳-۲ مدل مفهومی.. ۷۶
نمودار ۴-۱ توزیع فراوانی نمونه به تفکیک جنسیت… ۸۳
نمودار ۴-۲ توزیع فراوانی نمونه به تفکیک سن.. ۸۴
نمودار ۴-۳ توزیع فراوانی نمونه به تفکیک تحصیلات… ۸۶
نمودار ۴-۴ توزیع فراوانی نمونه به تفکیک رشته تحصیلی.. ۸۷
نمودار ۴-۵ توزیع فراوانی نمونه به تفکیک عنوان شغلی.. ۸۸
نمودار ۴-۶ توزیع فراوانی نمونه به تفکیک سابقه خدمت… ۸۹
 
 
 چکیده
در سال­های اخیر ارزیابی کنترل­های داخلی مورد توجه حسابرسان قرار گرفته­است چرا که در صورت ارزیابی صحیح این کنترل­ها توسط حسابرسان ریسک انجام حسابرسی ملموس شده و این امر در نتیجه باعث ایجاد شناخت دقیق از سیستم تحت حسابرسی شده و به دلیل بکارگیری روش­های صحیح حسابرسی که خود باعث کاهش ریسک می­گردد موجبات اجرای یک حسابرسی موفق توسط حسابرسان فراهم می­گردد.. این پژوهش با هدف جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات در سال ۱۳۹۳ انجام گردید. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری شامل کارکنان حوزه فنی(حسابرسان) دیوان محاسبات کشور به تعداد ۶۳۵ نفر بود که تعداد ۲۴۰ نفر بر اساس روش نمونه­گیری کوکران جامعه محدود، انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ۵ گزینه ای لیکرت بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی همچون رگرسیون و از نرم افزار آماری SPSS استفاده شد. پس از بررسی و آزمون فرضیه های فرعی و در نهایت فرضیه اصلی مشخص گردید ارزیابی اجزای سیستم کنترل­های داخلی بر اساس مدل کوزو که عبارتند از: محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت­های کنترلی و اطلاعات و ارتباطات و نظارت بر انجام یک حسابرسی موفق در دستگاه­های اجرایی تحت حسابرسی دیوان محاسبات کشور تأثیر گذارند، بدین صورت که بیش­ترین تأثیر مربوط به محیط کنترلی و کم­ترین تأثیر مربوط به نظارت می­باشد و ارزیابی سیستم کنترل داخلی نیز در نهایت تأثیر معنی­داری بر انجام یک حسابرسی موفق در دستگاه­های اجرایی تحت حسابرسی دیوان محاسبات کشو دارد.
واژه­های کلیدی: کنترل­های داخلی، حسابرسی موفق، دستگاه­های اجرایی، دیوان محاسبات کشور
فصل اول
کلیات تحقیق
 
۱-۱- مقدمه:
در نظام مقدس جمهوری اسلامی انتظار عموم مردم از کارگزاران بخش دولتی این است که منصفانه در خدمت عموم مردم بوده و منابع عمومی را به طریق مناسب اداره کنند. البته اهمیت مراقبت ویژه از منابع عمومی که می­بایست در مسیر تامین منافع عموم بکار گرفته شوند بر کسی پوشیده نیست و اهمیت حفاظت از این منابع که در اختیار دستگاه­های اجرایی قرار دارد مستلزم تاکیید بیشتری است.
با توجه به وظایف دستگاه­های حکومتی وطبق قانون، هرساله بودجه­ هایی برای اجرای عملیات قانونی آن­ها تهیه شده که پس از سیر مراحل قانونی در اختیار آن­ها قرار می گیرد تا درچارچوب قوانین و مقررات مربوطه هزینه نمایند که می بایست توسط قانونگذار نظارت گردد تا درآمدهای قانونی بر اساس قوانین و مجوزهای مربوطه وصول و به خزانه واریز گردد تا از آن محل وجوه مورد نیاز در قالب بودجه ­های جاری و تملک­دارائی­های سرمایه ای به دستگاه­های اجرایی تخصیص یافته و دستگاه­های متولی نیز بتوانند پس از دریافت وجه در قالب مجوزهای قانونی (قانون محاسبات عمومی،  موافقتنامه متبادله و…….) برنامه­ های خود را اجرا نمایداز آنجائی که اعتبارات دولتی منابع بیت­المال بوده و متعلق به همه افراد جامعه است لذا می بایست نظارت تخصصی حرفه ای برآن صورت گیرد، تا انحراف از قوانین و مقررات احصاء شده و در صورتی که انحراف از قوانین و مقررات باعث وارد شدن ضرر و زیان به بیت­المال می گردد با آن برخورد مناسب شود و از تضییع بیت­المال جلوگیری گردد.
به جهت صیانت از بیت­المال، براساس اصل (۵۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی سازمانی تحت عنوان دیوان محاسبات کشور تشکیل گردیده­است که براساس تعریف: دیوان محاسبات به کلیه حساب­های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت­های دولتی و سایر دستگاه­هائی که بنحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کنند و به ترتیبی که قانون مقرر می دارد رسیدگی یا حسابرسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.
با توجه به مواد (۵) و (۶) قانون دیوان محاسبات کشور، بررسی جهت اطمینان از برقراری روش­ها و دستورالعمل­های مناسب مالی و کاربرد موثر آن­ها در جهت نیل به اهداف دستگاه­های مورد رسیدگی و اعلام نظر در خصوص وجود و کفایت مراجع کنترل کننده دستگاه­های اجرایی، از وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور می باشد.
ارزیابی کنترل­های داخلی مورد توجه حسابرسان دیوان محاسبات قرار دارد چرا که در صورت ارزیابی صحیح این کنترل­ها توسط حسابرسان ریسک انجام حسابرسی ملموس شده و این امر در نتیجه باعث ایجاد شناخت دقیق از سیستم تحت حسابرسی شده و به دلیل بکارگیری روش­های صحیح حسابرسی که خود باعث کاهش ریسک می­گردد موجبات اجرای یک حسابرسی موفق توسط حسابرسان فراهم می­آید.
تعداد صفحه : ۱۵۱
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***