دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری برند در صنعت بیمه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :بازرگانی بین الملل

عنوان : تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری برند در صنعت بیمه

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                        

       رشته: مدیریت بازرگانی     گرایش بازرگانی بین الملل

 

 

عنوان :

تاثیر ابعاد برند خدمات بر وفاداری برند در صنعت بیمه

 (مطالعه موردی : بیمه ایران)

 

 

استاد راهنما :

دکتر مریم اوشک سرایی

 

زمستان ۱۳۹۳


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                صفحه
چکیده ۱
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱) مقدمه ۳
۱-۲) بیان مسئله ۴
۱-۳) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۸
۱-۴) اهداف تحقیق ۹
۱-۵) چهارچوب نظری تحقیق ۹
۱-۵-۱) مدل مفهومی تحقیق ۱۱
۱-۶) فرضیه های تحقیق ۱۲
۱-۷) تعاریف مفهومی  و عملیاتی متغیرهای تحقیق ۱۲
۱-۸) قلمرو تحقیق ۱۴
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲-۱) وفاداری به برند ۱۶
۲-۱-۱) تعاریف وفاداری به برند ۱۶
۲-۱-۲) سیر تحول تاریخی ۱۷
۲-۱-۳) طبقه بندی مشتریان بر مبنای میزان وفاداری آن ها به برند ۱۸
۲-۱-۴) ابعاد اندازه گیری وفاداری به برند ۲۰
۲-۱-۵) اهمیت وفادری مشتریان به برند ۲۵
۲-۱-۶) عوامل تاثیر گذار بر وفاداری به برند ۲۷
۲-۲) برند خدمات ۳۵
۲-۲-۱) تشریح برند خدمات ۳۶
۲-۲-۲) تاریخچه برند خدمات ۳۶
۲-۲-۳) ویژگی های برند خدمات ۳۷
۲-۲-۴) ابعاد برند خدمات ۳۸
۲-۲-۴-۱) شواهد برند ۳۹
۲-۲-۴-۲) شایعات برند ۴۱
۲-۲-۵) مدل برند خدماتی بری ۴۱
۲-۳) سایر متغیرها ی تحقیق ۴۲
۲-۳-۱) رضایت ۴۲
۲-۳-۲) نگرش نسبت به برند ۴۶
۲-۴) نتایج تحقیقات پیشین ۴۷
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
۳-۱) مقدمه ۵۵
۳-۲) روش اجرای تحقیق ۵۵
۳-۳) جامعه و نمونه آماری ۵۵
۳-۴) روش نمونه گیری ۵۶
۳-۵) روش و ابزار گرد آوری اطلاعات ۵۷
۳-۶) روایی و پایایی پرسشنامه ۵۹
۳-۷) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۶۰
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
۴-۱) مقدمه ۶۴
۴-۲) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ۶۴
۴-۳) توصیف متغیر های تحقیق ۶۷
۴-۴) بررسی مدل تحقیق ۷۰
۴-۴-۱) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد استاندارد ۷۰
۴-۴-۲) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری ۷۲
۴-۴-۳) بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق ۷۳
۴-۵) قدرت تبیین مدل ۷۳
۴-۶) تحلیل مسیر های حاصل از مدل ساختاری تحقیق ۷۴
۴-۷) آزمون فرضیه ها ۷۴
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه ۷۸
۵-۲) نتیجه گیری ۷۸
۵-۲-۱) نتایج آمار توصیفی ۷۸
۵-۲-۲) نتایج آمار استنباطی ۸۳
۵-۳) پیشنهاداتی بر اساس نتایج و فرضیات تحقیق ۸۵
۵-۴) پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۸۶
۵-۵) محدودیت های تحقیق ۸۶
منابع و مأخذ ۸۷
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                صفحه
جدول  ۲-۱) طبقه بندی وفاداری به برند توسط مصرف کنندگان، مطابق با خصیصه های ۲۰
جدول ۲-۲) ارتباط شخصیت برند – وفاداری برند ۳۴
جدول ۳-۱) تعداد پرسشنامه های توزیع و برگشت داده شده ۵۶
جدول ۳-۲) صفات کیفی و ارزش های عددی گزینه های پرسشنامه ۵۷
جدول ۳-۳) توزیع سوالات پرسشنامه ۵۸
جدول۳-۴)  آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق ۶۰
جدول۴-۱) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان ۶۴
جدول۴-۲) توصیف سن پاسخ دهندگان ۶۵
جدول۴-۳) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان ۶۵
جدول۴-۴) توصیف مدت زمان استفاده از خدمات این بیمه پاسخ دهندگان ۶۶
جدول۴-۵) توصیف شغل پاسخ دهندگان ۶۶
جدول۴-۶) توصیف متغیر شایعات برند ۶۷
جدول۴-۷) توصیف ابعاد شایعات برند ۶۷
جدول۴-۸) توصیف متغیر شواهد برند ۶۸
جدول۴-۹) توصیف ابعاد شواهدبرند ۶۸
جدول۴-۱۰) توصیف متغیر نگرش ۶۹
جدول۴-۱۱) توصیف متغیر رضایت ۶۹
جدول۴-۱۲) توصیف متغیر وفاداری ۶۹
جدول۴-۱۳) آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های تحقیق ۷۰
جدول ۴-۱۴) علایم به کار رفته در مدل ۷۱
جدول ۴-۱۵) شاخص های معنی داری و برازش مدل ۷۳
جدول ۴-۱۶) نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختاری ۷۴
جدول ۵-۱) توصیف معیارهای شواهد برند ۷۹
جدول ۵-۲) توصیف معیارهای شایعات برند ۸۱
جدول ۵-۳) توصیف معیارهای شایعات برند ۸۲
جدول ۵-۴) توصیف معیارهای شایعات برند ۸۲
جدول ۵-۵) توصیف معیارهای شایعات برند ۸۳
 
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                صفحه
نمودار ۴-۱) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد استاندارد) ۷۱
نمودار ۴-۲) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری) ۷۲
 
 
فهرست اشکال
عنوان                                                                                                                صفحه
شکل ۱-۱) مدل مفهومی تحقیق ۱۱
شکل ۲-۱) رابطه رضایت مشتری و وفاداری مشتری ۲۹
شکل ۲-۲) مدل نام تجاری خدمات ۴۲
 

چکیده

صنعت بیمه بعنوان یکی از صنایع رو به رشد جامعه حاضر جهان و ایران می باشد. با توجه به افزایش تعداد شرکت های مختلف و طبع آن؛ افزایش رقابت در بازار، نیازمند انجام تحقیقات متنوع و کسب نتایج روابط متغیر هایی است که پیشرفت در این بازار رقابتی و البته پر تحول را با اتخاذ استراتژی ها و تصمیمات بهتر و سنجیده تر، میسر سازد. با توجه به ازدیاد شرکت‎های بیمه بدون شک با وجود فضای رقابتی حاکم بر صنعت بیمه در سال های آینده برای بدست آوردن جایگاه مناسب در ذهن مشتریان به طوری که وفادار به شرکت بیمه باقی بمانند، عواملی موثر است وفاداری مشتریان یک عامل بارز در موفقیت کسب و کار یک شرکت بیمه است… مشتریان وفادار در صنعت بیمه مزایای بسیاری را با خود به همراه می آورند. از جمله این مزایا می توان به بهبود سود آوری شرکتهای بیمه، کاهش هزینه های بازاریابی بیمه، افزایش فروش، قیمت پایین مشتریان بیمه و… اشاره نمود در این راستا، انجام مطالعه ای در خصوص رابطه ی بین عوامل برند خدماتی بر رضایت و نگرش و نهایتا، بر وفاداری برند بسیار محسوس می باشد تا با انجام این گونه تحقیقات، گامی در جهت پیشرفت برندینگ و کسب رضایت مشتریان و نهایتا سود بیشتر، برداشته شود. بنابراین مطالعه حاضر در حوزه ی خدماتی بیمه ایران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت تا علاوه بر سنجش متغیرهای مذکور در شرایط فعلی، روابط بین آن ها نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. قابل ذکر است که آشکار شدن روابط بین متغیرهای مربوطه، می تواند گامی در جهت پیشرفت صنعت بیمه در داخل کشور باشد. سوال اصلی تحقیق با توجه به مدل تحقیق عنوان می‎کند که آیا ابعادبرند خدمات در حوزه خدماتی بیمه ایران می تواند بر وفاداری به برند تاثیر گذار باشد. جامعه آماری این تحقیق مشتریان بیمه ایران در نیمه اول سال ۱۳۹۳ می باشد. نمونه­گیری با بهره گرفتن از روش غیر احتمالی در دسترس انجام گردید. حجم نمونه ۳۰۹ نفر تعیین شد. روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده های پژوهش نیز به دلیل بررسی و توصیف وضع موجود، متغیرهای تحقیق و روابط آنها در جامعه مورد بررسی، جزء تحقیقات توصیفی واز نوع همبستگی می‎باشد. روش گردآوری داده­ها و اطلاعات، میدانی و نیز ابزار جمع­آوری داده­ها، پرسشنامه­­ی استاندارد می­باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، مدل­یابی معـادلات ساختاری با بهره گرفتن از نرم­افزار لیزرل بوده است. در نهایت با آزمودن فرضیه­ها، نتایج تجزیه و تحلیل­ها نشان می­دهد که بین شواهد با نگرش و شواهد با رضایت و رضایت با نگرش رابطه مثبت وجود دارد؛ همچنین بین شایعات با نگرش و شایعات با رضایت و شایعات با شواهد و نگرش با وفاداری ارتباط مثبت وجود دارد.
 
واژگان کلیدی: برند خدمات، وفاداری برند، نگرش نسبت به برند، رضایت برند، شواهد برند، شایعات برند، بیمه ایران.

 

 
 

 
 
 
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
  

۱-۱) مقدمه

امروزه، از جمله مهمترین مباحث بازاریابی، برند[۱] و نام تجاری است که پیش روی شرکت های تجاری قرار دارد. اهمیت آن تا حدی است که مدیریت برند به رشته مستقلی در مجامع علمی تبدیل شده است. برند عبارت است از نام، عبارت، اصطلاح، علامت، نشانه، طرح، نماد یا ترکیبی از آن ها به منظور شناساندن محصولات و خدمات فروشندگان یا متمایز ساختن آن ها از محصولات شرکت های رقیب (کارتر و آرمسترانگ[۲]، ۱۳۸۶، ص ۳۷۶). برند از لحاظ اقتصادی و استراتژیکی ازجمله با ارزش ترین دارایی های هر شرکتی محسوب می شود؛ در سال های اخیر محققان به این نتیجه رسیده اند که ارزش واقعی محصولات و خدمات برای شرکت ها در درون محصولات و خدمات نیست بلکه این ارزش در ذهن مشتریان واقعی و بالقوه وجود دارد و این برند است که ارزش واقعی را در ذهن مشتریان ایجاد می‎کند (کلر[۳]، ۲۰۰۸، ص ۸۸). به این ترتیب می توان گفت بارزترین مهارت یک بازاریاب حرفه ای[۴] این است که برندی ایجاد نماید که بتواند از آن حمایت کند، مصونش دارد و آن را تقویت کند (خدنگ، ۱۳۸۸، ص۸).
همچنین در نتیجه افزایش رقابت که ازمشخصه های بازارهای جهانی است شرکت ها، استراتژی های  خود را در جهت جلب رضایت و حفظ مشتری متمرکز می‎کنند (گاستافسون و همکاران[۵]، ۲۰۰۵). در این رابطه، ایجاد برند یک استراتژی است که شرایطی ایجاد می‎کند که سازمان ها بتوانند روابط بلند مدت پرمنفعتی را با مشتریان خود برقرار کنند؛ بعلاوه، برند شدن برای مشتری ویژه ارزش ایجاد می‎کند که به رضایت و بقاء مشتری کمک می نماید. هرچند به دلیل لمس ناپذیری و ریسک درک شده مرتبط با خدمات، برداشت مشتری از خدمات برند بسیار مهم است؛ چرا که برداشت مشتری  رفتار نهایی آن را نسبت به برند ایجاد می‎کند (کاظمی راد، ۱۳۸۸، ص۵۹). بالطبع برند شدن برای استفاده کنندگان خدمات به اندازه سازنده‎های کالای فیزیکی از اهمیت برخوردار است.
به این ترتیب نام تجاری از جمله دارایی های نا مشهود هر سازمانی به خصوص سازمانهای خدماتی می‎باشد، در این سازمان ها، ارزیابی مشتریان از خدمات به دلیل ماهیت نا ملموس آن، به واسطه برند سازمان ممکن می باشد (کریشمان و همکاران[۶]، ۱۹۹۶، ص ۳۹۴)؛ به این ترتیب تعیین نام تجاری فرصت جلب مجموعه ای از مشتریان وفادار و سود آور را در اختیار شرکت ها قرار می دهد که به واسطه آن فروشندگان تا اندازه ای از  نام تجاری خود در مقابل رقبا مراقبت می‎کنندودر برنامه ریزی های خود کنترل بیشتری را اعمال می نمایند. (کاتلر[۷]، ۱۳۸۶، ص ۴۸۶).
از دیگر مفاهیم مهم در زمینه بازاریابی وفاداری به برند[۸] است که نقش مهمی در ایجاد منافع بلند مدت برای سازمان ها ایفا می‎کند؛ زیرا مشتریان وفادار نیازی به تلاش های ترفیعی گسترده ندارند آنها با کمال میل حاضر هستند مبالغ بیشتری را برای کسب مزایا و کیفیت برند مورد علاقه خود پرداخت نمایند. وفاداری علاوه بر افزایش سهم بازار موجب تقاضای سازمان برای دریافت قیمت بالاتر نسبت به رقبا می شود و همچنین تبلیغات دهان به دهان  مثبت را بین مشتریان افزایش می دهد. انجمن بازاریابی آمریکا[۹]، وفاداری به برند را چنین تعریف می‎کند: فرصتی که در آن یک مشتری بجای خریدن یک محصول از چندین عرضه کننده آ ن را به طور مکرر از یک عرضه کننده خریداری می نماید (کاظمی راد، ۱۳۸۸، ص۶۴) تحقیقات نشان می دهد که هزینه نگهداری یک مشتری وفادار کمتر از هزینه جذب یک مشتری جدید است (سید جوادین، امینی و امینی، ۱۳۸۹، ص۶۱). وفاداری به برند  حاکی از نگرش مثبت مشتری به برند و پایبندی و قصد ادامه خرید درآینده است. وفاداری به برند مستقیماً متأثر از رضایت یا نارضایتی مشتری از برند در طول زمان و همینطور کیفیت محصول است (دهدشتی، ۱۳۸۶، ص۷۲). سو و همکاران[۱۰] در سال ۲۰۱۳ بیان کردند که وفاداری به برند عبارت است از تعهد مشتریان به داشتن ارتباط دراز مدت با یک برند (سو و همکاران، ۲۰۱۳، ص ۴۰۵).
 

۱-۲) بیان مسئله

با وجود اینکه بیش از ۳۰ سال کار مداوم جهت  غنای دانش برند [۱۱]در اروپا و آمریکا انجام شده است؛ این مفهوم در ایران چندان مورد توجه قرار نگرفته است. فقدان دانش برند و مدیریت برند صحیح در ایران نتیجه ای جز فروش روز افزون برندهای خارجی در میان نوجوانان و جوانان و انزوای محصولات داخلی به همراه نداشته است؛ برند به دلیل شناساندن هویت سازمان به مشتریانش، الزامی استراتژیک برای سازمان قلمداد می شود. تحقیقات دانشگاهی صورت گرفته در ایران عامل وفاداری مشتریان را مهمترین عامل تمایل مصرف کنندگان به اکثر محصولات و خدمات مورد بررسی معرفی می‎کنند؛ از نظر اولیور[۱۲] (۱۹۹۹) وفاداری مارک تجاری عبارت است از تعهد عمیق برای خرید دوباره یک خدمت یا محصول به طور مداوم در آینده که سبب تکرار مارک تجاری مشابه یا خرید مجموعه مشابه مارک تجاری می شود، با اینکه اثرات محیطی و تلاشهای بازاریابی عاملی جهت تغییر رفتار می باشد (خدنگ، ۱۳۸۸، ص۱۲). ایجاد وفاداری در مشتری مفهومی است که در کسب و کارهای امروزی به جهت اینکه مشتریان وفادار به صورت مولفه های اصلی موفقیت سازمانی در آمده اند ؛ مورد توجه بیشتر قرار گرفته است. مشتریان وفادار بیشتر خرید می‎کنندو معمولا ابزار مناسبی برای تبلیغات محسوب می شوند. در نتیجه سازمانهای امروزی بدنبال شناسایی و مدیریت روش های موثر ایجاد وفاداری هستند (سعید نیا، صحت و چرخیان، ۱۳۹۱). از دیدگاه دیک و باسو[۱۳] (۱۹۹۴)، وفاداری عبارت است از تلفیق ابعاد نگرشی و رفتاری درک شده. وفاداری رفتاری به برند اغلب مترادف با تکرار رفتار خرید تعبیر می شود؛ بعد ها وفاداری نگرشی به برند نیز به رسمیت شناخته شد که فراتر از تکرار خرید توسط مشتری است و بیانگر تعهد واقعی به یک نام تجاری خاص است (کیکاوهمکاران، ۲۰۱۲، ص۵۳۱).
ازجمله مهمترین مسائلی که امروزه شرکت ها با آن مواجه هستند، چگونگی ایجاد رابطه بین سازه هایی مثل برند و وفاداری مشتری است، به خصوص این در ادبیات مدیریت بازاریابی عوامل زیادی مطرح شده است که بر وفاداری مشتری تاثیر گذار است (سید جوادین و همکاران، ۱۳۸۹ ص ۶۰). ازجمله عوامل مهم در شکل گیری وفاداری مشتری به سازمان خدماتی، ادراک او از تعامل رو در رو با کارکنان ارا ئه دهنده خدمت یا همان کیفیت مواجهه خدمت است (حاج کریمی، مکی زاده و جمالیه بسطامی، ۱۳۸۸، ص۳۰).  به این ترتیب امروزه برای ایجاد وفاداری در مشتریان، فرایند ایجاد برند و شناساندن برند ازجمله مهمترین اولویت های حوزه بازاریابی بسیاری از سازمانها محسوب می شود (برندی و همکاران، ۲۰۰۸، ص۱۵۴).
از طرف دیگر یکی از تفاوت های اساسی بین برند محصول و خدمات در این حقیقت نهفته است که در بخش خدمات نام شرکت نام برند آن می شود و این در حالی است که مشتریان معمولاًبه کل شرکت به عنوان تهیه کننده تجربیات خدماتی می نگرند (بری[۱۴]، ۲۰۰۰؛ ص۱۳۲). ماهیت لمس ناپذیری خدمات، اهمیت قاطع برندهای خدماتی را تاکید می‎کند زیرا از آنجایی که خدمات، قابل لمس نیستند تا برای بسته بندی، اتیکت زدن یا نمایش دادن پذیرفته شوند، برندهای قوی به خصوص، ابزار قدرتمندی برای سازمان‎های خدماتی برای افزایش اعتماد مشتریان است؛ بنابراین ایجاد برند، نقش ویژه ای را در شرکتهای خدماتی ایفاء می‎کند، زیرا برندهای نیرومند اعتماد مشتریان را نسبت به خریدهای نامرئی افزایش می دهند. برندهای نیرومند، مشتریان را قادر می کنند تا محصولات و کالاهای ناملموس را بهتر تجسم و درک نمایند. آنها ریسک ادراک شده پولی، اجتماعی و یا امنیتی مشتریان را در خرید خدماتی که ارزیابی اولویت خریدشان دشواراست، کاهش می دهند. عدم لمس پذیری محصول به این مفهوم نیست که توسعه برند برای خدمات، نسبت به کالاها از اهمیت و مناسبت کمتری برخوردار است، فقط اینکه کاربرد آن از برخی جنبه‎ها متفاوت است (حیدر زاده، ۱۳۹۰، ص ۷۲). برند در یک رابطه طولانی مدت، شرایطی را بوجود می‎آورد که خریدارو فروشنده به یکدیگر تعهد پیدا کنند. از این رو برند می تواند به عنوان ابزار دفاعی بازاریابی به کار رود که مشتریان کنونی را حفظ کند و همچنین بعنوان یک ابزار تهاجمی بازاریابی به کار رود که مشتریان جدیدی را جذب نماید؛ اهمیت بازاریابی دفاعی در زمینه خدمات از طریق این دانش مشخص کرده است که هزینه جذب مشتری جدید بسیار بالاتر از حفظ مشتریان فعلی است (دهدشتی، ۱۳۸۹، ص۷۱).
رابطه بین رضایت و وفاداری به برند و نگرش در تحقیقاتی چون یول ها و همکاران[۱۵]،  مورد تایید قرار گرفته است که البته رابطه ی بین رضایت و نوع تبلیغات و کیفیت خدمات دریافتی نیز با توجه به تفاوت فرهنگی بین کشور  چین و کره جنوبی، مورد تایید قرار گرفته است (یول هاو همکاران، ۲۰۰۹). در تحقیق کریستالیس[۱۶] و همکاران، تمامی ارتباطات بین متغیر ها جز، اارتباط مثبت بین شایعات برند و رضایت مورد تایید قرار گرفت (کریستالیس و همکاران، ۲۰۱۳، ص ۴). ارتباط بین نگرش برند و وفاداری به برند در تحقیقی که توسط لی و همکارانش[۱۷] انجام گرفته، بررسی شده و ارتباط آنها تایید شد (لی و همکاران، ۲۰۱۲). در تحقیقی که توسط جلالی و همکاران (۱۳۹۰) انجام گرفت معلوم شد که ارزش و کیفیت ادراک شده و ارزش ویژه به عنوان متغیرهای مستقل و رضایتمندی از برند، تعهد مستمر و عاطفی به عنوان متغیرهای میانجی بر روی وفاداری و تمایل به خرید مجدد یک برند تاثیرگذارند (جلالی، و غیره ، ۱۳۹۰). در تحقیقی دیگر، ارتباط بین ابعاد برند خدمات بر نگرش برند و نگرش برند بر وفاداری برند مورد تایید قرار گرفت (کریستالیس و همکاران، ۲۰۱۳، ص ۴).
بنا بر تحقیق صورت گرفته توسط کریستالیس و همکاران (۲۰۱۳)، ابعاد برند خدمات[۱۸] شامل شواهد برند و شایعات برند است. شواهد برند یک ساختار عالی است که تمامی زمینه های یک برند را زمانی که مشتری به دنبال ارزیابی یک نام تجاری است، درک می‎کند و مد نظر قرار می دهد. این زمینه ها حتی شامل احساساتی است که در زمان قبل و حین خرید و مرحله استفاده تجربه می نماید و در نتیجه به طور مستقیم وفاداری به برند مشتری را تحت تاثیر قرار می دهد. شایعات برند از دیدگاه گریس و اوکاس[۱۹] (۲۰۰۵) به ارتباطات مربوط به برند خدماتی تجربه شده توسط مشتریان در مرحله قبل از خرید اشاره دارد که شامل ارتباطات کنترل شده[۲۰] (یعنی تبلیغات و معرفی) و ارتباطات کنترل نشده[۲۱] (یعنی تبلیغات دهان به دهان و تبلیغات بدون هزینه) می باشدکه با وفاداری برند ارتباط دارند (کریستالیس، ۲۰۱۳، ص ۳). اهمیت برند خدماتی بدین معنی است که عمدتاً توسط نگرش های سازمانی مثل کیفیت فراهم شده خدمات به وسیله کارکنان، رابطه کلی بین شرکت و مشتریان آن تعیین می شود اگرچه ممکن است تاثیر متقابل مشتریان و کارکنان برهم، موجب تجربیات نابرابر با برند خدماتی شود که عامل ایجاد چالش های عمده برای بازاریاب‎های خدمات می شود) کریستال و همکاران[۲۲]، ۲۰۱۳، ص ۳). اما با وجود اهمیت برند در بخش خدمات، تحقیقات اندکی در این زمینه در ایران صورت گرفته است (کاظمی راد، ۱۳۸۸، ص ۵). لذا در این تحقیق ما اهمیت نسبی برخی از عوامل شناخته شده مرتبط با علایم تجاری (مانند رضایت مشتری، نگرش نسبت به برند و ابعاد برند) را بر وفاداری مشتری در زمینه خدمات ارزیابی می کنیم.
صنعت بیمه[۲۳]، امروزه بعنوان یکی از صنایع رو به رشد جهان و ایران محسوب می شود. با توجه به افزایش تعداد شرکت های بیمه و در نتیجه، افزایش رقابت در این صنعت نیاز به انجام تحقیقات متنوع و کسب نتایج روابط متغیرهایی که پیشرفت در این بازار رقابتی و البته پر تحول را با اتخاذ استراتژی ها و تصمیمات بهتر و سنجیده تر، میسر سازدبیشتر احساس می شود. مشتریان وفادار در صنعت بیمه مزایای بسیاری را با خود به همراه می آورند. از جمله این مزایا می توان به بهبود سود آوری شرکتهای بیمه، کاهش هزینه های بازاریابی بیمه، افزایش فروش، قیمت پایین مشتریان بیمه و… اشاره نمود (کریستالیس و همکاران، ۲۰۱۳، ص۵). البته شایان ذکر است که هیچ تضمینی وجود ندارد که مشتریان راضی مجددا از شرکت خرید کنند. به این دلیل امروزه آشکار شده است که وفاداری مشتری در موفقیت کسب و کار یک شرکت به طور قابل توجهی از رضایت مشتری مهم تر است (عباس نژاد، حقیقی کفاش و صحت، ۱۳۹۰). در این راستا، انجام مطالعه ای در خصوص رابطه ی بین تاثیر ابعاد برند خدماتی بر رضایت و نگرش و نهایتا، بر وفاداری برند بسیار محسوس می باشد تا با انجام این گونه تحقیقات، گامی در جهت پیشرفت برندینگ و کسب رضایت مشتریان و نهایتا سود بیشتر، برداشته شود. باید اضافه نمود که نمونه ای از این تحقیقات در دانمارک و نروژ و در برند خدمات) خطوط هوایی و بانک (مورد بررسی قرار گرفته است (کریستالیس و همکاران، ۲۰۱۳، ص ۳).
در این راستا مطالعه ی حاضر در حوزه ی خدماتی بیمه ایران در استان گیلان، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت تا علاوه بر سنجش متغیر های مذکور در شرایط فعلی، روابط بین آن ها نیز مورد ارزیابی قرار گیرد. قابل ذکر است که آشکار شدن روابط بین متغیرهای مربوطه، می تواند گامی در جهت پیشرفت صنعت بیمه در داخل کشور باشد.
سوال اصلی تحقیق با توجه به مدل تحقیق به شرح ذیل می باشد:
آیا ابعادبرند خدمات در حوزه خدماتی بیمه ایران می تواند بر وفاداری به برند تاثیر گذار باشد؟
۱- Brand
[۲]– Carter & Armstrong
[۳]– Keller
[۴] – Marketing Professional
[۵] – Gustafsson et al
[۶] krishman et al
۱- Kotler
[۸] brand loyalty   
[۹] – Marketing Association of America
[۱۰] -.So et al
[۱۱] Brand Knowledge
[۱۲] -Oliver
[۱۳] Dick & Buso
[۱۴] Berry
[۱۵] – Youl Ha et al
[۱۶] -Kristalis
[۱۷] Li et al
[۱۸] Brand of service
[۱۹]Grace & OCas
[۲۰] Community Controlled
[۲۱] Uncontrolled communications
[۲۲] krystallis,et al
[۲۳] Insurance Industry
تعداد صفحه : ۱۳۲
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***