دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا

گرایش : برنامه ریزی گردشگری – اکوتوریسم

عنوان : تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

دانشگاه مازندران

دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد: رشته ی برنامه ریزی گردشگری–اکوتوریسم

موضوع:

تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم 

(مورد مطالعه :دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان میاندرود)

استاد راهنما:

دکتر فرامرز بریمانی

استاد مشاور:

دکتر مهدی رمضان زاده لسبویی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده…………………………….. ب

مقدمه……………………………. ۱

فصل اول: کلیات

۱-۱- بیان مسئله……………………………. ۵

۱-۲-اهداف پژوهش… ۷

۱-۳-اهمیت وضرورت پژوهش… ۷

۱-۴-سؤال‏های پژوهش‏…………………………… ۸

۱-۵ -فرضیه های پژوهش…………………………… ۸

۱-۶- پیشینه پژوهش……………………………… ۹

۱-۶-۱-پژوهش های خارجی…………………………….. ۹

۱-۶-۲-پژوهش های داخلی…………………………….. ۱۱

۱-۷مشکلات ومحدویت های پژوهش…………………. ۱۲

۱-۸-نتیجه……………………………. ۱۲

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری

مقدمه……………………………. ۱۴

۲ -۱-ادبیات پژوهش……………………………… ۱۶

۲-۱-۱-پیشینه  وتعاریف اکوتوریسم…………………………… ۱۶

۲-۲-تعریف گردشگر و اکو توریست…………………………….. ۲۳

۲-۲-۱-طبیعت گردهای تنها…………………………… ۲۴

۲-۲-۲-طبیعت گردهای شرکت کننده در تور ……………….. ۲۴

۲-۲-۳-گروه های مدرسه ای یا علمی…………………………… ۲۴

۲-۳-گونه های اکوتوریسم……………………………. ۲۵

۲-۴- اثرات گردشگری و اکوتوریسم……………………………. ۲۷

۲-۴- ۱-پیامد های زیست محیطی…………………………….. ۲۷

۲-۴-۲-اثرات اقتصادی…………………………….. ۲۸

۲-۴-۳-اثرات اجتماعی و فرهنگی…………………………….. ۲۹

۲-۵ – مبانی نظری پژوهش……………………………… ۳۰

۲-۵-۱-مفهوم ادراک…………………………….. ۳۱

۲-۵-۱-۱-ادراک در فرهنگ فارسی…………………………….. ۳۱

۲-۵-۱-۲-تعاریف ادراک و شناخت…………………………….. ۳۱

۲-۵-۱-۳-رویکرد های ادراک و شناخت………………………… ۳۳

۲-۵-۲-عوامل موثر در ادراک……………………………. ۳۳

۲-۵-۲-۱-نقش عوامل فرهنگی در ادراک……………………….. ۳۴

۲-۵-۲-۲-نقش تفاوتهای فردی در ادراک………………………… ۳۵

۲-۶ -ادراک محیطی…………………………….. ۳۶

۲-۶-۱-عوامل موثر در ادراک محیط…………………………….. ۳۶

۲-۶-۲-نظریه های ادرک محیط ……………………………۳۷

۲-۶-۲-۱-کنش گرایان احتمالاتی (برو نسویک )……………… ۳۷

۲-۶-۲-۲-نظریه ی ویژگی جلب کننده (برلاین )………………… ۳۷

۲-۶-۲-۳-نظریه بوم شناختی بروفنبرنر……………………………۳۷

۲-۶-۲-۴ -نظریه روانشناسی بوم شناختی گیبسون…………… ۳۸

۲-۶-۲-۵-مکتب گشتالت…………………………….. ۳۸

۲-۶-۲-۶-نظریه جغرافیدانان رفتاری…………………………….. ۳۸

۲-۷-مدل تحلیلی پژوهش…………………………….. ۴۱

۲-۸-نتیجه……………………………۴۲

فصل سوم: روش شناسایی و معرفی عرصه پژوهش

مقدمه……………………………. ۴۴

۳-۱-روش شناسی…………………………….. ۴۴

۳–۱-۱-روش تحقیق…………………………….. ۴۴

۳-۱-۲-تکنیک گرد آوری داده ها…………………………… ۴۴

۳-۱-۳-جامعه آماری…………………………….. ۴۴

۳-۱-۴- حجم نمونه……………………………. ۴۵

۳- ۱-۵-روش نمونه گیری…………………………….. ۴۵

۳-۱-۶-پایایی و اعتبار پرسشنامه……………………………. ۴۵

۳-۱-۷-روش های تجزیه و تحلیل داده ها……………………… ۴۶

۳-۲ -تعریف مفاهیم و سنجش متغیرها………………………. ۴۷

۳-۲-۱-مفهوم نظری ادراک زیستی…………………………….. ۴۷

۳-۲-۲-مفهوم عملیاتی ادراک زیستی………………………… ۴۷

۳-۲-۳-مفهوم نظری  ادراک اقتصادی………………………….. ۴۷

۳-۲-۴ -مفهوم عملی ادراک اقتصادی…………………………… ۴۷

۳-۲-۵ -مفهوم نظری ادراک فرهنگی و اجتماعی……………….. ۴۸

۳-۲-۶-مفهوم عملیاتی ادراک اجتماعی و فرهنگی…………… ۴۸

۳-۲-۷-ادراک اکوتوریسم……………………………. ۴۹

۳-۳-معرفی عرصه پژوهش……………………………… ۴۹

۳-۳- ۱-موقعیت جغرافیایی ،ویژگی های طبیعی و انسانی مورد مطالعه……..۴۹

۳-۳-۲- ویژگی های جمعیتی…………………………….. ۵۲

۳-۳-۳وضعیت اشتغال……………………………. ۵۳

۳-۴-ظرفیت های گردشگری و اکوتوریسم شهرستان میاندرود……… ۵۴

۳-۴-۱-پناهگاه حیات وحش دشت ناز…………………………… ۵۴

۳-۴-۲ – ساحل گهر باران……………………………. ۵۵

۳-۴-۳-مناطق ییلاقی و جنگلی…………………………….. ۵۸

۳-۴-۳-۱-کوهدشت غربی (محدوده جنگل روستای دارابکلا)………. ۵۸

۳-۴-۳-۲-کوهدشت شرقی (محدوده ی روستای جامخانه و اسرم)……۵۹

۳-۴-۴-ظرفیت های فرهنگی اجتماعی…………………………….. ۶۰

۳-۵-تسهیلات رفاهی و اقامتی و حمل ونقل……………………….. ۶۰

۳-۶-ظرفیت های اکوتوریسم شهرستان میاندرود به عنوان یک سیستم……۶۱

۳-۷-خلاصه ونتیجه گیری…………………………….. ۶۲

 فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه……………………………. ۶۴

۴–۱- بخش اول: سیمای نمونه آماری، ویژگی های جمعیت شناختی……. ۶۴

۴-۱-۱-جنسیت…………………………….. ۶۴

۴-۱-۲ -سواد سرپرست خانوار ……………………………۶۴

۴-۱-۳-شغل سر پرست خانوار ……………………………۶۵

۴-۱-۴- محل اقامت…………………………….. ۶۵

۴-۱-۵-فاصله از جنگل و حیات وحش……………………. ۶۶

۴-۱-۶-درآمد  سر پرست خانوار…………………………… ۶۶

۴-۱-۷- معدل درسی دانش آموز…………………………. ۶۷

۴-۱-۸-رشته تحصیلی…………………………….. ۶۷

۴-۱-۹-تجربه ی سفر……………………………. ۶۸

۴-۱-۱۰-نوع مدرسه……………………………. ۶۸

۴-۲-بخش دوم توصیف آمار ه ها مربوط به ادراک زیست محیطی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی دانش آموزان از اکوتوریسم……۶۸

۴-۲-۱- ادراک زیست محیطی دانش آموزان……….. ۶۸

۴-۲-۲-ادراک اقتصادی دانش آموزان…………………. ۶۹

۴-۲-۳- ادراک اجتماعی فرهنگی دانش آموزان………… ۶۹

۴-۳-تحلیل نتایج آزمون تی برای درک مولفه زیست محیطی،اقتصادی واجتماعی و فرهنگی………۷۳

۴-۳-۱-درک تنوع زیستی…………………………….. ۷۳

۴-۳-۲-ادراک  ازآلودگی…………………………….. ۷۳

۴-۳-۳– ادراک ازاساس منابع محلی………………… ۷۴

۴-۳-۴-ادراک  زیست محیطی…………………………….. ۷۵

۴-۳-۵-درک اشتغال زایی…………………………….. ۷۵

۴-۳-۶-درک درآمد زایی……………………………. ۷۶

۴-۳-۷-درک اقتصادی…………………………….. ۷۷

۴-۳-۸-درک فرهنگی…………………………….. ۷۸

۴-۳-۹-درک اجتماعی……………………………. ۷۸

۴-۳-۱۰- درک اجتماعی و فرهنگی…………………..۷۹

۴-۳-۱۱- درک اکوتوریسم……………………………. ۷۹

۴-۴ -نتایج آمار استنباطی برای متغیرهای با دوگروه وبیش از دوگروه مستقل با متغیر های وابسته……..۸۰

۴-۴-۱-درک مولفه های اکوتوریسم  با دو گروه مستقل………….۸۰

۴-۴-۱-۱درک جنسیتی از مولفه ی زیستی اکوتوریسم…………..۸۰

۴-۴-۱-۲-درک جنسیتی از مولفه های اقتصادی اکوتوریسم……………۸۳

۴-۴-۱-۳ –درک جنسیتی از مولفه های اجتماعی و فرهنگی اکوتوریسم……..۸۴

۴-۴-۱ –۴-درک مولفه زیستی اکوتوریسم  برحسب محل اقامت…………۸۵

۴-۴-۱-۵- درک مولفه اقتصادی اکوتوریسم  برحسب محل اقامت…………۸۶

۴-۴-۱-۶ درک مولفه اجتماعی و فرهنگی  اکوتوریسم  برحسب محل اقامت…………….۸۷

۴-۴-۱- ۷-درک مولفه زیستی اکوتوریسم  برحسب نوع مدرسه دانش آموزان……………۸۸

۴-۴-۱ -۸- درک مولفه اقتصادی اکوتوریسم  برحسب نوع مدرسه دانش آموزان……………۸۹

۴-۴-۱-۹- درک مولفه اجتماعی و فرهنگی اکوتوریسم  برحسب نوع مدرسه دانش آموزان………۹۰

۴-۴-۲-درک مولفه های اکوتوریسم  با بیش از دو گروه مستقل………….۹۱

۴-۴-۲-۱-درک مولفه های اکوتوریسم برحسب درآمد سرپرست خانوار……۹۱

۴-۴-۲-۲- درک مولفه های اکوتوریسم  برحسب شغل سرپرست خانوار…….۹۲

۴-۴-۲-۳- درک مولفه های اکوتوریسم  برحسب سواد سرپرست خانوار……..۹۳

۴-۴-۲–۴-درک مولفه های اکوتوریسم  برحسب تجربه سفر دانش آموزان……..۹۴

۴-۴-۲-۵–درک مولفه های اکوتوریسم  برحسب رشته تحصیلی  دانش آموزان…………۹۵

۴-۴-۲-۶–درک مولفه های اکوتوریسم  برحسب فاصله محل اقامت جوانان باجنگل و حیات وحش………۹۶

۴-۴-۳-ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب محیط ادراکی…………….۹۷

۴-۴-۳-۱–ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب محیط شخصی………..۹۷

۴-۴-۳-۲-ا دراک اکوتوریسم  جوانان برحسب محیط زمینه ساز……….۹۸

۴-۴-۴- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان………………………. ۹۸

۴-۴-۴-۱- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب تجربه سفر…………۹۸

۴-۴-۴-۲- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب رشته تحصیلی………۹۹

۴-۴-۴-۳- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب معدل درسی…………..۹۹

۴-۴-۴-۴- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب فاصله  محل اقامت…………..۱۰۱

۴-۴-۴-۵- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب شغل سرپرست خانوار……….۱۰۲

۴-۴-۴-۶- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب درآمد سرپرست خانوار………۱۰۳

۴-۴-۴-۷- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب سواد سرپرست خانوار……….۱۰۴

۴-۵-خلاصه نتیجه:…………………………… ۱۰۵

فصل پنجم: آزمون فرضیه ها و نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱-مقدمه…………………………… ۱۰۷

۵-۲-تحلیل فرضیه ها ……………………………۱۰۷

۵-۲-۱-فرضیه اول …………………………… ۱۰۷

۵-۲-۲فرضیه دوم ……………………………۱۰۸

۵-۲-۳ فرضیه سوم …………………………… ۱۰۹

۵- ۳ – خلاصه و نتیجه گیری…………………………….. ۱۱۰

۵-۴-پیشنهادات…………………………….. ۱۱۲

منابع و مآخذ……………………………۱۱۵

چکیده:

از دهه ۱۹۹۰ رویکردهای سنتی توسعه گردشگری به چالش کشیده و با تاکید همزمان بر پیامدهای مطلوب و نامطلوب گردشگری، حرکت از گردشگری انبوه به سوی رویکرد توسعه پایدار گردشگری آغازشد. رویکرد به اکوتوریسم، به عنوان الگوی فضایی گردشگری در طبیعت، امروزه مورد توجه فراوان قرار گرفته است .علّت این توجه نه فقط به خاطر گردشگری و لذّت بردن از آن بوده، بلکه به عنوان یک وسیله ی حفاظت محیط و توسعه ی اقتصادی نیز محسوب شده است.در این دیدگاه اکوتوریسم  در وهله نخست ناظر بر ملاحظات زیست محیطی و مفهوم توسعه پایدار است ودر آن طبیعت گردی در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد. فعالیتهای اکوتوریستی درجامعه میزبان منجر به آثار مثبت و منفی زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شود . گردشگری پیش از آنکه یک فعالیت اقتصادی باشد،گویای یک ارتباط فرهنگی متشکل از عناصر: گردشگر، جامعه میزبان یا مواجهه شوندگان و بستر می باشد. گردشگری و اکوتوریسم به صورت چشمگیری به حسن نیت جامعه ی میزبان بستگی دارد و حمایت آن در توسعه وعملکرد موفقیت آمیز گردشگری و اکوتوریسم ،امری ضروری محسوب می شود. یکی از قدیمی ترین موضوعات جغرافیا در ارتباط باروابط انسان درمحیط، درک واکنش بشر نسبت به تغییرات محیط است. در همه فرهنگ ها ،ادراکات محیطی ،در تصمیم گیریهای شخصی ،نقش اساسی دارد. استان مازندران با توجه به موقعیت طبیعی و جغرافیایی در بخش طبیعت گردی جزء استانهای برتر کشور محسوب می گردد. با توجه به ویژگی های جغرافیایی و طبیعت گردی شهرستان میاندرود، این پژوهش، با هدف تحلیل ادراک و تصورات جوانان از اکوتوریسم انجام شد. مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان میاندروددر استان مازندران می باشد که بر اساس فرمول کوکران ۲۷۵ نفر به صورت تصادفی در رشته های مختلف انتخاب شدند .در این پژوهش با روش پیمایشی با ابزار پرسشنامه از دانش آموزان نظر خواهی شد.بااستفاده از آزمون رگرسیون و ضریب همبستگی وبا نرم افزار آماریspss ،تحلیل فرضیه های پژوهش انجام شد. نتایج آزمون های آماره استنباطی، حاکی از وجودرابطه ی معنادار بین محیط های شخصی و پدیداری در ادراک جوانان از اکوتوریسم  است.همچنین تاثیر محیط پدیداری در ادراک جوانان از اکوتوریسم  را هم نشان می دهد.

مقدمه:

یکی از بخشهایی که درصنعت توریسم مورد توجه گردشگران و جهانگردان قرار گرفته است، صنعت اکوتوریسم است. توسعه اکوتوریسم می تواند با ایجاد فرصت های شغلی، منافع اقتصادی بی شماری را به طور مستقیم متوجه مردم بومی کشورها کند .همچنین اکوتوریسم، از بنیان های توسعه پایدار جوامع وراهی برای حفظ چشم اندازها و ذخایر طبیعی است .رشد صنعت گردشگری در جهان سالانه حدود ۴ درصد برآورد می شود. دراین میان سفرهای اکوتوریستی دارای رشد ۳۰ درصدی هستند و این نشانه توجه روز افزون به اکوتوریسم است(تقوایی وهمکاران ،۱۳۹۱: ۱۵۱).رویکرد به اکوتوریسم به عنوان الگوی فضایی گردشگری در طبیعت، امروزه مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. اکوتوریسم می رود تا در قرن بیست و یکم بسیاری از فضاهای جغرافیایی را تحت تاثیر قرار داده و الگوی فضایی جدیدی را در نواحی مختلف ایجاد نماید(جلال پور ،۱۳۹۱: ۴). از دهه ی ۱۹۳۰مکتب امکان گرایی یا اختیار ،با تاکید برآنکه انسان به عنوان یک عامل فعال و مختار می تواند محیط را از طریق برقراری سازگاری های خود باآن مورد بهره برداری قرار دهد ،ارائه شد .جغرافیای رفتاری، محصول ورود اندیشه های روانشناسی به حیطه ی مباحث جغرافیایی است . ارتباط این علم را با جغرافیای انسانی از آنجا می توان ملاحظه کرد که جغرافیای انسانی در مورد اهمیت ادراک ،خلاقیت،تفکر و عقاید مردم که در فرموله کردن دیدگاه های آنها نسبت به محیط ودر نتیجه روابط انسان با محیط تاثیر می گذارد (پور احمد ، ۱۳۸۹: ۱۶۲). در جغرافیای رفتاری کل مکان علاوه بر اینکه صحنه ی عملکرد های اقتصادی، تاریخی، واجتماعی است ،در عین حال فضای روانشناختی است . این فضا هویت ،ساختار و مفهوم خاص خود را دارد که به مقتضیات و خصوصیات فردی (سن ،جنس ،زمان سکونت ،مکان اقامت ،کار .یا پایگاه های اجتماعی و اقتصادی) وبر حسب شرایط زندگی (درک فضا و فرهنگ و میزان آگاهی فرد )تغییرمی کند (پور احمد ،۱۳۸۹: ۱۶۴).از آنجا که در گردشگری تمرکز بر سفر و جابجایی مردم ،کالا و خدمات در طول زمان و مکان است. عمدتا پدیده­ی جغرافیایی محسوب می شود ،وبنابراین دیدگاه جغرافیایی به طرق مختلف می تواند به تبیین گردشگری کمک کند (ویلیامز،۱۳۸۸: ۲۱). براساس تعاریف سازمان جهانی گردشگری وسازمانهای مرتبط درارتباط با تعریف مفهوم اکوتوریسم، انگیزه ی اصلی گردشگران مشاهده ی طبیعت و درک اررزش های واقعی آن است ودر آن گردشگر و همچنین جوامع محلی در حفاظت محیط زیست مشارکت می کنند (نیازمند،۱۳۸۸: ۲۳). تاکنون طی چند دهه ی گذشته مطالعات متعددی در زمینه ی سنجش دیدگاه و ادراکات ساکنان نسبت به گردشگری در جامعه ی میزبان انجام شده است (علیقلی زاده ،۱۳۸۶ :۳۴).از آنجا که با تدریس دروس جغرافیا و دروس مرتبط با آن در مدارس شهرستان میاندرود، شناخت نسبی از ویژگی های رفتاری و خصوصیات جوانان به خصوص دانش آموزان کسب کردم .وهمچنین ازطرفی دراین شهرستان، مکانهای طبیعی بالقوه ی گردشگری از قبیل: مناطق ییلاقی وجنگل، مکان های حفاظت شده و ساحل جنگلی و تاحدودی دست نخورده ودنج به نظر می آیدوجود دارد. و همچنین تاکنون تحقیقات کمی از جاذبه های گردشگری این شهرستان، به طور جامع آنهم بارویکرد اکوتوریسمی انجام نشده است. لذابا راهنمایی دکتر بریمانی و دکتر رمضان زاده، در این پژوهش با بهره گرفتن از نظریه جغرافیدانان رفتاری کوشش شده است تاادراک و برداشت های ذهنی جوانان به عنوان جامعه ی میزبان و هم به عنوان گردشگر را از اکوتوریسم ،تحلیل ومشخص کنیم.و از طرفی دیگر قابلیت های بالقوه گردشگری این شهرستان را شناسایی کرده باشیم . این پژوهش در پنج فصل می باشد .

در فصل اول، کلیات بحث در مورد بیان مسئله و سوالات و ضرورت و اهمیت بحث و درادامه فرضیات پژوهش و پیشینه تحقییق ،یعنی مرور تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع وهمچنین مشکلات ومحدودیت های این پژوهش بیان می شود.

در فصل دوم ،ادبیات موضوع ، تعاریف گردشگری و اکوتوریسم از نظر جامع بین المللی و صاحب نطران رشته های گردشگری و اکوتوریسم  ارائه شده است .در ادامه به مبانی نظری پژوهش پرداخته ودر نهایت با بهره گرفتن از چارچوب نظری و تجربی پژوهش، مدل مفهومی این پژوهش ارئه شده است .

درفصل سوم مباحث روش شناسی  این پژوهش،  تکنیک و ابزار های پژوهش ارائه شده است ودر ادامه ویژگی های جغرافیایی و جاذبه های گردشگری و طبیعت گردی  مورد مطالعه (شهرستان میاندورود) ارائه شده است .

درفصل چهارم با بهره گرفتن از آماره های توصیفی و آماره های استنباطی و همچنین آزمون های آماری
یافته های پژوهش  بوسیله ی جداول ونمودار هاارائه شده است .

در فصل پنجم با بهره گرفتن از آزمون های آماری استنباطی در جهت رد یا تایید فرضیه های پژوهش اقدام شده و در ادامه، بحث ونتیجه گیری و در پایان پیشنهادات این پژوهش ارائه شده است .

بی شک این پژوهش دارای کاستی های زیادی می باشد. امید است، پژوهشگران و دانشجویان دیگر این مباحث را تکمیل ویا از زوایای دیگر این موضوع و موضوعات مرتبط با آن را بررسی و کنکاش کنند .

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- بیان مسأله

اکوتوریسم گرایشی نوین در صنعت گردشگری است. مناظر زیبای طبیعت از کانون های جذب توریست این نوع از گردشگری می باشند . لذا اهمیت دادن به نقش آن در حفاظت از محیط زیست به منظور توسعه پایدار امری ضروری است. اکوتوریست ها که با انگیزه های خاص خود به نواحی طبیعی و بکر کره زمین مسافرت می کنند، تجارب سودمندی به دست می آورند. آنان با کسب معرفت درباره ابعاد فرهنگی،زیست محیطی طبیعت هر منطقه و کشوری، به حافظان و دوستداران طبیعت می پیوندند.(سازمان میراث فرهنگی وگردشگری،۱۳۸۵: ۱ ). جامعه بین المللی اکوتوریسم[۱] (۲۰۰۶) بر این واقعیت است که پیاده سازی اکوتوریسم  سبب ارتباط بین حفاظت محیط، مشارکت جوامع بومی و کسانی که درگردشگری مسئول، فعالیت دارند می شود و شش اصل را در پی دارد: ۱) به حداقل رساندن اثرات۲)ساخت های زیست محیطی و آگاهی و احترام فرهنگی۳)ارائه ی تجارب مثبت برای بازدید کننده و میزبان۴)ارائه منافع مالی مستقیم برای حفاظت از محیط زیست۵)ارائه مزایای مالی و توانمند سازی  برای مردم محلی۶)حساسیت به مسائل سیاسی کشور میزبان(ریورا[۲]وهمکار ،۲۰۱۰ :۸۶).با افزایش اگاهی مردم از فواید و اثرات مثبت تجربه ی مستقیم طبیعت ،اهمیت اکوتوریسم بیشتر می شود .اکوتوریسم به تنوع زیستی ،ارزش اقتصادی می دهد (زاهدی ،۱۳۹۰ :۹۱ ). اکوتوریسم با دوروش مستقیم یعنی حفظ و حراست از منابع طبیعی و غیر مستقیم یعنی ایجاد درآمد برای جوامع محلی درا مر حفاظت و بقای گونه ها وزیستگاههای مهم طبیعی گام بر می دارد .اکوتوریسم با بهره گرفتن از ابزار آموزشی و تبلیغاتی، می تواند منابع طبیعی حفظ شده رابه عنوان یک منبع درآمد زا جهت ساکنان محلی معرفی کند ،در نتیجه افرادمحلی به مناطق موروثی حیات وحش و محیط زیست به عنوان منبع درآمد،با دیده ی احترام نگریسته و از این مناطق بیشتر حفاظت می نمایند(فنل،۱۳۸۸ : ۶۳). یکی از اصول مهم اکوتوریسم از نظر وایت[۳] ارتقای درک ارزش زیست محیطی دست اندر کاران و جامعه میزبان و اکوتوریستها  است(زاهدی ،۱۳۹۰: ۱۲۴).رمز موفقیت اکوتوریسم  ایجاد مشارکت و همکاری تنگاتنگ است تا بتواند به اهداف ممتد حفظ و نگهداری و توسعه معقولانه دست یابد. مشارکت مورد نیاز اکوتوریسم برای موفقیت با همکاری جوامع محلی ،سرمایه گذاران ،آژانس های دولتی و سازمان های مردم نهاد،آموزش وپرورش ،اکوتوریست ها ایجاد می شود(آلن مور[۴] و همکار،۱۳۸۷ :۱۹). توسعه ی گردشگری و اکوتوریسم به صورت چشمگیری به حسن نیت جامعه ی میزبان بستگی دارد و حمایت آن در توسعه وعملکرد موفقیت آمیز گردشگری و اکوتوریسم ،امری ضروری محسوب می شود(.بدری و همکاران ،۱۳۹۱ : ۴۴ ). از دهه ۱۹۹۰ رویکردهای سنتی توسعه گردشگری به چالش کشیده و با تاکید همزمان بر پیامدهای مطلوب و نامطلوب گردشگری ،حرکت از گردشگری انبوه به سوی رویکرد توسعه پایدار گردشگری آغازشد (قدمی  و همکار، ۱۳۹۱: ۸۰( .باتوجه به اثرات گردشگری در چند دهه گذشته ،گردشگری توده ای به عنوان عامل تخریب سامانه های زیست محیطی و ساختار های فرهنگی واجتماعی جوامع بومی ،مورد انتقاد قرار گرفته و برای تغییر این وضع ،مفهوم گردشگری بدیل ،مطرح شده است . این اصطلاح انواعی از رویکردهای مربوط به گردشگری را پوشش می دهد که گردشگری در طبیعت و گردشگری زیست محیطی از آن جمله اند . در این دیدگاه اکوتوریسم  در وهله نخست ناظر بر ملاحظات زیست محیطی و مفهوم توسعه پایدار است ودر آن طبیعت گردی در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد (رضوانی ،۱۳۸۹: ۲۱). طی چند دهه ی گذشته مطالعات متعددی در زمینه ی سنجش دیدگاه و ادراکات ساکنان نسبت به گردشگری در جامعه ی میزبان انجام شده است .اثرات گردشگری درک شده ی میزبان، در سه طبقه ی اساسی هزینه و فایده ی اقتصادی ،اجتماعی و محیطی قرار دارد . دراین خصوص ،محققان معتقدند که میان رونق گردشگری و معیار های عینی و ذهنی اثرات اقتصادی ،اجتماعی و محیطی جامعه ی میزبان رابطه مستقیم وجود دارد (علیقلی زاده و همکار ،۱۳۸۶ : ۳۴). تخمین  زده می شود نیمی از جمیعت فعال در صنعت گردشگری کمتر از ۲۵ سال سن دارند و بر اساس گزارش سازمان جهانی کار ۱۳ تا ۱۹ میلیون نفر از شاغلین در این صنعت کمتر از ۱۸ سال سن دارند ( رنجبران وهمکار،۱۳۹۰ :۲۶). برآورد های سازمان مطالعات گردشگری هم تایید می کند که علاقمندان به سفر به طبیعت عمدتا جوان و تحصیل کرده اند (میراث فرهنگی وگردشگری،۱۳۸۵ :۱ ). این گروه های سنی که یک عامل فعال (کنشگر اجتماعی) نامیده می شود نماینده نسلی است که نظام ارزشهای مخصوص به خودش را دارد(نیک گهر ،۱۳۹۱: ۹۲).جوان با فرهنگ مصرفی در پی کشف حوزه های جدید وپذیرش نشانه های آن برای باز تولید و غنی کردن زندگی خوداست.آنهاجویای تجربه های تازه هستند(کلانتری ،۱۳۸۷ :۱۷۴). آنان بیشتر فرد گراهستند تا جمعگرا(فیروز جاییان وهمکار ،۱۳۹۱ :۱۹۸ (.استان مازندران با توجه به موقعیت طبیعی و جغرافیایی در بخش طبیعت گردی جزء استانهای برتر کشور محسوب می گردد.نزدیک به ۱۲ میلیون گردشگر داخلی و بیش از ۱۰۰هزار توریست خارجی هرساله به منظور گذراندن اوقات فراغت ازاین استان دیدن می کنند (شیدفروهمکار،۱۳۸۳: ۱) مناطق واقع درسواحل استان ،ماسه ای است و عمق مناسبی دارد. (رمضانی دارابی ،۱۳۸۲ :۴۸ ).یکی از مناطق پرجاذبه مازندران،که با وجود دریای گهرباران و دامنه های البرز ومناطق ییلاقی و جنگلی تا حدودی بکر و دست نخورده، شهرستان میاندروداست.این مجموعه از ویژگی ها موجب جذب گردشگران زیادی می شود. و هرگونه بی توجهی از سوی گردشگران، بسیاری از این جاذبه ها در معرض تخریب قرار گرفته و پیامدهایی را از جنبه های زیست محیطی،اقتصادی ،فرهنگی –اجتماعی، برمحیط وجامعه محلی می گذارد. به جهت گستردگی (وسعت جمعیت و پدیده های گردشگری) شهرستان  میاندورود برای انجام پژوهش انتخاب شد. . بیشترین گروه های سنی جمعیت منطقه مورد مطالعه (میاندورود) را میانسالان با ۲۵/۳۷درصد وجوانان با ۲۸/۲۰درصد قرار دارند(سالنامه آماری مازندران،۱۳۸۹ :۱۵). بی شک گردشگری به طور عام و اکوتوریسم به طور خاص تا حدود زیادی متاثر از این گروه سنی است  که می توان از آنان به عنوان جامعه میزبان و یا گردشگران آینده یاد کرد. و متولیان صنعت گردشگری نباید از آنان غافل باشند، بدین معنی که از امروز باید نسلی را برای فردا تربیت کرد تا  مسئولانه با طبیعت برخورد کند . این امر مستلزم آشنایی از نوع ادراک آنان از محیط(محیط پدیداری،شخصی وزمینه ساز ) است که زندگی می کنند ویا در آن سفر می کنند. گروه هدف نیز از میان دانش آموزان دوره متوسطه که سهم قابل توجهی از جوانان منطقه را تشکیل می دهند انتخاب شده اند. آشنایی با ادراک محیطی این گروه سنی
می تواند در تعیین راهبرد برای جامعه میزبان، حفاظت از محیط زیست و پدیده های گرشگری مهم باشد.

[۱]– The International Ecotourism Society(Ties)

[۲] -Manuel Antonio Rivera

[۳] -Pamella Wight

[۴] -Alen moore

تعداد صفحه : ۱۴۱

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       merisa.jami@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***