دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان : تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

گروه جغرافیا

عنوان پایان نامه:

تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

(مطالعه موردی: شهر ساری)

استاد راهنما:

دکتر مصطفی قدمی

استاد مشاور:

دکتر اسداله دیوسالار

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………..۲

۱-۱- بیان مساله……………………………………………………………………………….۲

۱-۲- پرسش های تحقیق…………………………………………………………………….۶

۱-۳-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………..۶

۱-۴- ضرورت اهمیت تحقیق…………………………………………………………………۱۴

۱-۵-  فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………۱۷

۱-۶- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………..۱۸

۱-۷- روشهای تحقیق………………………………………………………………………..۱۸

۱-۸- قلمرو تحقیق (زمانی،مکانی،موضوعی) …………………………………………۱۹

۱-۹- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………۲۰

۱-۹-۱-روش کتابخانه ای واسنادی……………………………………………………………۲۰

۱-۹-۲- روش میدانی………………………………………………………………………….۲۰

۱-۱۰- روش تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………۲۱

۱-۱ ۱- جامعه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………۲۱

۱-۱۱-۱-جامعه آماری………………………………………………………………………….۲۱

۱-۱۱-۲- روش نمونه­گیری………………………………………………………………….۲۲

۱-۱۱-۲-۱- اعتبار وپایایی……………………………………………………………………..۲۳

۲-۱۱-۲-۲- تعیین حجم نمونه آماری……………………………………………………..۲۴

فصل دوم ………………………………………………………………………………………۲۶

 مقدمه ……………………………………………………………………………………..۲۷

۲-۱-۱- کالبد……………………………………………………………………………..۲۷

۲-۱-۲- شهر ……………………………………………………………………………..۲۷

۲ – ۱-۳-کالبد شهر………………………………………………………………………۲۹

۲-۲-تبیین نظریه های مربوط به ساخت اکولوژیک……………………………………۲۹

۲-۲-۱- فرم شهر با دوایر متحدالمرکز…………………………………………………….۳۰

۲-۲-۲-فرم  قطاعی…………………………………………………………………….۳۱

۲-۲-۳- فرم  ستاره ای (شعاعی ) …………………………………………………….۳۳

۲-۲-۴- فرم  چند هسته ای…………………………………………………………….۳۵

۲-۲-۵- فرم  اقماری………………………………………………………………………۳۶

۲-۲-۶-فرم خطی (کریدوری) …………………………………………………………۳۷

۲-۲-۷- فرم شطرنجی (گسترده ) ……………………………………………………..۳۸

۲-۲-۸- فرم شبکه محوری باروکی…………………………………………………………۳۹

۲-۲-۹- فرم مشبک ( توری شکل ) ……………………………………………………..۴۰

۲-۲-۱۰- فرم متمرکز( درون گرا) ………………………………………………………….۴۱

۲-۳-پارادایم های  جدید توسعه شهری ……………………………………………….۴۱

۲-۳-۱-راهبرد پراکنش شهری ……………………………………………………………۴۲

۲-۳-۲- تجربیات پراکنش شهری در کشور­های مختلف……………………………….۴۷

۲-۳-۲-۱- امریکا…………………………………………………………………………….۴۷

۲-۳-۲-۲- چین…………………………………………………………………………….۴۷

۲-۳-۲-۳-کشورهای جهان سوم ………………………………………………………..۴۸

۲-۳-۲-۴- ایران………………………………………………………………………………۴۹

۲-۴- راهبرد شهر فشرده………………………………………………………………..۴۹

۲-۴-۱- اهداف راهبردهای شهر فشرده ……………………………………………..۴۹

۲-۴-۲- سیاست­های اجرایی راهبرد شهر فشرده……………………………………..۵۱

۲-۴-۳- تجربه ی کشور های جهان در زمینه توسعه فشرده…………………………۵۲

۲-۴-۳-۱-اسپانیا…………………………………………………………………………..۵۲

۲-۴-۳-۲-سوئیس…………………………………………………………………………۵۳

۲-۵- روشهای تعیین میزان فشردگی وپراکندگی شهری …………………………….۵۳

۲-۶-کیفیت زندگی…………………………………………………………………………۵۶

۲-۷- کیفیت زندگی شهری………………………………………………………………۵۷

۲-۸- شاخص های کیفیت زندگی شهری………………………………………………۵۹

۲-۹-  اصول ارزیابی کیفیت زندگی شهری…………………………………………….۶۲

۲-۱۰-  مدل مفهومی کیفیت زندگی……………………………………………………۶۵

۲-۱۱- نظریه ها و مکاتب تاثیرگذار برکیفیت زندگی …………………………………….۷۱

۲-۱۲-  تجربیات کشور های جهان در زمینه کیفیت زندگی……………………………۷۳

۲-۱۳- شهر پایدار و شهر پرتراکم…………………………………………………………۷۶

۲-۱۴- شهر فشرده و کیفیت زندگی …………………………………………………….۷۷

۲-۱۵- کیفیت زندگی و توسعه پایدار……………………………………………………..۷۸

خلاصه مباحث فصل دوم………………………………………………………………..۸۲

فصل سوم………………………………………………………………………………..۸۴

مقدمه ……………………………………………………………………………………..۸۵

۳-۱- جایگاه شهر ساری در سلسله مراتب شهری استان مازندران ………………..۸۵

۳-۲- موقعیت سیاسی ،جغرافیایی وریاضی شهر ساری …………………………..۸۷

۳-۳-  وجه تسمیه شهر ساری………………………………………………………….۸۸

۳-۴- موقعیت طبیعی شهر ساری ……………………………………………………..۸۹

۳-۴-۱- وضعیت آب و هوای شهرساری …………………………………………..۸۹

۳-۴-۲- درجه حرارت درشهر ساری …………………………………………………..۹۰

۳-۴-۳- وضعیت بارندگی درشهر ساری………………………………………………..۹۰

۳-۴-۴- رطوبت هوای شهر ………………………………………………………………۹۱

۳-۴-۵- سیستم حرکت آبهای سطحی (باران)و موقعیت مسیل ها در شهر………..۹۲

۳-۴-۶- نحوه دفع آبهای سطحی( آب باران)در شهر و معایب آن…………………….۹۲

۳-۴-۷- ساختمان زمین شناسی……………………………………………………….۹۳

۳-۴-۸- جنس خاک………………………………………………………………………..۹۳

۳-۴-۹- آبهای زیر زمینی…………………………………………………………….۹۳

۳-۵- شناخت ویژگی های جمعیتی /اجتماعی /اقتصادی……………………………۹۴

۳-۵-۱- ساختار جمعیتی محدوده مطالعاتی……………………………………….۹۴

۳-۵-۱-۱- بعد خانوار……………………………………………………………………۹۵

۳-۵-۱-۲- نسبت جنسی …………………………………………………………….۹۷

۳-۵-۱-۳-گروه سنی …………………………………………………………………..۹۸

۳-۵-۱-۴- میزان تولد و وفات در شهر ساری ……………………………………۱۰۰

۳-۵-۱-۵-  میزان سواد………………………………………………………………۱۰۱

۳-۵-۱-۶- تراکم واحدمسکونی وتراکم خانواردرواحد مسکونی…………………۱۰۲

۳-۵-۱-۷- بررسی روند مهاجرت شهر ساری…………………………………….۱۰۳

۳-۵-۱-۸- چگونگی پراکنش جمعیت در محدوده مطالعاتی……………………..۱۰۵

۳-۶- ویژگی های وضعیت اقتصادی ساکنان در محدوده مطالعاتی ………………۱۰۶

۳-۶-۱- جمعیت فعال و غیر فعال ساری……………………………………………۱۰۶

۳-۷- ویژگی کالبدی شهرساری……………………………………………………۱۰۷

۳-۸- تقسیمات منطقه ای و ناحیه ای شهر ساری……………………………….۱۱۰

خلاصه مباحث فصل سوم ……………………………………………………….۱۱۴

فصل چهارم…………………………………………………………………………..۱۱۵

مقدمه………………………………………………………………………………..۱۱۶

۴-۱- روش تعیین فرم کالبدی ……………………………………………………..۱۱۷

۴-۱-۱- شاخص تراکم خالص مسکونی……………………………………………..۱۱۹

  ۴-۱-۲- تراکم خالص جمعیتی (تراکم خالص شهری )   ……………………۱۲۰

۴-۱-۳-تراکم ناخالص جمعیتی( ناخالص شهری) ……………………………….۱۲۰

۴-۱-۴-اختلاط کاربری ……………………………………………………………..۱۲۱

۴-۱-۵- تعداد خانوار………………………………………………………………..۱۲۱

۴-۱-۶- بعد خانوار ………………………………………………………………….۱۲۲

۴-۲- شناسایی مشخصات فردی نمونه آماری…………………………………….۱۲۲

۴-۲-۱- جنسیت ……………………………………………………………………۱۲۳

۴-۲-۲- سن سرپرست…………………………………………………………….۱۲۳

۴-۲-۳-تعداد افرادخانوار……………………………………………………………..۱۲۴

۴-۲-۴-میزان تحصیلات…………………………………………………………..۱۲۵

۴-۲-۵-سابقه سکونت……………………………………………………………..۱۲۶

۴-۲-۶-شغل سرپرست…………………………………………………………..۱۲۷

۴-۲-۷-عمر منزل مسکونی……………………………………………………….۱۲۸

۴-۲-۸-نوع منزل ……………………………………………………………………۱۲۸

۴-۲-۹-درآمد خانوار ……………………………………………………………….۱۲۹

۴-۲-۱۰-تعداد مالکیت اتومبیل…………………………………………………….۱۳۱

۴-۲-۱۱-مساحت منزل مسکونی………………………………………………..۱۳۲

۴-۲-۱۲-نوع تصرف ملک…………………………………………………………….۱۳۳

۴-۲-۱۳-ساعات امنیت اجتماعی………………………………………………..۱۳۴

۴-۲-۱۴-عوامل موثر در انتخاب محل سکونت ………………………………….۱۳۵

۴-۲-۱۵-درخواست ساکنین محله……………………………………………۱۳۶

۴-۳- ابعاد و شاخص های پیشنهادی کیفیت زندگی شهر ساری با تاکید برفرم فشرده و پراکنده…….۱۳۷

۴-۳-۱- آمار های توصیفی و استنباطی مولفه هاومعرف های کیفیت زندگی کل شهر ساری براساس فرم فشرده و پراکنده وتشریحات مربوط به آن ………………………………….۱۳۷

۴-۳-۱- ۱-کیفیت کالبدی……………………………………………………………۱۳۷

۴-۳-۱-۱-۲- روشنایی معابر …………………………………………………..۱۳۸

۴-۳-۱-۱-۳- مراکز آموزشی ……………………………………………………….۱۳۸

-۴-۳-۱-۱ -۴-وضعیت ایستگاه های حمل و نقل عمومی به لحاظ وجود نیمکت و سقف ورواق…۱۳۹

۴-۳-۱-۱-۵-تعداد پارک های شهری وکیفیت تاسیسات و تجهیزات آن………..۱۳۹

۴-۳-۱-۲-کیفیت اجتماعی …………………………………………………………۱۳۹

۴-۳-۱-۲-۱-وضعیت پارکها از لحاظ امکانات  و تجهیزات مناسب برای معلولان و سالخوردگان…..۱۳۹

۴-۳-۱-۲-۲- جرم وبزهکاری اجتماعی………………………………………………۱۴۰

۴-۳-۱-۳-کیفیت حمل و نقل………………………………………………………..۱۴۰

-۴-۳-۱-۳-۱-وضعیت پیاده رو های شهرجهت رفت و آمد افراد معلول و سالخورده…..۱۴۰

۴-۳-۱-۳-۲-وضعیت ترافیک در ساعات خاصی از روز …………………………..۱۴۲

۴-۳-۱-۳ -۳- دسترسی به پارکینگ ………………………………………………..۱۴۲

۴-۳-۱-۳-۴-دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی ………………………….۱۴۳

۴-۳-۱-۴-کیفیت محیطی…………………………………………………………….۱۴۳

۴-۳-۱-۴-۱-آلودگی صوتی ………………………………………………………….۱۴۴

-۴-۳-۱-۴-۲-کیفیت آب آشامیدنی …………………………………………………۱۴۴

-۴-۳-۱-۴-۳-وضعیت زیرساخت ها جهت هدایت ودفع آب های سطحی………..۱۴۵

-۴-۳-۱-۴-۴-نحوه جمع آوری و دفع زباله در شهر مورد مطالعه…………………۱۴۵

۴-۳-۱- ۵ -کیفیت اقتصادی…………………………………………………………۱۴۶

۴-۳-۱-۶-کیفیت نگرش………………………………………………………………۱۴۶

۴-۳-۱-۶-۱-آپارتمان و آپارتمان نشینی …………………………………………..۱۴۶

۴-۴نتایج آزمون توصیفی کیفیت زندگی شهر ساری براساس آزمون لیکرت………۱۴۷

۴-۵-نتایج آزمون توصیفی کیفیت زندگی براساس فرم کالبدی بااستفاده از طیف لیکرت…۱۵۰

۴-۵-۱-  بررسی مولفه های کیفیت زندگی شهری براساس فرم فشرده  (Compact city)…..150

۴-۵-۲- بررسی مولفه های کیفیت زندگی شهری براساس فرم پراکنده  (Urban sprawl)….154

۴-۶- بررسی مولفه های کیفیت زندگی به تفکیک محله……………………….۱۵۹

۴-۶-۱- بررسی مولفه های کیفیت زندگی محله  میرزمانی……………………۱۵۹

۴-۶-۲- بررسی مولفه های کیفیت زندگی محله ی  قلیچ…………………….۱۶۲

۴-۶-۳- بررسی مولفه های کیفیت زندگی محله صاحب زمان………………..۱۶۶

  ۴-۶-۴-  بررسی مولفه های کیفیت زندگی کوی برق………………………..۱۶۹

۴-۶-۵- بررسی مولفه های کیفیت زندگی کوی ارم…………………………….۱۷۳

۴-۶-۶- بررسی مولفه های کیفیت زندگی کوی شهید قاسمی……………….۱۷۶

خلاصه مباحث فصل چهارم………………………………………………………..۱۷۹

فصل پنجم……………………………………………………………………………..۱۸۱

مقدمه …………………………………………………………………………………۱۸۲

۵-۱- بررسی آزمون فرضیات ونتایج به دست آمده از پژوهش …………………….۱۸۲

۵-۲-بررسی تکمیلی پژوهش………………………………………………………….۲۰۰

۵-۲-۱- بررسی تفاوت محله هادر بعد کالبدی کیفیت زندگی……………………۲۰۰

۵-۲-۲- بررسی تفاوت محله هادر بعد حمل و نقل کیفیت زندگی………………۲۰۱

۵-۲-۳- بررسی تفاوت بین محلات ازبعدکیفیت اجتماعی……………………….۲۰۲

۵-۲-۴- بررسی تفاوت بین محله­ها در بعد محیطی کیفیت زندگی شهری……….۲۰۳

۵-۲-۵- بررسی تفاوت بین محله­ها در بعد نگرش به محل سکونت ………………۲۰۴

۵-۲-۶- بررسی تفاوت بین محله ای در کیفیت زندگی شهری …………………….۲۰۵

۵-۲-۷- مقایسه استنباطی کیفیت زندگی شهری برحسب جنسیت…………….۲۰۶

۵-۲-۸- بررسی ثعداد خانوار در محلات نمونه مورد پژوهش…………………………۲۰۷

۵-۲-۹- بررسی تفاوت بین محلات براساس میزان تحصیلات……………………….۲۰۷

۵-۲-۱۰- بررسی تفاوت بین محله ها براساس درآمد خانوار…………………….۲۰۸

۵-۲-۱۱- بررسی تفاوت بین محله ها براساس شغل سرپرست خانوار……………۲۰۸

۵-۳- نتایج فصل پنجم…………………………………………………………………۲۰۹

منابع……………………………………………………………………………………….۲۱۳

نمونه پرسشنامه…………………………………………………………………………۲۲۴

چکیده:

شهرها ، سیستم پیچید ه و پویایی هستند که درگذر زمان دستخوش تحولات  کالبدی،اجتماعی،اقتصادی و … گردیده اند. در راستای نیل به توسعه شهری دستیابی به رفاه اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی از حقوق مسلم هرفرد وجامعه است ؛بدین منظور کاهش فاصله میان آنچه هست و آنچه باید باشد از اهداف مهم برنامه ریزان شهری است .

باتوجه به موضوع تحقیق یعنی تاثیرفرم کالبدی شهر برکیفیت زندگی نمونه ی موردمطالعه شهرساری،قابل ذکراست که هدف اصلی تحقیق حاضر تاثیر دو پارادایم و الگوی توسعه ی شهری یعنی فرم فشرده و پراکنده برکیفیت زندگی شهروندان باتاکید برابعاد کالبدی،حمل ونقل،محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی ونگرش است.بدین منظوربرای شناخت الگوی توسعه در نمونه های پژوهش از توزیع تراکم خالص مسکونی ،تراکم خالص و ناخالص شهری ، اختلاط کاربری ، بعد وتعدادخانوار استفاده شد .

همچنین به منظور ارزیابی کیفیت زندگی درمحلات شهرساری به تولید پرسشنامه ای۶۰ سوالی وتوزیع آن ها بین ۳۸۵ خانوار (براساس مدل کوکران)درشش محله ی مجزای شهرساری وتحلیل آماری پرسشنامه های جمع آوری شده باکمک نرم افزار Spss  پرداخته ایم .نتایج حاصل ازآزمون بااستفاده از روشهای آماراستنباطی همچون تحلیل واریانسی ،آزمون های T مستقل، آزمون تعقیبیLSD وآزمون توکی نمایان می سازند که دوالگوی فشرده و پراکنده درمحلات شهرساری ، تاثیری درکاهش و افزایش کیفیت زندگی شهروندان ندارد.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

فصل حاضر نگاهی براساس و شالوده اصلی تحقیق دارد وتحولات پیش رو را که در گذر ذهن پرورانده می شود را کنکاشی گذرا می نماید .امید است مباحث پژوهش با طرحی درست وگویا پی گیری شده و به نتایجی در خور دست یابد.

۱-۱- بیان مسأله

شهر ، پدیده ای پیچید ه و پویاست که درگذر زمان همواره دچار تحولات کالبدی،اجتماعی،اقتصادی و حتی سیاسی و فرهنگی شده است. چنین تحولات وسیعی متأثر از رشد گسترده جمعیت شهری است که انتظار می رود تاسال ۲۰۲۰ رشدی ۶۰  درصد ی یابد ,۲۰۱۲:۱-۱۶)   Stavel &  Beck)    

اگر چه رشد شهری در نفس خود خصلتی سرکش داردو نیازمند مهار وهدایت است. سیاست­گذاریهای آن نیز بامسئولیتی خطیرهمراه است، زیرا از یک طرف باید به زدودن نابسامانی­ها بپردازد و از سوی دیگر با هدایت عقلایی ساخت و سازها از بروز و پیدایش ناهنجاری­ها ی آن نیز جلوگیری نماید ( حمیدی ، ۱۳۷۶ :الف).

لذا سیاست های شهری حاضردوگونه توسعه را تشویق نموده که هریک به گونه ای متفاوت وبا عملکردهای گوناگون سعی در تغییرنواحی شهری وتوزیع جمعیت آن دارند .  

–  سکونت در پیرامون شهرها زمینه­ساز گونه­ای از الگوی گسترش شهری است که برآیند آن را می توان در ارتباط با نوعی از فرم ساخت ارزیابی نمود که در اصطلاح آنرا پراکنش شهری[۱] می­نامند. در واقع گسترش افقی ،بر اساس عوامل متعددی چون : افزایش جمعیت، مهاجرت، دگرگونی بنیان اقتصادی شهر وفراهم شدن امکان بورس بازی زمین، طرح­های توسعه شهری ،قوانین و برنامه­های ناکارآمد شهری  و.. .شکل می­گیرد (عباس­ زادگان، و همکار،۱۳۸۷). دردهه های اخیرالگوی پراکندگی موجب پیدایش پیامد­های ناگوار زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی گردیده و به مسئله ای مهم تبدیل شده است. 

– سیاست توسعه شهری فشرده ویا راهبرد نگاه به درون گونه ای دیگر ازتوسعه ی شهری است که به جای گسترش افقی، به رشد عمودی توجه بیشتری نمود ه وبیشترین توجه معطوف به استفاده مؤثرتر از زمین هایی است که تحت پوشش توسعه شهری است. حامیان الگوی فشرده بر این باورندکه بخش اعظم رشد آینده جمعیت و نیاز مسکن درمنطقه را از طریق پرکردن بافت موجود شهر،افزایش متعادل تراکم، نوسازی و بازسازی مناطق متروکه وفرسوده و احیاء و تغییر کاربری بناهای قدیمی موجود برآورده می سازد. اساسا سیاست توسعه شهری در دنیا به مفهوم ارتقای بهره وری و بهینه سازی استفاده از زمین و امکان توسعه درون شهری (به ویژه در شهرهای بزرگ و کلانشهرها) و ارتقای سطح دسترسی ساکنان بافت قدیمی و فرسوده شهری به خدمات شهری و اجتماعی است (سازمان عمران و بهسازی شهری،۱۳۸۴) .

در سالهای اخیررویکرد صرف شهر سازی به ابعاد کالبدی و کارکردی شهر ، بدون توجه به ارزشها و اهداف اجتماعی و اقتصادی مترتب بر آن ، فلسفه وجودی شهرها ، به عنوان محلی برای زندگی را با تردیدهای جدی مواجه نموده است .  رویکرد کیفیت زندگی شهری ، لزوم تجدید نظر اساسی در اهداف و روشهای برنامه ریزی و چاره اندیشی برای مقابله با این پدیده را به ضرورتی مبرم مبدل ساخته است .

الگوهای جدید توسعه شهری در راستای توسعه پایدار شهری و رفع نیازمندیهای انسانی شکل گرفته و نمی تواند معیاری کاملا استاندارد برای تمام شهرها با شرایط متفاوت فرهنگی و ویژگیهای طبیعی، ارائه دهند. اما می توان میزان بهره مندی شهروندان از کیفیت محیط شهری رادر هریک از الگو ها بررسی و بهترین پارادایم توسعه ی شهری بر اساس ابعاد کالبدی ،زیست محیطی ،اقتصادی ، اجتماعی وحمل ونقل رااز منظر شهروندان جستجو نمود .

مساحت محدوده مورد مطالعه ،براساس گزارش طرح جامع ۱۳۸۹،معادل۶/۴۲۰۸ هکتاربرآورد شده است.

جمعیت شهر در سال ۱۳۷۵ معادل ۱۹۵۸۸۲ نفر و بر اساس سرشماری ۱۳۸۵ معادل ۲۶۱۲۹۳ نفر بالغ گردید . طبق برآورد جمعیت شهر ساری در سال ۱۳۸۹ معادل ۲۹۳۲۱۲نفررسیده است . نرخ رشد جمعیت شهر ساری طی دهه ۱۳۸۵- ۱۳۷۵ حدود ۹/۲ درصد بوده است (مشاورین مازند طرح، ۱۳۸۹).

در یک جمع بندی کلی در نیم قرن اخیر مساحت شهر ساری به ۱۶ برابروجمعیت آن ۱۲ برابر گردیده است . با توجه به مرکزیت سیاسی – اداری ، این امر فشار مضاعفی بر پیکره ی این شهر وارد نموده است.

 تلویحا ساری از جمله شهر­های است که در دهه­های اخیر با گسترش زیاد در سطح و در عین حال به شدت تحت تاثیر نامطلوب رشد نامتعادل و بی­قواره خود به خصوص در طی ۳۰ سال گذشته قرار گرفته است؛ از جمله وجود هکتار ها اراضی رها شده و بلا­استفاده واقع در محدوده طرح که بر اثر افزایش محدوده طرح­های توسعه به شهر الحاق گردیدند، نابودی اراضی کشاورزی و باغات شهر ، نبود زیر ساخت­های مناسب در مناطق مختلف، تراکم­های پایین خا لص وناخالص که سبب هدر ­روی زمین شهری وبالا رفتن هزینه ی ایجاد زیر­ساخت­ها گردیده است ؛ همه اینها در جهت مخالف با اهداف توسعه پایدار است و هر چند به نظر می­رسد تلاش­هایی برای کنترل روند رشد ناموزون و بی­برنامه ی شهر صورت می­گیرد، مانند: بازنگری در طرح­های جامع وتفصیلی، جلوگیری از ساخت وساز­های غیر مجاز، ممنوعیت ساخت در اراضی کشاورزی و باغات، امابدلیل عدم استمرار این تمهیدات اجرایی ونبود برنامه­های مدون مبتنی بر مبانی نظری مشخص، وهم چنین وجود پدیده­ای به نام مهاجرت ومکانیابی سکونت گاه­های خانوار بر مبنای عوامل متفاوت، ضوابط ساخت و ساز نامتناسب با شرایط روز ودر نتیجه ساخت وسازهای بی­برنامه در اینگونه اراضی و بورس بازی زمین، مشکل رشد پراکنده شهر همچنان به قوت خود باقی مانده است و آثار ناشی از آن، بار سنگینی را از نظر اقتصادی، اجتماعی و کالبدی بر شهر تحمیل می­کند. تداوم این روند می تواند به تدریج به تضعیف مدیریت شهری و ناتوانی در برنامه­ریزی در ارائه خدمات رسانی بهینه به ساکنین وکاهش روز افزون توانایی آن برای رفع این مشکل ودرنهایت نزول روزافزون کیفیت زندگی و کاهش پایداری در توسعه شهری منجر شود.

  بنابراین  پایان نامه ی حاضر درپی آن است  که علاوه بر شناخت فرم شهری به بررسی نقش موثر آن بر کیفیت زندگی شهروندان  درشهر ساری بپردازد .با توجه به اهمیت موضوع متاسفانه ، کمتر مورد توجه محققین ، مسئولان و دانشجویان مرتبط بر امور شهری قرار گرفته است . امید است یافته های پژوهش در برنامه ریزی های آتی سکوی پرشی برای ارائه ایده به ارائه دهندگان خدمات وطرح های توسعه شهری وافزایش عملکرد آنان جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان گردد.

۲-۱- پرسش های تحقیق

سوال اصلی تحقیق

آیا بین فرم فشرده و پراکنده در کیفیت زندگی شهروندان رابطه وجود دارد؟

سوالات فرعی تحقیق

۱- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد؟

۲- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد؟

۳- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد؟

۴- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد؟

۵- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد نگرش کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد؟

۶- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد؟

  1. Urban Sprawl

تعداد صفحه : ۲۶۱

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***