دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت اجرایی

گرایش :مدیریت استراتژیک

عنوان : تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی

موسسه آموزش عالی فارابی

تحصیلات تکمیلی مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت اجرایی

) گرایش مدیریت استراتژیک (

تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی

در نهادهای دانش محور

استاد راهنما

دکتر معصومه حسین زاده شهری

استاد مشاور

دکتر علیرضا ربیع

شهریورماه سال ۱۳۹۰

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

خلاقیت یکی از مهم ترین و اساسی ترین ویژگی های انسان است که تقریبا همه ابعاد و جنبه های زندگی و تمدن وی را تحت تاثیر کامل خود قرار می دهد. در عصر تحولات و تغییرات سریع، سازمان هایی در جرگه موسسات موفق قرار می گیرند که مرتبا دانش جدید تولید نموده، آنرا در سطح سازمان گسترش داده و با سرعت زیاد از آن در محصولات و خدماتی که ارائه می دهند استفاده کنند. مدیریت دانش توانایی خرد جمعی در افزایش پاسخ گویی و نوآوری است. برای اینکه مدیریت دانش قابلیت اصلی سازمان شود، وجود سه مولفه مهم اجتماعی- فرهنگی، سازمانی و فناوری ضروری است. با ترکیب این مولفه ها نظام مدیریت دانش خلق می شود.
بررسی میزان تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی جهت استفاده از آن برای توجیه مدیران ارشد نهادهای دانش محور و پیوند هر چه بیشتر علم مدیریت دانش با یکی از مفاهیم مهم رفتار سازمانی یعنی خلاقیت، با تعیین میزان تاثیر نظام مدیریت دانش بر آن از اهداف اصلی این پژوهش می باشد. به این منظور میزان تاثیر انواع نظام (سیستم) های اصلی مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی در سازمان های دانش محور از طریق مصاحبه با مدیران تمامی شرکتهای مشاوره مدیریت فعال در حوزه ی مدیریت دانش بعنوان شاخص ترین نهادهای دانش محور در ایران طی یک پژوهش کیفی سنجیده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد پیاده سازی نظام مدیریت دانش بر روی خلاقیت، مخصوصا خلاقیت سازمانی در نهادهای دانش محور تاثیر مستقیم دارد.
 
 
کلید واژه ها: مدیریت دانش، خلاقیت سازمانی، نهاد دانش محور، نظام مدیریت دانش
 
 
 
 
 
 
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه.. ۱
۱-۲- بیان مسئله.. ۲
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۳
۱-۴- اهداف تحقیق.. ۴
۱-۴-۱- اهداف اصلی.. ۴
۱-۴-۲- اهداف فرعی.. ۴
۱-۵- فرضیات تحقیق.. ۵
۱-۵-۱- فرضیات اصلی.. ۵
۱-۵-۲- فرضیات فرعی.. ۵
۱-۶- نوع و روش تحقیق.. ۵
۱-۷- روش گردآوری اطلاعات.. ۶
۱-۸- جامعه آماری.. ۶
۱-۹- روش نمونه گیری.. ۷
۱-۱۰- قلمرو تحقیق.. ۷
۱-۱۰-۱- قلمرو موضوعی.. ۷
۱-۱۰-۲- قلمرو مکانی.. ۷
۱-۱۰-۳- قلمرو زمانی.. ۷
۱-۱۱- تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی.. ۸
۱-۱۱-۱- نظام مدیریت دانش.. ۸
۱-۱۱-۱-۱- انواع نظام های مدیریت دانش.. ۹
۱-۱۱-۲- خلاقیت.. ۱۰
۱-۱۱-۳- نهاد دانش محور.. ۱۱
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
۲-۱- مبانی نظری.. ۱۲
۲-۱-۱- مقدمه.. ۱۲
۲-۱-۲- مدیریت دانش.. ۱۴
۲-۱-۳- سازمان (نهاد) دانش محور.. ۵۵
۲-۱-۴- خلاقیت.. ۵۹
۲-۲- پیشینه تحقیق.. ۷۹
۲-۲-۱- تحقیقات داخلی.. ۷۹
۲-۲-۲- تحقیقات خارجی.. ۸۲
۲-۲-۳- مقایسه پیشینه تحقیقات با موضوع این تحقیق.. ۸۴
۲-۳- چارچوب مفهومی تحقیق.. ۸۴
۲-۴- جمع بندی.. ۸۵
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مقدمه.. ۸۷
۳-۲- روش تحقیق.. ۸۸
۳-۳- متغیرهای تحقیق.. ۸۹
۳-۴- جامعه آماری.. ۸۹
۳-۵- نمونه آماری.. ۹۱
۳-۶- ابزار جمع آوری اطلاعات.. ۹۲
۳-۷- روایی و پایایی مصاحبه.. ۹۳
۳-۸- شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۹۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
۴-۱- مقدمه.. ۹۹
۴-۲- تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه.. ۹۹
۴-۲-۱- مصاحبه با مدیرعامل شرکت تحقیقات صنایع فرناس آریا   ۹۹
۴-۲-۲- مصاحبه با مدیر فناوری شرکت اینوتکس ایران.. ۱۰۱
۴-۲-۳- مصاحبه با مدیرعامل شرکت سپهر اندیش دارمان.. ۱۰۲
۴-۲-۴- مصاحبه با مدیرعامل شرکت مشاوره مهندسی نداک   ۱۰۴
۴-۲-۵- مصاحبه با مدیردپارتمان طرح ریزی پروژه های شرکت گسترش اندیشه پویا.. ۱۰۶
۴-۲-۶- مصاحبه با مدیرتوسعه و بهبود محصول شرکت مشاوران توسعه آینده.. ۱۰۷
۴-۲-۷- مصاحبه با مدیرعامل شرکت فرا روش صبا.. ۱۰۹
۴-۳- خصوصیات شرکتهای مورد مطالعه.. ۱۱۱
۴-۳-۱- خصوصیات شرکت تحقیقات صنایع فرناس آریا.. ۱۱۱
۴-۳-۲- خصوصیات شرکت اینوتکس ایران.. ۱۱۲
۴-۳-۳- خصوصیات شرکت سپهر اندیش دارمان.. ۱۱۳
۴-۳-۴- خصوصیات شرکت مشاوره مهندسی نداک.. ۱۱۳
۴-۳-۵- خصوصیات شرکت گسترش اندیشه پویا.. ۱۱۵
۴-۳-۶- خصوصیات شرکت مشاوران توسعه آینده.. ۱۱۶
۴-۳-۷- خصوصیات شرکت فرا روش صبا.. ۱۱۷
۴-۴- نتایج تجزیه و تحلیل.. ۱۱۹
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه.. ۱۲۰
۵-۲- تحلیلی بر سوالات پژوهش.. ۱۲۰
۵-۲-۱- نتایچ بدست آمده از سوالات.. ۱۲۰
۵-۳- نتیجه گیری.. ۱۲۱
۵-۴- پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق.. ۱۲۲
۵-۵- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی.. ۱۲۳
۵-۶- محدودیتهای تحقیق.. ۱۲۴
منابع و مأخذ
۶-۱- منابع فارسی.. ۱۲۵
۶-۲- منابع انگلیسی.. ۱۲۹
 
 
 
 
فهرست اشکال و جداول
 
عنوان                                          صفحه
شکل ۲-۱: حلقه تبدیل دانش                               ۱۶
شکل ۲-۲: گامهای اصلی چرخه مدیریت دانش                       ۱۷
شکل ۲-۳: هرم دانش                                      ۱۷
شکل ۲-۴: دوره عمر دانش                                 ۲۵
شکل ۲-۵: تولید دانش در زمینه های مختلف                       ۲۷
شکل ۲-۶: عناصر بنیادی مدیریت دانش                      ۳۱
جدول ۲-۱: مراحل و ابزارهای مدل پایه های ساختمان دانش              ۳۳
شکل ۲-۷: مدل نوناکا و تاکئوچی                          ۳۸
جدول ۲-۲: مقایسه دیدگاه های عینیت گرا و عمل گرا درباره ی دانش         ۴۰
جدول ۲-۳: تاکید موضوعی ادبیات مدیریت دانش اولیه                     ۴۱
جدول ۲-۴: فرآیند اجرای نظام مدیریت اسناد و مدارک                    ۴۳
شکل ۲-۸: اجزای نظام مدیریت جریان کار                        ۵۱
شکل ۲-۹: عوامل مؤثر در نظام مدیریت دانش سازمان                  ۵۴
شکل ۲-۱۰: تفاوت مفهومی بین خلاقیت و نوآوری                   ۶۵
شکل ۲-۱۱: ارتباط افراد خلاق و نوآور                              ۶۶
شکل ۲-۱۲: مراحل خلاقیت از نظر آمابیل                         ۶۸
شکل ۲-۱۳: مراحل خلاقیت از نظر آلبریشت                        ۶۹
جدول ۳-۱: سوالات طبقه بندی شده مصاحبه                        ۹۵
جدول ۴-۱: وضعیت شرکت مورد مطالعه اول                        ۱۰۱
جدول ۴-۲: وضعیت شرکت مورد مطالعه دوم                        ۱۰۳
جدول ۴-۳: وضعیت شرکت مورد مطالعه سوم                        ۱۰۵
جدول ۴-۴: وضعیت شرکت مورد مطالعه چهارم                      ۱۰۶
جدول ۴-۵: وضعیت شرکت مورد مطالعه پنجم                       ۱۰۸
جدول ۴-۶: وضعیت شرکت مورد مطالعه ششم                        ۱۱۰
جدول ۴-۷: وضعیت شرکت مورد مطالعه هفتم                     ۱۱۱
جدول ۴-۸: وضعیت کلی جامعه آماری مورد مطالعه                    ۱۲۰
جدول ۵-۱: نتایج حاصل از پژوهش                         ۱۲۲
 
 
 

فصل اول: کلیات تحقیق

 
 

۱-۱- مقدمه

در عصر حاضر که عصر دانایی نامیده می شود، سازمانها شاهد محیط هایی هستند که روز به روز پویاتر و چالش برانگیزتر می شوند. تغییر و تحول جزء جدایی ناپذیر دنیای امروزی است، به عبارت دیگر تنها جزء ثابت تغییر است. امروزه به سرمایه های نامشهود و معنوی که همان دانش نامیده می شوند، به عنوان یک عامل مهم و حیاتی می نگرند. به بیان دیگر، سازمانهایی در برابر تغییرها و تحولها پیروز خواهند بود که بتوانند سرمایه نامشهود و معنوی (دانش) خود را بهبود و توسعه بخشند (ملکی نیا، بجانی، ۱۳۸۸).
مدیریت دانش فرآیند خلق ارزش از دارایی های نامحسوس سازمان است. دارایی های نامحسوس همچنین بعنوان سرمایه ی معنوی، شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی یا سرمایه مشتری می باشد. سرمایه ی انسانی، قدرت مغز و معلومات کارکنان در سازمان می باشد. سرمایه ی ساختاری نیز به دارایی های معنوی اطلاق می شود که نمی تواند به آسانی توسط کارکنان به خانه برده شود (لیبوویتز[۱] ، ۱۹۵۷).
نظام (سیستم) های اصلی مدیریت دانش عبارتند از: نظام های مدیریت اسناد و مدارک، نظام های پشتیبان تصمیم، نظام های پشتیبان گروه، نظام های اطلاعاتی مدیران اجرایی، نظام های مدیریت جریان کار، و نظام های مدیریت ارتباط با مشتری (جاشاپارا، ۲۰۰۴).
بدون تردید “خلاقیت و نوآوری” یکی از مهم ترین و اساسی ترین ویژگی های انسان است که تقریبا همه ابعاد و جنبه های زندگی و تمدن وی را تحت تاثیر کامل خود قرارمی دهد. در واقع تمام علوم و فنون و هنرها و به طور کلی همه تمدن انسان محصول خلاقیت است و در این خصوص نقش تکوینی و تکاملی دارد (زمین پرداز، ۱۳۸۹).
پل رومر[۲] که از منتقدان «اقتصاد دانش» به شمار می آید، گفته است فقط منابع دانش و تفکرات، دارای استعداد نامحدودی برای رشد هستند. انتقال نظام مند دانش، به طور عام بر کل فعالیت سازمان و به طور خاص بر کار تک تک اعضا و کارکنان آن تأثیر می گذارد، به همه آنان سود رسانده و اثربخشی، کارآیی و بهره وری را افزایش می دهد. به این ترتیب، خلاقیت ها از کاربرد دانش موجود و خلق نظرات جدید در انتقال نظام مند دانش، ریشه می گیرند و انتقال دهندگان، دریافت کنندگان و واسطه های دانش مورد نیاز، به دلیل تسهیم دانش، قیمتی مناسب را به شکل پیشرفت در کار و یا کسب موقعیت بهتر، دریافت می نمایند (عبدالکریمی، ۱۳۸۲).
 

۱-۲- بیان مسئله

شاید بتوان یکی از مهم ترین ارکان مدیریت دانش را اجرا و پیاده سازی آن در سازمان برد، چرا که دیگر موارد مرتبط با آن، همگی به عنوان مقدمه ای برای بستر سازی و استفاده از آنها برای تحقق عملی مدیریت دانش به کار می روند. برای اینکه مدیریت دانش قابلیت اصلی سازمان شود، وجود سه مولفه مهم اجتماعی- فرهنگی، سازمانی و فناوری ضروری است. با ترکیب این مولفه ها نظام مدیریت دانش خلق می شود (عدلی، ۱۳۸۳). بسیاری از نظام های مدیریت دانش با طراحی و ادغام فناوریهای مختلفی توسعه یافته اند. تمام نظام های مدیریت دانش به دنبال تامین انتظارات مدیریت ارشد نظیر نرخ بازده، سرمایه گذاری و افزایش اثربخشی است. در سازمانهایی که چالش آنها تولید کالا و ارائه خدمات با توجه به نیازهای درحال تغییر مشتریان است، بهبود فرآیندهای مدیریت با توانایی سازمان در کسب، توزیع و استفاده از دانش جدید همراه است (جاشاپارا، ۲۰۰۴).
از سوی دیگر خلاقیت یکی از مهم ترین و اساسی ترین ویژگی های انسان است که تقریبا همه ابعاد و جنبه های زندگی و تمدن وی را تحت تاثیر کامل خود قرارمی دهد. تمام علوم و فنون و هنرها و به طور کلی همه تمدن انسان محصول خلاقیت است. انسان با خلاقیت می تواند خود را توانا تر کند، بر طبیعت با عظمت غالب شود، جهان اسرار آمیز را بشناسد و مسائل و مشکلات عدیده حیات خودرا حل نماید. از این رو خلاقیت را محور حرکت جهانی قرن حاضر می دانند (زمین پرداز، ۱۳۸۹).
از این جهت که نهادهای دانش محور برای گسترش و کاربرد نوآوری و اختراع تشکیل می شوند، این پژوهش سعی دارد تا ضمن روشن ساختن ابعاد خلاقیت و نظام مدیریت دانش در نهادهای دانش محور، تاثیر نظام مدیریت دانش را بر خلاقیت سازمانی را مشخص نموده و پیشنهاداتی در خصوص بالا بردن این میزان تاثیر ارائه نماید.
[۱] Liebowitz.jay
[۲] Paul Romer
تعداد صفحه : ۲۲۸
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***