دانلود پایان نامه ارشد : بهینه‌سازی مصرف انرژی در خانه‌های هوشمند با بهره گرفتن از رویکرد برنامه‌ریزی ریاضی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش :سیستم های اقتصادی اجتماعی

عنوان :   بهینه سازی مصرف انرژی در خانه های هوشمند با بهره گرفتن از رویکرد برنامه ریزی ریاضی

دانشکده مهندسی صنایع

بهینه سازی مصرف انرژی در خانه های هوشمند با بهره گرفتن از رویکرد برنامه ریزی ریاضی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی صنایع گرایش سیستم های اقتصادی اجتماعی

استاد راهنما:دکتر حامد شکوری

استاد مشاور: دکتر حاج علی بزرگی

شهریورماه    ۱۳۹۱

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائیدچون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

چکیده

امروزه مدیریت مصرف انرژی در کانون توجه دولتمردان در سراسر جهان قرار گرفته است. مصرف بالای انرژی در ساختمان های مسکونی یکی از عمده ترین دلایل مصرف بی رویه انرژی است که هزینه های بالایی را در بلندمدت برای مصرف کنندگان و نیز در سطح ملی به دنبال دارد. از اینرو در این پژوهش سعی شده است که با اصلاح الگوی مصرف و ارائه یک برنامه پیشنهادی، مصرف کننده بتواند ضمن حفظ رفاه خود از تاثیرات مثبت اقتصادی نیز بهره ببرد.

در این پژوهش ابتدا پیشینه ای از بهینه سازی مصرف انرژی در مقالات و تحقیقات موجود ارائه و سپس یک مدلسازی از دستگاه های خانگی مطرح شده است. در ادامه این پژوهش، در یک مطالعه موردی، فهرستی از دستگاه های مورد استفاده توسط یک مصرف کننده داوطلب دریافت شده و مدل برای آن به اجرا درآمده است. سه سناریوی مختلف به عنوان اهداف این پژوهش بررسی و با هم مقایسه شده اند. این سه سناریو شامل موارد زیر است:

 • سناریوی ۱: می نیمم سازی پیک انرژی مصرفی (مدیریت اضافه بار)
 • سناریوی ۲: می نیمم سازی هزینه انرژی مصرفی
 • سناریوی ۳: تلفیق سناریوهای ۱و۲

بررسی همزمان هر دو سناریوی ۱و۲ در سناریوی ۳، این پژوهش را از سایر پژوهش های مرتبط متمایز می کند، زیرا در کارهای مرتبط پیشین معمولا یکی از اهداف مورد بررسی در سناریوهای ۱ و ۲، مورد بحث قرار گرفته اند. در پایان این پژوهش سعی شده است با بررسی نمودارهای توزیع انرژی دستگاه های خانگی و مقایسه سناریوهای مطرح شده، بهترین برنامه زمان بندی برای بارها ارائه شود که بطور همزمان هم پیک انرژی مصرفی را می نیمم کند و هم به می نیمم سازی هزینه برق مصرفی منجر شود.

واژه های کلیدی: مدیریت مصرف انرژی، بهینه سازی مصرف انرژی، خانه های هوشمند، اتوماسیون ساختمان

فهرست مطالب

فصل۱مقدمه  ۷

۱-۱٫مقدمه ۸

۱-۲٫ساختمانهوشمندچیست؟ ۸

۱-۲-۱٫ سیستم هایمدیریتواتوماسیونساختمان. ۹

۱-۲-۲٫ تعاملبینساکنانوساختمانهوشمند ۹

۱-۲-۳٫ سیستم هایمدرنمدیرتساختمان. ۱۰

۱-۳٫نگاهاینپژوهش.. ۱۰

۱-۳-۱٫ شبکههوشمند ۱۱

۱-۳-۲٫ تکنیکپاسخبهتقاضا (DR) 12

۱-۳-۳٫ انواعبرنامه هایپاسخبهتقاضا (DR) 12

۱-۳-۴٫ تعاملبینمصرف کنندهوبرنامه هایپاسخبهتقاضا (DR) 13

۱-۳-۵٫ مقایساتیبیناینپژوهشوپژوهش هایانجامشده ۱۴

۱-۴٫فصل بندی. ۱۶

فصل۲مروریبرمنابعمطالعاتی  ۱۸

۲-۱٫مقدمه ۱۹

۲-۲٫مسألهتغییرزمانبار. ۱۹

۲-۲-۱٫ سیستممدیریتمصرفانرژیدرخانه هایمسکونی. ۲۰

۲-۲-۱-۱٫ ارائهمسألهبرنامه ریزی. ۲۱

۲-۲-۱-۲٫ استخراجاطلاعاتبارهایخانگی. ۲۱

۲-۳٫رویکردیازتغییرزمانبارها ۲۲

۲-۳-۱٫ اعمالفرضیاتگوناگون. ۲۳

۲-۴٫مدیریتطرفتقاضا (DSM) 23

۲-۵٫رویکردDSMدراینپژوهش.. ۲۴

۲-۶٫بررسیتفصیلیاولینپژوهشمرتبط. ۲۵

۲-۶-۱٫ چارچوبمدل. ۲۵

۲-۶-۱-۱٫ فازهایکاری. ۲۶

۲-۶-۱-۲٫ مقایسهپژوهشموردمطالعهبااینپژوهش.. ۲۶

۲-۶-۲٫ فرمول بندیمدل. ۲۶

۲-۶-۳٫ انتقاداتیبرپژوهشموردمطالعه ۲۹

۲-۷٫بررسیتفصیلیدومینپژوهشمرتبط. ۳۰

۲-۷-۱٫ سناریوی ۱: مدیریتاضافه باردرحوزهخانه ۳۰

۲-۷-۲٫ سناریوی ۲: بهینه سازیصرفه جوییاقتصادی. ۳۰

۲-۷-۳٫ سناریوی۳: مدیریتطرفتقاضا (DSM) 31

۲-۷-۴٫ چارچوبمدل. ۳۲

۲-۷-۴-۱٫ معماریسیستم ۳۲

۲-۷-۴-۲٫ مدلسازیبارهایخانگی. ۳۴

۲-۷-۴-۳٫ مدلسازیانرژیمصرفیدستگاه ها ۳۵

۲-۷-۵٫ فرمول بندیمسألهکنترلرهوشمندخانگی. ۳۷

۲-۷-۵-۱٫ تعاملبینمصرف کنندهودستگاه هایهوشمندخانگی. ۳۷

۲-۷-۵-۲٫ رفتارSHCدربرابرسیگنال هایDSM.. 39

۲-۷-۵-۳٫ ارائهمدلریاضیازMدستگاهخانگی. ۴۰

۲-۷-۵-۴٫ مسألهبرنامه ریزیSHC. 42

۲-۷-۵-۵٫ حلمسألهبرنامه ریزیSHC. 43

فصل۳مدل پیشنهادیکنترلرهوشمند ۴۷

۳-۱٫دیاگرامکلیمسأله ۴۸

۳-۱-۱٫ دیاگرامسیستممدیریتبارهایخانگی. ۴۸

۳-۱-۲٫ تقسیم بندیبارهایخانگی. ۴۹

۳-۱-۳٫ توسعهسیستممدیریتبار. ۵۰

۳-۱-۴٫ نیازمندی هایارتباطیسیستم (پروتکلارتباطیزیگبی) ۵۱

۳-۲٫تشریحمسألهوفرضیات.. ۵۲

۳-۲-۱٫ ادبیاتمدل. ۵۲

۳-۲-۲٫ فرموله سازیواعمالفرضیات.. ۵۳

فصل۴الگوریتمحلمسألهبرنامه ریزی   ۵۹

۴-۱٫مقدمه ۶۰

۴-۲٫برنامه ریزیخطیعددصحیحمختلط. ۶۰

۴-۳٫برنامه ریزیآرمانی. ۶۳

فصل۵مطالعهموردیوتفسیرنتایج  ۶۶

۵-۱٫مقدمه ۶۷

۵-۲٫دریافتاطلاعاتازمصرف کننده ۶۸

۵-۳٫مدلسازیدستگاه هایخانگیدرمطالعهموردی. ۷۰

۵-۴٫بررسیسناریوهایمختلف.. ۷۸

۵-۴-۱٫ سناریوی ۱: می نیمم سازیپیکانرژیمصرفی. ۷۹

۵-۴-۱-۱٫ نمودارتوزیعانرژیدستگاه هایخانگی. ۷۹

۵-۴-۱-۲٫ بررسیکلانرژیمصرفی. ۸۵

۵-۴-۱-۳٫ بررسیهزینهکلانرژیمصرفی. ۸۷

۵-۴-۲٫ سناریوی ۲: می نیمم سازیهزینهانرژیمصرفی. ۸۹

۵-۴-۲-۱٫ نمودارتوزیعانرژیدستگاه هایخانگی. ۹۰

۵-۴-۲-۲٫ بررسیکلانرژیمصرفی. ۹۶

۵-۴-۲-۳٫ بررسیهزینهکلانرژیمصرفی. ۹۸

۵-۴-۳٫ سناریو ۳: تلفیقسناریوهای ۱و۲٫ ۱۰۰

۵-۴-۳-۱٫ بررسیکلانرژیمصرفی. ۱۰۰

۵-۴-۳-۲٫ بررسیهزینهکلانرژیمصرفی. ۱۰۲

فصل۶نتیجه گیریوپیشنهادات   ۱۰۴

فهرست اشکال

فصل۱مقدمه  ۷

شکل۱-۱٫بخش هایمختلفیکساختمانهوشمند ۱۰

فصل۲مروریبرمنابعمطالعاتی  ۱۸

شکل۲-۱٫تعرفهقیمتانرژیالکتریکیبرایشهرنیویورک، ۱۵ ماهفوریه ۲۰۱۱ (NYISO) 24

شکل۲-۲٫معماریسیستم ۳۳

شکل۲-۳٫تعاملبینمصرف کنندهودستگاه ۳۸

شکل۲-۴٫منطقکارکردسیستمکنترلرهوشمند ۳۹

فصل۳مدل پیشنهادیکنترلرهوشمند ۴۷

شکل۳-۱٫دیاگرامسیستممدیریتبار. ۴۸

شکل۳-۲٫تقسیم بندیبارهایخانگی. ۵۰

فصل۴الگوریتمحلمسألهبرنامه ریزی   ۵۹

فصل۵مطالعهموردیوتفسیرنتایج  ۶۶

شکل۵-۱٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۱ (تهویهمطبوع) ۷۹

شکل۵-۲٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۲ (یخچال) ۷۹

شکل۵-۳٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۳ (اجاقبرقی) ۸۰

شکل۵-۴٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۴ (سیستمصوتیتصویری) ۸۱

شکل۵-۵٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۵ (اتومبیلشارژی) ۸۱

شکل۵-۶٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۶ (پمپآبی) ۸۲

شکل۵-۷٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۷ (ماشینلباسشویی) ۸۳

شکل۵-۸٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۸ (ماشینظرفشویی) ۸۴

شکل۵-۹٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۹ (اتویبرقی) ۸۴

شکل۵-۱۰٫نمودارتوزیعانرژی ۹ دستگاهدریکشکل. ۸۶

شکل۵-۱۱٫کلمصرفانرژیالکتریکیدرساعاتشبانه روز. ۸۶

شکل۵-۱۲٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۵ (اتومبیلشارژی) باپیکانرژی ۵/۲ کیلوات ساعت.. ۹۰

شکل۵-۱۳٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۵ (اتومبیلشارژی) باپیکانرژی ۵ کیلوات ساعت.. ۹۰

شکل۵-۱۴٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۶ (پمپآبی) باپیکانرژی ۵/۲ کیلوات ساعت.. ۹۲

شکل۵-۱۵٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۶ (پمپآبی) باپیکانرژی ۵ کیلوات ساعت.. ۹۲

شکل۵-۱۶٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۷ (ماشینلباسشویی) باپیکانرژی ۵/۲ کیلوات ساعت.. ۹۳

شکل۵-۱۷٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۷ (ماشینلباسشویی) باپیکانرژی ۵ کیلوات ساعت.. ۹۳

شکل۵-۱۸٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۸ (ماشینظرفشویی) باپیکانرژی ۵/۲ کیلوات ساعت.. ۹۴

شکل۵-۱۹٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۸ (ماشینظرفشویی) باپیکانرژی ۵ کیلوات ساعت.. ۹۴

شکل۵-۲۰٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۹ (اتویبرقی) باپیکانرژی ۵/۲ کیلوات ساعت.. ۹۵

شکل۵-۲۱٫نمودارتوزیعانرژیدستگاهشماره ۹ (اتویبرقی) باپیکانرژی ۵ کیلوات ساعت.. ۹۵

شکل۵-۲۲٫نمودارتوزیعانرژی ۹ دستگاهدریکشکلبرایپیک ۵/۲ کیلوواتساعت.. ۹۶

شکل۵-۲۳٫کلمصرفانرژیالکتریکیدرساعاتشبانه روزبرایپیک ۵/۲ کیلوواتساعت.. ۹۶

شکل۵-۲۴٫نمودارتوزیعانرژی ۹ دستگاهدریکشکلبرایپیک ۵ کیلوواتساعت.. ۹۷

شکل۵-۲۵٫کلمصرفانرژیالکتریکیدرساعاتشبانه روزبرایپیک ۵/۲ کیلوواتساعت.. ۹۷

شکل۵-۲۶٫نمودارتوزیعانرژی ۹ دستگاهدریکشکلتلفیقسناریو ۱و۲٫ ۱۰۱

شکل۵-۲۷٫نمودارکلمصرفانرژیالکتریکیدرساعاتشبانه روزتلفیقسناریو ۱و۲٫ ۱۰۱

فصل۶نتیجه گیریوپیشنهادات   ۱۰۴

فهرست جداول

فصل۱مقدمه  ۷

فصل۲مروریبرمنابعمطالعاتی  ۱۸

جدول۲-۱٫معرفیپارامترهایمدل. ۴۰

فصل۳مدل پیشنهادیکنترلرهوشمند ۴۷

جدول۳-۱٫جدولتعرفهمتغیربازمانبرایانرژیالکتریکی. ۵۶

فصل۴الگوریتمحلمسألهبرنامه ریزی   ۵۹

فصل۵مطالعهموردیوتفسیرنتایج  ۶۶

جدول۵-۱٫جدولترجیحاتمصرف کنندهومشخصاتدستگاه ها ۶۹

جدول۵-۲٫تعرفهقیمتبرقدرساعاتشبانه روز. ۸۸

فصل۶نتیجه گیریوپیشنهادات   ۱۰۴

مقدمه

اگر توجه داشته باشیم که منابع تامین انرژی محدود است و به همین علت بهای انرژی مصرفی بالاست می توان معنای واقعی مدیریت مصرف انرژی را درک کرد. متاسفانه در کشور ما فرهنگ صحیح استفاده از انرژی هنوز هم جایگاه مناسب خود را به دست نیاورده است؛ بگونه ای که آمار و ارقام[۱] موجود در این زمینه حاکی از مصرف بی رویه انرژی حتی تا چندین برابر استانداردهای جهانی می باشد. با توجه به اینکه در کشور ما بیش از ۹۰% انرژی ها[۲] از منابع زیرزمینی و فسیلی تهیه می شود که منابعی محدود و پایان پذیر می باشند این مسأله از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است لذا هوشمندسازی ساختمان در کشور ما یک امر بسیار مهم به شمار می آید که باید به یک عزم ملی تبدیل شود تا از این طریق هم به خودمان و هم به نسل های بعدی خدمت کنیم. راهکاری که در این پژوهش ارائه شده است، می تواند گامی جهت توسعه هوشمندسازی خانه ها باشد.

 • ساختمان هوشمند چیست؟

یک ساختمان هوشمند بنا به تعریف انستیتو ساختمان های هوشمند، بنایی است که با استفاده بهینه از چند عنصر پایه شامل: سازه و سیستم و خدمات مدیریت و روابط درونی آنها، محیطی مناسب و دارای صرفه اقتصادی ایجاد می نماید. در ساختمان هوشمند بسیاری از اعمالی که ساکنان از روی عادت و بصورت غیرارادی انجام می دهند توسط سیستم های هوشمند انجام می گردد که باعث صرفه جویی در زمان و هزینه نیروی انسانی می گردد.

 • سیستم های مدیریت و اتوماسیون ساختمان

امروزه عملکرد سیستم های مدیریت و اتوماسیون ساختمان در جهت کاهش هزینه های صنعت ساختمان و استفاده بهینه از تکنولوژی و بکارگیری فناوری ارتباطات و رایانه رو به رشد هستند که در مجموع صرفه جویی انرژی را در بر خواهد داشت، بطوریکه صرفه جویی های ناشی از بکارگیری این سیستم ها در مدت زمان کوتاهی موجب جبران هزینه های مربوطه می شود. سیستم های کنترل هوشمند دارای انعطاف بالایی هستند و می توان براحتی آنها را با نیازهای مختلف منطبق نمود. همچنین در هنگام بهره برداری براحتی می توان عملیات تغییر و بهینه سازی برای راهبری بهتر و کاهش هزینه های انرژی را انجام داد.

با بکارگیری انواع و اقسام سنسورهای حسی در داخل و خارج ساختمان و با بکارگیری یک شبکه و سیستم واحد می توان بلادرنگ اطلاعات دما، فشار، رطوبت، دبی هوا، میزان اکسیژن و دی اکسیدکربن را در اختیار داشت و از آنها در جهت رسیدن به شرایط ایده آل استفاده کرد. دریک ساختمان هوشمند که با امکانات نرم افزاری بوجود آمده می توان نمودارهای مختلفی را بر حسب زمان در اختیار داشت و از آنها در جهت بهبود کیفی شرایط زیستی برای ساکنین استفاده کرد.

 • تعامل بین ساکنان و ساختمان هوشمند

در زمان کارکرد سیستم هوشمند ساکنان در جهت صرفه جویی مصرف انرژی حق بازکردن پنجره ها را نخواهند داشت و در ساختمانهای اداری قبل از اتمام ساعت کار، این سیستم بصورت اتوماتیک و متناوب شروع به خاموش کردن سیستم های تهویه مطبوع می کند. در یک ساختمان هوشمند با امکانات بوجود آمده می توان در هر زمان میزان مصرف انرژی سوخت و برق را بدست آورد و از آن در جهت کاهش مصرف انرژی و بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان بهره برد.

بخش های مختلف یک ساختمان هوشمند

 • سیستم های مدرن مدیرت ساختمان

سیستم های مدرن مدیریت ساختمان امروزه بر پایه وب[۳] نگاشته می شوند که بزرگترین مزیت آن در بکارگیری امتیازات شبکه جهانی اینترنت و کنترل ساختمان از راه دور توسط سیستم های ارتباطی متداول در دنیا است. به اینصورت که با راه اندازی سایت ساختمان مورد نظر و با وارد کردن شناسه کاربری و رمز عبور می توان از هر مکانی بر ساختمان احاطه داشت. در اینگونه ساختمان ها می توان با نصب تابلوهای نمایشگر الکترونیکی در مکانهای خاص ساختمان و نمایش دادن اطلاعات مختلف از سیستم های کنترلی ساختمان زندگی را برای ساکنین لذت بخش کرد.

 • نگاه این پژوهش

در این پژوهش بیشتر توان خود را صرف مدیریت مصرف انرژی الکتریکی می کنیم وبا نگاهی دقیق تر درمی یابیم کهمصرف انرژی الکتریکی بین ساعت های مختلف از روز، بین روزهای مختلف در هفته، و در بین فصل های مختلف از سال متفاوت است که در آن بیشترین تقاضای انرژی الکتریکی به طور معمول زمانی رخ می دهد که دمای خارج افزایش می یابد. در سال های اخیر پیک انرژی مصرفی تغییرات زیادی کرده است و همین امر نگرانی های ناشی از تعادل بین تقاضا و تولید نیرو را افزایش داده است. در آینده ای نزدیک به دلایل زیست محیطی و اقتصادی، نیاز به شرکت های توزیع با توانایی در نظر گرفتن سناریوهای پیچیده ترِ تعادل نیرو[۴] احساس می شود؛ این سناریوها باید مبتنی بر معرفی منابع تجدیدپذیر تولید انرژی الکتریکی[۵] در مقیاس بزرگ، وسایل نقلیه الکتریکی شخصی[۶] و توزیع تولید انرژی الکتریکی در مناطق مسکونی (تولید پراکنده) باشد.

 • شبکه هوشمند

خیلی ها معتقدند که یک تکامل اساسی در سیستم انرژی الکتریکی نیاز است. از جمله اهداف این تکامل اساسی؛ شبکه های تولید برق نسل جدید سازگار با محیط زیست، قابل اعتماد و دارای سیستم هوشمند است، که به طور کلی به عنوان شبکه هوشمند[۷] شناخته می شود. در شبکه هوشمند، تکنولوژی های پیشرفته بازدهی تولید و انتقال انبوه در شبکه را بهبود می دهند. تکنولوژیاطلاعات و ارتباطات[۸] به طور گسترده در شبکه ها برای افزایش بازدهی، اعتمادسازی و انعطاف پذیری به خدمت گرفته می شوند[۱] و [۲]. در نهایت، مصرف کنندگان با مدیریت فعالانه مصرف انرژی می توانند از دریافت قبوض مصرفی با هزینه کمتر بهره ببرند. در حال حاضر شبکه هوشمند به یک موضوع تحقیقاتی جذاب تبدیل شده است و محور اصلی پژوهش ها، طراحی زیرساخت های کاربردی ICT و برنامه های کاربردی مدیریت انرژی مانند: مدیریت منابع توزیع انرژی، مدیریت وسایل خانگی (بارهای خانگی)[۹] و تکنیک های پاسخ به تقاضا[۱۰] است که به تفصیل در[۳]تا [۱۰] بحث شده است. در اصل شبکه هوشمند (SG) به عنوان یک تکنولوژی جدید امکان ارتباط دو طرفه و انتقال جریان بین کاربران نهایی و تسهیلات زندگی را فراهم می کند. سه پیامد اصلی تحقق شبکه های هوشمند شامل: قابلیت اطمینان شبکه های توزیع، بهره برداری از منابع انرژی پایدار و بهره وری انرژی هستند[۱۱]. در زمینه بهره وری انرژی، پاسخ به تقاضا (DR) یک برنامه اساسی در سطح توزیع شناخته می شود. مصرف کنندگان که به طور سنتی به پرداخت نرخ ثابت برای انرژی الکتریکی عادت کرده اند، اکنون می توانند تا مصرف انرژی الکتریکی خود را با توجه به تعرفه های متغیر به طور عمده مدیریت کنند[۱۲] و [۱۳].

۱- http://www.nationmaster.com/country/ir-iran/ene-energy

۲- http://www.tradingeconomics.com/iran/fossil-fuel-energy-consumption-percent-of-total-wb-data.html

 1. Web Base
 2. Power Balance
 3. Renewable Electricity Generation
 4. PEVs: Personal Electrical Vehicles
 5. Smart Grid (SG)
 6. Information and Communication Technology (ICT)
 7. Load Management
 8. Demand Response Techniues (DR)

تعداد صفحه :۱۱۸

قیمت : ۱۴۷۰۰ تومان

 

 

***

—-

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***