دانلود پایان نامه ارشد: تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱ شهرداری تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا

عنوان : تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱ شهرداری تهران

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم زمین

گروه آموزشی جغرافیای انسانی

طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه:

تبیین شاخص های تقسیمات محله ای منطقه ۱ شهرداری تهران

استاد راهنما:

سرکار خانم دکتر جمیله توکلی نیا

اساتید مشاور:

جناب آقای دکتر مظفر صرافی

جناب آقای دکتر حمید قربانی

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده …………………………………………………………………………………  ۱

فصل ۱٫ کلیات تحقیق  ………………………………………………………………  ۱

۱_۱ بیان مسئله ……………………………………………………………………..  ۲

۲_۱ سؤالات تحقیق  ………………………………………………………………….  ۳

  ۳_۱ فرضیات تحقیق ………………………………………………………………..  ۳

۴_۱ اهداف تحقیق ………………………………………………………………….  ۳

۵_۱ جنبه جدید بودن تحقیق …………………………………………………………  ۴

۶_۱ روش شناسی تحقیق ……………………………………………………………  ۴

۷_۱ جامعه آماری و حجم نمونه………………………………………………………  ۵

۸_۱ موانع و محدودیت ……………………………………………………………….۵

۹_۱ روش تحلیل اطلاعات و داده ها ………………………………………………  ۵

۱۰_۱ پیشینه تحقیق ………………………………………………………………  ۵

۱-۱۰-۱  پایان نامه ها ………………………………………………………………… ۵

۲-۱۰-۱  گزارش های حاصل از طرح های پژوهشی ……………………………… ۹

۱۱-۱ نتیجه گیری …………………………………………………………………..  ۱۱

۱۱_۱ واژگان کلیدی ………………………………………………………………..  ۱۲

فصل ۲٫ مبانی نظری تحقیق ………………………………………………………. ۱۳

۱-۲ مفاهیم ………………………………………………………………………..  ۱۴

۱-۱-۲ توسعه پایدار شهری ……………………………………………………..  ۱۴

۲-۱-۲ مدیریت شهری ………………………………………………………………  ۱۴

۳-۱-۲ محله ……………………………………………………………………….  ۱۶

۴-۱-۲ مدیریت محلی ………………………………………………………………  ۱۸

۵-۱-۲ برنامه ریزی محله محور ……………………………………………………  ۲۰

۶-۱-۲ تقسیمات محله ای (محله بندی) …………………………………………  ۲۲

۲-۲ مکاتب ……………………………………………………………………….  ۲۳

۱-۲-۲ مکتب ساختارگرایی ……………………………………………………..  ۲۳

۳-۲ رویکردها ………………………………………………………………………  ۲۶

۱-۳-۲ رویکرد توسعه پایدار شهری ………………………………………………  ۲۶

۱-۱-۳-۲ حکمروایی خوب شهری ………………………………………………..  ۳۰

۲-۱-۳-۲ مشارکت ……………………………………………………………..  ۳۴

۳-۱-۳-۲ توسعه اجتماعات محله ای …………………………………………  ۳۷

۲-۳-۲ رویکرد مدیریت یکپارچه شهری ……………………………………….  ۳۹

۳-۳-۲ رویکرد های نوین به محله …………………………………………………  ۴۱

۳-۲ نظریه ها ……………………………………………………………………  ۴۳

۱-۳-۲ تئوری نو شهرگرایی ……………………………………………………..  ۴۳

۴-۲ مدل ها ………………………………………………………………………  ۴۶

۱-۴-۲ مدل های ساخت شهر  …………………………………………………..  ۴۶

۲-۴-۲ مدل شهرهای سالم ……………………………………………………..  ۵۰

۶_۲ تجارب ……………………………………………………………………… ۵۵

۱-۶-۲ مدل اندازه ی محله در غرب ……………………………………………… ۵۵

۱-۶-۲ مدل اندازه ی محله در ایران …………………………………………….. ۵۷

۷_۲ نتایج مبانی نظری  ………………………………………………………………… ۵۷

فصل ۳٫ تحلیل تطبیقی محله های شهری قدیم و جدید با توجه به مطالعات میدانی……………… ۶۳

۱-۳ مفهوم محله و شاخصهای تقسیم بندی آنها در ادوار مختلف …………..  ۶۴

۱-۱-۳  دوران باستان ……………………………………………………  ۶۵

۲-۱-۳  دوران اسلامی ………………………………………………………  ۶۶

۳-۱-۳  دوران قاجاریه ……………………………………………………  ۶۹

۴-۱-۳  دوران پهلوی اول ………………………………………………..  ۷۰

۵-۱-۳  دوران پهلوی دوم ……………………………………………………  ۷۱

۶-۱-۳   دوران پس از انقلاب اسلامی…………………………………….  ۷۲

۷-۱-۳  دوران معاصر ………………………………………………………..  ۷۳

جدول جمع بندی ……………………………………………………………  ۷۵

۲-۳  ضرورت بررسی شاخصهای تقسیمات محله ای ………………..  ۸۰

۳-۳  اهداف تقسیمات محله ای ……………………………………………  ۸۱

۴-۳  مزایای تقسیمات محله ای …………………………………………..  ۸۲

۵-۳  مشکلات تقسیمات محله ای ………………………………………….  ۸۳

۶-۳  اسناد بالادست و قوانین مربوطه………………………………………  ۸۵

۱-۶-۳ قوانین و اسناد بالادست در سطح ملی ……………………………..  ۸۶

۱-۱-۶-۳ سند چشم انداز جمهورى اسلامى ایران در افق ١۴٠۴ هجرى شمسى……….۸۶

۲-۱-۶-۳ برنامه چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران (۱۳۸۸_۱۳۸۴)………..۸۶

۳-۱-۶-۳ برنامه پنجم توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران (۱۳۹۴_۱۳۹۰)……….۸۷

۴-۱-۶-۳ قوانین تقسیمات کشوری……………………………………………….۸۸

۲-۶-۳  قوانین و اسناد بالادست در سطح منطقه و شهر ………………………. ۹۰

۱-۲-۶-۳ گزارش سالیانه شهرداری تهران……………………………………………۹۰

۲-۲-۶-۳ طرح جامع شهر تهران ……………………………………………………۹۰

۳-۲-۶-۳  سند راهبردی_ ساختاری توسعه و عمران شهر تهران……………….۹۱

۴-۲-۶-۳ اسناد “الگوی توسعه مناطق و طرح تفصیلی مناطق ۲۲ گانه تهران…….۹۲

۵-۲-۶-۳ طرح تفصیلی منطقه ۱ شهر تهران ……………………………………..۹۲

۶-۲-۶-۳ قوانین شهرداری …………………………………………………………۹۳

۷-۳  نقش شوراها وشورایاری ها در تقسیمات محله ای ……………………  ۹۵

۸-۳  شاخصهای تقسیمات محله ای ……………………………………………  ۹۷

۱_۸_۳ شاخصهای تقسیمات محله ای در گذشته …………………………….  ۹۷

۲_۸_۳ شاخصهای تقسیمات محله ای دوره معاصر ………………………….  ۹۸

۹_۳ نتایج مقایسه موارد تاثیر گذار بر تقسیم بندی محلات در گذشته و حال……  ۹۹

۱۰_۳ ترسیم خطوط و تحدید حدود محلات ……………………………………..  ۱۰۰

فصل۴٫  تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات ………………………………………..  ۱۰۳

۱-۴ شهر تهران ………………………………………………………………………  ۱۰۳

۱-۱-۴ معرفی شهر تهران …………………………………………………………. ۱۰۳

۲-۱-۴ بررسی تقسیمات شهری در تهران…………………………………..  ۱۰۴

۲-۴ معرفی منطقه ۱ شهر تهران ………………………………………………  ۱۰۹

۱-۲-۴ موقعیت جغرافیایی منطقه ۱ شهر تهران ……………………………….  ۱۱۰

۲-۲-۴ بررسی عوامل طبیعی موثر در مرزبندی محله های منطقه ۱ شهر تهران…………  ۱۱۱

۳-۲-۴ ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱ شهر تهران ………………….۱۱۱

۴-۲-۴ ویژگیهای جمعیتی و اقتصادی منطقه ۱ شهر تهران ………………..  ۱۱۲

۵-۲-۴ بررسی شاخصهای تقسیمات محله ای در منطقه ۱ شهر تهران …….  ۱۱۵

۳-۴ محلات مورد بررسی ………………………………………………………  ۱۱۹

۱-۳-۴ معرفی محلات مورد بررسی منطقه ۱ شهر تهران …………………  ۱۱۹

۱-۱-۳-۴ درکه……………………………………………………………………….  ۱۱۹

۲-۱-۳-۴ قیطریه ……………………………………………………………………  ۱۲۶

۲-۳-۴ بررسی شاخصهای تقسیمات محله ای در محلات مورد نظر منطقه ۱ تهران……. ۱۳۰

۱-۲-۳-۴ درکه ………………………………………………………………………  ۱۳۰

۲-۲-۳-۴ قیطریه …………………………………………………………………..  ۱۳۳

۳-۳-۴ تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات …………………………………………  ۱۳۶

۱-۳-۳-۴ تحلیل های توصیفی منطقه یک شهر تهران ……………………… ۱۳۶

۲-۳-۳-۴ تحلیل های توصیفی و کیفی محلات مورد نظر …………………….. ۱۴۸

۳-۳-۳-۴ تحلیل استنباطی فرضیه های پژوهش …………………………. ۱۸۷

۴-۳-۴ مقایسه کلی محلات قیطریه، درکه و کوهسار ………………………..  ۲۰۱

نتیجه گیری ……………………………………………………………………… ۲۰۳

فصل۵٫ ارائه الگو و شاخص های مناسب تقسیم بندی محلات………………  ۲۰۶

۱-۵ نتیجه گیری …………………………………………………………………… ۲۰۷

۲-۵ نتایج آزمون فرضیات …………………………………………………………  ۲۱۶

۳-۵ مدل پیشنهادی و راهکارها  ……………………………………………..  ۲۳۱

۱-۳-۵ راهکارها ……………………………………………………………………  ۲۳۱

۲-۳-۵ شاخصهای استخراجی جهت مرزبندی محلات …………………………  ۲۳۳

۳-۳-۵ مدل استفاده از شاخصهای استخراجی در مرزبندی محلات مورد نظر …… ۲۳۵

۱-۳-۳-۵  درکه و کوهسار ……………………………………………………  ۲۳۵

۲-۳-۳-۵  قیطریه …………………………………………………………………..  ۲۳۶

پیشنهادی برای مطالعات آتی  …………………………………………………….  ۲۳۷

منابع و ماخذ …………………………………………………………………………. ۲۳۹

منابع فارسی  …………………………………………………………………….  ۲۴۰

منابع لاتین ………………………………………………………………………….  ۲۵۵

سایتها   ……………………………………………………………………………..  ۲۵۷

پیوست ها …………………………………………………………………………  ۲۵۹

چکیده:

محله به عنوان کوچکترین فضای شهری، سلول حیات شهری و عنصری پویا در حکمروایی شایسته شهری مد نظر است. تقسیمات و مرزبندی محله های شهری از دوره اسلامی تا دوره جدید دستخوش تغییر و تحول شده است. محله بندی در گذشته بر اساس شاخصهای اجتماعی و اقتصادی صورت گرفته است اما در دوره معاصر اصول فرهنگ بومی _ اسلامی و درون گرایی محله های شهری کم رنگ شده با احداث خیابانهای متقاطع و وسیع همچنین جابجایی گسترده جمعیتی با ایجاد مشاغل جدید باعث از هم گسیختگی ساختار بازار و محلات قدیمی، گسست اجتماعی محلات سنتی و افزایش تراکم در بعضی از محلات گردید. محله بندی در دوره معاصر بر اساس شاخصهای کالبدی، سیاسی و اقتصادی مانند تصمیمات اداری _ سیاسی، ساخت و سازهای جدید و فعالیت های عمرانی به ویژه احداث شبکه های جدید ارتباطی صورت گفته که  کاهش حس تعلق و هویت اجتماعی محلات را به دنبال داشته است.

منطقه ۱ شهر تهران نیز که شامل روستاهای قدیمی تغییر شکل یافته و محله های جدید شهری است، با توجه به شرایط پیش آمده، ناشی از مرزبندی های جدید با مشکلاتی چون جدایی گزینی اجتماعی ، تفکیک فضایی درون محله، درهم ریختگی کاربری ها و محدودیتها و مشکلات خدمات رسانی روبرو است.

در این پایان نامه، از روش پژوهشی مبتنی بر رویکرد سیستمی استفاده شده است از اینرو در ارتباط با وضع گذشته و موجود با توصیف عناصر و عوامل اصلی در مرزبندی محله های شهری به تحلیل آثار حاصله پرداخته شده، از روش تحلیلی آزمون t تک گروهی، آزمون فریدمن همچنین توجه نظرات کارشناسی (روش دلفی) استفاده گردید. نتیجه حاصل از این پژوهش پس از مطالعه و بررسی روند تغییرات تقسیمات محله ای در منطقه ۱ شهرداری تهران خصوصا در دو محله ی درکه و قیطریه، به صورت مدل ایجاد زیر محلات با رعایت انسجام اجتماعی و فرهنگی پیشنهاد گردید. تلفیق شاخصهای اجتماعی، فرهنگی با شاخصهای سیاسی، اداری، کالبدی و اقتصادی که کارایی بیشتری در مرزبندی محلات به همراه خواهد داشت. بعنوان راهکار نهایی پژوهش ارائه شد در نتیجه شاخصهای مذکور با در نظر گرفتن شرایط بومی، تاکید بر عناصر طبیعی محلات( رود دره و کوه)، ویژگی های مشترک فرهنگی ساکنان، ویژگی های اجتماعی و اقتصادی محلات، منافع مشترک مادی و معنوی با توجه به نشانه های هویت زا و با در نظر گرفتن مشارکت مردم در تعیین حدود محله حائز اهمیت است.

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- بیان مسأله

ضرورت بررسی محله و شناخت ابعاد آن در برنامه ریزی شهری، ضمن دارا بودن ارزشهای نظری، از ابعاد کاربردی کاملا مشخص نیز در عرصه مدیریت و برنامه ریزی شهری و به ویژه در کلانشهرها برخوردار می باشد.

تقسیمات محله ای و مرزبندی محله های شهری از دوره اسلامی که بر اساس گروه های شغلی و صنفی و قومی انجام می گرفت تا دوره جدید که از اصول و روشهای مرزبندی اداری _ سیاسی تبعیت می کند، دستخوش تغییر و تحول شده است. محله بندی در گذشته بر اساس شاخصهای اجتماعی و اقتصادی صورت گرفته است اما در دوره معاصر اصول فرهنگ بومی _ اسلامی و درون گرایی محله های شهری کم رنگ گردید و احداث خیابانهای متقاطع و وسیع باعث از هم گسیختگی ساختار بازار و بافت های شهری و محلات تاریخی شد. امروزه الگوی توسعه برونزا بر محله های شهری و ساختار شهری مسلط شده است. در این دوران، محله در چارچوب قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری به عنوان یکی از سطوح سلسله مراتب تقسیمات شهری تعریف گردید. در قانون تشکیل شوراهای اسلامی در سال ۱۳۶۱ نیز برای اداره ی چنین واحد شهری خرد مقیاس در شهر، تشکیل شورای محله پیش بینی گردید و بر اساس تبصره ۲ ماده ۴ قانون تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۳  محله یکی از مهمترین و اساسی ترین تقسیمات کشوری معرفی شد.

کلانشهر تهران نیز با قدمت تاریخی و به عنوان مهمترین شهر کشور در دوره های رشد و گسترش خود با تغییر مرزهای محله ای رو به رو بوده است. مرز بندی محله های شهری تهران نیز در گذر زمان متناسب با دگرگونی های نظام های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متحول شده است. احداث شبکه های جدید ارتباطی، جابجایی وسیع جمعیتی درون شهری و بوجود آمدن مشاغل جدید، همراه با برنامه های خدماتی شهر بر روی این نوع مرزبندی ها تاثیر گذاشته، به گونه ای که مرزبندی محله های شهری تهران بعد از انتخابات شورای شهر در سال ۱۳۷۸ و آغاز فعالیت شورایاری ها در سال ۱۳۸۰ دستخوش تغییر و تحول گردید.

تقسیم بندی محلات در دهه های اخیر نه تنها موجب جدایی گزینی شهری شده، بلکه اعتبار و اهمیت محله های شهری را نیز به عنوان کوچکترین واحد حیاتی شهر دچار اختلال نموده و موجب ضعف همبستگی ساکنین این محلات شده است.

امروزه محله بندی و معیارهای و شاخص های تقسیم بندی محلات با آنچه که در گذشته  جریان داشته تفاوت دارد. به صورتیکه بعضی از محله های کنونی با تقسیم و جدا شدن محلات قبلی بوجود آمده اند به نحویکه خط تقسیم و تفکیک محله ای موجب گسست اجتماعی محلات سنتی و قدیمی شده است. این مشکلات در شهرهای بزرگ و کلان شهرها که بدون کنترل رشد یافته اند نمایان تر است. انضمام روستاها به شهر، تغییر شکل محله های قدیمی، محله های مهاجرپذیر و افزایش تراکم در بعضی از محلات بر مشکلات افزوده است.

منطقه ۱ شهر تهران نیز که شامل روستاهای قدیمی تغییر شکل یافته و نیز محله های جدید شهری است، با توجه به شرایط پیش آمده، در نتیجه مرزبندی های جدید با مشکلاتی چون جدایی گزینی اجتماعی ، تفکیک فضایی درون محله، درهم ریختگی کاربری ها و محدودیتها و مشکلات خدمات رسانی روبرو است.

در این پژوهش سعی می شود تا با مطالعه و بررسی روند تغییرات تقسیمات محله ای در تهران،  به ویژه منطقه ۱ شهرداری تهران و تعیین عوامل تاثیرگذار بر آن و شاخص سازی، الگوی بهینه برای دستیابی به پایداری شهری ارائه شود.

۲-۱- سوالات تحقیق

۱- عوامل موثر در تغییر مرزبندی محله های شهری منطقه ۱ شهر تهران کدامند؟

۲- کدام یک از شاخصها بهتر می توانند برای تعیین مرزهای محله ای در منطقه ۱ تهران به کار بروند؟

۳-۱- فرضیات تحقیق

۱- تصمیمات اداری _ سیاسی، ساخت و سازهای جدید و فعالیت های عمرانی به ویژه احداث شبکه های جدید ارتباطی موجب تغییر مرزهای قدیمی محلات منطقه ۱ شده است.

۲- استفاده از شاخصهای اجتماعی _ فرهنگی در مرزبندی محله های منطقه ۱ شهر تهران، به ویژه با تاکید بر همبستگی اجتماعی و تعلق مکانی، کارائی بیشتری نسبت به شاخصهای کالبدی و اقتصادی دارند.

۴-۱- اهداف تحقیق

۱- شناخت وضعیت گذشته و موجود تقسیمات محله ای

۲- ارائه شاخصهای تعیین حد و مرز تقسیمات محله ای

۳- ارائه پیشنهادات و الگوی بهینه در نحوه مرزبندی تقسیمات محله ای در راستای بررسی فرصتها با در نظر گرفتن شاخصهای تعیین شده

۱-۵- جنبه جدید بودن تحقیق

در ارتباط با تبیین و تحلیل شاخصهای مرزبندی محله های شهری در منطقه ۱ شهر تهران بر مبنای شاخص های اجتماعی و فرهنگی در مرزبندی محله های شهری تحقیقات اندکی صورت گرفته است. این مطالعه دارای نوآوری در ارائه ی الگوی بهینه در نحوه مرزبندی محله ای می باشد.

۶-۱- روش شناسی تحقیق

الف) روش تحقیق

مطالعه به صورت سیستمی بوده است ابتدا وضعیت موجود، تکوین محلات بررسی شده است و سپس با تعیین عناصر تاثیرگذار بر مرزبندی محله ای سعی شده است تا شاخص های مورد نیاز انتخاب و با مقایسه آنها و تاثیر آن بر ساختار محله ای به تعیین مهم ترین شاخصها پرداخته شود.

بنابراین روش پژوهش با توجه به رویکرد سیستمی در این پایان نامه در ارتباط با وضع گذشته و موجود توصیفی و در بخش تحلیل آثار حاصله، از روش تحلیلی استفاده شده است.

ب) تکنیک کار / ابزار گردآوری اطلاعات

۱- شناخت شاخصها و معیارهای تقسیم بندی محله های شهری در دوره های مختلف

۲- تعیین عوامل اثرگذار بر تقسیم بندی محله ای با بهره گرفتن از اسناد ومدارک

۳- مقایسه تطبیقی مرزهای محلات با روشهای آماری ، نقشه ها در محیط GIS ، پرسشنامه و مصاحبه های علمی و کارشناسی

۴- کاربرد روش دلفی، آزمون t تک گروهی، آزمون فریدمن و تحلیل عوامل به صورت ترکیبی در تعیین وزن شاخص ها

۵- ارائه شاخصهای ترکیبی و جدید با توجه به وزن های تعیین شده

۶- ارائه الگوی مناسب

۷-۱- جامعه آماری و حجم نمونه

محله های منطقه ۱ شهر تهران، در ابتدا به صورت مقدماتی مورد بررسی قرار می گیرند. از بین ۲۶ محله ی شهری منطقه ۱ تهران، ۲ محله ی درکه و قیطریه که دارای تغییرات بیشتری می باشند، انتخاب می شوند.

۸-۱- موانع و محدودیت ها

کمبود یا نبود لایه های GIS  ،  AUTO CAD و  نقشه های کاغذی محله و مرزبندی محله ها در دوره های مختلف جزء موانع این پژوهش به حساب می آید. کمبود نقشه های بزرگ مقیاس در سطح محله و به روز نبودن نقشه های شهرداری از مشکلات دیگر به شمار می رود. هم چنین عدم همکاری بعضی از مسئولین و شورایاران به دلیل عدم آگاهی و تجربه کم در این زمینه موانعی را بر سر تحقیق بوجود آورد.

تعداد صفحه : ۲۸۱

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***