دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل محتوایی مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن کریم وکاربردهای آن در طراحی یک …

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم تربیتی

گرایش : تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

عنوان :  تحلیل محتوایی مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن کریم وکاربردهای آن در طراحی یک نظام تربیتی آموزشی

دانشگاه مازندران

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی

گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

 

موضوع:

تحلیل محتوایی مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن کریم وکاربردهای آن در طراحی یک نظام تربیتی آموزشی

 

استاد راهنما:

دکتر: حجت صفار حیدری

 

استاد مشاور:
دکتر: مهدی خبازی

زمستان ۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
این پژوهش به منظور تحلیل محتوای مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن کریم و با هدف ارائه یک مدل از نظام اخلاقی تربیتی آموزشی بر اساس مفاهیم  اخلاقی قرآن انجام گرفته است.
در این مطالعه برای بررسی داده ها از روش توصیفی، تحلیلی و استنتاجی استفاده شده است و سپس به روش کمی تفکیک و دسته بندی آیات، سنجش فراوانی واژگان کلیدی انجام شده است و با فن تحلیل محتوای کیفی مضامین و مفاهیم، نقاط تمرکز و جهت گیری هر کدام از عبارات و آیات با بهره گرفتن از تفسیر المیزان استخراج شده است.
یافته های تحقیق نشان می دهد قرآن کریم به همه ی ابعاد اخلاق فردی، اجتماعی و زیست محیطی توجه دارد، بنابراین برای دستیابی به اخلاقی صحیح و کارآمد، می توان از قرآن کریم الگو گرفت و همچنین اخلاقی کردن انسان ها از دغدغه های اصلی هر نظام تربیتی و آموزشی است. بهتر است که تربیت اخلاقی متناسب با  اهداف، مبانی و روش های برگرفته از دین مبین اسلام عرضه گردد که اصلی ترین هدف تربیتی آن قرب به خدا می باشد و مطابق با این آموزه ها، مبانی توحید، فطرت، اختیار، معرفت پذیری انسان تبیین گردید و با توجه به این مبانی روش های تربیتی تعیین شده شامل: روش حبّ عبودی، روش موعظه و نصیحت، روش الگوسازی با بیان داستان و مثال، روش پرسش و پاسخ، امر به معروف و نهی از منکر، روش مواجه شدن با نتایج اعمال، روش تکلیف به اندازه توان، روش ایجاد انگیزه، روش تفکر و مطالعه، روش تشویق و تنبیه می باشد.
نتایج تحقیق حاکی از آن است که با توجه به بیشتر و گسترده تر شدن موانع، راه تربیت اخلاقی مشکل تر شده است که با الگوگیری از مفاهیم اخلاقی قرآن و اجرای راهکارهای درست تربیتی آن می توان به اهداف متعالی تربیت اخلاقی دست یافت.
واژگان کلیدی: مضامین اخلاقی، قرآن کریم، نظام تربیتی اخلاقی
فهرست
           عنوان                                                                                                      صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
۱٫۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳
۲٫۱ بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳
۳٫۱ اهمیت و ضرورت مساله…………………………………………………………………………………………………………………… ۶
۴٫۱ اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷
۵٫۱ سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷
۶٫۱ تعریف اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸
۱٫۶٫۱ اخلاق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸
۲٫۶٫۱ قرآن ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸
۳٫۶٫۱ تربیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸
۴٫۶٫۱ نظام تربیتی…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸
۵٫۶٫۱ تربیت اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
۱٫۲ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱
۲٫۲ تعریف مفهوم اخلاق………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱
۳٫۲ دیدگاه ها و مکاتب موجود در مورد اخلاق …………………………………………………………………………………… ۱۲
۳٫۲٫ ۱ اخلاق توصیفى……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲
۳٫۲٫ ۲ اخلاق هنجارى یا دستورى………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۳٫۲٫ ۲٫ ۱ دیدگاه‏ها و نظریات غایت‏گرایانه ………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۳٫۲٫ ۲٫ ۱٫۱کورتالیسم …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴
۳٫۲٫ ۲٫ ۱٫۲ اپیکوریسم…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۳٫۲٫ ۲٫ ۱٫۳مکتب جرمی بنتام…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۳٫۲٫ ۲٫ ۱٫۴مکتب استوارت میل………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۳٫۲٫ ۲٫ ۱٫۵مکتب کمال گرایی فریدریش نیچه………………………………………………………………………………….. ۱۶
۳٫۲٫ ۲٫ ۲ دیدگاه‏ها و نظریات وظیفه‏گرایانه…………………………………………………………………………………………. ۱۷
۳٫۲٫ ۲٫ ۲٫ ۱ مکتب کانت……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷
۳٫۲٫ ۳ فرا اخلاق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
۳٫۲٫ ۳ .۱ طبیعت‏گرایی اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………. ۱۸
۳٫۲٫ ۳ .۲ غیرطبیعت‏گرایی اخلاقی (یا شهودگرایی)………………………………………………………………………….. ۱۸
۳٫۲٫ ۳ .۳ غیر شناخت‏گرایی اخلاقی‏ (یاعاطفه‏گرایى)…………………………………………………………………………. ۱۹
۴٫۲ دیدگاه صاحب نظران در مورد اخلاق…………………………………………………………………………………………….. ۱۹
۵٫۲ دیدگاه صاحب نظران مسلمان راجع به اخلاق………………………………………………………………………………. ۲۱

  1. ۶ اخلاق دینی، دین، پشتوانه اخلاق…………………………………………………………………………………………………. ۲۵
  2. ۷ نظام تربیتی اخلاق قرآنی………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶

۸٫۲ پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸
۱٫۸٫۲ پژوهش های انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………………………………… ۲۸
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۱٫۳ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲
۲٫۳ روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲
۳٫۳ جامعه آماری و نمونه………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳
۳ .۴ ابزار جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳

  1. ۵ روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

فصل چهارم: یافته های تحقیق
۱٫۴ .مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶
۲٫۴ پرسش اول تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۲٫۴٫ ۱ مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن کدامند؟……………………………………………………………………………. ۳۷
۱٫۲٫۴٫ ۱ اخلاق فردی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۱٫۱٫۱٫۲٫۴ خودشناسی …………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
۲٫۱٫۱٫۲٫۴ کار و تلاش …………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴
۳٫۱٫۱٫۲٫۴ سلامت جسم و تن ……………………………………………………………………………………………………………. ۴۷
۱٫۲٫۴٫ ۲ اخلاق اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰
۱٫۲٫۱٫۲٫۴ پدر و مادر…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰
۲٫۲٫۱٫۲٫۴ همسر……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲
۳٫۲٫۱٫۲٫۴ فرزندان…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳
۴٫۲٫۱٫۲٫۴ معلم و راهنما………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶
۵٫۲٫۱٫۲٫۴ شاگردان……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
۶٫۲٫۱٫۲٫۴ ایتام………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷
۷٫۲٫۱٫۲٫۴ مستمندان و مستضعفان……………………………………………………………………………………………………… ۶۱
۸٫۲٫۱٫۲٫۴ همسایگان…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
۹٫۲٫۱٫۲٫۴ دشمنان و مشرکان………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵
۱۰٫۲٫۱٫۲٫۴ منافقین……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷
۱٫۲٫۴٫ ۳ اخلاق محیط زیست……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸
۱٫۳٫۱٫۲٫۴ طبیعت…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸
۲٫۲٫۴ پرسش دوم تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲
۱٫۲٫۲٫۴ مبانی هستی شناختی و انسان شناختی …………………………………………………………………………….. ۷۲
۳٫۲٫۴ پرسش سوم تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶
۳٫۲٫۴ .۱ اهداف تربیت اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………… ۷۷
۱٫۱٫۳٫۲٫۴ هدف کلی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷
۲٫۱٫۳٫۲٫۴ اهداف جزیی………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۸
۱٫۲٫۱٫۳٫۲٫۴ دستیابی به اخلاق فردی………………………………………………………………………………………………… ۷۸
۲٫۲٫۱٫۳٫۲٫۴ دستیابی به اخلاق اجتماعی………………………………………………………………………………………….. ۷۸
۳٫۲٫۱٫۳٫۲٫۴ دستیابی به اخلاق زیست محیطی………………………………………………………………………………… ۷۹
۲٫۳٫۲٫۴ مبانی تربیت اخلاقی………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰
۱٫۲٫۳٫۲٫۴ توحید…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰
۲٫۲٫۳٫۲٫۴ فطرت ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱
۳٫۲٫۳٫۲٫۴ اختیار……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۲
۴٫۲٫۳٫۲٫۴ معرفت پذیری انسان……………………………………………………………………………………………………………. ۸۳
۳٫۳٫۲٫۴ شیوه های تربیت اخلاقی در قرآن…………………………………………………………………………………………… ۸۴
۱٫۳٫۳٫۲٫۴ روش حبّ عبودی……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴
۲٫۳٫۳٫۲٫۴ روش موعظه و نصیحت………………………………………………………………………………………………………. ۸۵
۳٫۳٫۳٫۲٫۴ روش الگوسازی با بیان داستان و مثال………………………………………………………………………………. ۸۶
۴٫۳٫۳٫۲٫۴ روش پرسش و پاسخ…………………………………………………………………………………………………………… ۸۷
۵٫۳٫۳٫۲٫۴ امر به معروف و نهی از منکر…………………………………………………………………………………………………. ۸۸
۶٫۳٫۳٫۲٫۴ روش مواجه شدن با نتایج اعمال………………………………………………………………………………………….. ۸۸
۷٫۳٫۳٫۲٫۴ روش تکلیف به اندازه توان…………………………………………………………………………………………………….. ۸۹
۸٫۳٫۳٫۲٫۴ روش ایجاد انگیزه…………………………………………………………………………………………………………………… ۹۰
۹٫۳٫۳٫۲٫۴ روش تفکر و مطالعه……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱
۱۰٫۳٫۳٫۲٫۴ روش تشویق و تنبیه………………………………………………………………………………………………………… ۹۲
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهاد ها
۱٫۵  مروری بر یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. ۹۵
۱٫۱٫۵  مرور یافته های پرسش اول…………………………………………………………………………………………………………. ۹۵
۲٫۱٫۵ مرور یافته های پرسش دوم………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶
۳٫۱٫۵  مرور یافته های پرسش سوم……………………………………………………………………………………………………….. ۹۷
۲٫۵  بحث و گفتگو…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۹
۳٫۵  محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰
۴٫۵  پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۱
منابع
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵
فهرست جداول
عنوان                                                                                                             صفحه
جدول۴-۱ فراوانی شاخصهای اخلاق فردی……………………………………………………………………………………………. ۷۰
جدول ۴-۲ فراوانی شاخصهای اخلاق اجتماعی……………………………………………………………………………………. ۷۱
جدول ۴-۳ فراوانی شاخصهای اخلاق محیط زیست…………………………………………………………………………….. ۷۱
. مقدمه
قرآن، بی شک کتاب بزرگ اخلاقی است و یکی از اهداف اصلی اش اصلاح و تکامل اخلاق بشر می باشد،    آموزه های نظری وعملی این کتاب آسمانی، که سندی الهی و گنجینه ی معارف و اخلاق است، نظامی     می سازد که در آن، هرکس به انسان کامل اخلاقی تبدیل می شود.
 
۲٫۱٫ بیان مساله
اخلاق یکی از آموزه های دین است که در جای جای زندگی بشر اهمیت فراوان دارد به طوری که نقش و اهمیت مکارم اخلاق در تعالی معنوی انسان ها بر هیچ کس پوشیده نیست .در اهمیت علم اخلاق می توان گفت که وجود انسان به گونه ای ضعیف و ناقص آفریده شده است؛ به گونه ای که باید خود، ابعاد هستی خویش را شکل دهد و به کمک قدرت اندیشه و اراده خویش استعدادهای مختلفش را شکوفا سازد و به کمال لایق خود برسد. اخلاق، استعدادی است که در وجود انسان نهفته است و برای آنکه انسان به کمال لایق خود برسد، باید این جنبه از وجودش را نیز شکوفا سازد.(امید، ۱۳۸۱: ۱۶۶)
اخلاق که با چگونگى رفتار و حالتهاى اختیارى انسان سروکار دارد، همواره جاذبه ویژه‏اى براى او داشته است و آدمى به دیده احترام در آن نگریسته است.
نهاد اخلاقى زندگى انسان، اساس و پایه تشکیل اجتماع و ظهور تمدنهاى بشرى است. حرمت اخلاق چنان است که حتى کسانى هم که خود به زیور اخلاق آراسته نیستند، آراستگان به فضایل اخلاقى را با دیده عزت مى‏نگرند و شان آنها را والا مى‏دانند.
جذبه و دلربایى اخلاق، اگر از چشم‏انداز قرآنى به آن نگریسته شود، دوچندان خواهد شد. زیرا قرآن آخرین کلام الهى با بشر است و به اقتضاى این ویژگى، کامل‏ترین سخن را درباره اخلاق بیان کرده است. فضایل اخلاقى از نگاه قرآن، صرفاً وسیله‏اى براى سامان‏دهى به رفتار این جهانى آدمى، به غرض نظم و انتظام دادن به زندگى او نیست، بلکه از آن مهم‏تر، چونان مصالح ساختمانى براى پى‏ریزى بناى حیات ابدى او به حساب مى‏آید. این نگرش فرجام شناسانه به فضایل و الزامهاى اخلاقى، بر ارج و اهمیت آنها مى‏افزاید .
برای شناخت درست از نادرست در هر موضوعی به معیار و میزان نیاز است، روجوع به کتاب قرآن کریم که حاوی مفاهیم و مضامین بسیاری در هر زمینه، به ویژه اخلاق و خودسازی و هنجارهای رفتاری است یک معیار و میزان مناسب می باشد.
در روشنگری این نکته می توان به بعضی از آیاتی که در قرآن بر بعد اخلاقی، خواه فردی یا اجتماعی، خانوادگی، زیست محیطی و …  تاکید شده است، اشاره کرد :
در بحث اخلاق فردی برای متخلق شدن به اخلاق الهی و در نتیجه رسیدن به قرب الی الله بحث خود شناسی و خودسازی فردی است،خودسازی پرورش اخلاق پسندیده و محو رذایل ناپسند است که اساس رشدِ شخصیت انسانی هر فردی را تشکیل می دهد. “کسی که خود را شناخت، خدای خویش را می شناسد. “[۱]و همچنین کسب فضایل و مکارم اخلاقی در سایه ی ایمان به خدا و جهان آخرت (امانت، صداقت، وفاداری، درستکاری و……) و رعایت اصول بهداشت جسم تن می باشد اسلام کار کردن را از بزرگ ترین عبادت ها و وسیله ای برای تقرب به پروردگار شمرده است. قرآن مجید کارکردن را با ارزش می داند و می فرماید: “و آن که نیست انسان را جزء آن که بکوشد.” [۲]
بعد از اخلاق فردی از جمله حق و حقوق هایی که در قرآن کریم بر آن تاکید شده، اخلاق اجتماعی است. انسان موجودی اجتماعی است بر همین اساس انسانها در جامعه نسبت به یکدیگر وظایف متقابل دارند و  به تعبیری دیگر، بر عهده خویش نسبت به افراد دیگر حقوق متقابل دارند. شناخت این حقوق و انجام آنها و مراعات دو جانبه، ضامن تصحیح روابط و سالم سازی معاشرت ها و زدودن کدورت ها و کاهش اختلاف ها و گله مندی هاست.(جوادی آملی،۱۳۹۱)
هنگامى که سخن از حق و حقوق افراد نسبت به یکدیگر به میان مى‏آید معمولا در ذهن افراد حق و تکلیف فرزندان نسبت به پدر و مادر، حقوق والدین نسبت به فرزندان، زن و شوهر نسبت به یکدیگر، همسایه ها نسبت به یکدیگر، حقوقی که معلم بر شاگردان و بالعکس دارد و مسؤلیت فرد در قبال همسایگان، ایتام و مستمندان و…، مواردى از این نمونه حق و حقوق متقابل که به عنوان اخلاق اجتماعی یاد می شود، نقش می بندد که عمل به این وظایف، موجبات رشد و تعالی انسان در زمینه های مختلف می گردد. پیوند با خویشاوندان و نیکی به آنان بویژه پدر و مادر، از راه های مهم رشد و تعالی در همه زمینه ها  و تقرب به خدای سبحان است[۳] که پس از ایمان به خدا از با فضیلت ترین اعمال دینی بشمار می آید.[۴] اهمیت رعایت حقوق والدین (پدر و مادر) در قرآن زیاد است و در روایات نیز جزو با فضیلت ترین اعمال ذکر شده است. ما به انسان وصیت کردیم نسبت به پدر و مادر نیکی کند. سخنی که آنها را برجاند بر زبان جاری نسازید و با آنها با احترام سخن بگویید. [۵]همانگونه که اسلام وظایفی را برای فرزندان، در قبال والدین مشخص نموده است، والدین نیز وظایفی را در قبال فرزندان خود دارند که با رعایت حقوقی که اسلام معین نموده، فرزندان خود را در امر تربیت یاری نمایند. ای فرزند من به خدای بزرگ شرک میاور. زیرا شرک گناه بزرگی است. ای فرزند نماز را بپا دار، به نیکی امر کن از زشتی و منکر باز دار. و صبر را پیشه خود نما. یکی دیگر از جوانب وظیفه مداری که در قرآن به آن ذکر شده احترام به همسر می باشد که در جامعه اسلامی نیز دارای اهمیت ویژه ای است. به طور پسندیده و نیکو با زنان معاشرت کنید. [۶](همان،۵۸)
از آنجا که دین مبین اسلام کاملترین و آخرین دین الهی است، بدون شک احکام و حقوقی کامل درباره حیوانات و طبیعت نیز دارد که شاید کمتر به آنها توجه شده است . انسان به عنوان اشرف مخلوقات در تمام ادیان آسمانی، از کرامت خاصی برخوردار است و حقوق و تکالیف زیادی دارد . برطبق دیدگاه دین مبین اسلام و تعلیمات آن، اگر چه خداوند سبحان آنچه که درآسمان و زمین است مسخر انسان قرار داده است ولی انسان فقط حق بهره گیری مشروع از اینها را دارد . دقت و تامل به مبانی ارزشی و اعتقادی محیط زیست در اسلام نشان می دهد که پیروان و باورمندان به این مکتب ارزشی در برابر حفاظت و صیانت از محیط زیست و تلاش برای پاک نگهداشتن و بهبود آن مسؤل و مکلف هستند و رعایت مسایل محیط زیستی نه تنها یک موضوع انسانی صرف بحساب میرود بلکه یک تکلیف شرعی و دینی نیز هست که تخطی از آن نافرمانی آشکار در برابر دستورات خالق هستی و گناه محسوب میشود.آب و هوای سالم و زمین حاصلخیز موهبتی خدایی است که تحصیل و نگهداری آن ضرورت زندگی است. بفرموده قرآن: آب و خاک، ماده نخست آفرینش انسان اند[۷]. بویژه آب که ماده نخست آفرینش هر موجود زنده در زمین و مایه حیات زمین است.[۸]  (جوادی آملی، ۱۳۹۱)
با توجه به آموزه های اخلاقی بیان شده ، مساله اصلی مورد بحث در این پژوهش این است که با توجه به آسمانی بودن دین اسلام و اهمیت قرآن کریم ونقش آن در زندگی انسان ها به بررسی مفاهیم ومضامین اخلاقی بپردازیم و جهت هر چه بهتر شدن نظام آموزشی اخلاقی با بهره گرفتن از مضامین اخلاقی و اجتماعی دین آسمانی اسلام، پیشنهاداتی را ارائه دهیم.

تعداد صفحه : ۱۱۴
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***