دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل ارتباط میان فرآیند چرخه دانش و مسیر شغلی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : بازرگانی

عنوان : تحلیل ارتباط میان فرآیند چرخه دانش و مسیر شغلی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد زنجان

دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

گرایش بازرگانی

 

عنوان

تحلیل ارتباط میان فرآیند چرخه دانش و مسیر شغلی

(مطالعه موردی: سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان)

استاد راهنما :

دکتر مصطفی جعفری

استاد مشاور:

دکتر هما درودی

 
 
تابستان ۹۱

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                صفحه
 
چکیده ۱
مقدمه. ۳
۱-۱- بیان مسئله. ۴
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۵
۱-۳- فرضیه های تحقیق.. ۶
۱-۴- سوالات تحقیق.. ۷
۱-۵- متغیرهای موجود در تحقیق.. ۷
۱-۶- اهداف تحقیق.. ۷
۱-۷- کاربردهای تحقیق.. ۸
۱-۸- روش تحقیق.. ۸
۱-۹- روش و ابزار گردآوری اطلاعات… ۸
۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… ۹
۱-۱۱- قلمرو تحقیق.. ۹
۱-۱۲- تعریف اصطلاحات و مفاهیم کلیدی.. ۹
۱-۱۳- مدل مفهومی تحقیق.. ۱۱
خلاصه فصل.. ۱۲
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
مقدمه. ۱۴
۲-۱- سیر تحول و تاریخچه مدیریت دانش… ۱۶
۲-۲- سه فاز مدیریت دانش… ۱۸
۲-۳- روند تاریخی حرکت سازمانها به سوی سازمانهای دانش مدار  ۱۹
۲-۴- دانش چیست؟. ۲۱
۲-۴-۱- حوزه های تعریف دانش… ۲۱
۲-۴-۲- تعریف دانش در سیر زمان.. ۲۲
۲-۵- سلسله مراتب دانش… ۲۴
۲-۵-۱- هرم دانش… ۲۵
۲-۵-۲- تفاوت دانش و اطلاعات… ۲۵
۲-۶- انواع دانش… ۲۶
۲-۷- عناصر دانش… ۲۸
۲-۸- کارکردهای دانش… ۲۹
۲-۹- مدیریت دانش… ۳۰
۲-۹-۱- اهمیت و ضرورت مدیریت دانش… ۳۰
۲-۹-۲- طیف تعاریف مدیریت دانش… ۳۱
۲-۹-۳- مفهوم مدیریت دانش… ۳۲
۲-۹-۴- تفاوت مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش… ۳۵
۲-۹-۵- مبانی نظری مدیریت دانش… ۳۵
۲-۹-۶- اصول مدیریت دانش… ۳۶
۲-۹-۷- مراحل مدیریت دانش… ۳۷
۲-۹-۸- گام های اصلی پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان ها ۳۷
۲-۱۰- نقش ها و مهارت های مورد نیاز در پیاده سازی مدیریت دانش    ۳۹
۲-۱۱- مزایای مدیریت دانش… ۴۰
۲-۱۲- انتقادات وارده بر مدیریت دانش… ۴۲
۲-۱۳- عوامل شکست و موفقیت مدیریت دانش… ۴۳
۲-۱۴- مفاهیم مرتبط با مدیریت دانش… ۴۴
۲-۱۵- چرخه دانش (فرآیند مدیریت دانش). ۴۵
۲-۱۶- مدیریت دانش در حوزه دولتی.. ۴۶
۲-۱۶-۱- اهمیت نیاز به مدیریت دانش در سازمانهای دولتی.. ۴۶
۲-۱۶-۲- عناصر و ابعاد مدیریت دانش در سازمانهای دولتی.. ۴۸
۲-۱۶-۳- موانع استقرار مدیریت دانش در سازمان های دولتی.. ۵۰
۲-۱۷- مدل های مدیریت دانش… ۵۰
۲-۱۸- مبانی نظری تحلیل مفهوم مسیر شغلی (کارراهه). ۵۷
۲-۱۸-۱- تعریف مسیر شغلی.. ۵۷
۲-۱۸-۲- توسعه مسیر شغلی.. ۵۸
۲-۱۸-۳- توسعه مسیر شغلی در مقایسه با توسعه کارکنان.. ۶۰
۲-۱۸-۴- انواع مسیرهای شغلی.. ۶۰
۲-۱۸-۵- مراحل سنتی مسیر شغلی.. ۶۱
۲-۱۸-۶- مراحل برنامه ریزی مسیر شغلی.. ۶۳
۲-۱۹- سوابق تحقیق.. ۶۵
۲-۲۰- نگاهی مختصر به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان   ۷۰
خلاصه فصل.. ۷۲
فصل سوم: روش (متدولوژی) تحقیق
مقدمه. ۷۴
۳-۱- روش تحقیق.. ۷۴
۳-۲- متغیرهای تحقیق.. ۷۶
۳-۳- جامعه و نمونه آماری.. ۷۸
۳-۴- ابزار جمع آوری داده ها ۷۸
۳-۵- اعتبار (روایی) و اعتماد (پایایی) ابزار اندازه گیری.. ۸۰
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۲
خلاصه فصل.. ۸۴
فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها
مقدمه. ۸۶
۴-۱- تحلیل توصیفی.. ۸۶
۴-۱-۱- توصیف مشخصات عمومی نمونه مورد مطالعه. ۸۶
۴-۱-۲- توصیف عوامل پنج گانه. ۸۹
۴-۲- تحلیل استنباطی.. ۹۲
۴-۲-۱- بررسی روابط بین ابعاد مفاهیم. ۹۲
۴-۲-۳- آزمون فرضیات مدل.. ۱۱۶
۴-۲-۳-۱- ارتباط میان عناصر چرخه دانش و مسیرهای شغلی   ۱۱۹
۴-۲-۴- مدل اندازه گیری متغیرهای برونزا(Y-MODEL). 123
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها
مقدمه. ۱۲۶
۵-۱- نتایج توصیفی.. ۱۲۶
۵-۲- نتایج تحلیل استنباطی.. ۱۲۷
۵-۳- پیشنهادها ۱۳۱
۵-۴- محدودیت های تحقیق.. ۱۳۲
۵-۵- پیشنهاد به محققین آینده ۱۳۳
پیوست ها ۱۳۴
منابع و مأخذ. ۱۳۸
منابع فارسی.. ۱۳۹
منابع غیر فارسی.. ۱۴۴
چکیده انگلیسی.. ۱۴۷
 
فهرست جداول
 
جدول۲-۱ : گاهشمار مدیریت دانش… ۱۶
جدول۲-۲ : تاریخچه تکوین مدیریت دانش… ۱۸
جدول ۲-۳ : تفاوت اطلاعات و دانش… ۲۶
جدول۲-۴ : مفهوم مدیریت دانش… ۳۴
جدول ۲-۵ : تفاوت مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش… ۳۵
جدول ۳-۱: مقیاس لیکرت پرسشنامه. ۸۰
جدول ۳-۲ : پایایی پرسشنامه. ۸۱
جدول ۳-۳ : آزمون KMO.. 82
جدول ۴-۱: توزیع فراوانی نمونه به تفکیک جنسیت… ۸۶
جدول ۴-۲: توزیع فراوانی نمونه به تفکیک سنی.. ۸۷
جدول ۴-۳: میزان تحصیلات پاسخ دهندگان.. ۸۷
جدول ۴-۴: سمت سازمانی پاسخ دهندگان.. ۸۸
جدول ۴-۵: سابقه خدمت پاسخگویان.. ۸۹
جدول ۴-۶: آمار توصیفی مؤلفه های جذب دانش… ۹۰
جدول ۴-۷: آمار توصیفی مؤلفه های ذخیره دانش… ۹۰
جدول ۴-۸: آمار توصیفی مؤلفه های اشتراک دانش… ۹۱
جدول ۴-۹: آمار توصیفی مؤلفه های بکارگیری دانش… ۹۱
جدول ۴-۱۰: آمار توصیفی مؤلفه های مسیر شغلی.. ۹۲
جدول ۴-۱۱: آزمون همبستگی پیرسون بین منبع انسانی و غیرانسانی دریافت دانش    ۹۳
جدول ۴-۱۲: آزمون همبستگی پیرسون بین منبع انسانی دریافت دانش و امکانا ت جذب دانش   ۹۴
جدول ۴-۱۳: آزمون همبستگی پیرسون بین منبع غیرانسانی دریافت دانش و امکانات جذب دانش   ۹۴
جدول ۴-۱۴: آزمون همبستگی پیرسون بین پایگاه داده و دسترسی به پایگاه داده ۹۵
جدول ۴-۱۵: آزمون همبستگی پیرسون بین پایگاه داده و سامانه ذخیره دانش    ۹۶
جدول ۴-۱۶: آزمون همبستگی پیرسون بین دسترسی به پایگاه داده و سامانه ذخیره دانش    ۹۶
جدول ۴-۱۷: آزمون همبستگی پیرسون بین آموخته های کارکنان و مشوق های سازمانی   ۹۷
جدول ۴-۱۸: آزمون همبستگی پیرسون بین بکارگیری مهارت و وظیفه سازمانی   ۹۸
جدول ۴-۱۹: آزمون همبستگی پیرسون بین بکارگیری مهارت و توانایی کسب شده ۹۸
جدول ۴-۲۰: آزمون همبستگی پیرسون بین توانایی کسب شده و وظیفه سازمانی   ۹۹
جدول ۴-۲۱: آزمون همبستگی پیرسون بین ارتقایی (عمودی) و چرخشی   ۹۹
جدول ۴-۲۲: آزمون همبستگی پیرسون بین ارتقایی (عمودی) و انتقالی   ۱۰۰
جدول ۴-۲۳: آزمون همبستگی پیرسون بین ارتقایی (عمودی) و افقی   ۱۰۰
جدول ۴-۲۴: آزمون همبستگی پیرسون بین چرخشی و انتقالی   ۱۰۱
جدول ۴-۲۵: آزمون همبستگی پیرسون بین چرخشی وثابت (افقی)  ۱۰۱
جدول ۴-۲۶: آزمون همبستگی پیرسون بین انتقالی و ثابت (افقی)  ۱۰۲
 
فهرست نموداها
نمودار ۴-۱: نمودار دایره ای تحصیلات پاسخ دهندگان.. ۸۷
نمودار ۴-۲: سمت سازمانی پاسخ دهندگان.. ۸۸
نمودار ۴-۳: سابقه خدمت پاسخگویان.. ۸۹
 
 
فهرست اشکال
شکل ۱-۱: مدل مفهومی تحقیق.. ۱۱
شکل۲-۱: دو بخش متفاوت دانش… ۲۲
شکل۲-۲ : هرم دانش… ۲۵
شکل ۲-۳: چهار کارکرد اساسی دانش… ۳۰
شکل۲-۴ : عناصر تشکیل دهنده فرآیند دانش… ۴۶
شکل ۲-۵: مدل مفهومی مدیریت دانش در سازمانهای دولتی.. ۴۹
شکل۲-۶ : مدل نوناکا و تاکیوچی.. ۵۱
شکل ۲-۷: فرآیند چرخه دانش (متغیرهای مستقل تحقیق). ۵۶
شکل ۲-۸ : مدل توسعه مسیر شغلی.. ۵۹
شکل ۴-۱: مدل مفهومی مسیر شغلی.. ۱۰۳
شکل ۴-۲: مدل تخمین غیر استاندارد مسیر شغلی.. ۱۰۴
شکل ۴-۳: مدل تخمین استاندارد مسیر شغلی.. ۱۰۵
شکل ۴-۴: مدل اعداد معنی داری مسیر شغلی.. ۱۰۵
شکل ۴-۵: مدل مفهومی جذب دانش… ۱۰۶
شکل ۴-۶: مدل تخمین غیر استاندارد جذب دانش… ۱۰۷
شکل ۴-۷: مدل تخمین استاندارد جذب دانش… ۱۰۷
شکل ۴-۸: مدل اعداد معنی داری جذب دانش… ۱۰۸
شکل ۴-۹: مدل مفهومی ذخیره دانش… ۱۰۹
شکل ۴-۱۰: مدل تخمین غیراستاندارد ذخیره دانش… ۱۰۹
شکل ۴-۱۱: مدل تخمین استاندارد ذخیره دانش… ۱۱۰
شکل ۴-۱۲: مدل اعداد معنی داری ذخیره دانش… ۱۱۰
شکل ۴-۱۳: مدل مفهومی اشتراک دانش… ۱۱۱
شکل ۴-۱۴: مدل تخمین غیراستاندارد اشتراک دانش… ۱۱۱
شکل ۴-۱۵: مدل تخمین استاندارد اشتراک دانش… ۱۱۲
شکل ۴-۱۶: مدل اعداد معنی داری اشتراک دانش… ۱۱۲
شکل ۴-۱۷: مدل مفهومی بکارگیری دانش… ۱۱۳
شکل ۴-۱۸: مدل تخمین غیراستاندارد بکارگیری دانش… ۱۱۳
شکل ۴-۱۹: مدل تخمین استاندارد بکارگیری دانش… ۱۱۴
شکل ۴- ۲۰: مدل اعداد معنی داری بکارگیری دانش… ۱۱۶
شکل ۴-۲۱: مدل مفهومی تحقیق.. ۱۱۶
شکل ۴-۲۲: مدل تخمین غیراستاندارد تحقیق.. ۱۱۷
شکل ۴-۲۳: مدل تخمین استاندارد تحقیق.. ۱۱۷
شکل ۴-۲۴: مدل اعداد معنی داری تحقیق.. ۱۱۸
شکل ۴-۲۵: مدل تخمین استاندارد مسیرشغلی عمودی (ارتقایی)  ۱۱۹
شکل ۴-۲۶: مدل تخمین استاندارد مسیرشغلی چرخشی.. ۱۲۰
شکل ۴-۲۷: مدل تخمین استاندارد مسیرشغلی انتقالی.. ۱۲۱
شکل ۴-۲۸: مدل تخمین استاندارد مسیرشغلی ثابت (افقی). ۱۲۲
شکل ۴-۲۹: مدل تخمین استاندارد متغیرهای برونزا ۱۲۳
شکل ۴-۳۰: مدل اعداد معنی داری متغیرهای برونزا ۱۲۴
 
 
 

چکیده

سازمان ها برای مقابله با تهدیدات محیطی و استفاده فرصت های احتمالی، ناچارند ظرفیت ها و توانمندی درونی خود را بشناسند، نقاط ضعف را بیابند و به تقویت نقاط قوت بپردازند. در چنین شرایطی سازمان هایی موفق و کامیاب هستند که ضمن کسب دانش و آگاهی وسیع از عوامل محیطی برای حفظ حیات خود، بتوانند زمینه رشد و پویایی و افزایش عملکرد سازمان را بهبود بخشند. یکی از راه های تحقق این امر مقوله مدیریت دانش است و امروزه مدیریت دانش به عنوان منبعی مهم درجهت مزیت رقابتی و ارزش آفرینی شناخته شده است. تغییرات سریع و رشد روزافزون دانش و اطلاعات، هر سازمانی را بر آن می دارد تا برای بقاء، تمام تلاش خود را در مدیریت دانش به کار گیرد.
حوزه مدیریت دانش هر روز گسترده تر می شود و سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان درصدد آشنا کردن کارکنان خود با دانش روز است. در این میان فرآیند چرخه دانش در سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان امری ضروری برای افزایش علم و دانش کارکنان و انجام صحیح وظایف می باشد.
در این پژوهش به بررسی ارتباط میان چرخه دانش از حوزه مدیریت دانش و مسیر شغلی از حوزه مدیریت سرمایه انسانی پرداخته ایم. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان می باشد. در ضمن داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه با روش مدل معادلات ساختاری و با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
نتایج حاصل از فرضیه ها بیانگر این مطلب می باشد که بین جذب، ذخیره، اشتراک و بکارگیری دانش با مسیر شغلی ارتباطی معنی دار و مثبت وجود دارد.

 
 
فصل اول
 
کلیات تحقیق
 

مقدمه

عصر کنونی، عصر تحولات شتابنده و غیرقابل پیش بینی است. وضعیت مدیریت در جامعه ما بیانگر عدم توازن میان پیچیدگی های روزافزون سازمان ها و عدم توانایی های این سازمان ها در پیش بینی و مقابله با این تحولات می باشند. سازمان ها برای مقابله با تهدیدات محیطی و استفاده فرصتهای احتمالی، ناچارند ظرفیت ها و توانمندی درونی خود را بشناسند، نقاط ضعف را بیابند و به تقویت نقاط قوت بپردازند. مسائل و مشکلات مدیریت آن چنان پیچیده و گسترده شده اند که تشخیص آنها به آسانی میسر نیست و ماهمیت انسانی سازما ن ها و پیچیده بودن رفتارهای کارکنان، این پیچیدگی را مضاعف کرده است.
در چنین شرایطی سازمان هایی موفق و کامیاب هستند که ضمن کسب دانش و آگاهی وسیع از عوامل محیطی برای حفظ حیات خود، بتوانند زمینه رشد و پویایی و افزایش عملکرد سازمان را بهبود بخشند (رحیمی و نجفی، ۱۳۸۶ : ۱۱).
یکی از راه های تحقق این امر مقوله مدیریت دانش[۱] است. مدیریت دانش از اواخر دهه ۱۹۷۰ مطرح گردید. در گذشته ای نه چندان دور، قدرت و مزیت رقابتی یک سازمان یا یک جامعه، دسترسی بیشتر به منابع مادی محسوب می شد. اما اکنون شرایط جامعه متحول شده و اصلی ترین مزیت رقابتی برای سازمان ها، توان آنها در مدیریت دانش محسوب می شود (خوانساری، ۱۳۸۴: ۳).
اگر از دیدگاه سیستمی به سازمان ها بنگریم و سازمان را مجموعه ای از سیستمها بدانیم که به شکلی هماهنگ و متعامل به فعالیت مشغولند، در آن صورت مدیریت دانش هم یکی از سیستمهای وظیفه ای شمرده می شود که نقش و عملکردی همچون سایر سیستمهای وظیفه ای نظیر سیستم مدیریت منابع انسانی و مسیر شغلی و غیره بر عهده دارد (اعرابی وموسوی، ۱۳۸۹: ۹).
به گفته پیتر دراکر راز موفقیت سازمانها در قرن ۲۱ همانا مدیریت دانش است (اورمزدی، ۱۳۸۶). بنابراین مدیریت سازمان ها باید با تکیه بر دانایی، امکان اتخاذ تصمیمات معقول تر در موضوعات مهم و بهبود عملکردهای مبتنی بر دانش را پیدا کنند. از اینرو مدیریت دانایی موضوعی مهمتر از خود دانایی محسوب می شود که در سازمانها به دنبال آن است که نحوه چگونگی تبدیل اطلاعات و دانسته های فردی و سازمانی را به دانش و مهارتهای فردی و گروهی تبیین و روشن نماید. امروزه مدیریت دانش به عنوان منبعی مهم درجهت مزیت رقابتی و ارزش آفرینی شناخته شده است (ابراهیم سبا و جنیفر راولی[۲]، ۲۰۱۰).
فقدان سازوکارهای صحیح ارزیابی و پیاده سازی مدیریت دانش، این سرمایه گذاری را در ذهن مدیران تنها به یک هزینه اضافی تبدیل کرده است. از اینرو سازمان ها باید محیطی را برای اشتراک و انتقال و تقابل دانش در میان اعضای خود بوجود آورند و سعی در ایجاد بسترسازی و شناسایی عوامل زمینه ای جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان نمایند (فایرستون و مک ال روی[۳] ، ۱۳۸۷: ۱۲۷).
مدیریت دانش در عصر جدید، تحولات شگرفی را در مباحث مدیریتی ایجاد کرده است. با توجه به اینکه مدیریت ، تنها به دانش کد شده و مستند شده اکتفا نمی کند، بسیاری از سازمان ها و شرکت های جهان با تکیه بر دانش ضمنی و آشکار خود، درصدد ارتقای جایگاه رقابتی و افزایش اثربخشی و بهره وری خود هستند. در راستای رسیدن به این اهداف، مدیریت دانش به دنبال تصرف دانش، خرد و تجربیات با ارزش افزوده کارکنان و نیز پیاده سازی، بازیابی و نگهداری دانش به عنوان دارایی های سازمان است (اورمزدی ، ۱۳۸۶).

۱-۱- بیان مسئله

در جهان امروزی، دانش به عنوان یک منبع کلیدی تبدیل شده است و برای بقای سازمانها بسیار حیاتی می باشد. سازمان ها در مواجهه با محیط های پویا، در حال پی بردن به یک دارایی وسیع و پراکنده در سازمان هستند. این دارایی ارزشمند، دانش سازمانی است که نه تنها در سازمان های تجاری، بلکه در سازمان های دولتی و غیرانتفاعی ارزش آنها آشکار شده است (عطاپور ، ۱۳۸۸).
تغییرات سریع و رشد روزافزون دانش و اطلاعات، هر سازمانی را بر آن می دارد تا برای بقاء تمام تلاش خود را در مدیریت دانش به کار گیرد. لذا سازمانها در پی شناسایی عوامل زمینه ساز و نیز بسترسازی به منظور ایجاد مدیریت دانش برآمده اند تا به موقع از منابع دانشی خود و محیط پیرامون بهره برداری کنند. امروزه سازمانهای بسیاری در زمینه توسعه دانش در سطوح مختلف سرمایه گذاری کرده و موفق بوده اند، اما سازمان های بسیاری نیز با شکست مواجه شده اند.
حوزه مدیریت دانش هر روز گسترده تر می شود و سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان درصدد آشنا کردن کارکنان خود با دانش روز است. در این میان فرآیند چرخه دانش در سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان امری ضروری برای افزایش علم و دانش کارکنان و انجام صحیح وظایف می باشد. معلوم نیست که فرآیند چرخه دانش در سازمان صنعت، معدن و تجارت زنجان به طور کامل جریان می یابد و کارکنان تمامی سظوح در این فرآیند قرار می گیرند و از دانش بهره می برند و این امر موجبات توسعه مسیر شغلی[۴] کارکنان و رضایت آنها را فراهم می آورد.
[۱] .Knowledge Management
[۲]. Ibrahim Seba & Jennifer Rowley
[۳]. Firestone & Mc Elroy
[۴]. Career
تعداد صفحه : ۱۴۸
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***